Hotărârea nr. 449/2019

pentru aprobarea măsurilor privind sistarea stării de indiviziune între Municipiul Oradea / Statul Român și proprietarii privați, din colile de Carte funciară ale imobilelor afectate de procedura de expropriere, efectuată in baza Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea măsurilor privind sistarea stării de indiviziune între Municipiul Oradea / Statul Român și proprietarii privați, din colile de Carte funciară ale imobilelor afectate de procedura de expropriere, efectuată in baza Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 170711 din 08.05.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea măsurilor privind sistarea stării de indiviziune între Municipiul Oradea / Statul Român și proprietarii privați, din colile de Carte funciară aferente imobilelor afectate de procedura de expropriere, efectuată în baza Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Având în vedere că prin emiterea actelor de expropriere și înscrierea în C.F. a dreptului de proprietate al Muncipiului Oradea, asupra cotelor din imobilele, proprietate privată, afectate de coridoarele de expropriere ale lucrărilor de utitilate publică, pot apărea situații în care UAT - Municipiul Oradea și proprietarii privați ajung într-o stare de indiviziune.

Ținând seama de faptul că în unele din aceste cazuri, proprietarii privați doresc sistarea stării de indiviziune se impune adoptarea unui set de măsuri care să permită soluționarea unitară a acestor situații.

În scopul soluționării în mod unitar și simplificat a situației prezentate, generată de procedura de expropriere efectuată în baza Legii nr. 255 din 2010.

Luând în considerare prevederile art. 1143 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5), lit. „b” și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliului Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă sistarea stării de indiviziune între Municipiul Oradea / Statul Român și proprietarii privați, înscriși în colile de Carte funciară aferente imobilelor afectate de procedura de expropriere efectuată în baza Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Art. 2. Se aprobă deschiderea unor noi coli de CF pentru imobilele, proprietate privată, constituite prin documentații cadastrale avizate de O.C.P.I. Bihor, din nr. topo / cadastrale afectate de măsura exproprierii.

Art. 3. Se aprobă mandatarea de către primarul Municipiului Oradea a consilierilor juridici din cadrul Direcției Juridice să semneze actele notariale întocmite pentru sistarea stării de indiviziune, în colile de Carte funciară aferente imobilelor afectate de procedura de expropriere, efectuată în baza Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Art. 4. Îndeplinirea formalităților notariale privind sistarea stării de indiviziune, prevăzută la art. 1 din prezenta Hotărâre, este condiționată de emiterea unui punct de vedere favorabil din partea Serviciului Cadastru, pentru fiecare solicitare în parte, privind respectarea amplasamentului / traseului limitei coridorului de expropriere, în documentația cadastrală avizată de O.C.P.I. Bihor depusă de solicitant pentru sistarea stării de indiviziune.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Juridică.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • •   PMO - Direcția Juridică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 449

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 3 voturi „abținere”