Hotărârea nr. 399/2019

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018

Analizând Raportul de specialitate nr. 208143 din data de 27.05.2019, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018,

Având în vedere:

 • •   Actul Constitutiv al societății Termoficare Oradea SA

 • •   HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit ca toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,

 • •   OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualiztă,

 • •   Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,

 • •   Ordinului nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

 • •   OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, actualizată

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea in Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2018 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2018 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație a societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2018 conform raportului anual asupra activității de administrare din anexa nr. 3.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA si societatea Termoficare Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului judetului Bihor

 • •   Directia Economica

 • •   reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA

 • •   societatea Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 399                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” si 7 voturi “abtinere”