Hotărârea nr. 385/2019

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018

Analizând raportul de specialitate nr. 169762 din 07.05.2019 întocmit de catre Direcția Economică-Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2018, Avand in vedere:

 • •   Actul Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea S.A.,

 • •   HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,

 • •   OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

 • •   OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

 • •   Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,

 • •   Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.a), alin.(3) lit.c) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2018 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2018 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2018 conform raportului administratorilor din anexa 3.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. și societatea Compania de Apă Oradea S.A..

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului judetului Bihor

 • •   Directia Economică

 • •   Reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

 • •   Societatea Compania de Apă Oradea S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin Oradea, 14 mai 2019 Nr. 385

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”

Oradea Transport Loca! S.A.

www.otl.ro

Nr. 5259/17.04.2019

RAPORTUL ADMISTRATORILOR pentru anul 2018

 • 1. Prezentarea societății si a activității societății

SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformarea regiei in societate pe acțiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acționar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

în anul 2013, prin Hotărârea nr. 8, adunarea generală a acționarilor a aprobat, constituirea SC OTL SA ca operator regional și cooptarea în structura acționariatului a comunelor Borș și Sînmartin.

Obiectul de activitate al societății este:

 • •  transportul urban de călători cu tramvaie;

 • •  transportul urban, metropolitan și transfrontalier de călători cu autobuze;

 • •  transportul de persoane prin curse regulate speciale și ocazionale;

 • •  întreținerea și repararea parcului auto;

 • •  confecții piese și diverse confecții metalice;

 • •  reclamă și publicitate pe mijloace de transport si alte spații conexe;

 • •  activități conexe transportului rutier-activități desfășurate de autogări.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 este definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr. 198/22.06.2015.

Operatorul serviciului public de transport persoane în Municipiul Oradea este SC Oradea Transport Local SA care funcționează în subordinea Administrației Publice Locale.

Ca formă juridică - SC Oradea Transport Local SA - este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe acțiuni, capitalul social fiind deținut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Borș (0.01%) si Comuna Sanmartin (0.01%).

își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și a regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.03.2007.

în anul 2018 societatea a avut venituri totale de 53.749.144 lei și cheltuieli totale de 53.507.339 lei, realizandu-se un profit brut de 241.085 lei.

în municipiul Oradea serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar de 74 garnituri de tramvaie, 92 autobuze și 2 microbuze.

Principalii indicatori realizați de OTL SA sunt prezentați în tabelul următor:

Nr. crt.

Indicatori

Total

Tramvaie

Autobuze

1.

Parcursul vehiculelor

(km)

5.548.192

1.681.267

3.866.925

2.

Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventar)

51,97

68,97

Transportul public local de persoane cu tramvaiul Parcul de tramvaie are următoarea structură:
Nr. crt.

Tipul

Model

An fabricație

Parc inventar în anul 2018

Coeficient de utilizare realizat în anul 2018

1.

TATRA

T4D -Vagon motor)

1976 -

1982

34

56,25

2.

TATRA

B4D -Vagon remorcă

1976-

1982

33

55,92

3.

TATRA

KT4D (Articulat)

1982 -

1988

30

47,29

4.

SIEMENS

ULF (Articulat)

2008

10

44,96

OTL SA are în administrare o rețea de linii de tramvai cu lungimea totală de 38,9 km cale simplă, care formează un inel în jurul zonei centrale a orașului și trei linii radiale prin care se asigură legătura cu zonele industriale și marile cartiere rezidențiale.

Pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor este organizată pe 7 linii cu lungimea totală de 114,1 km. Prin HCL Oradea nr. 1045/27.11.2017 s-a aprobat un nou program de transport cu tramvaiele, călătorii fiind transportați începând cu 09.12.2017 cu un parc circulant maxim în orele de vârf de 37 tramvaie, iar începând cu 2018 am circulat cu 39 tramvaie în orele de vârf.

Tramvaiele motoare au executat în anul 2018 un parcurs de 1.687,8 mii km, față de 1.899,3 mii km în anul 2017. Numărul călătorilor transportați cu tramvaiele în această perioadă a fost de 2.959 mii călători.

Din tabelul de mai sus se poate vedea ca tramvaiele Siemens au fost mai puțin utilizate pe tot parcursul zilei, (in afara orelor de virf au fost retrase) realizând un coeficient de utilizare de 44,96. Cuplajul de vagoane Tatra T4D (vagon motor) + B4D (vagon remorcă) are cea mai mare capacitate de transport de până la 300 de călători și a fost utilizat frecvent în orele de vârf iar după orele de vârf, din considerente economice, au fost retrase la depou. în structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele Tatra KT4D cu capacitatea de transport mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Totodată după orele de vârf din zilele lucrătoare pe relația Pod CFR - Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 1R și 1N se întorc la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacității de transport a acestora.

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează rețeaua de transport cu tramvaiele care acoperă și deservește zona centrală cu o densitate mai mare a populației și prin dispunerea teritorială a traseelor de autobuz se asigură transportul cetățenilor din zonele mărginașe spre zona centrală.

Transportul cu autobuzele s-a dezvoltat în anul 2018 prin înființarea liniilor 30, C100, 31 și 32 de autobuz, astfel că la sfârșitul anului rețeau de transport public urban prin curse regulate cuprindea 23 trasee urbane cu lungimea de 344,7 km și 6 trasee metropolitane cu lungimea de 117,7 km. Transportul călătorilor la/de la Parcul Industrial 1 - Oradea se asigură cu liniile de autobuz 26, 27, 31 și 32. La aceste linii programele de circulație au fost permanent actualizate, în corelare cu cererile de transport ale agenților economici din Parcul industrial nr. 1.

La solicitarea Magazinului Leroy Merlin care contribuie la cheltuielile de exploatare, în luna martie 2018 a fost înființată linia 30 de autobuz. Odată cu deschiderea Pieței 100, la solicitarea Administrației Domeniului Public Oradea care suportă costurile de exploatare, în luna noiembrie 2018 a fost înființată Linia C100 de autobuz. Pe această linie sunt planificate curse numai sâmbăta și duminica. La solicitările agenților economici din Parcul industrial 1, în luna decembrie 2018 au fost înființate Liniile expres 31 și 32 de autobuz. Pe aceste linii sunt planificate căte 4 curse/zi lucrătoare.

Având în vedere capacitatea de transport și numărul de călători transportați putem considera liniile de transport urban după cum urmează:

 • - linii principale: liniile 10, 11, 12, 14, 16, 17,

 • - linii în parcul industrial I: 26, 27, 31 și 32;

 • - linie la Aeroportul Internațional Oradea: 28;

 • - linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 15, 18 și 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;

 • - linii secundare cu caracter „comercial”: liniile 19, 20, 21N, 21R, 22, 23, 30, înființate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea.

Prin liniile metropolitane Oradea - Băile Felix, Oradea - Băile 1 Mai, Oradea -Cordău, Oradea - Betfia, Oradea - Cihei și Oradea - Borș - Santăul Mare, zona de operare a S.C. O.T.L. S.A. s-a extins prin licențele eliberate de autoritatea de autorizare a transportului public local de persoane.

încă din anul 2009 hypermarket-urile din Oradea au înțeles că se impune respectarea legislației în transportul de persoane și au abandonat practica asigurării transportului gratuit a clienților lor, practică ce la nivel național a produs mari perturbări în transportul public local de persoane, lăsând în seama operatorului de transport local executarea serviciului public de transport local.

Traseele noi, spre centrele comerciale, vin să completeze rețeaua existentă aducând un spor de calitate pe unele artere și zone ale orașului preluând concomitent și sarcina de transport spre marile centre comerciale a angajaților și clienților acestora.

Autobuzele au executat în anul 2018 un parcurs de 3.867 mii km față de 3.996 mii km în anul 2017. Numărul călătorilor transportați cu autobuzele în această perioadă a fost de 17.407,6 mii călători.

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.

Tip autobuz

Parc inventar la data de 31.12.2018

Coeficient de utilizare realizat în anul 2018

1.

MAN Lions City

10

69,75

2.

Mercedes CONECTO 12 m

20

66,00

3.

Mercedes 0345 SA 12 m

9

54,74

4.

Volvo Alfa Localo 12 m

12

74,34

5.

Solaris 12 m

10

79,23

6.

MAN articulat 18 m

3

28,04

7.

Karsan Jest

5

81,42

8.

Mercedes 0405 artic.

1

12,88

9.

Isuzu Novo Citi

7

88,10

10.

Microbuz Iveco

1

92,05

11.

Microbuz Ford

1

48,49

12.

Volvo Vest

14

74,09

13.

Rocar U 207 8 m

1

1,10

TOTAL

94

69,04

Coeficientul de utilizare este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele mai noi, de tip Solaris, Volvo, Mercedes, Karsan Jest, Isuzu și MAN Lions City. Autobuzele articulate care au cel mai mare consum de carburant și aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, au fost mai puțin utilizate.

în anul 2018 autobuzele au executat un parcurs de 3.866.880 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 2.776.726 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 690.383 km și pe traseul Oradea (RO)- Biharkeresztes (HU) 91.512 km.

