Hotărârea nr. 388/2019

Privind îndreptarea erorii materiale de la art.1 din HCL nr.801/31.08.2018 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinte colective,str.Principatelor Unite nr.60 nr.cad.189907, 6810-Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind îndreptarea erorii materiale de la art.1 din HCL nr.801/31.08.2018 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuinte collective, str.Principatelor Unite nr.60 nr.cad.189907, 6810-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.175181/10.05.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, indreptarea erorii materiale de la art.1, alineatul referitor la amenajarea spatiilor verzi din incinta (al 7-lea), din HCL nr.801/31.08.2018 prin care s-a aprobat Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuinte colective, str.Principatelor Unite nr.60 nr.cad.189907, 6810-Oradea

Avand in vedere adresa nr.166731/03.05.2019 prin care SC WATERVIEW APARTMENTS SRL solicita indreptarea erorii materiale din continutul HCL nr.801/03.05.2019, privind aliniatul referitor la amenajarea de spatii verzi,

Analizand explicatiile pe care elaboratorul PUD-ului le formuleaza in legatura cu eroarea materiala din plansa Reglementari aferenta PUD aprobat cu HCL nr.801/31.08.2018 (eroare aparuta la hasurarea spatiilor verzi din proiect), plansa de Reglementari corectata si memoiul de urbanism corectat,

S-a constatat ca procentul de spatii verzi amenajate in incinta este de 15,41% si nu 14,3% asa cum apare in plansa din documentatia de urbanism aprobata, motiv pentru care se impune indreptarea erorii materiale si modificarea art.1, alineatul referitor la amenajarea spatiilor verzi din incinta (al 7-lea) astfel incat continutul HCL nr.801/31.08.2018 sa fie in concordanta cu plansa corectata aferenta documentatiei de urbanism;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.3, lit.b), alin.5 lit.c) și art. 45 alin.2 lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată si actualizata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I Se aprobă indreptarea erorii materiale de la art.1, alineatul referitor la amenajarea spatiilor verzi din incinta (al 7-lea), din HCL nr.801/31.08.2018 prin care s-a aprobat Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil de locuinte colective, str. Principatelor Unite nr.60 nr.cad.189907, 6810-Oradea, astfel:

,,Art.1. Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuinte colective str.Principatelor Unite nr.60 nr.cad.189907, 6810-Oradea cu propunerile de organizare urbanistică și a regulamentului de urbanism aferent, conform documentației tehnice anexate:

  • - Amplasarea unei constructii noi cu destinatia locuinte colective, cu 12 apartamente, conform proiect 170/2018, plansele U05,U06, U07,U09,U12;

  • - regim de inaltime: S+P+2E+M(R) cu Hmax. 13,95m la coama;

  • - cladirea se va amplasa fara retragere de la aliniamentul strazii Principatelor Unite;

  • - retrageri: min.12,0m fata de mejdia posterioara, 5,0m fata de mejdia stanga si min.5,0m fata de mejdia dreapta, pentru cladirea principala

  • - in incinta se vor asigura 12 locuri de parcare aferent functiunii, dispuse 10 locuri in parcare acoperita amplasata adiacent mejdiei posterioare si doua locuri amplasate intre cladirea principala si mejdia laterala dreapta;

-POTmax.60% CUTmax.1,6;

  • - se va amenaja zona verde pe 15,41% din suprafata incintei;

In temeiul avizului favorabil DJC Bihor nr. 148/U/20.04.2018, pana la faza de autorizare se va realiza unificarea celor doua parcele care compun incinta.

Organizarea circulatiei: accesul pietonal si auto se face din str. Principatelor Unite: accesul pietonal -direct din strada, iar pentru accesul auto se va amenaja un acces de max.5,0m latime;

Asigurarea utilităților: viitoarea cladire se va racorda la retelele de utilitati existente in zona.

Conform HCL 136/2018, strada Principatelor Unite nu face parte din zona unitara de incalzire in care alimentarea cu energie termica trebuie sa se realizeze exclusiv in sistem centralizat din retelele de distributie SACET Oradea, insa, conform propunerii prezentate in plansa U07, incalzirea imobilului se va realiza prin racord la reteaua de termoficare a municipului.

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Institutia Arhitect Sef.

  • - Initiatorul Planului Urbanistic de Detaliu SC WATERVIEW APARTMENTS SRL , prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 388

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”