Hotărârea nr. 407/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând Raportul de specialitate nr. 175.663 din data de 10.05.2019 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcțiune, active cuprinse în Listele nr. 17.069 ce reprezintă Anexa nr. 1 din data de 12.04.2019 și nr. 15.708, ce reprezintă Anexa nr. 2, din data de 05.04.2019 și care au o valoare totală de 35.134.31 lei.

În conformitate cu:

  •   art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 263.571/2010,

  • •   art. 10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

  •   art. 2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe cuprinse în Anexele nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre, active aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA și a căror valoare totală este de 35.134,31 lei.

Art. 2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune/a casării activelor fixe cuprinse în Anexele nr. 1 și 2.

Art. 3. După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1,si Anexa nr.2 atât Municipiul Oradea cât și Societatea Compania de Apă Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/ extra - contabile aferente.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Tehnică

  • •  Societatea Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 407                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” si 3 voturi “abtinere”

/OF % Sector Rețele Apă gjcjSp Oradea'

PROPUNERE DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

Nr. înreg. 17069

Data: 12.04.2019

Către

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A FONDURILOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC


Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (ani)

Data punerii înfuncț.

UM

Cantit.

Val.de inv.

Val. neam ortiza ta

Cauza pentru care se propune

1.

REȚEA DE APA FONTA DN 80mm 468 ml str. Ștefan Octavian losif

20563/1

30

1950

M

468

7,39

-

înlocuire cu PE

2.

Branșament apa str. Sturzului/01

20483/1

30

1900

M

4

2,00

-

înlocuire cu PE

3.

Branșament apa str. Sturzului/02

20483/2

30

1900

M

4

2,01

-

înlocuire cu PE

4.

Branșament apa str. Sturzului/03

20483/3

30

1900

M

4

2,01

-

înlocuire cu PE

5.

Branșament apa str. Sturzului/04

20483/4

30

1900

M

4

2,01

-

înlocuire cu PE

6.

Branșament apa str. Sturzului/06

20483/5

30

1900

M

4

2,01

-

înlocuire cu PE

7.

Branșament apa str. Sturzului/10

20483/6

30

1900

M

4

2,01

-

înlocuire cu PE

8.

Branșament apa str. Sulfmelor/OIA

22912/1

30

1900

M

4

2,66

-

înlocuire cu PE

9.

Branșament apa str. Sulfmelor/02

22912/2

30

1900

M

4

2,66

-

înlocuire cu PE

10.

REȚEA DE APA AZBO DN 150mm 680 ml str. Taberi Geza

20531/1

30

1950

M

680

97,20

*

înlocuire cu PE

11.

Branșament apa str. Taberi Geza/O IA

20531/2

30

1900

M

4

1,18

-

înlocuire cu PE

12.

Branșament apa str. Taberi Geza /05A

20531/6

30

1900

M

4

1,18

-

înlocuire cu PE

13.

Branșament apa str. Taberi Geza /07E

20531/10

30

1900

M

4

1,18

-

înlocuire cu PE

14.

Branșament apa str. Taberi Geza /51

20531/53

30

1900

M

4

1,18

-

înlocuire cu PE

15.

REȚEA DE APA FONTA DN lOOmm 162 ml str. Tribunalului

20771/1

30

1900

M

162

10,54

-

înlocuire cu PE

16.

Branșament apa str. Tribunalului /02

20771/2

30

1900

M

4

3,52

-

înlocuire cu PE

17.

Branșament apa str. Tribunalului /08

20771/3

30

1900

M

4

3,52

-

înlocuire cu PE

18.

Branșament apa str. Tribunalului /04

2402916/0

30

1992

M

4

170,15

-

înlocuire cu PE

19.

REȚEA DE APA FONTA DN 200mm 500 ml str. T.Vladimirescu

20792/2

30

1950

M

500

13,77

-*

înlocuire cu PE

20.

Branșament apa str. T.Vladimirescu /81A

20792/53

30

1950

M

4

0,66

-

înlocuire cu PE

21.

Branșament apa str. T.Vladimirescu /85

20792/55

30

1950

M

4

0,66

-

înlocuire cu PE

22.

Branșament apa str. T.Vladimirescu /86A

20792/56

30

1950

M

4

0,66

-

înlocuire cu PE

23.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 233 ml str. Verii

22775/1

30

1950

M

233

8,46

-

înlocuire cu PE

24.