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 - 2018:

Anul

Călători transp. cu tramvaiul

Călători transp. cu autobuze

Total călători transportați

Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele

Urban

Metropolitan + Ro-Hu

2010

41.502.654

17.297.172

-

58.799.826

70,58 %

2011

41.447.504

16.891.213

-

58.338.717

71,04 %

2012

40.622.135

14.502.279

-

55.124.414

73,69 %

2013

39.184.778

13.027.829

-

52.212.607

75,04 %

2014

39.716.901

11.917.884

1.654.325

53.289.110

74,55 %

2015

27.052.307

18.612.369

1.557.769

47.222.445

57,29 %

2016

30.211.310

16.377.170

1.568.609

48.156.489

62,74 %

2017

30.187.107

15.863.060

1.396.334

47.446.501

63,62 %

2018

29.596.631

16.048.970

1.358.710

47.004.311

62,97 %

 • 2. Activitatea secțiilor si birourilor in anul 2018

Biroul Resursele Umane

Politica de personal are un rol funcțional și se efectuează cu respectarea criteriilor etico- morale și profesionale de apreciere, de distribuire și de promovare a personalului.

Politica de personal se refera la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiilor personalului.

Politica de personal înseamnă recrutarea, promovarea , instriuirea și perfecționarea personalului.

Obiectivul de bază în exercitarea politicii de personal îl constituie gradul de profesionalism și calificare al salariaților de care depinde îndeplinirea obiectivelor asumate , scopul , eficiența , care pot ridica compania la un nivel superior de percepție a publicului călător, care este scopul în sine al activității noastre.

Politica de personal trebuie să țină cont de factorii mediului intern și extern al organizației, de strategia de dezvoltare, posibilitățile financiare în ceea ce privește volumul cheltuielilor pentru managementul resurselor umane, caracteristicile calitative și cantitative și direcțiile de dezvoltare ale societății pe viitor.

în politica de personal , OTL SA se dezvoltă bazându-se pe personalul existent și prin completarea numărului de personal funcție de necesitați.

Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă și se concretizează prin întocmirea Organigramei , care indică numărul maxim de personal corelat și cu posibilitățile financiare și a indicatorilor de performanță care trebuiesc îndepliniți.

La baza angajării personalului au stat Referatele justificative întocmite de secții și birouri, cu solicitările de personal pe categorii de personal și funcții.

Cererile persoanelor care solicită angajarea- conform procedurii de management integrat, împreună cu copiile după cartea de muncă copii după actele de studii, precum si alte acte care să ateste calificarea - formează dosarul solicitantului în vederea ocupării unui loc de muncă.

în cazul în care nu sunt cereri în evidență la anumite categorii de personal se dau anunțuri în mass media.

Angajarea personalului s-a-făcut în urma selecțiilor de dosare întocmindu-se procese-verbale de selecție, iar comisia de selecție , după efectuarea interviurilor și a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit condițiile în vederea angajarii pe post.

La încadrare se respectă grila de salarizare minimă pentru fiecare meserie, funcție, stabilită în anexa de la Contractul colectiv de muncă, iar angajarea se face în baza contractului individual de muncă, pe o perioadă de probă de maxim 90 de zile , pentru a se avea o viziune clară asupra calității activității , a profesionalismului și a disciplinei la locul de muncă.

Pe perioada de probă se urmărește integrarea persoanelor la fiecare loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, relațiile între colegi și personalul de conducere a activității, cooperarea, aprofundarea cunoștințelor specifice fiecărui loc de muncă.

Funcție de îndeplinirea acestor criterii se întrerupe sau se continuă relația contractuală.

Promovarea personalului este un instrument ce urmărește stimularea atitudinii salariatului în scopul creșterii randamentului activității sale, este o răsplată a efortului, prilej de satisfacție pentru cei ce-și onorează cu devotament și pricepere rolul ce-l dețin în cadrul fiecărui loc de muncă.

Avansarea pe scară ierarhică a personalului, factorul principal devine aprecierea rezultatului activității sale, ținându-se seama de competența , calificarea profesională, experiența acumulată și îndeplinirea criteriilor de performanță, astfel ca toate numirile , promovările , majorările salariale sunt bazate pe principiul meritului personal al fiecăruia.

Un principiu de baza al conducerii executive este acela de a asigura :

 • -  nivelul salariilor negociate în baza Contractului Colectiv de Muncă condiții bune de lucru salariaților,

 • -  echipament de lucru și protecție

alte beneficii stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, respectiv- tichete de masă, tichete cadou, uniformă pentru persoanele care sunt în contact cu publicul călător- șoferi, vatmani, vânzătoare de bilete, controlori de bilete, materiale igienico-sanitare și de protecție.

în ce privește mobilitatea personalului, în anul 2018 s-au angajat un număr de 49 persoane si 67 de persoane au lichidat.

Disponibilizarea persoanelor s-a efectuat în baza analizei eficientizării locurilor de muncă, prin reducerea posturilor din organigrama si reducerea posturilor, aplicandu-se reglementările legale in vigoare, respective Contractul Colectiv de Munca in vigoare la acea data.

Efectivul de personal la 01.01.2018 este de    -   523 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2018 este de    -   506 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2018 este de - 501 persoane

Media salariilor de încadrare pe anul 2018 este de 2764 lei .

Câștigul mediu brut pe anul 2018- numai din salarii este de 3650 lei , la care se adauga tichetele de masa si tichetele cadou pe salariat.

Resursele umane reprezintă organizația , iar investiția în resursele umane contribuie activ la creșterea eficienței și eficacității serviciilor, în realizarea obiectivelor și a performanțelor OTL-SA .

O atenție deosebită se acorda pregătirii profesionale a salariaților ceea ce denotă o abordare a unui management modern în politica de personal.

în acest context , pe grupe de personal s-au inițiat cursuri de pregătire profesională, de a menține o dezvoltare dinamică a personalului prin ridicarea nivelului profesional.

Pe parcursul anului 2018 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 38 persoane, astfel :

curs responsabil de mediu - 1 persoana

curs pregătire profesionala a șoferilor de autobuz-transport persoane - 25 persoane

 • -  curs reinstruire stivuitorist - 11 persoane

 • -  curs responsabil cu protecția datelor - 1 persoana.

Lunar, prin personalul de specialitate de la fiecare loc de muncă , tot personalul este instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, cu respectarea prevederilor Procedurilor de Management Integrat.

Periodic personalul de bord , șoferi de autobuz și vatmanii, sunt instruiți atât de personalul de specialitate din cadrul unității cât și de persoane din cadrul Serviciului Poliției Rutiere pe teme de conduită preventivă și de legislație rutieră.

Toate vanzatoarele de bilete vare deservesc chioșcurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la utilizarea programului de eliberare a acestor cârduri de călătorie.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă și a Regulamentului Intern au fost aduse la cunoștința salariaților, atât prin prelucrare directă de către coordonatorii locurilor de muncă, prin afisaj la locurile de muncă, cât și accesibil pe cale electronică din rețeaua OTL-SA.

în concluzie, reiese faptul că valoarea OTL-SA, constă nu atât în mijloacele materiale sau financiare de care dispune, cât mai ales în potențialul său uman, iar dacă în societatese manifestă o grijă și o atitudine de înțelegere față de problemele vieții oamenilor, atunci sunt asigurate premizele unei activități de succes.

Activitatea de mediu, SSM, PSI, siguranța circulației

OTL SA deține următoarele autorizații: Autorizația de mediu pentru funcționare, S2-Autobază, nr. 317/2013, valabilă până la 07 august 2023 și Autorizația de mediu pentru funcționare, S1-Tramvaie, nr. 160/2010, valabilă până la 15.06.2020.

Factori de mediu:

 • ■ AERUL

Praful și gazele rezultate de la instalațiile de sudură sunt reținute în instalațiile de aspirat și filtrat aferente fiecărui utilaj. Nu se constată depuneri de praf industrial în curtea interioară; se poate considera că activitățile prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu aer, iar nivelul emisiilor în aer se încadrează în prevederile legislative.

în anul 2017 nu s-au plătit penalități pentru apele evacuate; activitățile desfășurate de OTL prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă, iar nivelul emisiilor în apă se încadrează în prevederile legislative.

 • ■ SOLUL

Solul aferent activității de producție este betonat; au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformării cu prevederile legale privind deșeurile, astfel: deșeurile și ambalajele goale rezultate din activități sunt depozitate separat, în locuri special amenajate și marcate corespunzător, aceste deșeuri se valorifică prin returnare la firmele autorizate. Situația cantităților de deșeuri produse și deșeuri valorificate sau eliminate este monitorizată lunar de către RMM și comunicată la Agenția de Protecția Mediului Bihor. Sunt achitate obligațiunile la Fondul pentru Mediu privind emisiile de poluanți și prin reținere la sursă a contribuției pentru valorificare deșeuri metalice.

 • ■ ZGOMOTUL

Nivelurile de zgomot momentan la locurile de muncă se apropie sau ating ușor limita admisă; lucrătorii au fost dotati cu echipament de protecție a auzului, dopuri pentru urechi, antifoane; au fost instruiti să le utilizeze când execută operații ce produc zgomot.

