Hotărârea nr. 461/2019

pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață de 557 mp, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local”Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului” din municipiul Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață de 557 mp, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local ”Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului” din municipiul Oradea, județul Bihor

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 204803 din 24.05.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață de 557 mp, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local ”Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 332 din 12.04.2018 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Drumuri colectoare aferente centurii ocolitoare a municipiului, respectiv arterelor de acces de interes național Etapa I - Calea Sântandrei și DN79 (Calea Aradului) - Oradea, respectiv de aprobare a Studiului de fezabilitate și a coridorului lucrării de utilitate publică ”Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului”, care va dirija circulația spre complexele comerciale existente și viitoare.

Întrucât amplasamentul lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 53776 din 20.05.2019 aferent coridorului lucrării de utilitate publică ”Drum colector Calea Sântandreiului -Calea Aradului”, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 246 din 2019.

Văzând că pentru realizarea investiției de utilitate publică ”Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului”, municipiul Oradea pune la dispoziție suprafața de 4.907 mp teren și că în completarea acestei măsuri, mai este necesară preluarea în proprietate publică, prin procedura de expropriere, a unei suprafețe de 557 mp teren (5 imobile afectate), aflate în prezent în proprietate privată.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

În conformitate cu prevederea art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia - documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Lista cuprinzând imobilele ce constituie coridorul lucrării, cu suprafața totală de 5.464 mp, astfel cum a fost avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 53776 din 20.05.2019, aferent obiectivului de utilitate publică ”Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului” din municipiul Oradea - Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri - în suprafață totală de 557 mp - având datele de identificare menționate în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre și în Planul de situație - coridorul lucrării avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 53776 din 20.05.2019.

Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri, proprietate privată, cu suprafața totală de 557 mp, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobate la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirii pentru imobilele expropriate - conform Anexelor nr. 2 - 5 la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 56.540 Lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexele nr. 2 - 5 la prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 7. Se aprobă constituirea nr. cadastral cu suprafața de 5.464 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, precum și înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 53776 din 20.05.2019, reprezentând amplasamentul lucrării ”Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului”.

Art. 8. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărâre.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

  • - PMO - Direcția Economică

  • - PMO - Direcția Juridică

  • - PMO - Direcția Tehnică

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 461


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” si 3 voturi “abtinere”