Hotărârea nr. 459/2019

privind aprobarea indicatorior tehnico-economici în vederea realizării investiției: Relocare canal colector Parc Industrial Oradea II – Faza PT

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorior tehnico-economici în vederea realizării investiției: Relocare canal colector Parc Industrial Oradea II - Faza PT

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 183513 din 17.05.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Relocare canal colector Parc Industrial Oradea II - Faza PT

Având în vedere faptul că documentațiile tehnico-economice aferente noilor investiții se aprobă de către Consiliile Locale conform prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local,

Analizând prevederile art. 36, alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.d) și art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art.1: Se aprobă următorii indicatori tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții:

Relocare canal colector Parc Industrial Oradea II - Faza PT Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:


Beneficiar:


Primarul Municipiului Oradea


Municipiul Oradea


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:

4.288.726,14 lei fără TVA

3.852.329,24 lei fără TVA

390.532,92 lei fără TVA 12 luni


Din care C+M:

Diverse și neprevăzute:

Durata de realizare a investiției:

Art. 2.. Finanțarea investiției se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul Primăriei Municipiului Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-  Primarul Municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Direcția Tehnică

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Agenția de Dezvoltare Locală Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 459

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”