S-au luat măsuri pentru reducerea efortului fizic și mecanizarea diverselor lucrări, s-au dotat locurile de muncă cu truse de scule performante. Personalul muncitor este dotat cu echipament de lucru și de protecție, conform listei anexă la CCM și s-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă, a grupurilor sociale, dezinfecția, dezinsecția și deratizarea lor.

PSI, SU - lunar, prin personalul de specialitate de la fiecare loc de muncă, tot personalul este instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, PSI, SU cu respectarea prevederilor în vigoare.

Biroul Comercial

 • 1.Analiza activității comerciale 2018

1.1.Optimizarea activității punctelor de vânzare

Pentru a optimiza activitatea punctelor de vânzare și preluarea datelor în cursul anului 2018 s-au luat următoarele măsuri:

-reducerea programului de funcționare a punctului de vanzare Cazaban L-V de la 10 la 9 ore /zi

-închiderea punctului de vânzare Olosig incepand cu data 3.11.2018

-reducerea programului de funcționare punctului de vanzare Razboieni L-V de la 14,5 la 12 ore /zi

-reducerea programului de funcționare in cursul zilelor de Sambata si Duminica la Punctele de Vanzare: Biserica Emanuel, Piața Decebal

-flexibilizarea programului de funcționare a punctelor de vanzare si preluare a datelor în funcție de solicitările călătorilor, pentru a reduce perioadele de aglomerație la punctele de preluare precum si perioadele cu flux scăzut de călători, astfel

 • a. Punctul de vânzare Universitate

-a fost închis în perioadele cu aflux redus de solicitanti 1.01.- 12.01.2017 , 1.02.-28.02.2017, 1.07.-26.09.2017 , 18.12.- 31.12.2017

 • - a avut un program de funcționare prelungit in perioada 2.10- 14.10.2017

 • b. Punctul de preluare a datelor Orășelul Copiilor

a fost închis în perioadele cu aflux redus de solicitanti 1.01.- 6.01.2017 , 2.08.-31.08.2017,

 • - a avut un program de funcționare prelungit in perioada 12.09- 14.10.2017

Comparativ cu anul 2017 :

-numărul orelor de lucru la puncte de vânzare a scăzut cu 3103 ore/an respectiv un procent de 4,69%

-venitul total pe puncte de vânzare au scăzut cu 485.686 de lei respectiv un procent de 2,09%

-cheltuielile totale pe puncte au scăzut cu 18.298 lei 1,88 % ( datorita reducerii numărului de ore de lucru )

-indicele general de cheltuieli pe canalul de vanzare chioșcuri a scăzut cu 0,3 puncte respectiv de la 4,08 puncte in 2017 la 3,78 puncte in 2018

Tabelul 1.Indice de cheltuieli Puncte de vânzare

Nr.

crt

Punct

vanzare

Ore de lucru

Venit

punct

Cheltuieli

salariale

Alte

Cheltuieli

Total

cheltuieli

Indice

cheltuieli

1

Comercial

2000

2911300

32000

450

32450

1.11

2

P.Rogerius

4983

3444488

79728

350

80078

2.32

3

Autogara Nufărul

5200

2984681

83200

200

83400

2.79

4

Universitate

1124

532569

17984

180

18164

3.41

5

Casa de Cultura

4983

2334839

79728

340

80068

3.43

6

P.Unirii

4028

1807455

64448

330

64778

3.58

7

Nufărul

2490

1078144

39840

220

40060

3.72

8

Crisul

2988

1239907

47808

330

48138

3.88

9

Cetatii

3716

1444111

59456

220

59676

4.13

10

Ciheiului

4698.5

1674865

75176

200

75376

4.50

11

Decebal

3612

1204663

57792

220

58012

4.82

12

Razboieni

2988

924719

47808

220

48028

5.19

13

Gara

3888.5

1198155

62216

240

62456

5.21

14

Pod CFR

3435

952627

54960

180

55140

5.79

15

Emanuele

4110

1044465

65760

220

65980

6.32

16

Aviatorilor

2124

535888

33984

190

34174

6.38

17

Orășelul Copiilor

1352

399876

21632

0

21632

5.41

18

Olosig

2760

569965

44160

220

44380

7.79

19

Cazaban

2490

472060

39840

190

40030

8.48

TOTAL

62970

26754777

1007520

4500

1012020

3.78

Indice mediu de cheltuieli este de 3.78 %

Comparativ cu anul 2017 scade indicele de cheltuieli la :

-Piața Rogerius de la 2,34 la 2,32

-Piața Unirii de la 4,74 la 3,58 efect al creșterii vânzărilor

-Crisul de la 5,04 la 3,88 efect al creșterii vânzărilor

-P.Decebal de la 5,11 la 4,82 efect al reducerii programului de lucru

-Nufărul de la 3,81 la 3,72 efect al creșterii vânzărilor

-Casa de Cultură de la 3,91 la 3,43 efect al creșterii vanyarilor

-Razboieni de la 6,51 la 5,19 efect al reducerii programului de lucru

-Pod CFR de la 5,87 la 5,79 efect al reducerii programului de lucru

Comparativ cu anul 2018 creste indicele de cheltuieli la :

--Universitate de la 2,59 la 3,41 reducerea vânzărilor datorita scăderii numărului de abonamente de studenti compensate 100%

-Piața Cetatii de la 3,62 la 4,13 efect al scăderii vânzărilor de bilete

-Aviatorilor de la 5,87 la 6,38 efect al reducerii vânzărilor de bilete

-Gara de la 4,98 la 5,21 efect al reducerii vânzărilor de bilete

-Ciheiului de le 4,27 la 4,50 efect al reducerii vânzărilor de bilete

-Emanuele de la 5,08 la 6,32 efect al lucrărilor efectuate in zona

-Olosig de la 6,99 la 7,79 efect al scăderii potențialului de vanzare ca punct de transbordare ( avem o reducere a vanzarii numărului de abonamente si bilete) -Cazaban de la 6,27 la 8,49 efect al reducerii numărului de bilete vândute , scăderea fluxului de calatori la acest punct de vanzare nu a putut fi compensata de reducerea programului si mărirea tarifelor.

1.2.Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie

Grafic.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2018 comparativ cu anul 2017 (buc)


Avem o scădere de 3,69 % a numărului de abonamente întregi vândute care reprezintă 4790 de abonamente intregi vândute mai puțin in 2018 fata de 2017

Grafic.2 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2018 comparativ cu anul 2017(buc) 7,000   ----

6,000        ng| M

lllJhdlli■ AN 2018


In anul 2018 au fost vândute cu 278 de abonamente de elevi mai multe decât in 2017 , cu toate ca numărul total de elevi inscrisi a scăzut de la 26874 de elevi 2017 la 26646 de elevi in anul școlar 2018-2019.(scădere de 228 de elevi inscrisi ) Procentul de elevi care utilizează abonamentul de elev este de 23,12% in creștere fata de anul anterior de 23,02%.

Tabel.2 Procent din elevi care utilizeza abonamentul pe tip de unitate de invatamant

% Mediu

%Colegii

% Licee

% Scoli

23,12

43,48

21,67

9,11

Grafic.3 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)

5,000

 • 4,500

4,000

 • 3,500

3,000

 • 2,500

2,000

■ 2017


■ 2018


 • 1,500

1,000

500

0


Avem o scădere procentuala anuala 2018/2017 de 10,02% respectiv cu 3388 de abonamente de studenti mai puțin, determinat de :

-scăderea cu 28% a numărului de studenti beneficiari de gratuitate 100% ( acordat de Universitate) astfel:

 • •  Semestrul I 2017 au acest drept 2982 de studenti

 • •  Semestrul I 2018 au acest drept doar 2143 de studenti respectiv cu 840 de studenti mai puțin pe luna ( însumat pe Semestrul I reprezintă o scădere potențiala de 4200 de abonamente)

-creșterea tarifelor corelat cu numărul mai puțin de studenti beneficiari de gratuitate 100% a determinat o scădere mai accentuata a numărului de studenti care au cumpărat abonament in lunile Noiembrie si Decembrie ( in aceste luni fiind o scădere de 21% in luna Decembrie)

-scăderea numărului de studenti inscrisi la Universitate cu 0,38% , respectiv cu 43 de studenti mai puțin in anul Universitar 2018-2019

Grafic.4 Evoluție numărului de abonamente sociale validate lunar in anul 2018 comparativ cu anul 2017(buc)
In anul 2018 au fost decontate cu 2,73% mai puține abonamente de pensioari reprezentând față de 2017, reprezentând un număr de 9366 de abonamente social

Grafic 5. Evoluție lunara a abonamentelor de Orfani si CES decontate în 2018 comparativ cu anul 2017 ( buc)

In anul 2018 au fost decontate cu 6,1% mai multe abonamente de orfani reprezentând 264 de abonamente in plus

Ca efect al creșterii vânzărilor prin SMS avem o scădere de aproximativ 3 % a numărului de bilete vândute prin puncte de vanzare in perioada Ianuarie - Octombrie , o scădere care in lunile Noiembrie si Decembrie a fost accentuata de creșterea tarifului de vanzare a biletelor ajungând la peste 13 %

In 2018 au fost vândute cu 50.249 de bilete mai puține prin puncte de vanzare, reprezentând o scădere de 4,34% .

