Hotărârea nr. 434/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in faza SF in vederea realizarii obiectivului de investitii: REFACERE IMPREJUIRI, CONSTRUIRE 25 BOXE PENTRU CAINI, AMPLASARE CONTAINERE METALICE, PLATFORME PARCARE AUTO, REPARATII PLATFORME CURTE, Oradea, jud Bihor, str. Fagarasului, nr. Cad. 201454, 201455, 201456, 201457, 169772, 190865

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in faza SF in vederea realizării obiectivului de investiții:

REFACERE IMPREJUIRI, CONSTRUIRE 25 BOXE PENTRU CAINI, AMPLASARE CONTAINERE METALICE, PLATFORME PARCARE AUTO, REPARATII PLATFORME CURTE, Oradea, jud Bihor, str. Fagarasului, nr.

Cad. 201454, 201455, 201456, 201457, 169772, 190865

Analizand Raportul de Specialitate inregistrat sub nr. 187330 din 21.05.2019 prin care Directia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie: REFACERE IMPREJUIRI, CONSTRUIRE 25 BOXE PENTRU CAINI, AMPLASARE CONTAINERE METALICE, PLATFORME PARCARE AUTO, REPARATII PLATFORME CURTE, Oradea, jud Bihor, str. Fagarasului, nr. Cad. 201454, 201455, 201456, 201457, 169772, 190865,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 36, alin (2) lit. b) și d),alin. 4 lit. a), alin. 6 lit. a) pct. 19 și art.45, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotarăste:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici faza SF pentru obiectivul de investitie:   REFACERE

IMPREJUIRI, CONSTRUIRE 25 BOXE PENTRU CAINI, AMPLASARE CONTAINERE METALICE, PLATFORME PARCARE AUTO, REPARATII PLATFORME CURTE, Oradea, jud Bihor, str. Fagarasului, nr. Cad. 201454, 201455, 201456, 201457, 169772, 190865

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:           Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                                  Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei:               1.557.989,45 lei fara TVA

Din care C + M:                           1.378.575,00 lei fara TVA

Durata de realizare a investitiei:             24 luni

Art. 2.. Finantarea investitiei se va realiza din sumele alocate cu aceasta destinatie in bugetul Primariei Municipiului Oradea.

Art. 3. Cu ducerea la ineplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu Imobiliar

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -    Institutia Prefectului Judetului Bihor

  • -   Directia Patrimoniu Imobiliar

  • -   Directia Economica

  • -   Directia Tehnica - Primaria Municipiului Oradea

  • -    Institutia Arhitectului Sef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 434

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” , 3 voturi „abținere”