Hotărârea nr. 408/2019

privind modificarea începând cu 01.06.2019 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea începând cu 01.06.2019 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA

Analizând Raportul de specialitate nr. 177.896 din data de 14.05.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării tarifelor propuse de către Societatea RER VEST SA și care urmează a fi practicate de aceasta începând cu data de 01.06.2019, pentru prestarea serviciilor de salubritate, constând în colectarea, transportul deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice.

Ținând cont de prevederile:

 • •   Contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008, încheiat între Municipiul Oradea și Societatea RER Ecologic Service Oradea SA;

 • •   Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 •   Legea nr. 101/2006 privind serviciului public de salubrizare;

 • •   O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. „d”, alin.(6) lit. „a”, pct.14 și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă practicarea începând cu data de 01.06.2019 a tarifelor percepute de Societatea RER VEST S.A. pentru prestarea serviciilor de salubritate, constând în colectarea, transportul deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice, conform Anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 106588/22.01.2008 care să cuprindă modificările conform art. nr. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și Societatea RER VEST SA.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Institutia Prefectului Bihor

 • •  Societatea RER VEST SA

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Juridică

 • •   Se publică în M.O. al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 408


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” si 7 voturi “abtinere”

FISA DE FUNDAMENTARE

Colectare, transport deșeuri menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus Tarif Nou

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

pers

417.092,19

2,80

417.092,19

0,00

2,80

Combustibil și lubrifianți

pers

158.323,11

1,06

158.323,11

0,00

1,06

Energie electrica si tehnologica

pers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb, utilaje

pers

34.318,53

0,23

34.318,53

0,00

0,23

Materii prime și materiale consumabile

pers

1.086,40

0,01

1.086,40

0,00

0,01

Ehipament de lucru și protecția muncii

pers

1.521,96

0,01

1.521,96

0,00

0,01

Reparații

pers

39.515,76

0,27

39.515,76

0,00

0,27

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

pers

46.260,58

0,31

46.260,58

0,00

0,31

Redevență

pers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli cu protecția mediului

pers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii executate de terți

pers

43.886,41

0,29

43.886,41

0,00

0,29

Alte cheltuieli materiale

pers

92.179,44

0,62

92.179,44

0,00

0,62

2. Cheltuieli cu munca vie:

pers

393.227,12

2,64

393.227,12

0,00

2,64

salarii

pers

344.532,17

2,31

344.532,17

0,00

2,31

contribuție asigurotorie pentru munca

pers

7.751,97

0,05

7.751,97

0,00

0,05

fond handicapați

pers

3.021,57

0,02

3.021,57

0,00

0,02

alte cheltuieli cu munca vie (incusiv tichetele de masa)

pers

37.921,41

0,25

37.921,41

0,00

0,25

3. Taxe licențe

pers

1.903,28

0,01

1.903,28

0,00

0,01

4. Cheltuieli cu închiriererea utilajelor

pers

53.558,67

0,36

53.558,67

0,00

0,36

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă

pers

105.564,33

0,71

107.686,17

" 2.121,84

0,72

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

pers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

pers

1.409,53

0,01

1.409,53

0,00

0,01

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7+8)

pers

972.755,12

6,53

974.876,96

~ 2.121,84

6,54

B. Cheltuieli financiare

pers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

pers

145.913,27

0,98

*   146.231,54

318,28

0,98

1. Cheltuieli totale (A+B+C)

pers

1.118.668,39

__- 7-51

1.121.108,51

2.440,12

7,52

II. Profit

pers

111.866,84

♦***"    0,75

* 112.110,85

244,01

0,75

III. Cotă de dezvoltare

pers

81.956,05

0,55

81.956,05

0,00

0,55

IV. Taxa Economie Circulara

pers

34.216,53

0,23

34.216,53

0,00

0,23

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare (l+ll+lll+IV)

pers

1.346.707,81

9,04

1.349.391,94

'■   2.684,13

9,06

V. Cantitate programată

pers

149.011

149.011

• *

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

lei/ persoana/luna

9,04

9,06

VII. TVA

lei/ pers

1,72

1,72

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ pers

10,76

10,78