Grafic.7 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terti în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)


Ca efect al creșterii vânzărilor prin SMS avem o scădere de aproximativ 20 % a numărului de bilete vândute prin terti in perioada Ianuarie - Octombrie , o scădere care in lunile Noiembrie si Decembrie a fost accentuata de creșterea tarifului de vanzare a biletelor ajungând la peste 36 %

In 2018 au fost vândute cu 67.190 de bilete mai puține prin terti , reprezentând o scădere de 25,59% .

Grafic.8.Evohitie număr de bilete SMS vândute in 2018 comparativ


Are loc o creștere cu 27,50% a numărului de bilete SMS vândute (respectiv

111.524 mai multe bilete SMS vândute) , creștere ce compensează scăderile de pe celelalte canale de vanzare ( puncte de vanzare scădere 4,41% si terti scădere de 25,59% ) 1.3.Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie pe canale de vânzare

Grafic.9. Evoluția numărului de bilete vândute in 2018 fata de 2017 pe canale de vanzar

călătorie vândute in detrimentul biletelor de călătorie vândute prin terti ( scădere de 2,96%) si a biletelor vândute prin puncte de vanzare ( scădere de 1 % )

Tabel.1 Evoluția numărului de bilete vândute pe canale ( buc)

An

Puncte de vanzare

Terti

Automate

SMS

Șoferi

POS

total

2017

1,188,093

262400

21735

415417

294062

0

2,181,707

2018

1,137,456

195350

18054

523647

261266

18015

2,153,788

Evoluție 2018

-50,637

-67050

-3681

108230

-32796

18015

-27,919

Tabel.2 Evoluția numărului de bilete vândute pe canale ( pondere)

An

Puncte de vanzare

Terti

Automate

SMS

Șoferi

POS

2017

54

12.03

1.00

19.04

13.48

0.00

2018

53

9.07

0.84

24.31

12.13

0.84

Evoluție 2018

-1.00

-2.96

-0.16

5.27

-1.35

0.84

Grafic.10 Evoluția numărului de abonamente intregi vândute in 2018 fata de 2017 pe canale de vanzare

Avem o creștere a vânzărilor de abonamente întregi pe baza de contract cu 1,74%, reprezentând 9,61% din totalul vânzărilor de abonamente întregi , respectiv 11996 de abonamente.

Tabel.1 Evoluția numărului de abonamente întregi vândute pe canale ( buc)

An

Puncte de vanzare

Facturate

Automate

TOTAL

2017

119407

10199

108

129606

2018

112820

11996

67

124816

Evoluție 2018

-6587

1797

-41

-4790

Tabel.2 Evoluția numărului de abonamente vândute pe canale ( pondere)

An

Puncte de vanzare

Facturate

Automate

2017

92.13

7.87

0.08

2018

90.39

9.61

0.05

Evoluție 2018

-1.74

1.74

-0.03

1.4.Activitatea de vânzare prin automate de bilete

Grafic.11 Evoluție legitimațiilor de călătorie vândute prin automate de bilete ( buc)

3000

2500


2000


1500


1000


500


Ubihunu


2017


■ 2018•>£Comparativ cu anul 2017 are loc o scădere cu 16 % a numărului de legitimații emise de automate de bilete reprezentând 3411 de bilete , aceasta scădere fiind accentuata la începutul anului , trendul de scadee intorcandu-se la sfârșitul anului.

Anul

Nr.de automate

Incasari/automat

2018

10

5808

2 .Analiza activității de valorificare a spațiilor publicitare

în cursul anului 2018 are loc ;

a.) o scădere cu 7,88 % a veniturilor, datorită în principal scăderii numărului de mijloace de transport decorabile

b) pe segmentul spatiilor publicitare de pe autobuze si tramvaie consemnam o scădere a gradului de utilizare a acestora ca effect al creșterii tarifelor.


Avem o scădere cu 7,88 % a veniturilor din activitatea de valorificare a spatiilor publicitare, reprezentând o suma de 92.964 lei încasat mai puțin fata de anul 2017.Cota care revine PMO de 50% si a fost calculate pentru a fi virat este de 146.146 lei.

 • 3.Analiza activității de control al legitimației de călătorie

Obiective realizate în cursul anului 2018

- s-a pus un accent mai mare pe prezenta pe mijloacele de transport a controlorilor si realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile in concordanta cu numărul de calatori.

Indicatorul mediu pentru un agent constatator pe 2018 este de :

-114,84 bilete de suprataxa emise

-43,65 procese de contravenție emise

-32940 de cârduri contolate

Numărul mediu de agenti constatator folosiți in cursul anului 2018 a fost de 20,09 agenti/luna

25

20

15

10

5

0


llllllllllll


■ 2018


Anul

Nr.mediu agenti

%

B.S/ agent

%

PVC/ agent

%

Cârduri controlate/ agent

%

2017

18,76

-8,1

174,84

6,10

79,53

91,00

32071

-8,05

2018

20,09

7,09

114,.8

-35,62

72,65

-8,7

32940

__2J1

Grafic 13. Evoluția numărului de agenti constatatori în cursul anului 2018

Numărul mediu de agenti utilizați a fost cu 7,9 % mai mare decât in anul 2017 , respectiv cu 1,33 de agenti/luna mai mult.
Numărul de cârduri controlate a crescut comparație cu anul 2017 cu 2,71%, respectiv cu 57.830 de buc

 • 4.Qbiective realizate în anul 2018

 • 1. Trecerea la casele de marcat cu conectare online

 • 2. .Implementarea vânzării prin automate montate pe mijloacele de transport prin plata cu cârd bancar


 • 3. Continuarea dezvoltării vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie

4.Optimizarea activitate puncte de vânzare

Ș.Qbiective propuse pentru anul 2019

 • A. Obiective activitate comerciala

1 .Crearea unui al treilea punct de vânzare și preluare a datelor unde să se poate emite pe loc cârdul de călătorie

Scop de a reduce aglomerația de la punctual de vânzare Autogară și Orășelul Copiiilor unde e de așteptet să apară fenomenul de aglomerație la început de an școlar dacă nu se implementează cel de al treilea punct.

 • 2. Reorqanizarea vânzării prin automate de bilete

Scop -de a reduce indicele de cheltuieli pe acest canal de vânzare

 • 3. Continuarea optimizării punctelor de vânzare

Scop:

- de a reduce indicele de cheltuieli pe acest canal de vânzare față de cel pe anul 2018 de 3,78 puncte .

-de a face față schimbărilor survenite in vanzarea legitimațiilor de călătorie pe canale de vânzare

4.lmplementarea vânzării online a abonamentelor de călătorie

Scop:

-a veni în întâmpinarea călătorilor unde nu avem asigurat acoperirea cu puncte de vânzare

Ș.Continuarea dezvoltării vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie

Scop:

creșterea numărului de abonamente vândut direct la firme cu cel puțin 800 de bucăți (de la 11996 la cel puțin 12800 buc)

-fidelizarea călătorilor

6.lmplementarea plății cu POS la toate punctele de vânzare .

Scop- a facilita accesul la legitimațiile de călătorie

 • B. Obiective activitate de valorificare a spatiilor publicitare

1 .Maximalizarea incasarilor din inchirierea spatiilor publicitare din adăposturi ( prin creșterea spatilor publicitare funcționabile din loturi si reducerea timpului necesar refacerii si curățirii spatiilor publicitare)

 • 2. Creșterea ponderii vânzărilor de spații publicitare directe

 • 3. Contactarea potențialilor clienți de pe Zona Metropolitană

 • C. Obiective propuse pentru activitatea de control

 • 1. Creșterea numărului de călători controlați .

 • 2. Creșterea numărului de controale inopinante pe Zona Metropolitană

 • 3. Creșterea gradului de acoperire a controalelor cu atentie deosebita la liniile de autobuze

 • 4. Creșterea eficientei controlorilor fata de rezultatele pe 2018

 • 5. Reducerea numărului de reclamații fondate.

Biroul de Relații cu Publicul

Sugestii și reclamații

în anul 2018 s-au înregistrat un număr total de 115 de sugestii și sesizări; toate sesizările s-au preluat direct prin BRP.

Activitatea Secției 1 a fost vizată într-un număr de 19 sesizări și au fost cu precădere reclamate: intervalele mari de succedare înregistrate seara și la sfârșit de săptămână, comportamentul în trafic și neatenția vatmanilor în timpul îmbarcării și debarcării călătorilor în stații. în urma situațiilor reclamate, personalul de bord care s-a făcut vinovat de nerespectarea regulamentelor în vigoare a fost sancționat administrativ.

Activitatea Secției 2 a făcut obiectul a 23 de reclamații. Nerespectarea graficelor de circulație, relațiile personalului de bord cu publicul călător, situații în care șoferii nu au oprit în stațiile de pe traseu sunt câteva din situațiile sesizate.

