Hotărârea nr. 472/2019

pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.204.819/24.05.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare aferente investiției “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, în conformitate forma bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019, și în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Având în vedere prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând seama de prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), art.45,alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

ART.1. Se aprobă Cererea de finanțare si cheltuielile aferente în conformitate forma bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019, și în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, cod apel: Cod nr. POR/173/3/1, titlu apel: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.

ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, în cuantum de 2,502,783.12 lei (inclusiv TVA) din care:

 • -   cheltuieli eligibile                    2,455,024.18 lei inclusiv TVA

 • -   cheltuieli neeligibile                 47,758.94      lei inclusiv TVA

ART.3. Se aproba documentatia tehnico-economica aferenta componentelor si indicatorii tehnico-economici centralizati la nivelul cererii de finanțare aferenți proiectului precum si Anexa 1 privind descrierea succinta a proiectului: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”:

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

(în lei si euro la cursul 4, 5048 lei/€ din ianuarie 2017)

2,474,520.62 lei / 549,307.55 euro

din care:

- construcții montaj (C+M)

2,187,534.86 lei / 485,600.89 euro

ART.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea si a Asociatilor de proprietari în cuantum de 1,029,768.61 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, defalcata astfel:

Contribuția MUNICIPIULUI ORADEA:        410,788.83 lei inclusiv TVA

Contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI: 618,979.78 lei inclusiv TVA:

 • A. Cheltuieli eligibile în cuantum de 593,316.00 lei inclusiv TVA reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

 • B. Cheltuieli neeligibile in cuantum de 1,975.00 lei inclusiv TVA, reprezentand 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

 • C. Cheltuieli neeligibile in cuantum e 23,688.78 lei inclusiv TVA , reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E in functie de destinatia apartamentului si a tipului de proprietar.

ART.5. Se asigura sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, care se vor asigura din Bugetul local al Municipiului Oradea.

ART.6. Se asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.7. Se imputerniceste d-nul Bolojan Ilie Gavril să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Oradea.

ART.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Tehnică - Primăria Municipiului Oradea

 • •   Directia economica

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor, se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 472


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”