Hotărârea nr. 402/2019

privind aprobarea transferului personalului şi patrimoniului cabinetelor medicale şcolare şi cabinetelor medicale stomatologice din unităţile de învăţământ autorizate/acreditate din municipiul Oradea de la Direcția de Asistență Socială Oradea la Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

407698f93f5c10000c865675924f92846a7483ec1a714dd30017cd20ed1af790

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transferului personalului și patrimoniului cabinetelor medicale școlare și cabinetelor medicale stomatologice din unitățile de învățământ autorizate/acreditate din municipiul Oradea de la Direcția de Asistență Socială Oradea la Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 207467 din 27.05.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea transferului personalului cabinetelor medicale școlare și cabinetelor medicale stomatologice din unitățile de învățământ autorizate/acreditate din municipiul Oradea de la Direcția de Asistență Socială Oradea la Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea,

Ținând seama de prevederile:

 • - O.U.G. 162/2008 (actualizat) privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

 • - O.M.S. 653/2001 (actualizat) privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților;

 • - O.M.S. 1668 /2011 (actualizat) pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;

 • - H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale.

Luând în considerare:

 • -   necesitatea unei mai bune coordonări din punct de vedere metodologic a personalului medical din cadrul Compartimentului Cabinete Medicale Școlare, de către specialiști în domeniul medical, nu de specialiști în asistența socială, precum și aplicarea actelor normative și a Contractului Colectiv de Muncă specifice sectorului sanitar;

 • -   eficientizarea aprovizionării cabinetelor medicale școlare cu medicamente, materiale sanitare și instrumentar medical.

 • -   subordonarea acestui tip de asistență medicală unui spital, pe lângă faptul că respectă principiile descentralizării prevăzute de OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, asigură multiple avantaje atât pentru desfășurarea activității medicale cât și pentru personalul din aceste cabinet.

 • -   H.G. nr. 841 / 1995, actualizată privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, pot fi transmise, fără plată, orice fel de bunuri aflate în stare de funcționare, indiferent de durata de folosință, dacă acestea nu mai sunt necesare instituției publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de altă instituție publică sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, instituția nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv.

 • -   faptul că activele fixe și materialele de natura obiectelor de inventar, menționate în anexa care face parte integrantă din hotărâre, se vor transmite, fără plată, de la Direcția de Asistență Socială Oradea la Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea,

pe bază de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituției publice care a solicitat să îi fie transmis bunul respectiv, precum și de ordonatorul de credite care îl are în administrare. Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. 2), lit. (d) și (e), alin. 6) lit. (a), pct. 2, alin. 7), lit. (a) și art. 45, alin. 2) lit. (f) di n Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă transferul personalului cabinetelor medicale școlare și cabinetelor medicale stomatologice din unitățile de învățământ autorizate/acreditate din municipiul Oradea de la Direcția de Asistență Socială Oradea la Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea, după avizarea de către Ministerul Sănătății a structurii organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea.

Art. 2 Se aprobă încheierea unui protocol de predare - preluare de la Direcția de Asistență Socială Oradea -Serviciul Programe Sociale - Compartiment Cabinete Medicale Școlare, de către Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea a personalului contractual care are misiunea de asigura asistența medicală și asistența medicală stomatologică preșcolarilor, elevilor și studenților care frecventează unitățile de învățământ autorizate/acreditate din municipiul Oradea.

Art. 3 Se aprobă preluarea, prin transmitere fără plată, din patrimoniul Direcției de Asistență Socială Oradea în patrimoniul Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea a următoarelor bunuri ce aparțin cabinetelor medicale școlare și cabinetelor medicale școlare stomatologice de pe raza municipiului Oradea:

 • - Active fixe:                                                         63.782,21 lei

 • - Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință:          121.145,99 lei

 • - Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie :            5.014,83 lei

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințeaza Direcția de Asistență Socială Oradea și Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului jud. Bihor

 • - Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor, prin grija DASO

 • - Inspectoratul Școlar al județului Bihor, prin grija DASO

 • - Universitatea din Oradea, prin grija DASO

 • - Direcția de Asistență Socială Oradea

 • - Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea, prin grija DASO

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor,

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 402

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” si 3 voturi “abtinere”