Reclamațiile care au vizat nerespectarea graficelor de circulație au fost confirmate într-un procent destul de ridicat, însă motivul general valabil în aceste situații a fost cauzat de ambuteajele în trafic, mai cu seamă dimineața și după ora 16.00, dar și în luna Octombrie, lună în care s-au efectuat lucrări la calea de rulare din intersecția C.Aradului-Primăriei-B-dul Decebal, iar autobuzele au substituit circulația cu tramvaie pe inelul Olosig - B-dul Decebal. în situațiile în care s-a reclamat comportamentul și atitudinea nepotrivită a conducătorilor auto în relațiile cu publicul călător s-a luat măsura reinstruirii conducătorilor auto vizați, iar celor care au încălcat regulamentele în vigoare li s-au aplicat sancțiuni administrative.

25 de sesizări au făcut obiectul activității de exploatare. Din acestea, 4 au fost sugestii de modificare a graficelor de circulație, 5 au vizat solicitări de înființare de noi linii sau modificări la traseele existente. Solicitarea de suplimentare a mijloacelor de transport a făcut obictul a 4 sesizări. S-au cerut de asemenea informații privind trasee și graficele de circulație

Reclamațiile care au vizat activitatea Departamentului Comercial au fost în număr de 40. Contestațiile privind aplicarea amenzilor călătorilor identificați fără titlu de călătorie valabil în timpul controlului fac, în mare parte, obiectul reclamațiilor, dar și disfuncționalități în achiziția titlurilor de călătorie prin SMS. în cea mai mare parte, reclamațiile se dovedesc a fi nefondate, călătorii încercând în acest fel să se sustragă de la plata amenzii. Este de asemenea reclamată atitudinea și comportamentul controlorilor în timpul efectuării controalelor, dar și al încasatoarelor de la punctele de vânzare. Un alt subiect a fost programul limitat (ca intervale orare) din punctele de vânzare.

în situații în care s-au constatat nerespectarea Regulamentului Intern sau a Codului de Conduită Etică, în cazul încasatoarelor din punctele de vânzare, angajatele care s-au făcut vinovate au fost sancționate administrativ.

Alte compartimente vizate au fost:

 • - IT cu 5 reclamații - postarea pe site a graficelor de circulație sau modificări ale acestora ;

 • - Resurse Umane - solicitare angajare

 • - BRP - 2 solicitări de informații .

Activități de promovare și acțiuni întreprinse prin mass media

Pentru promovarea serviciilor și a activității OTL SA și în vederea informării publicului călător pe parcursul anului 2018 au avut loc conferințe de presă, dar și întâlniri prilejuite de derularea diverselor evenimente. S-au transmis către mass media locală un număr de 56 de comunicate de presă și 5 informări. De asemenea, au avut loc conferințe de presă în 26 Ianuarie (prezentare autobuze: electric și hibrid), 1 Martie (Inaugurarea Autogării Ștefan cel Mare), 5 Iunie (premierea elevilor cu a căror desene, premiate și în cadrul concursului județean de educație plastică “Pictați cu Noi I” și prezentarea unui raport cu proiectele ce vor fi demarcate în acest an) 16 Iulie (Prezentarea autobuzelor second - hand achiziționate), 30 Iulie (proiectul inițiat de ISU, privind informarea călătorilor în cazuri excepționale, care țin de protecția civilă).

Cu ocazia zilei de 1 Iunie s-a decorat un autobuz cu desene ale copiilor care au fost premiate la concursul de desen organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, premierea participanților a avut loc în 5 Iunie, la sediul societății. Este cel de-al cincelea an consecutiv în care OTL decorează un mijloc de transport în comun cu desene ale copiilor în cadrul proiectelor derulate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

Ieșirea pe traseu a Tramvaiul de Epocă este un eveniment în sine, de fiecare dată. în acest an în acesta a ieșit pe traseu prima data în 1 Iunie și, pentru că a fost ziua Copilului, OTL oferind astfel un cadou copiilor. în traseu a ieșit, de asemenea, un tramvai ULF decorat specific sărbătorii cu baloane.

Este de menționat proiectul demarat în colaborare și la inițiativa ISU Bihor prin care călătorii, în stațiile unde se află panouri electronice informative, sunt avertizați prin mesaje scrise despre pericolul generat de situații extreme ce fac obiectul protecției civile.

Feed-back-ul clientului

începând de la finele anului 2014 pe site-ul societății OTL SA a fost postat un chestionar pentru a cuantifica satisfacția clienților în ce privește calitatea serviciilor dar și opinii privind sistemul de plată a biletelor de călătorie prin SMS și sistemul e-ticketing. Chestionarul a fost postat pe întreaga perioadă a anului 2018. Chestionarul a fost conceput concis, urmărindu-se, în afară de cele două puncte menționate anterior, percepția privind starea de curățenie în mijloacele de transport în comun, dar și cea privind activitatea echipelor de control, după externalizarea serviciului. Nu s-a făcut o analiza a răspunsurilor, având în vedere numărul scăzut de respondenți (sub 10).

Secția S1 Tramvaie

Secția nr. 1 are ca obiect de activitate transportul de persoane cu tramvaie în municipiul Oradea și este formată din următoarele sectoare de activitate:

 • -  sector exploatare

 • -  sector de întreținere și reparații (mentenanță)

 • -  sector infrastructură (de la 01.11.2017)

 • I. Sector exploatare

Circulația tramvaielor se desfășoară pe 5 linii, pe o lungime totală de 38,428 km cale simplă. Circulația se desfășoară între orele 430 - 2400. în cursul unei zile lucrătoare se efectuază un număr de 472 curse, iar sâmbăta și duminica 204 curse când circulația se desfășoară pe 3 linii: 4R, 4N și 2. Pentru asigurarea unui transport la standarde europene este nevoie de o dotare corespunzătoare și o frecvență conform graficului de circulație în vederea unei călătorii rapide și confortabile în orice zonă a orașului. Transportul în comun în municipiul Oradea se desfășoară în proporție de peste 75% cu tramvaie, din păcate, datorită aglomerației și ambuteiajelor în orele de vârf, circulația tramvaielor se face mai greoi. Frecvența tramvaielor se desfășoară conform unui grafic de circulație aprobat de Consiliul Local Oradea.

în luna iunie 2018 am achiziționat încă 20 tramvaie second hand, modernizate, din Germania, prin acest fapt s-a redus și mai mult numărul de intrări neprogramate datorate unor defecțiuni ale tramvaielor de pe traseu. în luna .octombrie 2018 s-a semnat contractul pentru achiziția a 10 tramvaie noi de ultimă generație în prima etapă a finanțării și încă 10 tramvaie în a doua etapă cu firma SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA ARAD.

Numărul de curse efectuate pe fiecare traseu în cursul unei zile este în concordanță cu fluxul de călători existenți în momentul de față. Dereglări în circulația tramvaielor apar atât datorită tamponărilor și accidentelor în trafic cât și a intrărilor neprogramate din cauza defecțiunilor tehnice.

Vă prezentăm situația evenimentelor de circulație începând din anul 1993.

ANUL

DERAIERI

TAMPONÂRI

ACCIDENTE

MORȚI

RĂNIȚI

1993

147

229

23

4

12

1994

121

180

26

2

15

1995

103

177

14

2

14

1996

120

188

13

1

9

1997

80

163

12

1

5

1998

20

100

7

-

3

1999

15

103

9

1

3

2000

15

77

10

1

3

2001

20

131

4

-

4

2002

14

111

6

-

6

2003

15

110

7

-

6

2004

9

106

4

1

3

2005

5

136

2

-

2

2006

11

136

4

1

2

2007

9

178

3

1

1

2008

13

137

12

1

11

2009

11

107

8

2

5

2010

9

111

4

-

4

2011

9

82

8

-

1

2012

2

77

12

-

1

2013

4

72

14

2

6

2014

1

69

12

1

11

2015

2

54

10

1

7

2016

-

78

11

-

8

2017

1

76

11

-

7

2018

1

78

14

-

5

Accidentele se referă și la persoanele care au căzut în mijloacele de transport

datorită frânărilor bruște a tramvaielor.

Din vina vatmanilor

ANUL

DERAIERI

TAMPONÂRI

ACCIDENTE

1993

2

16

-

1994

4

16

-

1995

2

18

-

1996

7

14

2

1997

1

24

-

1998

1

12

-

1999

1

5

2

2000

-

8

-

2001

-

9

-

2002

-

5

-

2003

-

5

-

2004

-

5

-

2005

-

7

1

2006

-

12

-

2007

1

12

-

2008

-

12

-

2009

1

8

1

2010

-

12

1

2011

1

3

-

2012

-

8

-

2013

1

7

1

2014

-

12

1

2015

-

4

-

2016

-

11

-

2017

-

6

-

2018

-

6

-

După cum se vede mai sus, nr. tamponărilor cauzate din vina vatmanilor nu a crescut, datorită instructajelor efectuate lunar personalului vatman.

