Hotărârea nr. 418/2019

privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA

Analizând Raportul de specialitate nr. 208773 din 28.05.2019, întocmit de către Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2019,

Ținând cont de adresa nr. 7730/27.05.2019 înregistrată la Primăria Municpiului Oradea cu nr. 208383/27.05.2019 și nota de fundamentare nr. 7729 din 27.05.2019, înaintate de către soci etatea Termoficare Oradea SA,

În conformitate cu prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), lit. b), alin. (3) lit. c) alin. (4) lit. a) si ale art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Termoficare Oradea SA conform modificărilor menționate la art.1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  societatea Termoficare Oradea SA

  • •  Directia Economica

  • •  Direcția Tehnică

  • •  ADI Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 418


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” si 3 voturi “abtinere”


PLAN DE INVESTIȚII PE ANUL 2019

Nr. CrL

Denumire lucrare

Plan 2019-aprobat in 17.04.2019

Surse de Finanțare aprobate in 17.04.2019

Plan 2019-propus 27.05.2019

Surse de finanțare propuse 27.05.2019-

Diferente

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond UD

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond IID

diferente total

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local

Oradea (cu

TVA)

Fond 110

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.00

12

13

Total General

18379.86

5.252.86

12427.00

900.00

18.696.11

5569.11

12,227.00

900.00

316.25

316.25

0.00

0.00

A. Lucrări in continuare

11,632.00

0.00

10,732.00

900.00

9560.00

0.00

8.660.00

900.00

-2,072.00

0.00

-2,072.00

0.00

1

Unitate de producție cogenerare de inalta eficiență pentru Înlocuirea blocului 1 existent (SF}

73.00

0.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-73.00

0.00

-73.00

0.00

2

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PT 113. PT 116

900.00

0.00

0.00

900 00

900.00

0.00

0.00

900 00

000

000

0.00

0.00

3

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun Oradea (PT+executie)

5.540.00

000

5,540.00

0.00

5,54000

0 00

5,540 00

0.00

000

0.00

0.00

000

4

Extindere re|ea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Executie)

2,053.00

0.00

2,053.00

0.00

2,053.00

0.00

2,053.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (SF+PT+Executie)

532.00

0.00

532.00

0.00

532.00

0.00

532.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

6

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str Ion Bradu (SF+PT+ Execuție)

299 00

0.00

299.00

0.00

299.00

0.00

299.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cuiului nr 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr 1 și 3.

225 00

000

225 00

0.00

225.00

000

225.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

8

Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str Caraiman și Lăcrămioarelor - aferente PT 128 (DALI+ PT +execuție)

5 00

0.00

5.00

000

5.00

0 00

5.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Realizare racord termic primar la imobilul din str Petru Rareș nr 1A (PT + execuție)

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alimentare cu energie termica blocuri ANL str Balogh Istvan (PT+ execuție)

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați ne str Făgărașului nr.5 (SF+PT+executie)

240 00

0.00

240.00

000

0 00

000

0.00

0 00

-240 00

0.00

-240.00

0.00

12

Modernizare rețea termică primară in zona P-[a Ferdinand cu posibilitatea racordă

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-750.00

0.00

-750.00

0.00

13

Modernizare rețea termică primară pe str Aurel Lazăr si Andrei Șaguna (PT+ execuție)

1,009.00

1,009.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,009.00

0.00

-1,009 00

0.00

B. Investiții noi

1,485.00

0.00

1,485.00

0.00

3,484.00

0 00

3,484 00

0.00

1,999.00

0.00

1,999 00

0.00

1

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (SF+PT+Executie)

500.00

0.00

500 00

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

2

Extindere rețea termica primară pestr Ștefan Octavian losif si str. Chimiei, AD Xenopol (PT+executie)

610.00

000

61000

0.00

610.00

0.00

610.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

3

Extindere rețea termica primară pestr Oneștilor -6 imobile (PT+executie)

375.00

000

375.00

0.00

375 00

0.00

375.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str Făgărașului nr.5 (PT+execuție)

0.00

0.00

000

0.00

240.00

0.00

240.00

0 00

240.00

0.00

240.00

0.00

5

Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane

000

0.00

0.00

0.00

750 00

0.00

750.00

0.00

750.00

0.00

750.00

0.00

6

Modernizare rețea termică primară pe str Aurel Lazăr si Andrei Șaguna (PT+ execuție)

0 00

0.00

0.00

0.00

1,009 00

0.00

1,009 00

000

1,009.00

0.00

1,009.00

000

C.AIte cheltuieli - Studii

1,461.26

1,451.26

10.00

0.00

1.609.11

1,526.11

83.00

0.00

147.85

74 85

73.00

000

Unitate de producție cogenerare de inalta eficiență pentru inlocuirea blocului 1 existent (SF)

0.00

000

0.00

0.00

73.00

000

73.00

0.00

73.00

0.00

73.00

0.00


Nr. Crt

Denumire lucrare

Plan 2019-aprobat in 17.04.2019

Surse de finanțare aprobate in 17.04.2019

Plan 2019-propus 27.05.2019

Surse de finanțare propuse 27.05.2019

Diferente

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond IID

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond 11D

diferente total

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond 110

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.00

12

13

2

Alimentare cu energie termica bloc ANL Medici, str. Spartacus (SF)

10.00

000

10.00

0.00

10.00

000

10 00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

3

Modernizarea statici electrice de 110 kV si a statici electrice SDG 6 kV (SF)

8403

84 03

0.00

0 00

84 03

84 03

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0 00

4

Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (SF)

33.61

33.61

0.00

0.00

45.00

45 00

0.00

0.00

11.39

11.39

ooo

ooo

5

Reabilitare racord termic primar la PT 831 pe străzile Beiușului, Luceafărului, Anatole France

