Hotărârea nr. 445/2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării obligației de plată a chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuință (chioșcuri) situate în incinta Bazinului Olimpic Oradea, deținute de către societatea Patri Sport S.R.L

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea suspendării obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință (chioșcuri) situate în incinta Bazinului Olimpic Oradea, deținute de către societatea Patri Sport S.R.L

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 194363 din 23.05.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință (chioșcuri) situate în incinta Bazinului Olimpic Oradea, deținute de către societatea Patri Sport S.R.L.

Având în vedere faptul că Bazinul Olimpic, situat în mun. Oradea, str. Aleea Strandului nr.11, va fi închis pentru lucrări de reparații capitale și de modernizare, spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință (chioșcuri) din incinta Bazinului Olimpic Oradea, nu se vor mai putea folosi conform destinației acestora.

Ținând cont de adresa, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr.132394/2019, prin care societatea Patri Sport S.R.L. a solicitat suspendarea de la obligația de plată a chiriei pentru cele două spații cu altă destinație decât aceea de locuință (chioșcuri) situate în incinta Bazinului Olimpic Oradea, pe perioada lucrărilor de reparații capitale și modernizare, respectiv până la redeschiderea acestuia.

Ținând seama de Procesul Verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 141243 din 10.04.2019.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) alin. (6) lit. a) pct. 6 și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă suspendarea obligației de plată a chiriei, începând cu data de 01.06.2019 și până la finalizarea lucrărilor de reparații capitale și de modernizare a Bazinului Olimpic, referitor la spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință (chioșcuri), situate în incinta Bazinului Olimpic Oradea, deținute în baza contractelor de închiriere nr. 353825 din 31.10.2017, respectiv nr. 353818 din 31.10.2017 de către societatea Patri Sport S.R.L.

Art. 2. După finalizarea lucrărilor de reparații capitale și de modernizare a Bazinului Olimpic, respectiv de la data redeschiderii edificiului sportiv către public, se va impune din nou chiria pentru spațiile mai sus menționate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică;

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Economică;

  • - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • - societatea Patri Sport S.R.L., prin grija Serviciului Locuințe, Spații Comerciale .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 445                                                         SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”