Hotărârea nr. 410/2019

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL                          

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

 

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 194577 din 23.05.2019 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Luând în considerare:

-       Hotărărea Consiliului Local nr.281/17.04.2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2019,

-       pct. 1 din anexa care face parte integrantă din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/24.12.2002, actualizat,

-       prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.547/20.03.2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002,

-       prevederile art. 4 din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

-       prevederile art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                Ținînd seama de prevederile art. 36  alin. (2)  lit.b) și lit. d), alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 1, pct. 3 și pct. 14, art. 45 alin. (2)  lit.a) și ale art.121 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi actualizată.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform anexei nr.1  atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr.2 ataşată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.4. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare, conform anexei nr. 3 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă creditele de angajament pentru obiectivul de investi    “Centru de zi pentru copiii proveniţi din comunităţi marginalizate” din cadrul proiectului ,,Regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din str. Gutenberg, Municipiul Oradea’’,conform anexei nr.4 atașată prezentei hotărâri.

Art.6. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 117.000 lei de la persoane fizice pentru susținerea echipei de polo.

Art.7. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate  de la persoane fizice pentru plata salariilor cadrelor didactice care desfăşoară activităţi în programul "Şcoala după Şcoală" după cum urmează:

·         Scoala Gimnaziala Avram Iancu:60.910 lei

·         Scoala Gimnaziala Nr.16:126.805 lei

·         Scoala Gimnaziala Octavian Goga:29452 lei

·         Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir:59247 lei

·         Liceul Teoretic Onisifor Ghibu:32.760 lei

             Art.8. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Colegiul Tehnic Traian Vuia” pentru realizarea proiectului "Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă"-desfăşurat în perioada februarie-mai 2019, de la următoarele societăţi comerciale:

·         Celestica:1000 lei

·         Termoconstruct:300 lei

·         Nidec Oradea:2000 lei

·         Vernicolor:7000 lei

·         Faist Mekatronic :500 lei

·         Frigosped:500 lei

·         HSEQ Engineering:1000 lei

·         Pyro-Tehnic Transilvania:200 lei

·         Pyrotehnic International:200 lei

·         Gruber Logistics:1000 lei

 Art 9. Se aprobă Lista de Investiţii a Companiei de Apă SA pe anul 2019 care include modificările conform anexei nr.1

 Art.10. Se aprobă modificarea ,,Procedurii de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea’’ valabilă până la modificare sau revocare, conform anexei nr.5 atașată prezentei hotărâri.

 Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

 Art.12. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituţia Prefectului judeţului Bihor

  • Primarul municipiului Oradea
  • Direcţia Economică
  • Direcția Patrimoniu Imobiliar
  • Direcția Tehnică
  • Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională
  • Spitalul Clinic Județean de Urgență
  • Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu’’
  • Compania de Apă SA
  • Oradea Transport Local SA
  • Unităţile de învăţămînt preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Chiană Laurențiu Alin

 

 

Oradea, 29 mai 2019

Nr.  410

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi  „pentru” si 3 voturi “abtinere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

 

                                                                                                    Anexa nr.5

 

Procedura de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea

 

Forma anterioară-HCL 211/27.03.2019

Forma propusă

Art.1

h.subvenţionarea, de la bugetul local, cu 100% a tarifului unui abonament social cu număr limitat de călătorii cu valabilitate anuală pentru beneficiarii Legii 448/2006: -1- persoanele cu handicap grav şi accentuat ; - 2- însoţitorul copilului cu handicap accentuat, în prezenţa acestuia; - 3 - însoţitororul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestuia; -4 -asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;- 5 - asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat,  inclusi in lista nominala cu beneficiarii pentru care s-a eliberat legitimatia pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun elaborata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, transmisă Primariei Municipiului Oradea si operatorului. Categoriile de persoane prevăzute la acest aliniat, beneficiază de facilităţile de transport public în baza prezentării documentelor justificative care atestă dreptul legal de transport, coroborat cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

Art.1

h.subvenţionarea, de la bugetul local, cu 100% a tarifului unui abonament lunar pentru beneficiarii Legii 448/2006 cu domiciliul in Oradea: -1- persoanele cu handicap grav şi accentuat ; - 2- însoţitorul copilului cu handicap accentuat, în prezenţa acestuia; - 3 - însoţitororul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestuia; -4 -asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;- 5 - asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat,  inclusi in lista nominala cu beneficiarii pentru care s-a eliberat legitimatia pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun elaborata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor (DGASPC Bh), transmisă Primariei Municipiului Oradea si operatorului. Categoriile de persoane prevăzute la acest aliniat, beneficiază de facilităţile de transport public în baza prezentării documentelor justificative care atestă dreptul legal de transport, coroborat cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

Art.4 1) Beneficiază de transport gratuit pe mijloacele de transport public local copiii cu vârsta până la 6 ani.

