Hotărârea nr. 393/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice – SF+PT - pentru elementele de signalistică în cadrul proiectului intitulat \\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației tehnico-economice -SF+PT - pentru elementele de signalistică în cadrul proiectului intitulat "CityWalk: responsabilizarea energetică a localităților prin dezvoltarea de orașe circulabile pentru pietoni în regiunea Dunării"

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 176300 din 13.05.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională - Primăria Municipiului Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice - SF+PT -pentru elementele de signalistică în cadrul proiectului intitulat "CityWalk: responsabilizarea energetică a localităților prin dezvoltarea de orașe circulabile pentru pietoni în regiunea Dunării"

Văzând oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Transnațional Dunărea;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice - faza SF+PT -pentru elementele de signalistică în cadrul proiectului intitulat "CityWalk: responsabilizarea energetică a localităților prin dezvoltarea de orașe circulabile pentru pietoni în regiunea Dunării":

Valoarea totală a investiției de signalistică: 262.583,33 RON inclusiv TVA

Valoare C+M: 214.635,41 RON inclusiv TVA

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Direcția Economică;

  • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 mai 2019 Nr. 393


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”