Branșament apa str. Verii /02A

2402529/0

30

1992

M

4

191,68

-

înlocuire cu PE

25.

REȚEA DE APA AZBO DN 150mm 372 ml str. Aurel Vlaicu

21127/1

30

1950

M

372

16,18

-

înlocuire cu PE

26.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /Ol

21127/2

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

27.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /02

21127/3

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

28.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu Z03

21127/4

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

29.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /04

21127/5

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

30.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /05A

21127/6

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

31.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu Z05

21127/7

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

32.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /06

21127/8

30

1950

M

4

. 0,33

-

înlocuire cu PE

33.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /07

21127/9

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

34.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu Z08

21127/10

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

35.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu/IOA

21127/11

30

1950

■ M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

36.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /09

21127/12

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

37.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu ZIO

21127/13

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

38.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu ZI IA

21127/14

30

1950

M

4

0,33

înlocuire cu PE

39.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu Z12

21127/15

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

40.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /13A

21127/16

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

41.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /13

21127/17

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

42.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu ZI4

21127/18

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

43.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /15A

21127/19

30

1950

M

4

0,33

■ -

înlocuire cu PE

44.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /15C

21127/20

30

1950

M

4

0,33

înlocuire cu PE

45.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /15B

21127/21

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

46.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu 715

21127/22

30

1950

M

4

0,33

**

înlocuire cu PE

47.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /16A

21127/23

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

48.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /16B

21127/24

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

49.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /16C

21127/25

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

50.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /16D

21127/26

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

51.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /16E

21127/27

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

52.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /17

21127/28

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

53.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu 718A

21127/29

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

54.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /18

21127/30

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

55.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /19

21127/31

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

56.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /20

21127/32

30

1950

M

4

0,33

înlocuire cu PE

57.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /23

21127/33

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

58.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /22

240198/0

30-

1992

M

4

233,49

-

înlocuire cu PE

59.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /5B

240276/0

30

1992

M

4

1047,55

-

înlocuire cu PE

60.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /20A

240484/0

30

1993

M

4

0,27

-

înlocuire cu PE

61.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu /21

240823/0

30

1994

M

4

247,38

-

înlocuire cu PE

62.

Branșament apa str. Aurel Vlaicu 716

2413548/0

30

1995

M

4

390,32

-

înlocuire cu PE

63.

REȚEA DE APA AZBO DN 200mm 177 ml str. Wagner Richard

20797/1

30

1950

M

177

1,15

-

înlocuire cu PE

64.

Branșament apa str. Wagner Richard 709

20797/2

30

1950

M

4

0,76

-

înlocuire cu PE

65.

Branșament apa str. Zarandului /10

20580/18

30

1950

M

4

1,09

-

înlocuire cu PE

66.

Branșament apa str. Zarandului /16

20580/30

30

1950

M

4

1,09

-

înlocuire cu PE

67.

Branșament apa str. Zarandului /42

20580/61

30

1950

M

4

1,09

-

înlocuire cu PE

68.

Branșament apa str. Zmeurei /24

22950/0

30

1950

M

4

1,55

înlocuire cu PE

69.

Branșament apa str. Xenopol

20805/1

30

1950

M

4

0,66

-

înlocuire cu PE

70.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOmm 602 ml str. Iacobinilor

20554/1

30

1950

M

602

100,92

-

înlocuire cu PE

71.

Branșament apa str. Iacobinilor /I

20554/2

30

1950

M

4

1,18

-

înlocuire cu PE

72.

Branșament apa str. Iacobinilor /48

20554/53

30

1950

M

4

1,18

-

înlocuire cu PE

73.

Branșament apa str. Iacobinilor /58

20554/58

30

1950

M

4

1,18

-

Înlocuire cu PE

74.

REȚEA DE APA AZBO DN 250mm 260 ml str. Independentei

20592/1

30

1950

M

260

. 2,40

înlocuire cu PE

75.

Branșament apa str. Independentei /IZ

20592/2

30

1950

M

4

0,39

-

înlocuire cu PE

76.

Branșament apa str. Independentei /5

20592/3

30

1950

M

4

0,39

-

înlocuire cu PE

77.

Branșament apa str. Independentei /7

20592/4

30

1950

M

4

0,39

-

înlocuire cu PE

78.

Branșament apa str. Independentei /I IA

20592/5

30

1950

M

4

0,39

-

înlocuire cu PE

79.