            (2)Categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) beneficiază de facilităţile de transport public în baza prezentării documentelor justificative care atestă dreptul legal de transport, coroborat cu dispoziţiile legale în vigoare

 

(3) Asigurarea serviciilor de transport pentru categoriile de persoane menţionate la alin. (1) constituie obligaţie de transport în sarcina operatorului, efectul economic negativ asupra activităţii va fi acoperit prin subvenţii de exploatare ca diferenta dintre venituri si cheltuieli sau compensatia, conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public de transport local.

 

Art.4 (1) Beneficiază de transport gratuit pe mijloacele de transport public local copiii cu vârsta până la 6 ani.

                    (2) Beneficiază de transport gratuit pe mijloace de transport public local de călători, prin efectul legii, beneficiarii Legii 448/2006 care nu au domiciliul in Oradea : -1- persoanele cu handicap grav şi accentuat ; - 2- însoţitorul copilului cu handicap accentuat, în prezenţa acestuia; - 3 - însoţitororul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestuia; -4 -asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;- 5 - asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

            (3) Categoriile de persoane prevăzute la (2) beneficiază de facilităţile de transport public în baza prezentării documentelor justificative care atestă dreptul legal de transport (legitimatia de transport L.448/2006), coroborat cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

(4) Asigurarea serviciilor de transport pentru categoriile de persoane menţionate la art. 4 alin. (1) si (2) constituie obligaţie de transport în sarcina operatorului, efectul economic negativ asupra activităţii va fi acoperit prin subvenţii de exploatare ca diferenta dintre venituri si cheltuieli sau compensatia, conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public de transport local.

 

 

 

MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1
Rectificare buget local pe anul 2019
mii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCodSectiuneaPlanPropuneriDiferente
IVENITURI"12,146.00""12,519.64"373.64DF
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50Functionare"10,486.00""10,408.31"-77.69V240.24133.40
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03Functionare"-162,008.54""-162,040.61"-32.07C240.24133.40
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04Dezvoltare "162,008.54""162,040.61"32.070.000.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat39.02.07Dezvoltare "1,660.00""1,737.69"77.69
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.01Functionare0.00350.00350.0052.26
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02Dezvoltare 0.0023.6423.64
IICHELTUIELI"25,498.83""25,872.47"373.640.00
CAP.51.02.01.03 Autoritati executive"3,148.88""3,135.35"-13.53
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30Functionare"3,820.00""3,698.36"-121.64
Licenta-Fortigate Bundle71.01.30Dezvoltare 0.0040.5840.58
Licente Microsoft Windows 10 Pro71.01.30Dezvoltare 0.0070.2170.21
Sistem supraveghere camere video Sala Traian Mosoiu71.01.30Dezvoltare 0.005.955.95
Licenta program informatic pentru administrarea asociatiilor de proprietari71.01.30Dezvoltare 4.909.804.90
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare-676.02-689.55-13.53
Cap.54.02 Alte servicii publice generale0.000.000.00
Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale0.000.000.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.04Functionare0.000.00
Cap.65.02 Invatamant"3,566.92""3,753.72"186.80
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar242.85280.4537.60
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar PMO0.000.100.10
"Construirea Cresei si Gradinitei din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie antepreșcolară si prescolara în Municipiul Oradea"58.01.03Dezvoltare 0.000.100.10375.41175.20
Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.2821.8621.860.00virari-188.61
Alte bunuri si servicii pentru intretinere20.01.30Functionare21.3620.86-0.50
Pregatire profesionala20.13Functionare0.501.000.50
Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.45123.50133.5010.00
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.03Functionare123.50133.5010.00suplimentare energie
Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.5078.49105.9927.50
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.03Functionare78.49105.9927.50suplimentare energie
Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.5619.0019.000.00
"Apa, canal si salubritate"20.01.04Functionare13.0012.00-1.00suplimentare energie
Pregatire profesionala20.13Functionare6.007.001.00
Total Cap.65.02.04.01 Invatamant secundar inferior550.92679.12128.20
Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala nr. 1193.2398.475.24suplimentare CES
Ajutoare sociale in numerar57.02.01Functionare93.2398.475.24
Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala ”Avram Iancu”106.64108.642.00
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă10.01.15Functionare7.609.602.00Suplimentare naveta
Materiale pentru curatenie20.01.02Functionare15.0017.002.00
"Apa, canal si salubritate"20.01.04Functionare25.4226.421.00
"Alte bunuri si servicii pentru intretinere, functionare"20.01.30Functionare35.6237.622.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare15.0012.00-3.00
Pregatire profesionala20.13Functionare8.006.00-2.00
Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala ”Oltea Doamna”23.0023.000.00virari
Pregatire profesionala20.13Functionare3.004.001.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30Functionare20.0019.00-1.00
Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala ”Lucretia Suciu”128.05128.050.00
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.03Functionare77.3589.3512.00virari
"Alte bunuri si servicii pentru intretinere, functionare"20.01.30Functionare19.2016.20-3.00
Reparatii curente20.02Functionare4.502.50-2.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare20.0015.00-5.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30Functionare7.005.00-2.00
Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala ”Nicolae Balcescu”0.000.960.96decontare transport olimpiade
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare0.000.960.96
Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala ”Szacvay Imre”200.00320.00120.00suplimentare energie
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.03Functionare200.00320.00120.00
Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior"2,758.40""2,780.40"22.00
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ”Aurel Lazar”13.4213.420.00virari
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30Functionare10.739.431.30
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare2.693.99-1.30
Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnologic Constantin Brancusi0.0012.2112.21evaluare aracip
