Hotărârea nr. 403/2019

aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcţii cu numărul de posturi ale instituției

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcții cu numărul de posturi ale instituției

Analizând Raportul de specialitate nr. 207474 din 27.05.2019 întocmit de către Direcția Juridică - Primăria Oradea prin care propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei Creșe - Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcții cu numărul de posturi ale instituției;

Cu respectarea prevederilor:

 • >  Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;

 • >  Legii nr.53/2003 - Codul muncii, actualizată, republicată;

 • >  Legii nr.292/2011 asistenței sociale, actualizată;

 • >  Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • >  H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, actualizată;

 • >  O.U.G. 162/2008 (actualizată) privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale.

Văzând Nota de fundamentare nr. 14881/24.05.2019, întocmită de către Direcția de Asistență Socială Oradea privind propunerea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcții cu numărul de posturi;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. a) alin. (3) lit. b) și ale art. 45 alin. 1din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transferul unui număr de 67 posturi de execuție de natură contractuală din cadrul Compartimentului Cabinete Medicale Școlare aflat în subordinea Serviciului Programe Sociale - DAS Oradea la Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea, în baza unui protocol.

Art.2. Se aprobă organigrama pentru Direcția de Asistență Socială Oradea, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă statul de funcții și numărul de posturi pentru Direcția de Asistență Socială Oradea , conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la obținerea avizului Ministerului Sănătății pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea care a solicitat Ministerului Sănătații avizul pentru modificarea structurii prin adresa nr.33755 din 14.12.2018.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția de Asistență Socială Oradea

 • •  A.N.F.P. BUCUREȘTI, prin grija DASO

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 403                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” si 3 voturi “abtinere”

LEGENDA:                             DIRECTOR EXECUTIV                                                             ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE- SALARIZARE

POSTURI CONTRACTUALE                       ARINA MOȘ                                                                                 FLORENTINA ȘCHIOP

FUNCȚII PUBLICE


1

8

1

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI


ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA              ANEXA NR. 1


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA

Anexa nr.2

STAT DE FUNCȚII

cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea

_______________Funcții publice-Legea nr.188/1999, republicată și actualizată, Legea-cadru nr.153/2017

Nr. crt.

Funcția publică

Nivel studii

Grad/Grad profesional

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

I

1

2

Șef serviciu

S

I

7

3

Șef birou

S

I

1

Total funcții publice de conducere

9

Funcții publice de execuție

4

Consilier

S

superior

44

5

Consilier

S

principal

1

6

Consilier

S

asistent

1

7

Referent

M

superior

1

Total funcții publice de execuție

47

Total funcții publice

56

Posturi contractuale

Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată și actualizată, Legea-cadru nr.153/2017;

Nr. crt.

Funcția

Nivel

Studii

Grad/treaptă profesional/ă

Nr.posturi total

Nr. Post conducere

Nr.post. executie

Nr.post. deservire

1

Șef birou

S

I

1

1

2

Coordonator centru

S

II

1

1

3

Coordonator creșă

S/SSD/PL

II

14

14

4

Inspector de specialitate

S

IA

5

5

5

Inspector de specialitate

S

I

2

2

6

Inspector de specialitate

S

II

2

2

7

Inspector de specialitate

S

debutant

1

1

8

Educator

S

15

15

9

Asistent Medical

S/SSD/PL

principal

6

6

10

Asistent Medical

S/SSD/PL

5

5

11

Psiholog

S

practicant

2

2

12

Asistent Social

S

practicant

1

1

13

Referent

M

IA

1

1

14

Infirmieră

G/M

82

82

15

Îngrijitoare

G/M

18

18

16

Muncitor calificat

G/M

I

3

3

17

Șofer

G/M

I

3

3

18

Supraveghetor de noapte

G/M

2

2

19

Asistent Medical Comunitar

PL

1

1

20

Mediator sanitar

M

1

1

Total posturi contractuale

166

16

42

108

PLUS posturi contractuale:

ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV 241 POSTURI

CONDUCERE

EXEC.

DESERV.

FUNCTIONARI PUBLICI  :  56

9

47

PERSONAL CONTRACTUAL:166

16

42

108

ASISTENȚI PERSONALI :   250

250

TOTAL: 472

25

89

358

DIN CARE :

CENTRUL COMUNITAR GUTENBERG

Nr. crt.

Funcția

Nivel

Studii

Grad profesional

Nr.posturi total

Nr. Post conducere

Nr.post. executie

Nr.post. deservire

1

Consilier (funcție publică)

S

superior

1

1

2

Mediator sanitar

M

1

1

3

Asistent Medical Comunitar

PL

1

1

ADĂPOSTUL DE NOAPTE

Nr. crt.

Funcția

Nivel

Studii

Grad profesional

Nr.posturi total

Nr. Post conducere

Nr.post. executie

Nr.post. deservire

1

Inspector de specialitate

S

debutant

1

1

2

Îngrijitoare

G/M

1

1

3

Supraveghetor de noapte

G/M

2

2

CENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională DIGNITAS

Nr. crt.

Funcția

Nivel

Studii

Grad profesional

Nr.posturi total

Nr. Post conducere

Nr.post. executie

Nr.post. deservire

1

Consilier (funcție publică)

S

superior

1

1

2

Psiholog

S

practicant

1

1

CENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională CANDEO

Nr. crt.

Funcția

Nivel

Studii

Grad profesional

Nr.posturi total

Nr. Post conducere

Nr.post. executie

Nr.post. deservire

1

Consilier (funcție publică)

S

superior

1

1

2

Psiholog

S

practicant

1

1

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI

Nr. crt.

Funcția

Nivel

Studii

Grad profesional

Nr.posturi total

Nr. Post conducere

Nr.post. executie

Nr.post. deservire

1

Coordonator centru

S

II

1

1

2

Inspector de specialitate

S

IA

3

3

3

Inspector de specialitate

S

II

3

3

4

Asistent Medical

PL

principal

1

1

5

Referent

M

IA

1

1

6

Îngrijitoare

G/M

1

1

DIRECTOR EXECUTIV                  ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE-SALARIZARE

Arina Moș                                        Florentina Șchiop