Hotărârea nr. 394/2019

privind modificarea conținutului articolului 4 din HCL nr. 275/17.04.2019, privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea” cod SMIS 121188

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL              H O T Ă R Â R E

privind modificarea conținutului articolului 4 din HCL nr. 275/17.04.2019, privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în

vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea” cod SMIS 121188

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 177155/13.05.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției “Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea”, în conformitate cu forma bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019, și în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. I. Se aprobă modificarea articolului 4 din HCL nr. 275/17.04.2019, care va avea următorul conținut: “Art. 1 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea si a Asociatiei de proprietari “CRINUL 31” în cuantum de 473.109,18 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea, defalcata astfel:

Contribuția MUNICIPIULUI ORADEA:           121.792,90 lei inclusiv TVA

Contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI:     351.316,28 lei inclusiv TVA:

  • A. Cheltuieli eligibile în cuantum de 168.598,00 lei inclusiv TVA reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

  • B. Cheltuieli neeligibile in cuantum de 0,00 lei inclusiv TVA, reprezentand 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

  • C. Cheltuieli neeligibile in cuantum e 182.718,28 lei inclusiv TVA , reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E in functie de destinatia apartamentului si a tipului de proprietar.”

ART. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

ART. III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Direcția Tehnică - Primăria Municipiului Oradea

  • - Directia economica

  • -  Instituția Arhitectului Șef

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 mai 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 394                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”