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare0.0012.2112.21"evaluare aracip+0,82 lei transport olimpiade"
Cap. 65.02.04.02 Colegiul National ”Emanuil Gojdu”150.00180.0030.00decontare transport olimpiade
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare150.00180.0030.00
Cap. 65.02.04.02 Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu”0.000.710.71decontare transport olimpiade
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare0.000.710.71
Cap. 65.02.04.02 Liceul Greco Catolic Iuliu Maniu4.004.220.22decontare transport olimpiade
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare4.004.220.22
Cap. 65.02.04.02 Colegiul National ”Iosif Vulcan”0.172.051.88decontare transport olimpiade
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare0.172.051.88
Cap. 65.02.04.02 Liceul de Arte21.6733.0611.39evaluare aracip
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare21.6733.0611.39
Cap. 65.02.04.02 Liceul cu Program Sportiv Bihorul6.009.563.56
Furnituri de birou20.01.01Functionare5.004.50-0.50virari
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09Functionare1.001.500.50
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare0.003.563.56decontare transport olimpiade
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic German ”Friedrich Schiller”0.000.760.76decontare transport olimpiade
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare0.000.760.76
Cap. 65.02.04.02 Colegiul National ”Mihai Eminescu”2.803.801.00suplimentare burse IT
Burse59.01Functionare2.803.801.00
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu51.7453.001.26suplimentare CES
Ajutoare sociale in numerar57.02.01Functionare51.7453.001.26
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Penticostal Betel96.0696.380.32decontare transport olimpiade
Pregatire profesionala20.13Functionare4.358.624.27
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare91.7187.44-4.27
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare0.000.320.32
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic Lorantffy Zsuzsanna0.151.050.90decontare transport olimpiade
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare0.151.050.90
Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO"2,412.39""2,370.18"-42.21
Reparatii curente20.02Functionare"2,200.00""1,033.00""-1,167.00"
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare0.00998.00998.00
Alte transferuri curente interne55.01.18Functionare148.89470.89322.00
Ajutoare sociale in numerar57.02.01Functionare62.5056.00-6.50
Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul Oradea58.01.03Dezvoltare 0.004.004.00
"Reparatii capitale fatade Liceul Ortodox Ep. Roman Ciorogariu, Str. Republicii, nr.48 (DALI+PT+exec)"71.01.30Dezvoltare 1.008.507.50
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local85.01.02Dezvoltare 0.00-200.21-200.21
Cap.65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului14.7513.75-1.00
Burse59.01Functionare14.7513.75-1.00
Cap.66.02.06 Sanatate"1,000.00""1,240.00"240.00
Cap.66.02.06.01 Spitale generale PMO"1,000.00""1,240.00"240.00
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii51.02.28Dezvoltare "1,000.00""1,240.00"240.00
"Cap.67.02 Cultura, recreere si religie ""3,018.00""4,221.87""1,203.87"
Subcap. 67.02. 03.12 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice"1,500.00""1,937.02"437.02
"Lucrari de instalatii si constructii necesare organizarii de evenimente sociale, sportive si de agrement in Cetatea Oradea"71.01.30Dezvoltare 0.00517.77517.77
Amenajare arheoparc Palatul Princiar Cetatea Oradea 71.01.30Dezvoltare "1,500.00""1,433.90"-66.10
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local85.01.02Dezvoltare 0.00-14.65-14.65recup paguba palat princiar cc
Cap. 67.02.05.01 - Sport18.0074.0056.00
Alte transferuri de capital catre institutii publice51.02.29Dezvoltare 18.0074.0056.00
"Cap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement"0.00760.85760.85
Amenajare parc in zona strazii Morii 71.01.30Dezvoltare 0.00720.85720.85
Imprejmuire parc str M Andersen Nexo71.01.30Dezvoltare 0.0040.0040.00
"Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei""1,500.00""1,450.00"-50.00
Consolidarea si refacerea versantului in Gradina Publica Dealul Ciuperca71.01.30Dezvoltare "1,500.00""1,450.00"-50.00
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala 0.001.001.00
Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale0.001.001.00
Amenajare centru social rezidential pentru persoane adulte str.Iuliu Hossu nr.3771.01.30Dezvoltare 0.001.001.00
"TOTAL Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ""6,040.88""5,945.00"-95.88
Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa"1,312.00""1,317.00"5.00
Înlocuire rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str. Dealului 55.01.12Dezvoltare 200.00185.00-15.00
Înlocuire și extindere rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str. Drumul Hotarului 55.01.12Dezvoltare 200.00185.00-15.00
"Extinderea retelei de apa in cartierul Tineretului pe str. George Bacovia, Emil Cioran si Emile Zola"55.01.12Dezvoltare 350.00320.00-30.00