Branșament apa str. Independentei /13

20592/6

30

1950

M

4

0,39

-

înlocuire cu PE

80.

Branșament apa str. Independentei ZI 3A

20592/7

30

1950

M

4

0,39

-

înlocuire cu PE

81.

Branșament apa str. Independentei /24

20592/8

30

1950

M

4

0,39

-

înlocuire cu PE

82.

Branșament apa str. Independentei /11-13

14964/38

30

1999

M

4

175,80

-

înlocuire cu PE

83.

Branșament apa str. Jean Calvin /3

20577/3

30

1950

M

4

2,48

-

înlocuire cu PE

84.

Branșament apa str. Jokai Mor /2

20571/2

30

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

85.

Branșament apa str. Jokai Mor Z12A

20571/13

30

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

86.

Branșament apa str. Jokai Mor /29

20571/32

30

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

87.

REȚEA DE APA AZBO DN 150mm 343 ml str. Lăcrimioarelor

22290/1

30

1950

M

343

9,33

-

înlocuire cu PE

88.

Branșament apa str. Lacrimiorelor /3

22290/2

30

1950

M

4

0,62

-

înlocuire cu PE

89.

Branșament apa str. Lacrimiorelor /4

22290/3

30

1950

M

4

0,62

-

înlocuire cu PE

90.

Branșament apa str. Lacrimiorelor /5

22290/4

30

1950

M

4

0,62

-

înlocuire cu PE

91.

Branșament apa str. Lacrimiorelor 76

22290/5

30

1950

M

4

0,62

-

înlocuire cu PE

92.

Branșament apa str. Lacrimiorelor /9

22290/6

30

1950

M

4

0,62

-

înlocuire cu PE

93.

Branșament apa str. Lacrimiorelor /11

22290/7

30

1950

M

4

0,62

-

înlocuire cu PE

94.

Branșament apa str. Lacrimiorelor 712

22290/8

30

1950

M

4

0,62

înlocuire cu PE

95.

Branșament apa str. Lacrimiorelor 714

22290/9

30

1950

M

4

0,62

-

înlocuire cu PE

96.

Branșament apa str. Lacrimiorelor/16

22290/10

30

1950

M

4

0,62

-

înlocuire cu PE

97.

Branșament apa str. Lacrimiorelor /18

22290/11

30

1950

M

4

0,62

-

înlocuire cu PE

98.

Branșament apa str. Lacrimiorelor 720

240520/0

30

1992

M

4

191,68

-

înlocuire cu PE

99.

Branșament apa str. Lacrimiorelor 715

2402521/0

30

1992

M

4

191,68

-

înlocuire cu PE

100.

Branșament apa str. Lacrimiorelor 710

2413947/0

30

1995

M

4

553,94

-

Relocare branșament

101.

Branșament apa str. Lacrimiorelor /8

24267/1

30

1997

M

4

974,29

-

Relocare branșament

102.

REȚEA DE APA AZBO DN 150tmn 150 ml str. Caraiman

20482/1

30

1950

M

150

8,99

-

înlocuire cu PE

103.

Branșament apa str. Caraiman 701

20482/2

30

1950

M

4

1,50

-

înlocuire cu PE

104.

Branșament apa str. Caraiman 703

20482/3

30

1950

M

4

1,50

*

înlocuire cu PE

105.

Branșament apa str. Caraiman /04

20482/4

30

1950

M

4

1,50

-

înlocuire cu PE

106.

Branșament apa str. Caraiman /05

20482/5

30

1950

M

4

1,50

-

înlocuire cu PE

107.

Branșament apa str. Caraiman /06

24250/4

30

1997

M

4

43,74

-

înlocuire cu PE

108.

REȚEA DE APA AZBO DN 80mm 156 ml str. Lededei

20606/1

30

1950

M

156

1,65

-

înlocuire cu PE

109.

Branșament apa str. Lebedei /45

20606/3

30

1950

M

4

0,13

-

înlocuire cu PE

110.

Branșament apa str. Lebedei /53

20606/7

30

1950

M

4

0,13

-

înlocuire cu PE

111.

Branșament apa str. Lebedei /56A

20606/9

30

1950

M

4

0,13

-

înlocuire cu PE

112.

Branșament apa str. Lebedei /58A

2419025/0

30

1996

M

4

393,41

*•

Relocare branșament

Total: 5153.3

Propunător (Responsabil mijloace fixe) mg. Valentin BRONȚ


Sector Canal


PROPUNERE DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC


Nr. înreg. 15.708


Data: 05.04.2019


Aprobat Sef Sector Canal Ing. Ștefan ZETOCHA


Către,

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A FONDURILOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

Nr.

