Hotărârea nr. 451/2019

Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a unor terenuri situate pe str. Pandurilor, str. Valea Frumoasă, respectiv str. Strugurilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea,

a unor terenuri situate pe str. Pandurilor, str. Valea Frumoasă, respectiv str. Strugurilor

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 186765 din 21.05.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune spre aprobare înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren din CF 4554 - Oradea, CF 722 - Episcopia, respectiv CF 953 - Oradea.

Terenurile luate în studiu sunt situate în mun. Oradea, pe str. Pandurilor, pe str. Valea Frumoasă, respectiv pe str. Strugurilor.

Suprafețele de teren propuse pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea se identifică astfel:

S suprafața de 115 mp din nr. topo 8168/12, înscris în CF 4554 - Oradea, reprezintă teren situat pe str. Pandurilor;

S suprafața de 145 mp aferentă nr. topo 2727/2, respectiv suprafața de 3.025 mp identificată cu nr. topo 2728/2, înscrise în CF 722 - Episcopia, reprezintă terenuri situate pe str. Valea Frumoasă;

S suprafața de 697 mp aferentă nr. topo 5869/2, înscris în CF 953 - Oradea, reprezintă teren situat pe str. Strugurilor.

Având în vedere că prin adresele înregistrate sub nr. 134718 din 24.04.2019, nr. 110313 din 18.04.2019, respectiv sub nr. 453998 din 21.11.2018, Compartimentul Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice a Primăriei Oradea a confirmat faptul că imobilele descrise anterior nu sunt cuprinse în rezerva retrocedabilă a Comisiei Locale de Fond Funciar.

Luând în considerare prevederile alin.(2) art.31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului.”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit.b), ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă înscrierea suprafeței de 115 mp, teren cu nr. topo 8168/12 din CF 4554 - Oradea, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă înscrierea suprafeței de 145 mp, teren cu nr. topo 2727/2, din CF 722 - Episcopia, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă înscrierea suprafeței de 3.025 mp, teren cu nr. topo 2728/2, din CF 722 - Episcopia, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă înscrierea suprafeței de 697 mp teren, cu nr. topo 5869/2 - CF 953 - Oradea, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 451

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”