"Extindere retea apa si canalizare menajera pe str. Ion Irimescu, municipiul Oradea"55.01.12Dezvoltare 262.00247.00-15.00
"Înlocuire rețea de apă, reţea de canalizare menajeră și pluvială pe strada Piața Tineretului, Municipiul Oradea"55.01.12Dezvoltare 250.00245.00-5.00
Demolare turn apa str. Uzinelor55.01.12Dezvoltare 50.00130.0080.00
"Reabilitarea și refuncționalizarea turnului de apă din Oradea, Str. Lacul Roșu"55.01.12Dezvoltare 0.005.005.00
"Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ""4,728.88""4,628.00"-100.88
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30Functionare"3,740.00""3,727.00"-13.00
Uniforme si echipament20.05.01Functionare2.0015.0013.00
Citywalk - Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region58.01.03Dezvoltare 0.004.004.00
"Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural al obiectivului Muzeului Francmasoneriei din Oradea"58.01.03Dezvoltare 14.1024.1010.00
"Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession"""58.01.01Dezvoltare 7.8017.8010.00
"Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului"58.01.03Dezvoltare 0.003.003.00
Bike-sharing71.01.30Dezvoltare 5.000.00-5.00
"Reabilitarea și refuncționalizarea turnului de apă din Oradea, Str. Lacul Roșu"71.01.30Dezvoltare 5.000.00-5.00
Conservare si restaurare Sinagoga Ortodoxa Aachvas Rein din Oradea71.01.30Dezvoltare 339.98371.9832.00
Reabilitare fatade 7 imobile str. Aurel Lazar - PT71.01.30Dezvoltare 65.0075.0010.00
Achizitie servicii expertize tehnice 71.01.30Dezvoltare 50.0056.906.90
Autoutilitara diesel cu lift hidraulic71.01.30Dezvoltare 0.00100.08100.08
Reabilitare fata imobil str. Independentei 11 - 1371.01.30Dezvoltare 500.00233.14-266.86
"Cap. 80.02 - Actiuni generale economice,comerciale si de munca""1,340.18"843.91-496.27
Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala"1,340.18"843.91-496.27
"Lucrari de instalatii si constructii necesare organizarii de evenimente sociale, sportive si de agrement in Cetatea Oradea"71.01.30Dezvoltare 517.770.00-517.77
"Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul multicultural si multiconfesional european-etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice etapa III BL"58.01.01Dezvoltare 0.0022.0022.00
"Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul multicultural si multiconfesional european-etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice etapa III BS"58.01.01Dezvoltare 822.41821.91-0.50
Cap. 81.02 - Combustibili si energie"2,062.13""2,112.63"50.50
Cap. 81.02.06 - Energie termica"2,062.13""2,112.63"50.50
"Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice Etapa II BS"58.01.01Dezvoltare 0.290.790.50
Modernizarea stației actuale de tratare chimică a apei71.01.30Dezvoltare 0.0050.0050.00
Sistem SCADA pentru monitorizarea si automatizarea a 125 puncte termice71.01.30Dezvoltare 0.0068.7068.70
"“Modernizarea rețelei termice de distribuțiea a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea BL
din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice PT 119 si PT 875)"71.01.30Dezvoltare "2,061.84""1,993.14"-68.70
Cap.84.02 Transporturi"5,321.84""4,618.99"-702.85
Cap.84.02.03.02 Transport în comun-OTL0.005.005.00
Bike-sharing55.01.12Dezvoltare0.005.005.00
Cap.84.02.03.02 Transport în comun PMO0.003.003.00
Modernizarea parcului de tramvaie in Municipiul Oradea-etapa I 58.01.03Dezvoltare0.003.003.00
Cap.84.02.03.03 Strazi"5,321.84""4,610.99"-710.85
Amenajare cai de acces rutier si spatii aferente in zona str. Cornitelului 71.01.30Dezvoltare 58.49120.0461.55
Amenjare accese auto și spații de parcare în zona situată între străzile b-dul Dacia Constantin Brâncuși-Costache Negruzzi-Doinei71.01.30Dezvoltare 15.5015.510.01
Modernizare str. Coriolan Hora (proiectare+executie)71.01.30Dezvoltare "4,527.00""4,465.44"-61.56
Amenajare parc in zona strazii Morii 71.01.30Dezvoltare 720.85 - -720.85
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze "58.01.03Dezvoltare - 2.00 2.00
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) "58.01.03Dezvoltare - 8.00 8.00
Venituri373.64
incasari sume proiecte UE23.64
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului350.00
Cheltuieli373.640
1redistribuirea sumelor alocate între obiectivele gestionate DPI -69.38
2redistribuirea sumelor alocate între obiectivele gestionate DMPFI 0.00
3naveta2.00
4utilitati unit de invat157.50
6olimpiade40.13
7ces0.00
8ch cu bun si serv scoli- avizare ARACIP22.78
9invatamant dual-transfer sume cazare si masa322.00
10spital Municipal -sume ct ?240.00
11CSM-achiz autoturism56.00
12Licente asociatii de propr0.00
13diminuare sume alte cheltuieli pentru acoperirea ch cu iluminatul af unit invat-169.00
obiectivul de investitii care e de 2 ori in buget consolidat trebuie diminuat
14recuperare sume plati din anii precedenti (recup paguba cc)-228.39
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.2
Propunere virare credite bugetare pentru bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019
mii lei
