Hotărârea nr. 426/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR ED si UTR Et in UTR M2; str.Alexandru Vlahuta, nr. cad. 200726, nr.topo.4573/52, 4573/38 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie funcționala din UTR ED si UTR Et in UTR M2;

str.Alexandru Vlahuta, nr. cad. 200726, nr.topo.4573/52, 4573/38 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.195327/24.05.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobareadocumentatiei de urbanism „PUZ- Reconversie funcționala din UTR ED si UTR Et in UTR M2, str.Alexandru Vlahuta, nr. cad. 200726, nr.topo.4573/52, 4573/38 - Oradea elaborat la inițiativa beneficiarei SC TIRADI MOB SRL, in baza certificatului de urbanism nr.5215/18.09.2018, documentatie elaborata de SC PRO-ARH SRL, arh.Pafka Ernest, specialist cu drept de semnatura RUR , avand ca scop reconversiea functionala a terenului studiat in zona cu structura functionala mixta, stabilirea conditiilor de conditiilor de construibilitate, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

Terenul care a generat PUZ-ul este situat in zona centrala a municipiului Oradea, pe str.Alexandru Vlahuta.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG—ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, o parte a terenului studiat este situat in UTR ED - Zona de gospodărire comunală, aferentă infrastructurii edilitare (invecinandu-se cu str.Alexandru Vlahuta - la sud, str. Erou Marius Cosma - la vest, str. Constantin Tanase - la est si UTR M2 - la nord), iar alta parte in UTR Et - Zonă de activități economice cu caracter terțiar și de tip comercial desfășurate în unități de mari dimensiuni (invecinandu-se cu str.Alexandru Vlahuta - la nord si UTR Liu in rest)

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 5811,0 mp, este identificat cu nr.cad.200762 înscris în CF nr.200762, proprietar SC TIRADI MOB SRL si Municipiul Oradea, nr.topo 4573/38 inscris in CF nr.200831 si n.topo.4573/52 inscris in CF nr.200831, proprietar Municipiul Oradea. Terenul aflat in proprietatea Municipiului Oradea este concesionat catre SC TIRADI MOB SrL (contract de concesiune nr.1855/21.11.2019)

Legatura la reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Alexandru Vlahuta, str.Erou Marius Cosma, str.Constantin Tanase.

Rețele tehnico edilitare: In zona exista retele de energie electrica, apa si canalizare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Aprobarea „Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR ED si UTR Et in UTR M2, str.Alexandru Vlahuta, nr. cad. 200726, nr.topo.4573/52, 4573/38 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Zona studiata: aria delimitata de str.Alexandru Vlahuta - la sud, str.Erou Marius Cosma - la vest, str.Constantin Tanase - la est si str.Sucevei - la nord, plus UTR Et delimitat de str.Alexandru Vlahuta - la nord si UTR Liu in rest;

Se propune extinderea UTR M2 prin reconversie functionala a terenului care a generat PUZ-ul din UTR ED si inserarea unei subzone de tip M2 in UTR Liu prin reconversia functionala din UTR Et;

Reglementari pentru terenul care a generat PUZ-ul:

- Reglementari specifice UTR M2 - Zonă mixtă cu regim de construire închis sau deschis, adiacentă arterelor de importanță locală;

- funcțiuni predominante: Locuințe colective; funcțiuni administrative, administrarea afacerilor, financiar-bancare, terțiare, de cult, de cultură, de învățământ și cercetare, de turism;

 • - Hmaxim: la cornișă nu va depăși 12 m, iar H totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv un regim de înălțime de (1-2S)+P+2E+M/R pentru parcele comune, (1-2S)+P+3 pentru parcelele de colț,;

 • - POT maxim = 60% (pentru parcelele comune); - POT maxim = 70% (pentru parcelele de colț);

 • - POT maxim = 85% ( Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective cu acces public);

 • - CUT maxim = 1,8 (pentru parcelele comune); - CUT maxim = 2,2 (pentru parcelele de colț); ;

 • - CUT maxim = 3,0 ( Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective cu acces public)

 • - retragere față de aliniament: la aliniament.

 • - retrageri față de mejdiile laterale: între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament; In situatia in care organizarea spațiala impune local deschideri in frontul strazii, retragerea fata de limita laterala comuna va fi minim 3,0m;

 • - retrageri față de mejdiile posterioare: inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 9,0m;

Pe zona din vecinatatea UTR Liu regimul de inaltime va fi astfel reglementat incat cele doua functiuni (locuinte individuale si functiuni mixte) sa nu se stanjeneasca reciproc

Reglementarile cu privire la amenajarea incintei (locuri de parcare, alei de circulatie interioara, spatii verzi, mod de calcul al indicilor urbanistici..) vor fi preluate din reglementarile specifice UTR M2 din RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016

Accesul la amplasament se va putea realiza din Alexandru Vlahuta, str.Erou Marius Cosma si str.Constantin Tanase. Asigurarea utilitatilor. - se va realiza prin racord la retelele edilitare (energie electrica, apa si canalizare) existente in zona.

Terenul studiat nu se afla zona unitara de incalzire, insa, conform HCL nr.137/2018 aceasta zona poate fi modificata in cazul aprobariide noi PUZ-PUD-uri privind zone de dezvoltarea imobiliara in care toate condominiile tip bloc de locuit nou construite trebuie racordate in sistem centralizat din retelele de distributie SACET Oradea.

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize,

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Initiatorul Planului Urbanistic Zonal, SC TIRADI MOB SRL, prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

 • - Directia Patrimoniului Imobiliar ;

 • - Directia Juridica;

 • - OCPI - Cartea Funciara;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 426


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”