Hotărârea nr. 464/2019

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului reprezentând clădirea și terenul în care a funcționat Colegiul Național “Iosif Vulcan”, situate în strada Piața Rahovei nr. 1, proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului reprezentând clădirea și terenul în care a funcționat Colegiul Național „Iosif Vulcan” situat în str. Piața Rahovei nr. 1, proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 204854/ 24.05.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând clădirea și terenul în care a funcționat Colegiul Național „Iosif Vulcan”, situat în str. Piața Rahovei nr. 1, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Ținând seama de Schița cadastrală anexată, prin care imobilul în care a funcționat unitatea de învățământ din str. Piața Rahovei nr. 1, se compune din teren, în suprafață de 1.931 mp, ce se dezlipește din nr. topo menționate în tabelul propus spre aprobare la art. 1 din prezenta Hotărâre și un corp de clădire C1, cu suprafața construită la sol de 832 mp.

Având în vedere că potrivit pozițiilor nr. 6565 și 7207 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, terenul și clădirea aferentă Colegiului Național „Iosif Vulcan” din str. Piața Rahovei nr. 1 aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea.

În vederea deschiderii unei noi coli de Carte Funciară pentru imobilul luat în studiu,

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit.a) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.931 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo. /cad. din    care    se

constituie nr. cadastral

Nr. CF sau

Adeverință în care este înscris

Suprafața  de

teren înscrisă în CF -mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr.    topo    pt.

constituirea nr. cadastral - mp -

M e n ț i u n i

1.931

2818/3

CF 510 - Oradea

710

710

Teren și construcție

-   proprietatea   publică   a

Municipiului Oradea

2819/1

1.221

1.221

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren, în suprafață de 1.931 mp, cu construcție aparținând Colegiului Național „Iosif Vulcan”, situat în str. Piața Rahovei nr. 1 - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă actualizarea și completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • -    PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (dpi) - Serviciul Cadastru;

  • -    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 464

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”