Hotărârea nr. 470/2019

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 1.440 mp, identificată cu nr. cadastral 192684 şi înscrisă în CF 192684, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă, situată în municipiul Oradea, str. Aleea Lavandei, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 1.440 mp, identificată cu nr. cadastral 192684 și înscrisă în CF 192684, reprezentând teren aferent blocului de locuințe edificat pe această parcelă, situată în municipiul Oradea, str. Aleea Lavandei, în favoarea societății

Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 185394 din 20.05.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 1.440 mp, identificată cu nr. cadastral 192684 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei, reprezentând teren aferent blocului de locuințe edificat de societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L.

Văzând că, potrivit CF nr. 192684 - Oradea, suprafața de 1.440 mp, teren identificat cu nr. cadastral 192684, este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama de faptul că, prin Contractul nr. 1791 din 16.10.2017, terenul solicitat a fost concesionat societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuințe Steh + P + 4E.

Luând în considerare că,

  • -   în baza Autorizației de construire nr. 652 din 16.04.2018, concesionara a edificat blocul de locuințe, cu respectarea reglementărilor Planului Urbanistic Zonal și a prevederilor contractului de concesiune;

  • -   prin Autorizația de luare în folosință nr. 262 din 07.05.2019 și prin Certificatul de atestare a edificării construcției, înregistrat la Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări Construcții cu nr. 163026 din 07.05.2019, se confirmă edificarea construcției asumate pe terenul cu nr. cadastral 192684.

Întrucât prin cerere, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 178918 din 14.05.2019, societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L., a solicitat demararea procedurii pentru cumpărarea terenului aferent blocului construit, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune.

Având în vedere art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 686 din 29.10.2015, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al parcelelor de teren ce au făcut obiectul licitației, ca fiind valoarea rezultată din înmulțirea redevenței anuale aferente Lotului/ Loturilor, indexată la data depunerii solicitării de cumpărare, cu 25 de ani (perioada de recuperare a prețului terenului) la care se adaugă TVA.

Ținând seama de prevederile art. 553, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.(5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) și art.123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă vânzarea parcelei de teren, identificată cu nr. cadastral 192684 și înscris în CF 192684 - Oradea, în suprafață de 1.440 mp, în favoarea societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L., proprietarul imobilului - bloc de locuințe edificat pe terenul respectiv.

Art.2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 48 Euro/ mp + TVA, reprezentând valoarea de 69.120 Euro la care se adaugă TVA, care se va achita într-o singură tranșă, în lei, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.3. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 1791 din 16.10.2017, încetează.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, respectiv societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI)

  • •   Serviciul Terenuri

  • •  PMO - Direcția Economică

  • •   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară

  • •   societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 470

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”