Hotărârea nr. 400/2019

privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Oradea la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național - program rabla 2019”, în vederea achiziționării unui autoturism nou prin acest program de către Direcția de Asistență Socială Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Oradea la

“Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național - program rabla 2019”, în vederea achiziționării unui autoturism nou prin acest program de către Direcția de Asistență Socială Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.195275 din 24.05.2019 prin care Direcția de Asistență Socială Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Oradea la “Programul se stimulare a înnoirii Parcului auto național - program rabla 2019”, în vedera achiziționării unui autoturism nou prin acest program;

Având în vedere:

  • - secțiunea IV, art 31-32 din ORDINUL nr. 661 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea GHIDULUI DE FINANȚARE a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, pentru întocmirea dosarului de acceptare,

  • - Ordonanta nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

  • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, art. 20 alin.(1) lit.e și art.23, alin.(1),

  • - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a), pct. 9 precum și ale art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1 Aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Oradea la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național - program rabla 2019”,

Art.2 Casarea autoturismului marca Dacia Logan din parcul auto al DAS Oradea, conform anexei nr. 1, care cuprinde datele de identificare ale acestuia.

Art.3 Aprobarea achiziționării unui autoturism nou prin “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național - program rabla 2019”, pentru parcul auto al Direcției de Asistență Socială Oradea.

Art.4 Valoarea finanțării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare autoturismului uzat este de 6500 lei.

Art.5 Susținerea diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autoturismului se asigură din bugetul propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează DAS Oradea.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Direcția Economică

  • - Direcția de Asistență Socială Oradea

  • - se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 400

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

ANEXA NR. 1 la HCL nr.400/29.05.2019

Nr. crt

Marca și modelul

Nr. de înmatriculare

Nr. de identificare

Anul fabricației

Nr. și seria certificatului de înmatriculare

Nr. și seria cărții de identitate

Nr. de inventar

1

Dacia Logan

BH 10 ASC

UU1LSDJJH36182210

2006

B00543349H

F069430

200093