Srt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (ani)

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val. de inv.

Val.

neamortizata

Cauza pentru care se propune

1

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /3 QB3/D

23523/23

40

1983

M

6

58.14

-

înlocuire cu PVC

2

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /3 QB3/E

23523/24

40

1983

M

6

58.14

-

înlocuire cu PVC

3

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /7 QB2/A

23523/31

40

1983

M

6

58.14

-

înlocuire cu PVC

4

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /7 QB2/B

23523/32

40

1983

M

6

58.14

-

înlocuire cu PVC

5

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /7 QB2/C

23523/33

40

1983

M

6

58.14

înlocuire cu PVC

5

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /7 QB2/D

23523/34

40

1983

M

6

58.14

înlocuire cu PVC

7

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /7 QB2/E

23523/35

40

1983

M

6

58.14

înlocuire cu PVC

î

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /28 QB5-A

23523/73

40

1983

M

6

58.14

-

înlocuire cu PVC

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /28 QB5-B

23523/74

40

1983

M

6

58.14

-

înlocuire cu PVC

10

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /28 QB5-C

23523/75

40

1983

M

6

58.14

înlocuire cu PVC

11

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /28 QB5-D

23523/76

40

1983

M

6

58.14

-

înlocuire cu PVC

12

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu Z28 QB5-E

23523Z77

40

1983

M

6

58.14

-

înlocuire cu PVC

13

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /30 QB3-A

23523/78

40

1983

M

6

58.14

-

înlocuire cu PVC

1 A

1 "“T

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu /30 QB3-B

23523/79

40

1983

M

6

58.14

-

înlocuire cu PVC

15

Racord Canal Menajer Onisifor Ghibu 730 QB3-C

23523/80

40

1983

M

6

58.14

înlocuire cu PVC

16

Racord Canal Menajer Penes Curcanul ZI BL.X24

23523/82

40

1983

M

4

39.54

■ -

înlocuire cu PVC

17

Racord Canal Menajer Penes Curcanul /7 BL.Q8

23523/93

40

1983

M

4

39.54

-

înlocuire cu PVC

1 o

Racord Canal Menajer Penes Curcanul /7 BL.Q9

23523/94

40

1983

M

4

39.54

-

înlocuire cu PVC

19

Racord Canal Menajer Penes Curcanul /22 BL.R25

23523/103

40

1983

M

4

39.54

-

înlocuire cu PVC

20

Racord Canal Menajer Penes Curcanul /22 BL.X22

23523/104

40

1983

M

4

39.54

-

înlocuire cu PVC

21

Racord Canal Menajer Penes Curcanul /22 BL.X23

23523/105

40

1983

M

4

39.54

-

înlocuire cu PVC

22

Racord Canal Menajer Penes Curcanul /22 BL.X24

23523/106

40

1983

M

4

39.54

-

înlocuire cu PVC

23

Racord Canal Menajer Penes Curcanul /26 BL.Q32

23523/111

40

1983

M

4

39.54

-

înlocuire cu PVC

24

Racord Canal Menajer Penes Curcanul 126 BL.Q33

23523/112

40

1983

M .