Denumirea indicatorilorCodPlan PropuneriInfluente
Total chelt cap.65.10 Invatamant"1,174.52""1,819.41"644.89
1Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior -Scoala Gimnaziala Avram Iancu
Venituri106.88167.7960.91
Donatii si sponsorizari37.10.01106.88167.7960.91
Cheltuieli156.88217.7960.91
Fond aferent platii cu ora10.01.11152.38212.4860.10
Contributia asiguratorie pentru munca10.03.074.505.310.81309.12
2Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior -Scoala Gimnaziala Nr.16335.77
Venituri0.00126.81126.81644.89
Donatii si sponsorizari37.10.010.00126.81126.81
Cheltuieli0.50127.31126.81
Fond aferent platii cu ora10.01.110.00124.02124.02
Contributia asiguratorie pentru munca10.03.070.503.292.79
3Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior -Scoala Gimnaziala Octavian Goga
Venituri48.9878.4429.46
Donatii si sponsorizari37.10.0148.9878.4429.46
Cheltuieli106.98136.4429.46
Fond aferent platii cu ora10.01.1193.48122.1928.71
Contributia asiguratorie pentru munca10.03.075.506.180.68
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.308.008.070.07
4Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior -Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir
Venituri98.39157.6459.25
Donatii si sponsorizari37.10.0198.39157.6459.25
Cheltuieli98.39157.6459.25
Fond aferent platii cu ora10.01.1196.10154.0457.94
Contributia asiguratorie pentru munca10.03.072.293.601.31
5Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Liceul Teoretic Onisifor Ghibu
Venituri183.50216.2632.76
Donatii si sponsorizari37.10.01183.50216.2632.76
Cheltuieli183.77216.5332.76
Fond aferent platii cu ora10.01.11179.46211.5032.04
Contributia asiguratorie pentru munca10.03.074.315.030.72
6Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Colegiul Tehnic Traian Vuia
Venituri0.0013.7013.70
Donatii si sponsorizari37.10.010.0013.7013.70
Cheltuieli10.0023.7013.70
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.3010.0023.7013.70
7Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Colegiul Economic Partenie Cosma32.0032.000.00
Hrana pentru oameni20.03.017.0031.0024.00
Lenjerie si accesorii de pat20.05.0325.001.00-24.00
8Total cap.65.10.05 Invatamant Postliceal -Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu397.50397.500.00
Salarii de baza10.01.0185.00111.9026.90
Fond aferent platii cu ora10.01.11312.50279.80-32.70
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.0105.355.35
Contributii de asigurari de somaj10.03.0200.150.15
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0400.050.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.0600.250.25
9Total cap.65.10.05 Invatamant Postliceal -Liceul Teologic Penticostal Betel 141.86141.860.00
Fond aferent platii cu ora10.01.11141.86134.06-7.80
Indemnizatii de hrana10.01.170.002.002.00
Vouchere de vacanta10.02.060.005.805.80
10Total cap.65.10.01.03 Internate si cantine -Colegiul Tehnic Traian Vuia
Venituri58.89380.89322.00
Subventii pentru institutii publice43.10.0958.89380.89322.00
Cheltuieli46.64368.64322.00
Hrana pentru oameni20.03.0146.64368.64322.00
Cap.66.10.06.01 Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanumii lei
Nr.crt.Denumirea indicatorilorCod indicatorPlanPropuneri Influenţe
VENITURI"158,417.25""168,202.91""9,785.66"
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.30190.00260.0070.00
Venituri din prestari de servicii33.10.08790.00720.00-70.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.21"120,799.47""127,797.57""6,998.10"
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30"36,137.78""36,525.00"387.22
Alte venituri36.10.500.000.340.34
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii43.10.140.00740.00740.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate43.10.16.010.00"2,160.00""2,160.00"
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.19500.000.00-500.00
CHELTUIELI"53,257.80""63,043.46""9,785.66"
Materiale pentru curatenie20.01.02500.00501.781.78
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.03"3,431.05""3,683.05"252.00
"Apa, canal,salubritate"20.01.04"1,060.00""1,110.00"50.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09"3,132.20""3,195.20"63.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30"5,807.74""5,494.08"-313.66
Medicamente20.04.01"27,295.22""34,445.87""7,150.65"
Materiale sanitare20.04.02"4,200.66""4,136.02"-64.64
Reactivi20.04.03"3,036.50""3,270.67"234.17
Alte obiecte de inventar20.05.30604.50616.5012.00
"Deplasari interne, detasari transferari"20.06.01113.0093.00-20.00
Deplasari in strainatate20.06.025.0025.0020.00
Materiale de laborator20.09200.00200.360.36
Cabina paza modulara71.01.019.000.00-9.00
Construire imprejmuire front stradal sectia neuro-psihiatrie71.01.0180.0097.0017.00
Construire imprejmuire front vestic cca 60 ml sectia TBC71.01.0120.0024.004.00
Constructie temporara din containere pentru bucatarie71.01.010.00358.94358.94
Pat ATI cu inclinare laterala cu noptiera inclusa si saltea activa71.01.02432.000.00-432.00
"Pat de spital cu laterale de protectie, saltea cu husa impermeabila si noptiera"71.01.0216.440.00-16.44
