Hotărârea nr. 414/2019

privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri

Analizând Raportul de specialitate nr. 205185 din 27.05.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

  • -    aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul instituțiilor publice, unități de îvățământ și unități sanitare a bunurilor prezentate în anexele 1-32 necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri prin încheierea unor procese verbale de predare preluare.

  • -   aplicarea procedurii de transmitere cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul instituțiilor publice, unități de învățământ, unități sanitare și instituții subordonate a bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri și în cazul bunurilor ce vor fi achiziționate în viitor de către Municipiul Oradea cu această destinație, în cazul în care există solicitări în acest sens.

Având în vedere prevederile :

  • - HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata și de valorificare a bunurilor aparținînd instituțiilor publice

  • - art. 112 din Legea 1/2011 a educației

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. „c”, lit. „d”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se respinge trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a mijlocului fix „Asfaltare teren de sport-Liceul teologic Penticostal Betel”, nr. inventar 502614 în vederea transmiterii acestuia cu titlu gratuit Liceului teologic Penticostal Betel.

Art.2. Se respinge transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul instituțiilor publice, unități de învățământ și unități sanitare a bunurilor prezentate în anexele 1-32 necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri prin încheierea unor procese verbale de predare preluare.

Art.3. Se respinge procedura de transmitere cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul instituțiilor publice, unități de învățământ, unități sanitare și instituții subordonate a bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri și în cazul bunurilor ce vor fi achiziționate în viitor de către Municipiul Oradea cu această destinație, în cazul în care există solicitări în acest sens

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea, Direcția Economică, Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Economică;

  • •   Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente;

  • •   Instituțiile beneficiare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 414

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” si 7 voturi “abtinere”