25.21

25.21

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

-25 21

-25.21

0.00

0.00

6

Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producțiilor si consumurilor de energie electrica (SF)

21 85

21.85

0.00

0.00

21 85

21.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

7

Reabilitarea instalației tehnologice din statia de tratare chimică a apei (SF)

33.61

33.61

000

0.00

33 61

33.61

ooo

ooo

OOO

0.00

0.00

0 00

8

Reparații capitale la acoperiș 62 de puncte termice( SF)

56 30

56.30

000

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

-56 30

-56 30

ooo

0 00

9

Reparații capitale la acoperiș 57 de puncte termicei SF)

0.00

000

000

o.oc

56.30

56.30

0.00

ooo

5630

56.30

10

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 2 imobile (SF)

12.61

1261

000

ooo

12.61

12 61

ooo

ooo

000

000

ooo

0 00

II

Extindere rețea termică primară pe str Constantin Brăncoveanu (SF)

12.61

12.61

0.00

o.oc

12.61

12.61

ooo

0.00

000

ooo

ooo

ooo

12

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (SF)

12.61

12.61

000

0.00

12.61

12.61

0.00

ooo

ooo

ooo

0.00

ooo

13

Extindere rețea primara pe str. Branului (SF)

1261

12.61

0.00

o.oc

12.61

12 61

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

14

Extindere rețea termică primară pe str Parcului si str I H Rădulescu (SF)

8.40

8.40

0.00

o.oc

8 40

8 40

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

0.00

15

Realizare racord termic primar și punct termic la punctul de lucru a SC Tcmioficare Oradea din Piața Creangă (SF)

8 40

8 40

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

-8 40

«40

0.00

0.00

16

Racord termic și punct termic la .Școala Gimnazială Alexandru Roman. Calea Clujului nr. 106 (SF)________

8.40

8 40

ooo

0.00

840

840

ooo

0.00

000

0.00

0.00

0.00

17

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str Episcop luliu Hossu nr 37

(ȘF)______________________

8.40

8 40

000

o.oc

840

8.40

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

18

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str Uzinelor nr 4 (SF)

8.40

8.40

0.00

ooo

8 40

8 40

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

0.00

19

întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)

16.81

16.81

0.00

0.00

1681

1681

0.00

0.00

0.09

ooo

ooo

0.00

20

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str Ady Endre, rețea primară de termoficare (DAU)

16.81

1681

0.00

ooo

42.05

42.05

0.00

0.00

25.24

25.24

0.00

0.00

21

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str. Branului. circuit intermediar (PALI)

16.81

16.81

0.00

ooo

35.00

35.00

0.00

0.00

18 19

18.19

ooo

0.00

22

Reabilitare cămine de racodare. cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului

(DALI)

16 81

16.81

0 00

0.00

42.05

42.05

0.00

0.00

2524

25.24

0.00

ooo

23

Dezafectare PT 721 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

«40

«40

0.00

0.00

Dezafectare PT 721 si PT708si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)__________

000

0.00

0.00

ooo

20.00

20.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

24

Reabilitare rețele secundarede distribuție aferente PT 913 str. Henrik Ibsen (SF)

8.40

840

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

-8 40

«40

0.00

0.00

25

Modernizare rețele secundarede distribuție aferente PT913

0.00

000

0.00

0.00

12.60

12.60

ooo

ooo

12.60

1260

0.00

0.00

26

Modernizarea PT 303 si a rețelelor secundare aferente (SF)

8.40

8 40

0.00

0.00

12.60

1260

ooo

ooo

4.20

4.20

0.00

0.00

27

Reabilitare rețele secundare de distribuție aferente PT 718 str Arany Janos, str ,L. Caragiale (PALI)

8.40

8 40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

«.40

«40

0.00

0.00

28

Reabilitare rețele secundare de distribuție aferente PT 910 str. Vlădeasa, Fagurelui. Calea Aradului (DALI)

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

«40

«40

0.00

0.00

29

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF)

12.61

12.61

0.00

0 00

12.61

12 61

ooo

ooo

000

ooo

0.00

ooo

30

Modernizare rețele dedistributie a energiei termice aferente PT 100 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

ooo

000

0.00

0.00

0.00

31

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)

12.61

12 61

0.00

o.oc

1261

12.61

0.00

0.00

000

ooo

ooo

0.00

32

Modernizare relele dedistributie a energiei termice aferente PT 117 (SF)

1261

12.61

0.00

o.oc

1261

12.61

ooo

ooo

000

0.00

0.00

0.00

33

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 121 (SF)

12.61

____________1261

0 00

o.oc

1261

____________1261

0.00

ooo

000

0,00

ooo

ooo

Nr.

Crt

Denumire lucrare

Plan 2019 -aprobat in 17.04.2019

Surse de finanțare aprobate in 17.04.2019

Plan 2019-propus 27.05.2019

Surse de finanțare propuse 27.05.2019

Diferente

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu T VA)

Fond 1ID

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond 1ID

diferente total

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond IID

0

1

2

3

4

c

6

7

8

9

10

11.00

12

13

34

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)

12.61

12.61

000

o.oc

1261

12.61

0.00

ooo

0.00

000

0.00

ooo

35

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)

1261

1261

0.00

o.oc

1261

12.61

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

36

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 127 (SF)

12.61

12.61

0 00

o.oc

12.61

1261

OOP

0.00

ooo

ooo

ooo

ooo

37

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

000

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

38

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 514 (SF)

12 61

12.61

0 00

o.oc

12.61

12.61

ooo

000

0.00,

0.00

0.00

0.00

39

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)