"Pat de spital cu laterale de protectie, saltea cu husa impermeabila si noptiera"71.01.02305.000.00-305.00
"Pat de spital cu laterale de protectie, saltea cu husa impermeabila si noptiera BS"71.01.020.00810.00810.00
"Pat de spital cu laterale de protectie, saltea cu husa impermeabila si noptiera BL"71.01.020.0090.0090.00
"Pat electric cu ajustare electrica spate, picioare, inaltime si Trendelenbutg (normal si revers) cu noptiera BS"71.01.020.00"1,350.00""1,350.00"
"Pat electric cu ajustare electrica spate, picioare, inaltime si Trendelenbutg (normal si revers) cu noptiera BL"71.01.020.00150.00150.00
Otoscop71.01.020.006.006.00
Computer tomograf71.01.02"1,184.05"684.05-500.00
Computer tomograf BL71.01.020.00500.00500.00
Cofinantare BL71.01.02500.000.00-500.00
Microscop optic binocular cu 4 obiective71.01.0215.0018.003.00
Carucior mobil pentru transport tavi71.01.020.0090.0090.00
Autoizoterma transport alimente71.01.020.00250.00250.00
"Multifunctional laser color, duplex, wireless"71.01.030.0011.5011.50
RK Pavilion I - sectia neurologie71.03322.00542.00220.00
RK Pavilion I - sectia neurologie71.030.00228.00228.00
Proiectare si executie lucrari de recompartimentare fara modificari structurale etaj III corp B pentru sectia de ATI cu 10 paturi71.03988.44"1,062.44"74.00
Capitolul 6610 6610 Sanatate
Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgentamii lei
Nr.crt.Denumirea indicatorilorCod indicatorPlanPropuneri curenteDiferente
1TOTAL VENITURI "201,232.95""207,252.86""6,019.91"
Venituri din prestari de servicii33.10.08"6,640.34""6,752.04"111.70
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.21"106,976.64""104,440.61""-2,536.03"
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30"85,950.14""88,804.04""2,853.90"
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.507.179.512.34
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local37.10.03"-7,794.62""-8,393.60"-598.98
Varsaminte din sectiunea de functionare37.10.04"7,794.62""8,393.60"598.98
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare42.10.70"1,158.66""1,899.93"741.27
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii43.10.140.00500.00500.00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.19500.000.00-500.00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent48.10.010.00"4,846.73""4,846.73"
CHELTUIELI TOTAL"267,172.03""273,909.70""6,019.91"
Salarii de baza10.01.01"144,092.00""144,062.00"-30.00
Sporuri pentru conditii de munca10.01.05"38,988.80""39,498.80"510.00
Alte sporuri10.01.06"17,369.00""16,859.00"-510.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30"2,483.13""2,513.13"30.00
Furnituri de birou20.01.01358.58398.5840.00
Materiale pentru curatenie20.01.02"1,170.78""1,230.78"60.00
"Incalzit, iluminat si forta motrice"20.01.03"4,475.30""4,476.30"1.00
"Apa, canal, salubritate"20.01.04"1,006.00""1,005.80"-0.20
Carburanti si lubrifianti20.01.05177.79181.794.00
Piese de schimb20.01.06180.00200.0020.00
"Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet"20.01.08376.50376.500.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09"7,381.48""7,860.48"479.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30"4,439.59""4,639.60"200.01
Medicamente20.04.01"16,324.81""16,038.44"-286.37
Materiale sanitare20.04.02"14,525.32""13,494.25""-1,031.07"
Reactivi20.04.03"5,428.48""6,270.08"841.60
Dezinfectanti20.04.04"1,334.10""1,413.00"78.90
Uniforme si echipamente20.05.01253.0031.41-221.59
Lenjerie si accesorii de pat20.05.30"1,334.49""1,324.88"-9.61
"Deplasari interne, detasari, transferari"20.06.01100.36105.365.00
Deplasari in strainatate20.06.0280.2295.2215.00
Materiale de laborator20.09252.40255.403.00
Pregatire profesionala20.13194.00199.005.00
Protectia muncii20.14154.35174.3520.00
Prime de asigurare non-viata20.30.03188.30198.3010.00
Chirii20.30.0498.40113.4015.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"1,174.25"736.97-437.28
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate59.40."1,658.60""1,677.80"19.20
Finantarea nationala58.01.010.00855.31855.31
Finantarea externa nerambursabila58.01.020.00"4,846.73""4,846.73"
"Masini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"1,048.00""1,913.26"147.50487.28
Injectomate71.01.0282.2044.00-38.20
Sistem hemodinamic pentru angiograf71.01.020.0086.3086.30
UPS71.01.020.004.304.30
Cardiotocograf71.01.020.0027.0027.00
Motor oscilant71.01.020.0068.1068.10
"Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale"71.01.030.0074.3274.32
Troliu medicatie cu accesorii71.01.030.0018.9118.91
Troliu mobil pentru deseuri71.01.030.007.607.60
Dulap inox pentru depozitare materiale71.01.030.0013.2113.21
Masa de lucru din inox71.01.030.0028.7028.70
Sistem separare zona tratament71.01.030.005.905.90
Reparatii capitale71.03524.00789.46265.46
Reabilitare canalizare incinta Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea71.03524.00558.0034.00
Modernizare rampe (console) privind distribuirea gazelor medicale cu modul electric71.030.00141.46141.46