4

39.54

-

înlocuire cu PVC

>5

Racord Canal Menajer Penes Curcanul 126 BL.Q36

23523/115 -fjHCTBfrrrwn ~~Fir

40

1983

M

4

39.54

-

înlocuire cu PVC

16

Racord Canal Menajer Aleea Salca ZI BL.X1

" 23531/18

40

1983

M

4

183.43

-

înlocuire cu PVC

'.7

Racord Canal Menajer Aleea Salca ZI BL.X2

23531/19

40

1983

M

4

183.43

-

înlocuire cu PVC

8

Racord Canal Menajer Alexandru Andritoiu Zi3

BL.PB 13            JiIj.MUUju

23778/24

40

1988

M

4

9.58

-

înlocuire cu PVC

9

Racord Canal Menajer Alexandru Andrjtoiu /15

BL.PB 14

23778/25

40

1988

M

4

9.58

-

înlocuire cu PVC

0

Racord Canal Menajer Alexandru cel Bun ZI 6

241914/2

40

1996

M

6

.3.16

1

înlocuire cu PVC

31

Racord Canal Menajer Alexandru cel Bun /20

24191473

40

1996

M

6

3.16

-

înlocuire cu PVC

32

Racord Canal Menajer Alexandru cel Bun /43

241914/5

40

1996

M

6

3.16

-

înlocuire cu PVC

33

Racord Canal Menajer Alexandru cel Bun /45

241914/6

40

1996

M

6

3.16

-

înlocuire cu PVC

34

Racord Canal Menajer Alexandru cel Bun 749

241914/7

40

1996

M

6

3.16

-

înlocuire cu PVC

35

Racord Canal Menajer Alexandru Roman 733

241203270

40

1995

M

8

432.41

-

înlocuire cu PVC

36

Racord Canal Menajer Alexandru Sahia / 30

15379/0

40

2000

M

6

102.53

-

Relocare Racord

37

Racord Canal Menajer Apateului /14B

23531/46

40

1983

M

6

183.43

-

înlocuire cu PVC

38

Racord Canal Menajer Apateului 717

23531/49

40

1983

M

6

183.43

-

înlocuire cu PVC

39

Racord Canal Menajer Apateului /25

23531/55

40

1983

M

6

183.43

-

înlocuire cu PVC

40

Racord Canal Menajer Apateului /23

2406335/0

40

1994

M

6

101.22

înlocuire cu PVC

41

Racord Canal Menajer Ardealului /18A

1495215/1

40

1999

M

6

499.62

-

înlocuire cu PVC

42

Racord Canal Menajer Argeșului /li

15902/0

40

2001

M

6

155.28

*

Relocare Racord

43

Racord Canal Menajer Arțarilor 759

149545/0

40

1999

M

6

125.88

-

înlocuire cu PVC

44

Racord Canal Menajer Arțarilor 751

149547/0

40

1999

M

6

125.88

-

înlocuire cu PVC

45

Racord Canal Menajer Arțarilor 753

149548/0

40

1999

M

6

125.88

-

înlocuire cu PVC

46

Racord Canal Menajer Arțarilor 761

149587/0

40

1999

M

6

198.21

-

înlocuire cu PVC

47

Racord Canal Menajer Arțarilor /6

15376/0

40

2000

M

6

181.53

-

Relocare Racord

48

Racord Canal Menajer Arțarilor /2

15502/0

40

2000

M

6

332.92

-

Relocare Racord

49

Racord Canal Menajer Arțarilor 72A

2427121/0

40

1997

M

6

628.51

-

înlocuire cu PVC

50

Racord Canal Menajer Atelierelor /16A

22927/18

40

1977

M

8

48.48

-

înlocuire cu PVC

51

Racord Canal Menajer Treboriu Laurian 716

20958/18

30

1950

M

5

1.08

-

înlocuire cu PVC

52

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /I IA

149585/0

40

1999

M

6

198.21

înlocuire cu PVC

53

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /13A

23547/14

40

1983

M

6

83.06

înlocuire cu PVC

54

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /16B

2420220/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

55

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /14

2420221/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

56

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /4

2420222/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

57

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /9

2420223/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

58

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /10

2420225/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

59

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /10A

2420226/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

60

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /6

2420227/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