12.61

12.61

0.00

o.oc

12.61

12.61

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

ooo

40

Modernizare rețele dedistributie a energiei termice aferente PT 610 (SF)

12.61

12.61

0 00

o.oc

1261

1261

ooo

ooo

ooo

ooo

0.00

0.00

41

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 612 (SF)

12.61

12.61

000

o.oc

12.61

12.61

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SF)

12.61

12.61

0.00

o.oc

12.61

12.61

ooo

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

43

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 833 (SF)

1261

12.61

000

0.00

12.61

12.61

ooo

0.00

0.00,

0.00

ooo

0.00

44

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)

12.61

12.61

0 00,

0,00

12.61

12.61

ooo

0.00

ooo

0.00,

0.00

0.00

45

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (SF)

12.61

12.61

000

o.oc

12.61

1261

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

o.oc

46

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (SF)

12.61

12.61

000

o.oc

12.61

12.61

ooo

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

47

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor

12.61

12 61

0.00

o.oc

12.61

12.61

ooo

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

48

Construire magazie de materiale si piese de schimb (SF)

84.03

84 03

0.00

o.oc

84 03

84 03

ooo

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

49

Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertății intre str losif Vucan si Parcul Traian (SF)

8.40

8.40

000

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

-8 40

-8.40

0.00

0.00

50

Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea (SF);

58.82

58 82

0.00

0.00

58.82

58 82

0.00

0.00

000

0.00

ooo

0.00

51

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Pctofi nr 6 (SF)

8 40

840

0.00

ooc

8 40

8.40

ooo

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

52

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2015

15.13

15.13

0.00

ooc

15 13

15 13

ooo

0.00

ooo

ooo

ooo

ooo

53

Bilanț energetic al SACET Oradea ne anul 20)6

19 33

1933

0.00

O.OC

19 33

1933

ooo

ooo

ooo

0.00

0.00

ooo

54

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii tSFi_____________

1261

12.61

000

o.oc

12.61

1261

ooo

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

55

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic - SF

12.61

12.61

000

0.00

1261

12.61

ooo

ooo

0.00

ooo

ooo

0.00

56

Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului

Selcus (SF)______________________

12.61

1261

0 00

ooo

12.61

r6i

ooo

ooo

0.00

ooo

0.00

0.00

57

■E&Underea rețelei termice de transport oe strada Szicliceii Ede (SF)

1261

12 61

000

0.00

1261

12.61

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

-ÎȘ-

Stabilirea zonelor unitare de Încălzire în comuna Sanmartin

42.02

42 02

0.00

0.00

42.02

42.02

0.00

ooo

0.00

0.00

OOP

ooo

59

Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalentă (SF)

58 82

58 82

0.00

0.00

58.82

58.82

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

60

Extindere rețea termicăprimară în zona parcului industrial str. Ion Mihalache

14.29

14.29

000

0.00

14.29

I ; 2°

0.00

OOP

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Modernizarea sistemului de termoficare în corn Sanmartin (SF)

16.81

16.81

0.00

0.00

42.02

42.02

0.00

0.00

2521

25.21

0.00

0.00

62

Racord termic primar la Spitalul Pelican

1261

12.61

0.00

ooo

1261

12.61

ooo

ooo

0.00

ooo

ooo

ooc

63

Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Sandor (SF)

12.61

1261

0.00

0.00

12 61

1261

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

64

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea mobiliara din Calea Aradului (SF)

12.61

12.61

0.00

o.oc

12.61

12 61

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

65

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea mobiliara pe str. Grigore Moisil si str Romulus Guga (SF)

12.61

1261

000

0.00

12.61

12.61

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str Octavian Goga(S.F).

1261

1261

0.00

0.00

12.61

12.61

ooo

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Alimentare cu energie termică a imobilului de pe str Sf. Apostol Andrei Nr Cad 192642, 196485 (S.F.).

12.61

12.61

0 00

0.00

12.61

12.61

ooo

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nr!88-193 si str. J Gutenberg nr. 6-8 (SF)

12.61

12.61

0.00

O.OC

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

69

Reabilitare si modernizare instalării si relele aferente PT 702 (SF)

16.81

1681

000

ooc

1681

1681

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

0.00

70

dezafectare PT 708 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor ermic - SF

12.61

1261

000

ooo

0.00

0 00

0.00

0.00

-12.61

-12.61

0.00

0.00

71

Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea Clubului si str

Alexandru Donici (SF)____________________

57.14

57 14

000

o.oc

57.14

57 14

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr

Plan 2019-

Surse de finanțare aprobate in 17.04.2019

Plan 2019-

Surse de finanțare propuse 27.05.2019

Diferente

Cri

Denumire lucrare

aprobat in 17.04.2019

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond IID

propus 27.05.2019

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond IID

diferente total

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local

Oradea (cu

TVA)

Fond IID

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.00

12

13

72

Realizarea unui Parc Industrial Tematic pe amplasamentul CET 1 - Oradea, Calea

Bborsului nr 23

168.07

168.07

0.00

0.00

168 07

168.07

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

73

Realizare racord termic si instalarea unui mini punct termic la Muzeul Ady Endre

.IȘD____________

8 40

8 40

0.00

o.oq

8 40

8 40

000

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Extindere rețea temica primara de transport energie termica pe str Ștefan Octavian losif (SE)____________

12.61

12.61

0.00

000

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Extindere rețea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borșului intre cămin C2 si SC Mobila Alfa

8 40

8.40

0.00

ooo

840

840

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov

6.72

6 72

0.00

0.00

6 72

6.72

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

ooo

77

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extinderearetelei de transport pe trs T Vladimirescu nr cad 203005 (SF) tarea imobiliara ARED de pe str T Vladimirescu (SF)

