Hotărârea nr. 473/2019

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: \\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O Ț A R A R E

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zonaVeteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 1"

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.188678/22.05.2017, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 1".

Având in vedere faptul că documentațiile tehnico-economice aferente noilor investitii se aprobă de către Consiliile Locale conform art. 44, punctul (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând seama de prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), pct. 9, art. 45, alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

ART.1. Se aprobă proiectul "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 1" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa Aprioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, cod apel: POR/2017/4/4.2/1

ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 1", în cuantum de 2,250,058.00 lei (inclusiv TVA).

ART.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 139,144.92 (lei inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 2,110,913.08 (lei inclusiv TVA), în cuantum de 42,218.27 lei inclusiv TVA reprezentând cofinanțarea proiectului: "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 1".

ART.4. Se aproba sumele reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv cheltuieli conexe) ce pot apărea pe durata implementării proiectului: "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 1", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local al Municipiului Oradea.

ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART.7. Prezenta hotarare se comunica cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Institutia Prefectului Județului Bihor

  • •  Directia Tehnica - Primaria Municipiului Oradea

  • •   Institutia Arhitectului Sef

  • •  Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor, se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 473

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”