Hotărârea nr. 395/2019

privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.177552/14.05.2019 prin care Compartiment Management Spitale propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea,

Având în vedere art.172 aliniat 7 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății-actualizată;

Luând în considerare Ordonanța de urgență nr. 162 din 12 noiembrie 2008 (‘actualizată*) privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

În conformitate cu Hotărârea de guvern nr. 56 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locală;

În baza avizului Ministerului Sănătății - Direcția Management si Structuri Unități Sanitare nr.XI/A/18969/SP/5152/19.04.2019;

Văzând proiectul de hotărâre si avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin.6 lit. a) pct. 3 precum și a art.45 alin.1 din Legea 215/2001 - administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Începând cu data de 01.06.2019, se aprobă “activarea” celor 4 paturi din cadrul Compartimentului Chirurgie cardiovasculară, compartiment aflat în Structura Organizatorică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

Astfel modificarea Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea va fi următoarea:

Secția Clinică chirurgie generală I cu 50 paturi

Din care:

-comp. Chirurgie toracică 6 paturi

-comp.chirurgie vasculară 5 paturi

-comp. Chirurgie cardiovasculară 4 paturi * (în curs de organizare)

Se inlocuieste cu :

Secția Clinică chirurgie generală I cu 50 paturi

Din care:

-comp. Chirurgie toracică 6 paturi

-comp.chirurgie vasculară 5 paturi

-comp. Chirurgie cardiovasculară 4 paturi „

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Management Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea si Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județului Bihor;

-Primarul Municipiului Oradea;

-Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor, prin grija Copartiment Management Spitale;

-Compartimentul Management Spitale;

-Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, prin grija Copartiment Management Spitale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 mai 2019

Nr. 395

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”