Hotărârea nr. 437/2019

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării repartiţiei locuinței închiriate în favoarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Bihor

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea modificării repartiției locuinței închiriate în favoarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Bihor

Analizând Raportul de specialitate, nr. 178854 din 14.05.2019, întocmit de către Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea repartiției locuinței închiriate în favoarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Bihor.

Ținând seama de Procesul Verbal, nr. 123839 din 28.03.2019, al Comisiei de Analiză a solicitărilor de locuințe fond de stat și locuințe aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea, administrate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, în care s-a propus modificarea repartiției locuinței atribuite în chirie în favoarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Bihor, în sensul predării de către aceasta a locuinței deținute până în prezent, situată în municipiul Oradea, str. George Topârceanu nr. 20, ap. 2 (compusă din 2 camere și 5 dependințe), respectiv preluării locuinței situate în municipiul Oradea, str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58 (compusă din 1 cameră și 6 dependințe).

Luând în considerare prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată și actualizată, ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. 17 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea repartiției locuinței închiriate în favoarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică Bihor, în sensul că:

1.1. predă locuința situată în mun. Oradea, str. George Topârceanu nr. 20, ap. 2,

  • -   compusă din 2 camere și 5 dependințe (în suprafață utilă de 54,88 mp)

  • -   deținută în baza contractului de închiriere nr. 652 din 18.12.2014

1.2 . preia locuința situată în mun. Oradea, str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58,

  • -   compusă din 1 cameră și 6 dependințe (în suprafață utilă de 30,06 mp)

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • •   Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 437


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”