0.00

0.00

0.00

ooo

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

78

Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr 43

0.00

0.00

000

0.00

840

8.40

ooo

0.00

8.40

8.40

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli - Dotări

3.801.60

3,801.60

0.00

o.oc

4,043.01

4,043.01

0.00

0.00

241.40

241.40

0.00

0.00

1

Licențe software 2018

135.00

135.00

0

0

135.00

135.00

0

0

000

000

0.00

ooo

2

Autoutilitara 6+1 locuri

95 90

95.90

0

0

95 90

95 90

0

0

0.00

ooo

ooo

0 (X)

3

Motosti vuitor- 2,5 t

49 00

49 00

0

c

49 00

49 00

0

c

0 00

0.00

0.00

ooo

4

Electropompa de agent termic primar

19.52

19 52

0

0

19.52

19 52

0

c

0.00

0.00

0.00

ooo

5

Generator de curent monofazat- 220 V

14.70

14.70

0

0

14.70

14 70

0

0

0.00

ooo

ooo

ooo

6

Motopompa epuisment

27 02

27 02

0

0

27 02

27.02

0

0

0.00

0.00

ooo

0.00

7

Sistem supraveghere video

150 00

150.00

0

0

150.00

150 00

0

0

0.00

ooo

0.00

ooo

8

Aparat sudura fibra optica

8.40

8.40

0

0

8.40

8 40

0

0

ooo

ooo

ooo

0.00

9

Set trusă manometre calibrate 0-30 bar

4.20

4.20

0

0

4 20

420

0

0

0.00

0.00

ooo

ooo

10

Contoare de energie termică

874.22

874 22

0

0

874.22

874 22

0

0

0.00

0.00

ooo

ooo

11

Debitmetre ACC cu releu reed

308.32

308.32

0

0

30832

308.32

0

c

ooo

0.00

0.00

0.00

12

Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură

29 41

29 41

0

0

29 41

29 41

0

0

ooo

ooo

0.00

0.00

13

Generator de curent trifazat- 380 V,

58.82

58 82

0

0

58 82

58 82

0

0

ooo

ooo

0.00

ooo

14

Echipament pentru postizolări termice

9.00

900

0

0

9.00

9.00

0

0

0.00

ooo

ooo

ooo

15

Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură

32 00

32 00

0

0

32.00

32 00

0

c

0.00

ooo

0.00

ooo

16

Mașina de găurit cu carotă umedă si uscată de la 50 la 110 mm

420

4 20

0

0

4 20

4.20

0

c

ooo

ooo

0.00

ooo

17

Sistem integrat de managementul intreorinderii

154 22

154.22

0

0

154.22

154.22

0

0

ooo

0.00

ooo

0.00

18

Implementarea unui sistem informațional geografic pentru rețelele de transport și distribuție energie termică

57.14

57 14

0

0

57.14

57.14

0

0

0.00

0.00

ooo

0.00

19

Aparate de aer condițional

26.89

26 89

0

0

26.89

26.89

0

0

0.00

ooo

ooo

0.00

20

Minipunct termic cu acumulare, 360 kW încălzire si 400 kW apa calda de consum___

138 66

138.66

0

0

109.56

109.56

0

0

-29.10

-29.10

0.00

ooo

21

Cameră termoviziunc_______

2.52

2.52

0

0

2.52

2.52

0

0

0.00

ooo

0.00

0.00

22

Contor de energie termică

193 00

193.00

0

0

193.00

193.00

0

0

0.00

0.00

ooo

0.00

33

Debitmetre ACC cu releu reed

35.94

35 94

0

0

35.94

35 94

0

0

0.00

0 00

0.00

ooo

23

Aparate de laborator chi mic

252.10

252 10

0

0

252.10

252 10

0

0

0.00

ooo

ooo

0.00

24

Scara de aluminiu electroizolanta

5 04

504

0

0

5.04

5.04

0

0

0.00

ooo

0.00

0.00

25

electrocar 2000 kg

51 26

51.26

0

0

51.26

51 26

0

0

0.00

ooo

ooo

ooo

26

Nacela foarfecă 8 m

78 15

78.15

0

0

78 15

78 15

0

0

0.00

0.00

ooo

0.00

27

Dsciloperturbpgraf

117 65

117 65

0

0

117.65

11765

0

0

ooo

0.00

0.00

ooo

28

Sursa reglabila

2.10

2 10

0

0

2 10

2.10

0

0

0.00

ooo

ooo

0.00

29

Stand calibrare traducătoare presiune

34 45

34 45

0

0

3445

34 45

0

0

ooo

ooo

ooo

0.00

30

Jalibrator pentru manometre si traducătoare presiune portabile

18 49

18 49

0

0

18 49

18 49

0

0

ooo

0.00

0.00

ooo

31

"■alibrator termorezistenta si termocuple

882

8.82

0

0

8.82

8 82

0

0

ooo

ooo

0.00

ooo

32

Aerotema cu agent termic primar

15 13

15.13

0

0

15 13

15 13

0

0

ooo

0.00

0.00

ooo

34

Autoturism cu 5 locuri

107 82

107.82

0

0

107 82

107 82

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Autoutilitara 6+1 locuri

95.00

95 00

0

0

95.00

95.00

0

0

0.00

0.00

0.00

ooo

36

Cititor optic__________________________

250

2.50

0

0

2.50

2.50

0

0

0.00

0.00

ooo

0.00

Nr. Crt.

