Hotărârea nr. 441/2019

Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu două camere, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în str. Aleea Călinului nr. 12, bl. X7, et. 3, ap. 13

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu două camere, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în str. Aleea Călinului nr. 12,

bl. X7, et. 3, ap. 13

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 179064 din 14.05.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu două camere, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în mun. Oradea, str. Aleea Călinului nr. 12, bl. X7, et. 3, ap. 13.

Ținând cont de faptul că locuința are suprafața utilă de 35,30 mp, respectiv că această locuință în prezent nu este grevată de niciun contract de închiriere / concesiune / de comodat,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 362 din 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea tarifelor lunare de bază/ mp/ lună la chirii de locuințe proprietate a municipiului Oradea, modificată si actualizată prin HCL nr. 939 din 2005, HCL nr. 462 din 2011 și HCL nr. 67 din 26.01.2017,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), lit. „d”, alin (5) lit. b), alin. (6) lit. a), pct. 17, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și (2), din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a locuinței - proprietate privată a Municipiului Oradea - situată în str. Aleea Călinului nr. 12, bl. X7, et. 3, ap. 13 - având o suprafață utilă de 35,30 mp.

Art. 2. Se aprobă prețul de pornire al licitației pentru închirierea acestei locuințe, conform tarifelor stabilite prin HCL nr. 362 din 2000, modificată și actualizată prin HCL nr. 67 din 26.01.2017, respectiv -352,41 lei / lună, cu strigare de 70 lei/ pas.

Art. 3. Valoarea garanției și a taxei de participare la licitație, precum și alte elemente privind modalitatea de desfășurare a procedurii, se stabilesc prin Instrucțiunile de participare la licitație.

Art. 4. Se aprobă încheierea Contractului de închiriere în urma adjudecării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 441


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”