în anul 2018 am avut un nr. de 89 vatmani, în momentul de față mai avem 92. S-a făcut o planificare a vatmanilor pe traseu, încât să nu efectueze decât minim de ore suplimentare, media 2-3 ore/persoană/lună. Se menține în continuare numărul ridicat de zile de concediu de boală, în medie 3,5 persoane/lună și datorită ușurinței cu care se dau unor persoane concedii medicale.

Datorită modificării graficelor de circulație și a lucrărilor la calea de rulare la intersecția b-dul Decebal cu str. Primăriei s-a redus nr. de km parcurși, iar raportat la anul 2017, consumul de energie electrică s-a redus cu 21,19% și datorită introducerii în circulație a 30 buc tramvaie Tatra KT4D modernizate, cu recuperarea energiei în regim de frânare.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția deține în total, în momentul de față 76 tramvaie:

 • - tramvai articulat TATRA KT4D modernizat

 • - parc inventar: 30 buc.

 • - parc activ: 30 buc.

 • - tramvai TATRA vagon T4D + remorcă B4D

 • - parc inventar: 33 buc.

 • - parc activ: 33 buc.

 • - tramvai TATRA T4D

 • - parc inventar: 1 buc.

 • - parc activ: 1 buc

-Tramvai SIEMENS ULF

 • - parc inventar: 10 buc.

 • - parc activ: 10 buc.

 • - tramvai TATRA T4D (cu plug pentru zăpadă)

 • - parc inventar: 2 buc.

Situația parcului de tramvaie

Acesta s-a îmbunătățit prin achiziționarea, în urmă cu 8 ani, a 31 buc. tramvaie T4D și B4D într-o stare foarte bună, deasemenea, prin achiziționarea în anul 2017 a 10 tramvaie KT4D modernizate și în 2018 a 20 tramvaie KT4D modernizate, au scăzut și sperăm că scadă și mai mult numărul defecțiunilor accidentale.

S-a redus mult ponderea cheltuielilor materiale cu piese de schimb, întrucât prin casarea celor vechi folosim 80% din piesele recuperate și recondiționate, care se fac în atelierul propriu. A crescut eficiența lucrărilor de mentenanță la tramvaie cu toate că s-a redus și numărul personalului pentru întreținere prin selecție naturală și disciplinar.

în cursul anului 2018, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării următoarele revizii tehnice planificate :

La tramvaiele TATRA :   -RT1-159buc

 • - RT2- 186 buc

La tramvaiele SIEMENS : - RS - 113 buc

 • -  revizie tip A - 12 buc

 • -  revizie tip C - 2 buc

 • -  revizie tip D - 4 buc

Planificarea proceselor de mentenanță a tramvaielor se face în funcție de timp sau km, conform unui plan de mentenanță respectiv instrucțiunilor de lucru.

Transportul de persoane cu tramvaie este un proces semnificativ la S1 care conduce la consum substanțial de energie, și anume a energiei electrice de 0,6 kV necesară pentru tracțiune tramvaie.

în tabelul de mai jos este prezentat consumul de energie electrică utilizat pentru alimentarea tramvaielor, km parcurși de acestea, respectiv evoluția intensității energetice (kWh/km) din anul 2018 comparativ cu anul 2017.

Nr. crt.

Luna

2017

2018

2018/

2017

<>/ zo

consum (kWh)

km parcurși

kWh/k m

consum (kWh)

km parcurși

kWh/k m

1

Ianuarie

879410

167626

5.25

621902

143021

4,35

82,86

2

Februarie

711506

157304

4.52

590457

135462

4,36

96,46

3

Martie

690677

178048

3.88

614852

151214

4,07

104,9

4

Aprilie

605585

160277

3.78

457547

136210

3,36

88,89

5

Mai

622657

171428

3.63

491659

147354

3,34

92,27

6

Iunie

548513

154048

3.56

457547

139960

3,27

91,86

7

Iulie

544900

153485

3.55

438473

145069

3,03

85,36

8

August

543432

155163

3.50

424066

142764

2,97

84,86

9

Septembrie

570429

162056

3.52

433306

148301

2,93

83,24

10

Octombie

571524

154254

3.71

420788

138788

3,04

81,94

11

Noiembrie

603902

148527

4.07

411792

123010

3,35

82,31

12

Decembrie

623118

137104

4.54

560492

136722

4,10

90,31

Total:

7.515.653

1.899.320

3,96

5.922.881

1.687.875

3,51

88,63

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie electrică de tracțiune pe anul 2018 este mai mic decât în anul 2017, datorită introducerii în circulație a tramvaielor tip TATRA KT4D modernizate, cu recuperarea energiei în regim de frânare, achiziționate în una decembrie 2017 și iunie 2018, a optimizării graficelor de circulație, creșterii calității lucrărilor de mentenanță precum și faptului că lunar se efectuază instruiri ale vatmanilor în care se dezbate și stilul de conducere al tramvaielor, întrucât acesta are o influență asupra consumului de energie electrică.

Situația personalului Secției nr.1

în momentul de față avem un nr. de 227 angajați: 220 muncitori, 6 execuție, 1 conducere.

Tot personalul angajat la Secția nr.1 și-a efectuat vizitele medicale periodice și examenele psihologice pe anul 2018 (examinarea psihologică se efectuează personalului care prin normele în vigoare au această obligație: vatmani, șoferi, electricieni, lăcătuși care lucrează la înălțime).

Lunar, s-a efectuat instructajul de SSM și PSI respectiv trimestrial, instructajul de mediu la tot personalul secției.

Managementul energiei

Agenția Internațională a Energiei; toate tipurile de energii pot fi convertite în t.e.p. Consumul total anual de energie în anul 2018 a fost de 1.988,35 t.e.p. iar în anul 2017 a fost de 2.267,77 t.e.p., astfel în anul 2018 are loc o scădere a consumului total anual


de energie cu 12% față de anul precedent.


La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2017 și 2018 pe diferite

categorii de energie este evidențiat în tabelul următor:                       ____

Distribuția ENERGIILOR pe OTL

t.e

2017

P-

2018

2018/2017

%

Carburanți AUTOBUZE (motorină)

1356.27

1130

83

autovehicule + div. utilaje ...

75,62

62,18

82

En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE

576,04

508

88

Secții+BI.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DECJ-

29,37

28,86

98

Energie termică - ÎNCĂLZIRE

218,11

247,6

114

ACM - apă caldă menajeră

6,17

7,1

115

Gaze naturale

6,19

4,61

74

Consum total de energii:

2267,77

1988,35

88

unde: t.e.p. (Tonă Echivalent Petrol) este o unitate de măsură a energiei definită de

Sector S13 Linii - Infrastructura

în anul 2018, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian - statii de redresare. în cursul acestui an, s-au produs 75 rupturi fisuri de șină și 18 defecțiuni accidentale la inimi de încrucișare, care au fost reparate prin sudare. Fată de anul 2017, în anul 2018 s-a redus numărul de reparații accidentale cu un procent de 9,7%.

Tot în anul 2018 s-au mai înregistrat, 820 decuplări pe cele 5 stații de redresare (decuplările se fac din următoarele motive: suprasolicitare pe tronson, vagon defect, la cererea terților). Comparativ cu anul 2017 când au fost un nr. de 1017 decuplări, rezultă că în anul 2018 s-au înregistrat cu 19% mai puține decuplări.

Prin activitatea de verificare a stării de izolație a rețelei firului de contact respectiv a stării cablurilor de alimentare dintre statii de redresare - rețea de contact, efectuată de personalul calificat din cadrul Secției S3, prin înlocuirea izolatorilor străpunși , se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie.

în cursul anului 2018 la sector linii s-a efectuat înlocuirea liniei curbelor de la intersecția b-dul Decebal cu str. Primăriei și efectuarea legăturii între cartierul loșia și fadul Decebal, lucrări efectuate de către două firme terțe.

Secția S2 Autobuze

Nr.crt

Structura personalului

Loc folosință

31.12.2018

1

Personal tesa

218

8

2

Personal execuție si coordonare -PEC

217

14

3

Șoferi autobuze

211

144

4

Atelier intretinere- muncitori

212

16

5

Statie ITP

216

1

Total personal S2

183

Protecția muncii SSM;SMI

In anul 2018 conform legislației in vigoare procentajul personalului planificat pentru efectuarea vizitelor medicale periodice obligatorii a fost realizat in proporție de 100%.

Lunar sunt organizate instructajele SSM si SMI unde angajatilor le sunt prelucrate:

Legea securității și sănătății în muncă nr.319/14.06.2006

HG 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

HG nr. 1091/16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locurile de muncă

HG nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizare de securitate și / sau sănătate la locul de muncă

Mentenanta si întreținere autovehicule

Reparațiile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei și RTS (reviziile tehnice sezoniere) sunt evidențiate într-un program implementat (Radcom) - km parcurși de la ultima revizie și scadenta pentru revizia următoare. Pe fiecare tip de autobuz în parte este stabilit o normă de rulaj pentru revizie (RT1 - 3.000 km și 6.000 km, RT2 - 12.000 km și 24.000 km, SU - 15.000 km și 30.000 km). Când autobuzul se apropie de norma de revizie, programul vizualizează cu culoare galbenă acest lucru, când are deja norma de revizie depășită apare cu roșu (alarmă majoră). în funcție de tipul reviziei, autobuzele cu alarmă majoră sunt planificate pentru efectuare revizie; la terminare reviziei se introduc în program datele privind revizia și data efectuării după care, calculul de km pt. revizie pornește de la zero.