Denumire lucrare

Plan 2019 -aprobat in 17.04.2019

Surse de fiuanfare aprobate in 17.04.2019

Plan 2019-propus 27.05.2019

Surse de finanțare propuse 27.05.2019

Diferente

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond 110

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond UD

diferente total

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local

Oradea (cu

TVA)

Fond UD

0

___1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.Of)

12

13

37

Aparat de sudura

10.00

10.00

0

0

10.00

10.00

0

0

000

0.00

0.00

0.00

38

Generator de curent monofazat- 220 V

1500

15.00

0

0

15.00

15 00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Ciocan demolator

8 00

8 00

0

0

8 00

8.00

0

c

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Ciocan rotopercutor

27 00

27.00

0

0

27.00

27.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Pompa de zugrăvit

900

9 (X)

0

0

9.00

9 00

0

0

000

0.00

0.00

0.00

42

Schela metalica

12.00

12 00

0

0

12.00

12.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Trusa PEX

5.00

5 00

0

•            0

500

500

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

44

Convertizor frecventa 55 KW

30.00

30.00

0

0

30.00

30.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Echipamente IT

64.00

64 (Xi

0

0

64.00

64 00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Hoșt Hardware

40 00

40 00

0

0

40 00

40 00

0

0

0.00

0 00

0 00

0 00

47

Sistem de informare si managementul evenimentelor

220 (X)

220 00

0

0

220.00

220 00

0

0

0 00

0.00

0.00

0 00

48

Router rețea cu firewall UTM

20.00

20.00

0

c

20.00

20.00

0

c

0.00

0.00

0.00

0.00

49

imprimanta rapida

000

000

30 00

30 00

0

0

30.00

30.00

0.00

0.00

50

Switch de acces

16.00

16 00

0

0

0.00

0.00

0

0

-16.00

-16.00

0 00

0.00

51

Sursa de curent neintreruptibila

1500

15 00

0

0

15 00

15.00

0

0

0.00

0 00

0.00

000

52

Microsoft Oftice

90.00

90 00

0

c

45.00

45 00

0

0

-45 00

-45.00

0.00

0.00

53

Licențe ZWCAD, Interșoft, Mobile Divices Mangament

0.00

0 00

0

27 50

27 50

0

0

27.50

27.50

0.00

000

54

Mobile Divices Management

4 00

4 00

0

000

0 00

0

0

-4 00

-4.00

0.00

0 00

55

Sistem software pentru managementul tipăririi

0.00

0.00

0

0

65.00

65.00

0

0

65.00

65.00

0.00

0.00

56

actualizare licențe pe 3 ani Bitdifender, VMWare, VEEM, Fortiguard 201 E, fortiguard 100D. Legis (2 ani), Intelsoft

0.00

0.00

0

0

183.00

183.00

0

0

183.00

183.00

0.00

0.00

57

extindere centrala telefonica

0.00

0.00

0

0

30 00

30.00

0

0

____________31122

30.00

0.00

__________L22Anexa 1BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019 - propunere rectificare listi dn investiții inal 2019

mii ic».

CAP.

INDICATORI

Nr. rtf.

Realiza t/preilm mat 2018

Propuneri 2019

%

Estimări an 2020

Estintin an 2021

9=7/5 1

10*8/7

=2=

1

2

3

4

5

6=5/4

7

3

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2*Rd.5+Rd.6)

253.801

275,634

109%

275.634

27S.634

100% i ioos

1

Jenrtun totale din exploatare, din care.

J

253.757

275.584

109%

275X84

275.584

100%      100«

•1

subvenții, cf. prevederilor tegale în vigoare

3

11.416

9.516

83%

9.516

9 516

ICOS

100%

transferuri, d. prevederilor egale în vigoare

4

18.250

18.186

100%

18.185

18.186

100%

100',.

2

venituri financiare

5

43

50

115%

50

50

100%

100%

3

Venituri extraordinare

6

0

0

OH

0

0

0%

0%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.«+R<I.Z0+Rd.21)

7

250.184

273.680

109%

273.680

273.680

100%

100%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

ț

250.115

273.570

109%

273.570

273.570

100%

100%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

185.222

217.347

117%

217.347

227.347

100%

100%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsamlnre asimilate

10

18.962

20.179

106%

20.179

20.179

100%

10C%

C.

cheltuieli cu personalul, Crn care:

11

27.017

31205

116%

32.206

31.206

130%

•-oo%

C0

Cheltuieli de natură sal<vialS|Rb.l3+Rd,14)

12

25.637

29.545

115%

29.546

29.546

100%

10054

CI

ch. cu salariile

13

23.695

26 632

113%

25.582

26.682

100b

100%

C2

tonusuri

14

1.937

2.864

148%

2 864

2.864

100%

100%

ca

arte cheltuieli cu personalul, din cărei

15

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de ocrsonal

16

0

0

0

0

0

0

C4

Cheituiel' aferente contractului de mandat si a nltor organe de conducere u control, comiiti si comitete

17

361

503

140%

503

503

100%

100%

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.024

1.157

113%

1.157

1.157

100%

100%

0.

alte cheltuieli de exploatare

19

18,894

4.338

26%

4.838

4.838

100%

100%

2

Cheltuieli financiare

20

69

110

158%

110

110

100%

100%

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

OH

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/plcrdore)

7?

