Hotărârea nr. 404/2019

privind aprobarea participării municipiului Oradea la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

37cd62e5bd0f98a448daa5783a3170cb94476ab7469da8064e40258b2fa3bd00

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării municipiului Oradea la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI

J

Analizând Raportul de specialitate nr. 212265 / 28.05.2019, întocmit de Direcția Juridică , prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea participării municipiului Oradea la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 11, art.12 și art 13 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) litera e), alin. (7) litera c) respectiv art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Oradea la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI.

Art.2. Desemnarea domului primar Ilie Bolojan să reprezinte Municipiul Oradea, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI, cu puteri depline pentru semnarea documentelor de constituire a asociației și altor documente necesare în acest scop.

Art.3. Desemnarea în calitate de reprezentanți ai municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților:

 • ■  A domului Ilie Bolojan (membru);

 • ■  A domnului Adrian Foghiș (membru) ;

 • ■  A domnului Florin Birta (membru supleant).

Art.4. Participarea municipiului Oradea la constituirea patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în valoare de 20.000 de lei.

Art.5. Aprobarea cotizației anuale de 0,5 euro pentru fiecare locuitor cu domiciliul în municipiul Oradea, destinată acoperirii cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic-operațional.

Art.6. Aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI , conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.7. Stabilirea sediului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI este în România, Municipiul Timișoara, Str. Vasile Alecsandri nr. 1, SAD 10 (unitatea individuală nr.24) și SAD 11 (unitate individuală nr.25).

Art.8. Desemnarea dnei. Șeitan Adriana Mariana cu cetățenia română, născută la data de UHU domiciliată în THHIIIHIIHIIIieillHIlBlHIH’ titular CI seria TB nr. HHH eliberat de HHIH|^||||||^|H||3HH, ca persoană împuternicită sa îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Timișoara.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Oradea. Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Primaria Municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - Direcția Juridică

 • - Direcția Economică

 • - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

 • - Municipiul Timișoara

 • - Municipiul Cluj Napoca

 • - Municipiul Arad

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 404

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”