Hotărârea nr. 460/2019

privind abrogarea H.C.L. nr. 845 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. Republicii nr.31, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind abrogarea H.C.L. nr. 845 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat

pe str. Republicii nr.31, Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 208275 din 27.05.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune abrogarea H.C.L. nr 845 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. Republicii nr.31, Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi, a căror finanțare se asigură integral de la bugetul local, se aprobă de Consiliile Locale și ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. 6) lit. a) pct.10 și art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici revizuiți la faza PT pentru obiectivul de investiție: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. Republicii nr. 31, Oradea, după cum urmează:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonator principal de credite:                 Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                                       Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI REVIZUIȚI

Valoarea totală a investiției:

812.334,36 lei fără TVA

Din care C+M:

639.010,70 lei fără TVA

Diverse și neprevăzute:

125.173,50 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:

12 luni

Art. 2. Finanțarea investiției se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Oradea, conform HCL nr. 718/2016.

Art. 3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 845/31.08.2018 .

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Direcția Economică

  • -    Instituția Arhitectului Sef

  • -   Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 460                                                               SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Ionel Vila