3.617

1.954

54%

1.954

1.954

100%

100%

IV

MPOZIT PE PROFIT

23

2.731

1.954

72%

818

313

42%

38%

V

PROFITUL CONTABIL RÂMAS OUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din rare:

24

886

0

0%

1.136

1.641

145%

1

Reierve legale

25

181

0

0%

98

98

100%

2

fljtc rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

c

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii orecedențl

27

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofir.anțate din împrumuturi externe, precum ;i pentru constituire» .wșetar necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor altor costuri aferente aceitui împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de >ege

29

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

20

705

0

0%

1038

LS43

7

Participarea salariajilcf U profit In limita a 10% din profitul net, dar nu ma< mul! de nivelul unui salariu de baz5 mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

n

0

0

8

Mmimim 50% vlrslminte la bugetul de stat sau local în carul regiilor autonome, or< dividende cuvenite acționarilor. în cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care.

b:

352

0

519

772

»)

• dividende cuvenite bugetului de stat

?3

3

0

0%

0

0

bl

- dividende cuvenite bugetului local

33a

352

0

0%

SIS

772

CI

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0%

0

0

9

Profitul nerepartiz-t pv destinațiile prevăzute Li Rd.31 • Rd.32 se repartizează1* alte rezerve ți constituie sui $ă prepri» de finanțare

35

352

0

0%

.     S19

772

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

56

0

0

0%

t

0

0

____________îi

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE CHN FONDURI EUROPENE, din care

0

0

0*

c

0

0

__________0

al

cheltuieli materiale

38

0

0

0*

0

0

0

____________0]

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0%

0

0

0

_____________Ol

cl

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

c%

0

0

0

____________01

bl

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0%

0

0

0

____________01

e)

alte cheltuieli

0

0

0%

0

0

0

oj

VIII

|SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

10.380

18.596

180%

3.352

0

45%

1

Alocații de la buget

44

8.706

12.227

1405;

7.018

0

57%

| alocații bugetar» aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

10.380

18.696

180S

8.352

0

45»

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prcgnoiut la finele anului

48

547

S4C

99»

48u

440

89»

92%

2

Nr.rr.edtu de sal&riați total

49

534

54C

101%

480

440

89%

92%

3

Cast'gul mediu lunar pe salariat (let/persoanaj determinat pe baza chultuieliloe de natură salitfJald *)

50

3.971

4.531

114%

5.158

5 677

114%

109%

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura saiariala. recalculat cf. Legii

51

4.031

4.511

112%

S.158

5.627

_______114%

um.

S

Produclivrt.tr.1 muncrl In uniriți v.lonctt pr total personal mediu JmU Im/pot.oanJ) (Rd.’/RdAS)

52

475

51

107%

574

62f

11334

109%

6

ProductMtatea munrii în unități valorice pe total personnl mediu recalculau cf Leg» anuale zi bugetului de. stat

53

7

Productivitatea muncii Tn unit Jț. ftztat pe total peraoral mediu (canlRate prepuse Finite,' petaoanjI

53

8

Cheltuieli toiale la 1000 lei venituri totale <Rd.7/Rd.l)xl900

54

9M

99

101%

99

99

1005.

100»

9

Plăți restante

$5

_

IC

G ea nțe restante                                                                                 ..........

1“

1331

1.80

98%

1.75

2,72

P|»pna 1 Cr 1


Dat*2SC5.2319 0fif, 22

Anexa nr.4

DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR FINANCIAR


mg. STÂNEI IONEL NECULAProgramul de investiții, dotări ți sursele de finanțare - propunere rectificare mai 2019

mii lei

CAP.

INDICATORI

Data finalizării Investiției

2018

Valoare

Aprobat

Realizat preliminat

2019

2020

2021|

uO

1

2

4

5

6

7

8

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

20.187,91

10.379,96

18.696,12

8.352,00

0,00

1

Surse proprii:

7.760,54

1.673,71

2.855,12

0,00

0.00

a) • amortizare

7.070,52

1 573.71

2.503,12

b) - profit

689,92

0.00

352.00

2

Alocații de la buget:

12.427,37

8.706,25

12.227.00

7.018,00

0,00

3

Credite bancare:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)•interne

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

:) - externe

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

4

Alte surse:

0,00

0.00

3.614,00

1.334,00

0,00

cota de dezvoltare

0,00

0,00

2 714,00

0.00

bnd UD

900,00

1,334.00

ii

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

20.184,91

10.379,96

18.696,12

8.352,00

0,00

nvestițll în curs, din care:

13.403,24

8.638,62

9.560,00

6874

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

p) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

13.403.24

8.538,62

9.560,00

6 874.00

0,00

anexa 4.1 Oradea

13.403,24

8.638,62

9.560,00

6.374,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniu.ui privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2

Investiții noi, din care:

1.768,62

67,62

3.484,00

1.478,00

0,00

a} pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

O.CO

0,00

0.00

b) pentru bunu'ite de natura domeniului public al statului sau al unități administrativ teritoriale:

1.768,62

67,62

3.484,00

1.478,00

0.00

anexa 4.2 Oradea

1758.52

67,62

3.484,00

1.478,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv ceie din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata 3 operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.co

0,00

0.00

o,oc

bl pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniulu* privat a! statului sau âl unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunuriie luate în concesiune. închiriate sau 'n locație de gestiune, exclusiv cele pin domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

6,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale ?i necorporale_________________________________________

5.013,05

1.673,71

5.652,12

0,00

0,00

anexa 4.3

5.013,05

1.673,71

___________5.652,14

0,00

0,00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ai - Interni»                                                                                   ...... „

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

-----—-------------------------- 0 00               0,00               0.00       0,00         0,00

b)-externe________________________________________—-------------—-----------—1---------------——--------

Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA

Sediul/Adresa; Oradea, Șoseaua Borșului 23

Cod unic de înregistrare: 31952982


Anexa nr.4.1


Investiții in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

DIRECTOR FINANCIAR

Ec.NADIA HAȘ


sume cu tva

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

2019

2020

2021

Investiții in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

13.403,24

8.638,62

9.560,00

6.874,00

0,00

Municipiul Oradea

13.403,24

8.638,62

9.560,00

6.874,00

0,00

Comuna Sînmartin

0

0

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

TOTAL

9.560,00

6.874,00

0,00

total Oradea

9.560,00

6.874,00

0,00

Reabilitare sistem secundar de distribuție energic termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111. PT 113, PT 116