61

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /5

2420228/0

. 40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

62

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /16A

2420229/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

63

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /13

2420230/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

64

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /8

2420233/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

65

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /16

242027/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

66

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu/Îl

242028/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

67

Extindere Rețea Canal Aurel Vlaicu /16A

242029/0

40

1996

M

6

492.51

înlocuire cu PVC

68

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu/15

24227/16

40

1997

M

6

35.18

înlocuire cu PVC

69

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /4A

24232/2

40

1997

M

6

71.30

înlocuire cu PVC

70

Racord Canal Menajer Aurel Vlaicu /12

2427116/0

40

1997

M

6

628.51

înlocuire cu PVC

71

Racord Canal Menajer Banatului /20

2409822/0

40

1995

M

6

246.67

înlocuire cu PVC

72

Racord Canal Menajer Belșugului /2A

14965/5

40

1999

M

6

371.32

înlocuire cu PVC

73

Racord Canal Menajer Belșugului /2A

14965/6

40

1999

M

6

39.71

înlocuire cu PVC

74

Racord Canal Menajer Belșugului /IA

14965/7

40

1999

M

6

39.71

înlocuire cu PVC

75

Racord Canal Menajer Aviatorilor /58

15177/0

40

2000

M

8

154.58

-

Relocare Racord

76

Racord Canal Menajer Aviatorilor /60A

2420511/0

40

1997

M

8

140.94

-

înlocuire cu PVC

77

Racord Canal Menajer Barcaului /5

15391/0

40

2000

M

6

154.26

-

Relocare Racord

78

Racord Canal Menajer Barcaului /99

242249/0

40

1997

M

6

182.83

-

înlocuire cu PVC

79

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln /20

22925/84

- 48

1977

M

6

13.37

-

înlocuire cu PVC

80

Racord Canal Menajer Agricultorilor /4

23531/63

40

1983

M

4

183.43

*

înlocuire cu PVC

81

Racord Canal Menajer Aiudului /3

15207/0

40

2000

M

5

103.11

-

Relocare Racord

82

Racord Canal Menajer Aiudului /23A

20859/5

40

1950

M

5

8.03

-

înlocuire cu PVC

83

Racord Canal Menajer Borsecului /10A BL.X15-A

23864/50

40

1989

M

4

120.58

înlocuire cu PVC

84

Racord Canal Menajer Borsecului Z10B BL.X15-B

23864/51

40

1989

M

4

120.58

-

înlocuire cu PVC

85

Racord Canal Menajer Borsecului /11 BL.Z1

23864/52

’ 40

1989

M

4

120.58

înlocuire cu PVC

86

Racord Canal Menajer Borsecului /8

2411511/0

40

1995

M

4

43.55

-

înlocuire cu PVC

87

Racord Canal Menajer Branului /9

24208/0

40

1997

M

4

786.78

-

înlocuire cu PVC

88

Racord Canal Menajer Branului /2V

242231/0

40

1997

M

4

125.53

-

înlocuire cu PVC

89

Racord Canal Menajer Bumbacului /10 BL.PB22

22820/14

40

1976

M

5

10.70

-

înlocuire cu PVC

90

Racord Canal Menajer Bumbacului /12 BL.PB20

22820/17

40

1976

M

5

10.70

-

înlocuire cu PVC

91

Racord Canal Menajer Bumbacului /14 BL.PB18

22820/20

40

1976

M

5

10.70

-

înlocuire cu PVC

92

Racord Canal Menajer Bumbacului /16 BL.PB16

22820/23

40

1976

M

5

10.70

-

înlocuire cu PVC

93

Racord Canal Menajer Bumbacului /18A BL.PB14

22820/27

40

1976

M

5

10.70

-

înlocuire cu PVC

94

Racord Canal Menajer Bumbacului /20A BL.PB12

22820/30

40

1976

M

5

10.70

înlocuire cu PVC

95

Racord Canal Menajer Bumbacului /36 BL.X42

22820/51

40

1976

M

5

10.70

-

înlocuire cu PVC

96

Racord Canal Menajer Bumbacului /38 BL.X44

22820/53

- 40

1976

M

5

10.70

-

înlocuire cu PVC

97

Racord Canal Menajer Bumbacului /40 BL.X46

22820/55

40

1976

M

5

10.70

-

înlocuire cu PVC

