Hotărârea nr. 433/2019

pentru aprobarea studiului de evaluare arhitecturala si urbanistica in vederea stabilirii inaltimii minime a cladirilor si a identificarii acelor cladiri cu potential de supraetajare, respectiv a acelor cladiri care nu respecta incadrarea in frondul stradal construit

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

96af07fc2ebff58ed08da891421a4b1dd7ecb201a16f173abd9ddea54671adb1

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de evaluare arhitecturala si urbanistica in vederea stabilirii inaltimii minime a clădirilor si a identificării acelor clădiri cu potențial de supraetajare, respectiv a acelor clădiri care nu respecta incadrarea in frondul stradal construit

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 207407 din 27.05.2019, prin care Institutia Arhitectului Sef propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de evaluare arhitecturala si urbanistica in vederea stabilirii inaltimii minime a cladirilor si a identificarii acelor cladiri cu potential de supraetajare, respectiv a acelor cladiri care nu respecta incadrarea in frondul stradal construit,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 36, alin (2) lit. b) și d), alin. 6 lit. a) pct. 11 și art. 45, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Aprobarea studiului de evaluare arhitecturala si urbanistica in vederea stabilirii inaltimii minime a cladirilor si a identificarii acelor cladiri cu potential de supraetajare, respectiv a acelor cladiri care nu respecta incadrarea in frondul stradal construit, conform anexei.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunica cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Institutiei Arhitectului Sef

  • •  Directiei Economice

  • •   Direcția Poliția Locală

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 433


CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” , 7 voturi „împotrivă”