La un parc activ de 92 de autovehicule, în anul 2018, au fost planificate în total 343 de revizii (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de aprox.1,3 revizii/ zi lucrătoare,iar total comenzi de reparații ale autobuzelor au fost in număr de 4335, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 17.4 reparații/ zi lucrătoare.

REPARAȚII PLANIFICATE

Parc inventar

Tip Operațiune

Interval

Efectuate 2018

Total

Media/zi lucratoare

92 Autovehicule

RT 1

3000-6000 Km

87

343

1.3

RT2

12000-24000 Km

68

Schimb Ulei

15000-30000 Km

104

Reparații tehnice sezoniere RTS

Periodic

84

REPARAȚII CURENTE

Nr.total comenzi

Total efectuate

Media/zi lucratoare

4335

100%

17.4

EVENIMENTE RUTIERE SI DISCIPLINARE

In urma analizelor si pe baza rapoartelor de evenimente rutiere si disciplinare intocmite in cadrul Autobazei S2 in anul 2018 s-au inregistrat un număr de 78 de evenimente rutiere si disciplinare.

Structurate pe categorii

53 - evenimente rutiere:tamponari,acrosaje in trafic

2 -evenimente disciplinaremerspectare grafic circulație,utilizarea telefonului in timpul condusului,fumat la volan,nerespectarea atributiunilor de serviciu

 • 6 - cazuri desfacere contract individual de munca in baza absentelor nemotivate

 • 7 -cazuri de persoane căzute in autobuze in urma franarii de urgenta,pentru evitarea unor accidente grave in trafic.

10 -alte evenimente:geamuri si lunete sparte,oglinzi rupte.

In cazurile in care șoferii au fost vinovati si nu s-au luat masuri disciplinare si financiare impotriva lor aceștia au acoperit pagubele:oglinzi sparte,acrosaje ușoare.

S-au acordat un număr de 20 de penalizări:

10% pe o luna din salariu-1 caz

5% pe o luna din salariu- 11 cazuri

avertisment verbal-1 caz

avertisment scris -1 caz

TABEL COMPARATIV EVENIMENTE RUTIERE 2017-2018

2017

2018

64

EVENIMENTE

ÎNREGISTRATE

78

EVENIMENTE

ÎNREGISTRATE

30

ȘOFERI VINOVATI

34

ȘOFERI VINOVATI

44

ȘOFERI NEVINOVATI

44

ȘOFERI NEVINOVATI

Comparativ cu anul 2017 când au fost înregistrate 64 evenimente si 30 șoferi vinovati in anul 2018 se observa o ușoara creștere a evenimentelor si nu in special ale celor rutiere ci a celor disciplinare.dat fiind faptul ca in anul 2018 au existat la nivelul secției 6 cazuri de desfacere a contractului individual de munca 5 la șoferi si 1 caz la atelierul de reparații.

Pe baza concluziilor trase din anii precedenti am incercat sa identificam principalii factori care determina apariția unui eveniment rutier incepand de la diminuarea atenției distributive influențată de factori ca si vorbitul la telefonul mobil,convorbiri cu.calatorii care ocupa intervalul din imediata apropiere a postului de conducere al șoferului,manevre defectuoase si neinspirate ale șoferilor,trecerea de pe o banda de circulație pe alta fara o asigurare temeinica.Toate aceste aspecte au fost dezbătute cu atentie si pe larg.Pe langa aceste aspecte la fiecare ședința a fost discutat un caz al unui șofer cu predilecție vinovat de un eveniment in trafic tocmai in ideea de a trage concluzii cat mai relevante

în urma analizelor efectuate la nivelul Secției 2 pe baza proceselor-verbale lunare de consum combustibil de către comisia numită de conducerea OTL S.A., s-a constatat că în anul 2018, la un parcurs de 3.866.922 km normați s-a consumat o cantitate de 1.331.498 I motorină rezultând un consum mediu de 33 I/ 100 km la parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2017, la un parcurs de 3.998.201 km normați, s-a consumat o cantitate de 1.336.226 I motorina, rezultând un consum mediu de 33 I/ 100 km la parcul activ de autobuze.

Influenta creșterilor lunare a consumului de combustibil efectiv raportat la 100/km in perioada de iarna/vara se datoreaza temperaturii externe,când consumul efectiv creste datorita utilizării sistemelor de incalzire auxiliara si a sistemelor de aer condiționat aflate in dotarea autobuzelor.

Tabel comparativ consum

Nr. crt.

Luna

2017

2018

2018/2017

Comp lunara %

consum (1)

km normați

1/km

consum (1)

km normați

1/100 km

1

Ianuarie

130.302

332.581

0,39

108.201

299.641

0,36

17%>2017

2

Februarie

110.846

314.839

0,35

108.260

286.879

0,37

2%>2017

3

Martie

1 17.342

359.963

0,32

118.414

324.828

0,36

1 %<2018

4

Aprilie

98.452

315.633

0,31

94.752

301.796

0,31

4%>2017

5

Mai

1 15.462

368.699

0,31

105.203

331.610

0,31

18%>2017

6

Iunie

102.430

328.280

0,31

96.762

305.726

0,31

6%>2017

7

Iulie

107.187

336.767

0,31

100.039

314.847

0,31

7%>2017

8

August

105.189

332.289

0,31

101.308

316.288

0,32

4%>2017

9

Septembrie

106.705

336.982

0,31

105.821

324.737

0,32

1 %>2017

10

Octombie

109.041

328.727

0,33

135.433

377.932

0,35

24%<2018

11

Noiembrie

119.024

337.321

0,35

137.361

369.465

0,37

15%<2018

12

Decembrie

114.246

306.120

0,37

119.944

313.180

0,38

5%<2018

Total:

1.336.226

3.998.201

0,33

1.331.498

3.866.922

0,33

Biroul Tehnic-exploatare

Compartiment exploatare

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de

S.C. O.T.L. S.A. a fost definit în 2018 prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, înregistrat la O.T.L. cu nr. 392 din 30.12.2013 modificat prin Actul adițional nr. 1 / 22.06.2015.

Serviciul de transport public local s-a executat cu tramvaie și autobuze în raza municipiului Oradea și cu autobuze în aria metropolitană Sânmartin și Borș, comune membre ale ADI Transregio.

Rețeaua de transport public a fost organizată:

 • - circulația tramvaielor s-a efectuat pe 7 linii cu lungimea totală de 114,1 km.

 • - transportul cu autobuzele s-a dezvoltat în anul 2018 prin înființarea liniilor 30, C100, 31 și 32 de autobuz, astfel că la sfârșitul anului rețeau de transport public urban prin curse regulate cuprindea 23 trasee urbane cu lungimea de 344,7 km.

 • - 6 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 117,7 km;

 • - o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 63,3 km.

în anul 2018 au fost efectuate mai multe analize privind activitatea de exploatare operațională a mijloacelor de transport în comun cu tematică de verificare a corespondenței dintre cererea și oferta de transport; iar cele mai importante au fost:

• Analiza solicitării Magazinului Leroy Merlin de asigurare a transportului angajaților și clienților prin curse regulate urbane de autobuz. în acest scop, începând cu data de 19

martie 2019 a fost înființată linia 30. Magazinul Leroy Merlin contribuie la cheltuielile de exploatare ale acestei linii.

 • • Analiza solicitări Inteva Products Salonta S.R.L. de asigurare a transportului angajaților prin curse regulate în noua locație din Parcul industrial 2 Oradea. S-a aprobat ca la cursele solicitate să fie prelungit traseul liniei 30 de autobuz până la str. Anghel Saligny. S.C. Inetva Products Salonta S.R.L. contribuie la cheltuielile de exploatare la cursele cu traseu prelungit. De asemenea, pentru o mai bună deservire a tuturor agenților economici din Parcul industrial 2, au fost prelungite traseele liniilor 12 și 14, la unele curse, până la acest parc industrial.

 • • Au fost analizate solicitările S.C. Macon S.R.L. și Premagro S.R.L. de modificare a orelor de circulație la cursele liniei 14 de autobuz cu traseu prelungit până la stația Macon, conform noilor programe de lucru transmise de cei doi agenți economici. S-au modificat programele de circulație conform solicitărilor, astfel că transportul angajaților la/de la agenții economici situați pe str. Uzinelor se desfășoară corespunzător.

 • •  La solicitarea Administrației Domeniului Public Oradea, pentru asigurarea transportului călătorilor la/de la Piața 100, au fost întocmite documentele pentru aprobarea înființării liniei C100 de autobuz. Pe această linie se efectuează curse din luna decembrie 2018. Administrația Domeniului Public Oradea contribuie la cheltuielile de exploatare ale ecestei linii.