98

Racord Canal Menajer Bumbacului /42 BL.X48

22820/57

40

1976

M

5

10.70

-

înlocuire cu PVC

99

Racord Canal Menajer Buzăului /23

24429/4

40

1998

M

8

67.15

-

înlocuire cu PVC

100

Racord Canal Menajer Calea Clujului /218

14965/17

40

1999

M

6

343.52

-

înlocuire cu PVC

101

Racord Canal Menajer Calea Clujului /73A

22455/61

40

1975

M

6

34.58

înlocuire cu PVC

102

Racord Canal Menajer Calea Clujului /126

22455/109

40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

103

Racord Canal Menajer Calea Clujului /134

22455/117

40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

104

Racord Canal Menajer Calea Clujului /157

22455/130

40

1975

M

6

34.58

**

înlocuire cu PVC

105

Racord Canal Menajer Calea Clujului /186

22455/144

40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

106

Racord Canal Menajer Calea Clujului /201

22455/151

40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

107

Racord Canal Menajer Calea Clujului /202

22455/152

40

1975

M

6

34.58

înlocuire cu PVC

108

Racord Canal Menajer Calea Clujului /202A

22455/153

40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

109

Racord Canal Menajer Calea Clujului /203

22455/155

40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

110

Racord Canal Menajer Calea Clujului /205

22455/156

40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

111

Racord Canal Menajer Calea Clujului /207B

22455/157

40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

112

Racord Canal Menajer Calea Clujului /207

22455/158

40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

113

Racord Canal Menajer Calea Clujului /209A

22455/160

■ 40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

114

Racord Canal Menajer Calea Clujului /266

22455/180

40

1975

M

6

34.58

-

înlocuire cu PVC

115

Racord Canal Menajer Calea Clujului /188

2402215/0

30

1992

M

6

223.73

înlocuire cu PVC

116

Racord Canal Menajer Calea Clujului /164

2402410/0

30

1992

M

6

339.88

-

înlocuire cu PVC

117

Racord Canal Menajer Calea Clujului /223

2414111/0

40

1995

M

6

488.14

înlocuire cu PVC

118

Racord Canal Menajer Calea Clujului /222

241.6727/0

40

1995

M

6

423.66

înlocuire cu PVC

119

Racord Canal Menajer Constantin Miile /5

15192/2

' 40

2000

M

6

3.72

înlocuire cu PVC

120

Racord Canal Menajer Constantin Miile /18

15192/3

40

2000

M

6

3.72

Relocare Racord

121

Racord Canal Menajer Constantin Miile /6

15194/0

40

2000

M

6

115.85

Relocare Racord

122

Racord Canal Menajer Constantin Miile /5A

15196/0

40

2000

M

6

126.16

Relocare Racord

123

Racord Canal Menajer Constantin Miile /15

15197/0

40

2000

M

6

149.26

Relocare Racord

124

Racord Canal Menajer Constantin Miile /12

15198/0

40

2000

M

6

114.73

Relocare Racord

125

Racord Canal Menajer Constantin Miile /14

15199/0

40

2000

M

6

114.73

Relocare Racord

126

Racord Canal Menajer Constantin Miile /8

15200/0

40

2000

M

6

109.70

Relocare Racord

127

Racord Canal Menajer Constantin Miile /9

15201/0

40

2000

M

6

105.95

Relocare Racord

128

Racord Canal Menajer Constantin Miile /10

15203/0

40

2000

M

6

114.73

Relocare Racord

129

Racord Canal Menajer Constantin Miile /15A

15205/0

40

2000

M

6

103.06

Relocare Racord

130

Racord Canal Menajer Caraiman /6

24249/1

■ 40

1997

M

4

3273.16

înlocuire cu PVC

131

Racord Canal Menajer Carasului /18

15222/0

40

2000

M

5

278.38

Relocare Racord

132

Racord Canal Menajer Carasului /7

2408967/0

40

1994

M

5

152.63

înlocuire cu PVC

133

Racord Canal Menajer Carasului /9

2408968/0

40

1994

M

5

152.63

-

înlocuire cu PVC

134

Racord Canal Menajer Carasului /12

2408969/0

40

1994

M

5

152.63

înlocuire cu PVC

135

Racord Canal Menajer Carasului /9A .