Lucrari de montare rampe (console) privind distribuirea gazelor medicale cu modul de iluminat71.030.0090.0090.00
mii lei
Clubul Sportiv Municipal
Nr.crtDenumirea indicatorilorCod indicatorPlanPropuneri Influenţe
Cap.67.10.05.01 Sport
ITotal Venituri572.28745.28173.00
1Donatii si sponsorizari37.10.01554.28671.28117.00
2Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.1918.0074.0056.00
IITotal Cheltuieli"10,031.09""10,204.09"173.00
1Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09"10,031.09""10,148.09"117.00
2"Masini, echipamente si mijloace de transport-autoturism"71.01.020.0056.0056.00
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.3
Modificare repartizare credite bugetare pe trimestre
Buget Local
mii lei
Nr.crt.Denumirea indicatorilorCODTrim. IITrim IIITrim IV
ITotal venituri423.50-256.00-167.50
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01423.50-256.00-167.50
IITotal cheltuieli423.50-256.00-167.50
CAP.51.02.01.03 Autoritati executive18.0010.00-28.00
Materiale pentru curatenie20.01.0218.0010.00-28.00
Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.5311.500.00-11.50
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.0311.50-11.50
Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa20.000.00-20.00
Înlocuire rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str. Cântărețului 55.01.125.00-5.00
Extindere rețea de apă pe str. Ciucașului 55.01.125.00-5.00
Înlocuire rețea de apă și extindere retea de canalizare menajeră pe str. Moviliței cu CPAU și branșament electric55.01.125.00-5.00
Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Valea Frumoasă55.01.125.00-5.00
"Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "46.00-3.00-43.00
Materiale pentru curatenie20.01.026.00-3.00-3.00
Chirii20.30.0440.000.00-40.00
Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale65.000.00-65.00
Statie de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului in zona Depou CFR55.01.12 50.00 -50.00
Statie de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului intersectie cu str. Piersicilor55.01.12 10.00 -10.00
Reabilitare retea canal menajer Str. M. Kogalniceanu BL.1-1/b 55.01.12 5.00 -5.00
Cap.81.02.06 Energie termica Termoficare263.00-263.000.00
"Extindere retea termica primară pe str. Stefan Octavian Iosif si str. Chimiei, AD Xenopol (PT+executie)"55.01.12263.00-263.000.00
Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
mii lei
Cap.66.10.06.01 Spitale- Spital Clinic Judetean de Urgenta
Nr.crt.Denumirea indicatorilorCODTrim IITrim IIITrim IV
ITotal venituri"-4,434.32"967.97"3,466.35"
1Venituri din prestari de servicii33.10.08-100.01-13.22113.23
2Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.213772.64"-1,874.06""-1,898.58"
3Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30-2520.42"2,817.03"-296.61
4Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare42.10.70-741.075.07736.00
5Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.10.01-4845.4633.15"4,812.31"
IITotal cheltuieli"-4,434.32"967.97"3,466.35"
1Sporuri pentru conditii de munca10.01.05-340170.00170.00
2Alte sporuri10.01.06340-170.00-170.00
3Contributii de asigurari sociale de stat10.01.1330.00-3.00
4Furnituri de birou20.01.0158.86-58.860.00
5Materiale pentru curatenie20.01.02-38.6338.330.30
6"Incalzit, iluminat si forta motrice"20.01.03200-300.00100.00
7"Apa, canal, salubritate"20.01.0450.20-90.2040.00
8Carburanti si lubrifianti20.01.05-4.234.230.00
9Piese de schimb20.01.0623.840.16-24.00
10"Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet"20.01.08-1.521.020.50
11Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09-378.09292.0386.06
12Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30-67.39-32.61100.00
13Medicamente20.04.01448.54279.22-727.76
14Materiale sanitare20.04.021647.92-130.83-1517.09
15Reactivi20.04.03-775.80782.30-6.50
16Dezinfectanti20.04.04-108.18108.180.00
17Uniforme si echipament20.05.0170.00-20.00-50.00
18Alte obiecte de inventar20.05.3032.00-32.000.00
19"Deplasari interne, detasari, transferari"20.06.01-5.365.360.00
20Deplasari in strainatate20.06.02-12.6112.610.00
21Materiale de laborator20.09-5.985.980.00
22Pregatire profesionala20.13-3.623.620.00
23Protectia muncii20.14-8.358.350.00
24Prime de asigurare non-viata20.30.03-13.213.200.00
25Chirii20.30.04-32.5832.580.00
26Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate59.4187.406.30-193.70
27Finantarea nationala58.01.01-855.085.85849.23
28Finantarea externa nerambursabila58.01.02-4845.4633.154812.31
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.4
DIRECŢIA ECONOMICA
Credite de angajament pentru perioada 2019-2022
mii lei
Nr. Crt. Denumire obiectiv Total credite de angajamentANUL 2019ANUL 2020ANUL 2021ANUL 2022
DMFPI 1"Regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatii defavorizate din str. Gutenberg, Municipiul Oradea din care:"" 7,449.34 ""2,979.73""3,282.00""1,187.61" -
Centru de zi pentru copiii proveniti din comunitati marginalizate" 6,399.61 ""1,930.00""3,282.00""1,187.61"
TOTAL " 7,449.34 "" 2,979.73 "" 3,282.00 "" 1,187.61 " -