2020

900,00

1.334,00

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energic termică în mun. Oradea (PT+executieJ

2019

5.540,00

5.540,00

0,00

Extindere rețea termică primară intre str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Executie)

2019

2.053,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (SF)

2019

532,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport șt montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu (SF)

2019

299.00

0,00

0.00

Extindere rețea tennică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Clujului nr 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3. (SF+PT-cxecutie)

2019

225,00

0,00

0,00

Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str Caraiman și Lăcrămioarelor - aferente PT 128 (DAL1 + PT +Execuție)

2019

5,00

0,00

0,00

Realizare racord termic primar la imobilul Jiu, str. Petru Rareș nr. IA (PT + EXECUȚIE)’

2019

3,00

0,00

0,00

Alimentare cu energie termica blocuri ANL str. Balogh Istvan (PT-»- EXECL' flE)

2019

3,00

0,00

0,00

6

total Sînmartin

0,00

0,00

0,00

7

-

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR GENERAL ing. STĂNEL IONEL NECULA

Operatorul economic TERMOF1CARE ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, Șoseaua Borșului 23

Cod unic de înregistrare: 31952982

Anexa nr.4.2


Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

sume cu tva

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

2019

2020

2021

Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

1768,62

67,62

3.484,00

1.478,00

0,00

Municipiul Oradea

1768,52

67,62

3.484,00

1.478,00

0,00

Comuna Sînmarțin

0

0

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

6

7

8

TOTAL

3.484,00

1.478,00

0,00

total Oradea

3.484,00

1.478,00

0,00

1

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul

2019

500.00

680,00

0,00

2

Extindere rețea termica primară pe str. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei. AD Xenopol

2019

610,00

0,00

0,00

3

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT -^EXECUȚIE)

2020

375,00

725,00

0,00

4

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str Făgărașului nr.5 (SF+PT+Execuție)

2019

240,00

0,00

0,00

5

Modernizare rețea termică primară în z.ona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această r

2019

750,00

0,00

0,00

6

Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șaguna (PT-EXECUTIE)

2020

1.009,00

73,00

0,00

total Sînmarțin

0,00

0,00

0,00

7


DIRECTOR FINANCIAR

Anexa nr.4.3

Dotări/alte achiziții de imobil.zări corporaie ți necorporale

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

2019

2020

2021

_______________________Dotări/alte achiziții de Imobilizări corporale si neccrporale__

5013,05

1673,71

5.652,12

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării Investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

6

7

8

TOTAL

2019

5.652,12

0,00

0,00

1

Unitate de producție cogenerare de inalta eficientă pentru înlocuirea blocului l existent (SF)

2020

73.00

St

2

Alimentare cu energie termica bloc ANL Medici, str. Spartacus (SF) - buget local

2019

10,00

SI

3

Modernizarea statici electrice de 110 kV si astatiei electrice SDG 6 kV (SF)

2019

84.03

4

Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea < DA1.I)

2019

45,00

5

Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producțiilor si consumurilor de energie .‘lectrica (SF)

2019

21,85

6

Reabilitarea instalației tehnologice din static de tratare chimică a apei (SF)

2019

33.61

7

Reparam capitale la acoperiș 57 de puncte termicei SF)

2019

56,30

3

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 2 imobile (SF)

2019

12,61

9

Extindere rețea termică primară pe str Constantin Brâncoveanu (SF)

2019

12,61

10

îxtmdere rețea primara pe str. Ciheiului (SF)

2019

12,61

11

Extindere rețea primara pe str Branului (SF)

2019

12,61

12

Extindere rețea termică primară pe str Parcului si str LH. Rădulescu (SF)

2019

8,40

13

Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman. Calea Clujului nr. 106 (SF)

2019

8,40

14

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Episcop luiiu Hossti nr 37 (SF)

2019

8.40

15

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (SF)

2019

8,40

16

întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)

2019

16.81

17

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pc str. Ady Endre, rețea primarăde termoficare (DALi)

2019

42,05

18

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str Branului. circuit intermediar (DALI}

2019

3500

19

Reabilitare cămine de racodare. cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiti. Ana Ipătescu. Depoului și Izvorului (DALI)

2019

42,05

20

Dezafectare PT 721 si pt 708 si alimentarea consumatoriloi prin intermediul mim punctelor termice (SF)

2019

20,00

21

Reabilitare relele secundarede distribuție aferente PT913 (SF)

2019

12,60

22

Modernizarea PT 303 si a reteleor secundare aferente (SF)

2019

12,60

23

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF)

2019

12.61

24

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 100 (SF)

2019

•2,61

25

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)

2019

12,61

.

26

Modernizare rețele de distribuție a energici termice aferente PT 117 (SF)

2019

12,61

27

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 12! (SI- .■

2019

12,61

28

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)

2019

12,61

29

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)

2019

12.61

30

Modernizare rețele de distribuite a energiei termice aferente PT 127 (SF)

2019

12,61

31

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF)

2019

12,61

32

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 514 (SF)

2019

12,61

33

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)

2019

12.61

34

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610 (SF)

2019

12,61

35

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 612 (SF)

2019

12,61

36

Modernizare recele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SI-)

2019

12,61

37

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PI 833 (SF)

2019

12,61

38

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)

2019

12,61

39

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (SF)

2019

12,61

40

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (SF;

2019

12,61

41

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

2019

12.61

42

Construire magazie de materiale si piese de schimb (SF)

2019

84,03

43

2. Instalație de producere a energici termice prin valorificarea energiei geotermalc pc platforma CET Oradea (Sr);    _______________________________

2019

58,81

44

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr 6 (SF)