2408971/0

40

1994

M

5

152.63

-

înlocuire cu PVC

136

Racord Canal Menajer Carasului /I4

2408972/0

40

1994

M

5

152.63

-

înlocuire cu PVC

137

Racord Canal Menajer Carasului /15

24187/3

40

1996

M

5

15.24

-

înlocuire cu PVC

138

Racord Canal Menajer Carasului /18A

24187/4

40

1996

M

5

15.24

-

înlocuire cu PVC

139

Racord Canal Menajer Carasului /17

2419118/0

40

1996

M

5

273.47

-

înlocuire cu PVC

140

Racord Canal Menajer Carasului 126A

2419119/0

40

1996

M

5

273.47

-

înlocuire cu PVC

141

Racord Canal Menajer Carasului /19

2419120/0

40

1996

M

5

273.47

-

înlocuire cu PVC

142

Racord Canal Menajer Carasului /22A

2419121/0

40

1996

M

5

273.47

înlocuire cu PVC

143

Racord Canal Menajer Carasului /20A

2419122/0

40

1996

M

5

273.47

-

înlocuire cu PVC

144

Racord Canal Menajer Carasului /20

2419123/0

40

1996

M

5

273.47

-

înlocuire cu PVC

145

Racord Canal Menajer Carasului /24A

2419124/0

40

1996

M

5

273.47

-

înlocuire cu PVC

146

Racord Canal Menajer Carasului /24

2419125/0

40

1996

M

5

273.47

-

înlocuire cu PVC

147

Racord Canal Menajer Carasului /22

2419127/0

. 40

1996

M

5

273.47

-

înlocuire cu PVC

148

Racord Canal Menajer Carasului /15A

2419128/0

40

1996

M

5

273.47

*

înlocuire cu PVC

149

Racord Canal Menajer Carasului /26

2419129/0

40

1996

M

5

273.47

-

înlocuire cu PVC

150

Racord Canal Menajer Cardinal luliu Hossu /32A

21035/36

30

1950

M

8

1.06

înlocuire cu PVC

151

Racord Canal Menajer Cerbului /5 BL.C18

23842/21

40

1988

M

4

16.1

-

înlocuire cu PVC

152

Racord Canal Menajer Cloșca/14D

20858/24

30

1950

M

8

1.97

-

înlocuire cu PVC

153

Racord Canal Menajer Cloșca /59

20858/67

30

1950

M

8

1.97

-

înlocuire cu PVC

154

Racord Canal Menajer Constantei Z24

239902/0

30

1991

M

6

187.15

înlocuire cu PVC

155

Racord Canal Menajer Constantei /14

2412025/0

40

1995

M

6

432.41

-

înlocuire cu PVC

156

Racord Canal Menajer Constantin Brancoveanu /4

2401413/0

30

1992

M

5

228.87

înlocuire cu PVC

157

Racord Canal Menajer Constantin Brancoveanu /23

240146/0

30

1992

M

5

228.87

-

înlocuire cu PVC

158

Racord Canal Menajer Constantin Brancoveanu /43

240475/0

30

1993

M

5

161.89

înlocuire cu PVC

159

Racord Canal Menajer Constantin Brancoveanu /33

2406314/0

' 40

1994

M

5

101.22

-

înlocuire cu PVC

160

Racord Canal Menajer Constantin Brancoveanu /39

242694/0

40

1997

M

5

524.27

-

înlocuire cu PVC

161

Racord Canal Menajer Constantin Brancoveanu /(FN)

20842/0

30

1950

M

5

90.32

-

înlocuire cu PVC

162

Racord Canal Menajer Constantin Noica /32 BL.A32

23540/25

40

1983

M

5

72.75

-

înlocuire cu PVC

163

Racord Canal Menajer Constantin Noica /6

240986/0

40

1995

M

4

246.67

-

înlocuire cu PVC

164

Racord Canal Menajer Constantin Nottara /37

22471/145

40

1975

M

4

220.41

-

înlocuire cu PVC

165

Racord Canal Menajer Depozitului /2

22415/3

40

1975

M

6

85.97

-

înlocuire cu PVC

166

Racord Canal Menajer Dimitrie Cantemir /77A BL.C4/A

22399/52

40

1975

M

10

50.70

-

înlocuire cu PVC

167

Racord Canal Menajer Dimitrie Cantemir /77B BL.C4/B

22399/53

40

1975

M

10

50.70

-

înlocuire cu PVC

168

Racord Canal Menajer Dimitrie Cantemir /77C BL.C4/C

22399/54

40

1975

M

10

50.70

-

înlocuire cu PVC

169

Racord Canal Menajer Dimitrie Cantemir /77D BL.C4/D

22399/55

40

1975

M

10

50.70

-

înlocuire cu PVC

170

Racord Canal Menajer Dragos Vodă /5 BL. PI

23857/9

40

1988

M

6

22.64

-

înlocuire cu PVC

171

Racord Canal Menajer Dragos Vodă /7 BL. P2

23857/10

40

1988

M

6

22.64

-

înlocuire cu PVC

172

Racord Canal Menajer Dragos Vodă /7A BL. CI6

23857/11

. 40

1988

M

6

22.64

-

înlocuire cu PVC

173

Racord Canal Menajer Dragos Vodă /9 BL. P3

23857/12

40

1988

M

6

22.64

-

înlocuire cu PVC

174

Racord Canal Menajer Dragos Vodă /17B BL. P7

23857/17

40

1988

M

6

22.64

-

înlocuire cu PVC

175

Racord Canal Menajer Dragos Vodă /19C BL. P8

23857/18

40

1988

M

6

22.64

-

înlocuire cu PVC

176

Racord Canal Menajer Dobrogeana Gherea/9

20881/13

30

1950

M

5

2.32

înlocuire cu PVC

Valoare Totala = 29.981,01

Propunător:

Responsabil Mijloace Fixe Sector

Ing. Ovidiu PAVEL