Hotărârea nr. 463/2019

Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona str. Academiei – George Barițiu.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei - George Barițiu

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 210492 din 28.05.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei -George Barițiu,

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36, alin. (2) lit b), lit. d), alin (4) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 11 și ale art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici la faza SF pentru obiectivul de investiții: „Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei - George Barițiu”

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului la faza SF:

Ordonator principal de credite:

Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:

Municipiul Oradea

Autoritate contractantă:

Administrația Domeniului Public Oradea

Valoarea totală a investiției:

18.227.790,00 lei fără TVA

Din care C+M:

14.311.737,00 lei fără TVA

Utilaje, echipamente cu montaj:

726.365,00 lei fără TVA

Dotări:

1.044.235,00 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:

18 luni

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea Administrația Domeniului Public Oradea și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •   Direcția Economică

  • •   Societatea Administrația Domeniului Public Oradea

  • •   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 463


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”