2019

8.4C

45

Bilanț energetic al SACET Oradea pc anul 2015

2019

15, i:

46

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2016

2019

19,3:

47

Extindere rctca termica primara si racorduri la consumatori pc str. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii (SF)

2019

12,6

48

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic - SF

20X9

12,61

49

Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului Seleuș (SF)

2019

12,61

50

Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligcli Ede (SF)

2019

12,61

51

Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sanmartin

2019

42.02

52

Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalentă (SF)

2019

58,82

53

Extindere rețea termicăprimară în zona parcului industrial str. Ion Mihalache

2019

14.29

54

Modernizarea sistemului de termoficare in corn. Sanmartin (SF)

2019

42,02

55

Racord termic primar la Sitalul Pelican

2019

12.61

56

MODERNIZARE SI EXTINDERE REȚEA TERMICA PRIMARE THl.'RZO SANDOR (SF)

2019

12.61

57

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului (SF)

2019

12,61

58

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara pe str. Grigorc Moisil si str. Roinulus Guga (SF)

2019

12,61

59

Alimentare cu energic termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goua (S.F.);

2019

12,61

60

Alimentare cu energie termică a imobilului dc pe str. Sf. Apostol Andrei Nr.Cad.

192642, 196485 (S.FJ

2019

12,61

61

Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nrl88-193 si str. .1. Gutenberg nr. 6-8 (SF)

2019

12,61

62

Reabilitare si modernizare instalații si rețele aferente PT 702 (SF)

2019

16,81

63

Modernizarea magistralei termice dc transport M4 in zona Calea duhului si str. Alexandru Donici (SF)

2019

57,14

64

Realizarea unui Parc Industrial Tematic pe amplasamentul CET 1 - Oradea, Calea Bborsului nr. 23

2019

163,07

55

Realizare racord termic si instalarea unui mini punct termic la Muzeul Ady Endre (SF)

2019

8,40

66

Extindere rețea temica primara dc transport energie termica pe str. Ștefan Octavian losif (SF)

2019

12,61

67

Extindere rețea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borșului intre cămin C2 si SC Mobila Alfa

2019

8,40

68

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov

2019

6,72

69

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extinderearetclci de transport pe trs. T Vladimircscu nr cad 203005 (SF) tarea imobiliara ARED Je pe str T Vladimiresca (SF)

2019

12.61

70

Realizare racord termic si instalare minipuncr termic la Grădiniță 31. Decebal ni 43

2019

8,40

71

Licențe software

2019

135.00

72

Autoutilitara 6+1 locuri

2019

95,90

73

Motostivuitor • 2.5 t

2019

49,00

74

Electropompa de agent termic primar

2019

19,52

75

Generator de curent monofazat- 220 V

2019

14,70

76

Motopompa epuisment

2019

27,02

77

Sistem supraveghere video

2019

150,00

78

Aparat sudura Fibra optica

2019

8,40

79

Set trusă manometre calibrate 0-30 bar

2019

4.20

30

Contoare de energie termică

2019

874,22

81

Debitmelre ACC cu releu reed

2019

308.32

82

Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură

2019

29,41

83

Generator de curent trifazat- 380 V,

2019

58,82

84

Echipament pentru postizolări termice

2019

9,00

85

Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură

2019

32,00

86

Mașina dc găurit cu carotă umedă si uscată de la 50 la 110 mm

2019

4,20

_

87

Sistem mtegra, de managementul întreprinderii

2019

154,22

83

Implementarea unui sistem informațional geografic pentru rețelele de transport și distribuție energie termică

2019

57,14

89

Aparate dc aer condiționai

2019

26,89

90

Minipunct termic cu acumulare. 360 kW Încălzire si 400 kW apa calda de consum

2019

109,56

91

Cameră termoviziune

2019

2,52

92

Contor de energie termică

2019

193,00

93

Aparate de laborator chimic

2019

252,10

94

Scara de aluminiu electroizoianta

2019

5,04

95

Electrocar 2000 kg

2019

51,26

96

Nacela foarfecă 8 m

2019

78.15

97

Osciloperturbograf

2019

117,65

98

Sursa reglabila

2019

2,10

99

Stand caiibrare traducătoare presiune

2019

34,45

100

Calibrator pentru manometre si traducătoare piesiunc portabile

2019

18.49

101

Calibrator termorezistenta si termocuple

2019

8,82

102

Aeiotema cu agent termic primar

2019

15,13

103

Debitmetre ACC cu releu reed

___________2019__________

35,94

104

Autoturism cu 5 locuri

2019

107,82

105

Autoutilitara 6+1 locuri

2019

95,00

106

Cititor optic

2019

2,50

107

Aparat de sudura

2019

10,00

108

Generator de curent monofazat- 220 V

2019

15,00

109

Ciocan demolator

2019

8,00

110

Ciocan rotopercutor

2019

27.00

111

Pompa de zugrăvit

2019

9,00

112

Schela metalica

2019

12,00

113

Trusa PEX

2019

5,00

114

Convertizor frecventa 55 KW

2019

30,00

115

Echipamente IT

2019

64,00

116

Host Hardware

2019

40,00

117

Sistem de informare si managementul evenimentelor

2019

220,00

118

Router rețea cu firewall UTM

2019

20,00

119

imprimanta rapida

2019

30.00

120

Sursa de curent neintreruptibila

2019

15,00

121

Microsoft Office

2019

45,00,

122

Licențe ZWCAD. Intersoft. Mobile Divices Mansament

2019

27,5

123

Sistem software pentru managementul tipăririi

2019

65

124

actualizare licențe pe 3 ani Bitdifender, VMWare. VEEM. 1-ortiguard 20! E. Fortiguard 10011.

2019

183

125

extindere centrala telefonica

2019

30