Hotărârea nr. 405/2019

pentru aprobarea atribuirii în favoarea Universității din Oradea, a dreptului de superficie, cu titlu gratuit, pe terenul situat în str. Nicolae Jiga nr. 29 identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 171834 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea atribuirii în favoarea Universității din Oradea, a dreptului de superficie, cu titlu gratuit, pe terenul situat în str. Nicolae Jiga nr. 29 identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 171834 -

Oradea

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 213000 din 28.05.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar în administrarea terenului, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 171834 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nicolae Jiga nr. 29, propune aprobarea atribuirii în favoarea Universității din Oradea a dreptului de superficie, cu titlu gratuit, pe terenul, cu suprafața de 3.893 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 171834 - Oradea.

Văzând CF, nr. 171834 - Oradea, potrivit căruia, terenul - în suprafață 3.893 mp - identificat cu nr. cadastral 171834 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv construcțiile edificate pe acest teren sunt în proprietatea Universității din Oradea.

Luând act de faptul că, pentru finanțarea în cadrul proiectului european transfrontalier cu titlul: „Proiectul integrat pentru dezvoltare durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență”, cod ROHU449, se solicită completarea dosarului depus de Universitatea din Oradea cu un document care să ateste transmiterea în favoarea acesteia, de către proprietarul terenului, a dreptului de a edifica construcții cu caracter definitiv pe terenul cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 171834 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nicolae Jiga nr. 29.

Având în vedere adresa Universității din Oradea nr. 8476 din 28.05.2019, formulată în acest sens.

Luând în considerare prevederile art. 869 din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil, republicat și actualizat,

Ținând seama de prevederile art. 693 - 702 din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil, republicat și actualizat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 124 al Legii nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încetarea și radierea de la poziția C1 din CF 171834 - Oradea, a dreptului de administrare operativă notat în favoarea Universității din Oradea, pe imobilul A1.

Art.2. Se aprobă atribuirea în favoarea Universității din Oradea a dreptului de superficie, cu titlu gratuit, pe terenul situat în mun. Oradea, pe str. Nicolae Jiga nr. 29, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 171834 - Oradea.

Art.3. Se aprobă durata atribuirii - de 49 de ani, începând cu data încheierii contractului de superficie.

Art.4. Se împuternicește Primarul municipiului Oradea sau reprezentantul legal desemnat de către acesta, la semnarea unui contract având ca obiect termenii și condițiile atribuirii în favoarea Universității din Oradea a dreptului de superficie, cu titlu gratuit, pe terenul situat în mun. Oradea, str. Nicolae Jiga nr. 29, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 171834 - Oradea, precum și orice alt act adițional ulterior ce se consideră a fi necesar sau impus de legislația în vigoare.

Art.5. Se aprobă actualizarea și completarea evidențelor contabile ale Primăriei Municipiului Oradea cu privire la suprafața de 3.893 mp teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nicolae Jiga nr. 29, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 171834 - Oradea.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, D.M.P.F.I. și Direcția Juridică.

Art.7.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Juridică

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI)

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

  • •  PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidența Del. Gestiune;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • •   Universitatea din Oradea, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 405

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”