 • •  La solicitările unor importanți agenți economici din Parcul industrial 1, sprijiniți de Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, pentru transportul angajaților cu domiciliile în cartierele mărginașe ale Oradiei, au fost înființate liniile 31 și 32 de autobuz.

 • •  în scopul înființării unei linii metropolitane de autobuz care să deservească locuitorii din Biharia și Cauceu, au fost întocmite și transmise Primăriei Biharia, pentru analiză, schița traseului propus, programe de circulație și costurile de exploatare.

 • • Au fost analizate multe alte solicitări de modificare a traseelor și a programelor de circulație ale unor linii de autobuz, o parte din ele fiind prezentate în continuare:

 • -   de prelungire a traseului liniei 18 până la str. Caișilor și Piersicilor;

 • -  de suplimentare a nr. de curse pe linia 15 de autobuz;

 • -  de suplimentare a nr. de curse ale liniei 16 cu traseu prelungit la Cartierul Tineretului;

 • -  de efectare a unor curse pe traseele liniilor 26 și 27 din Parcul industrial 1 și în afara orelor de vârf.

în urma analizelor efectuate s-a dovedit că solicitările au fost neîntemeiate, iar propunerile OTL-S.A. către ADI Transregio au fost de nesusținere a solicitărilor.

Pentru toate liniile de autobuz prezentate au fost întocmite schițe ale traseelor și stațiilor pentru a fi aprobate de Comisia tehnică pe probleme de circulație și transport rutier în municipiul Oradea, grafice de circulație pe linie și tip de zi, pe mașină, în stații și pentru site O.T.L.-S.A. și au fost calculate costurilor de exploatare pentru variantele propuse.

 • 3. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

In anul 2018 s-au înregistrat doua majorări ale capitalului social prin aportul in numerar al Primăriei Municipiului Oradea in suma de 4,25 mii lei ( 3.4 mii lei + 0.85 mii lei). Disponibilul de lichidități a fost folosit pentru achiziția a 20 buc tramvaie Tatra KT4D dotate cu recuperator la franare ( au funcționat in Berlin) si 10 buc autobuze SH MAN Lions City. In luna mai 2018 s-a achitat ultima rata la creditul de 4,00 mii lei contractat la ING Bank.

La nivelul datei de 31.12.2018 societatea are achitate toate debitele către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local si banei.

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12.2018 doua credite de investiții si un credit pentru activitatea curenta, astfel:

 • •  poz. 1 - credit finanțare reabilitare infrastructura linia de tramvai contractat in anul 2005 de la BCR perioada de rambursare 20 ani din care primii 10 ani gratie ( 2005 -mai 2015) si următorii 10 ani rambursare ( iunie 2015 - mai 2025 ) in rate de 160.000 lei / luna * 12 luni = 1.920.000 lei / an. Dobanda: Robor 3M + 1.5 %

Garanții in favoarea BCR - clădire Depou Tramvaie Salca si contracte comerciale pentru curse speciale. Sold de rambursat la 31.12.2018: 12.320.000 lei

 • • poz. 2 - credite finanțare mijloace de transport autobuze si midibuze, contractate in anii 2014 si 2015 de la ING Bank cu perioada de rambursare trei si cinci ani, exigibile: dec. 2017, dec. 2019 si iunie 2020, care au fost cumulate intr-un singur credit in dec. 2016 cu scadenta in dec. 2020.

Valoarea inițiala cumulata a creditelor a fost de 1.568.415 euro, soldul creditului la 31.12.2018 fiind de 678.393 euro. Rambursarea se face in rate trimestriale: 2018 - 57.500 euro/ trim, 2019 — 95.000 euro/ trim, 2020 - 74.598 euro/trim. Dobanda: Euribor 3M + 2%.

Garanții in favoarea ING Bank - contract nr 15135 / 22.09.2014 / G1 si G2 - 10 buc autobuz Solaris noi; 7 buc autobuz Mercedes second; 2 buc articulate MAN second; 5 buc midibus Karsan noi; 7 buc autobuz Isuzu noi; 1 buc tramvai Siemens.

 • •  poz. 3 - credit finanțare activitate curenta si sentințele privind drepturile salariale câștigate in instanța de angajați, aferente orelor suplimentare 2008 - 2010 si indexare salarii conform CCM 2013 - 2014. Contractat in iulie 2015, in suma de 4.000.000 lei, rambursabil in 30 de rate a 133.333 lei, ultima rata in mai 2018.

Garanții in favoarea ING Bank - contract nr 15135/ 01 / 22.09.2014 - 3 buc tramvai Siemens. Dobanda: Robor 3M + 1.75 %.

Credite bancare contractate de OTL la 31.12.2018

Banca

An

Moned a

A finanțat

Suma contractata / Rest de rambursat 31.12.2017

Rata

Rata

Perioada

1

2

3

4

5

6

7

1

BCR

200

5

Lei

Infrastructura linia de tramvai

19.200.000 lei 12.320.000 lei

Lunar

160.000 lei

2025 mai

2

ING Bank

201 4

Euro

Autobuze noi leasing, autobuze Mercedes

1.568.415 €

678.393 €

Trim

2018 -57.500 € , 2019-95.000

2020 dec.

second, Midibuze noi :Karsan si Isuz

€, 2020

- 74.598

3

ING Bank

201

5

Lei

activitate curenta

4.000.000 lei

666.675 lei

Lunar (pina in mai 2018)

133.333 lei

Pina in mai 2018

Structura ratelor asigura pentru anul 2017 si perioada 2018 - 2020, echilibrul intre valoarea ratelor de achitat si sursa de finanțare rambursare rate ( amortizare + profit net).

Situația ratelor comparativ cu sursa de finanțare

Banca (lei / an)

Finanțat

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

BCR

Infrastructura tramvai

1.920.000

1.920.000

1.920.000

1.920.000

1.920.000

1.920.000

2

ING Bank

Autobuze

1.395.000

0

1.035.000

1.710.000

1.342.769

0

Total investiții

3.315.000

1.920.000

2.955.000

3.630.000

3.262.769

1.920.000

3

ING Bank

Activitate curenta

1.600.000

1.600.000

670.000

0

0

0

Total general

4.915.000

3.520.000

3.625.000

3.630.000

3.262.769

1.920.000

Sursa de finanțare rambursare rate: Amortizare* + Profit net

3.650.000

3.610.000

3.650.000

3.650.000

3.300.000

3.000.000

 • • Analizând tabelul cu valoarea ratelor pentru investiții de rambursat in perioada 2016 - 2017 se observa ca acestea vor scadea din 2020 datorita achitării creditelor pentru finanțarea de autobuze, acest fapt generând fonduri pentru finanțarea viitoarelor investiții.

 • • Pentru anul 2018 valoarea totala a dobânzilor achitate la creditele contractate este de aprox. 600.000 lei, serviciul datoriei fiind de 4.225.000 lei ( 600.000 lei dobânzi + 3.650.000 lei rate)

 • • In anul 2019 serviciul datoriei va fi de aprox. 4.350.000 lei ( 700.000 lei dobânzi + 3.650.000 lei rate)

Rate achitate de SC OTL SA în anul 2018

RATE achitate 2018

ING Bank

BCR

TOTAL

-lei-

Sem. I

ianuarie

133.333

160.000

293.333

februarie

133.333

160.000

293.333

martie

401.036

160.000

561.036

aprilie

133.333

160.000

293.333

mai

133.343

160.000

293.333

iunie

267.772

160.000

427.772

Sem. II

iulie

160.000

160.000

august

160.000

160.000

septembrie

268.220

160.000

428.220

octombrie

160.000

160.000

noiembrie

160.000

160.000

decembrie

267.841

160.000

427.841

Total

1.738.202

1.920.000

3.658.202

Dobânzi achitate de SC OTL SA în anul 2018

DOBÂNZI achitate 2018

ING Bank

BCR

TOTAL

-lei-

Sem. I

ianuarie

1.923

32.057

33.980

februarie

1.882

41.585

43.467

martie

22.447

37.098

59.545

aprilie

1.138

40.431

41.569

mai

614

38.966

39.580

iunie

20.473

39.632

60.105

Sem. II

iulie

37.915

37.915

august

51.229

51.229

septembrie

18.710

50.611

69.321

octombrie

48.398

48.398

noiembrie

49.397

49.397

decembrie

17.901

47.223

65.124

Total

85.088

514.542

599.630

 • 4. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2016 si 2017, situația economico-financiară realizată în anul

2018 se prezintă, astfel:

Nr. crt.

Indicatori

Realizări

2016

Realizări

2017

Realizări

2018

2018

2017

2018

2016

1.

Venituri totale, din care:

52.104.742

52.530.976

53.749.144

102,31%

103,15%

A.

Venituri        din

exploatare, din care:

51.949.738

52.452.476

53.71 1.899

102,40%

103,39%

venituri    din

activitatea      de

28.093.003

27.583.900

26.602.886

94,44%

94,69%

bază, din care: subvenții pentru acoperire

4.821.081

4.759.812

4.831.689

101,51%

100,22%

diferențe tarif

 • - venituri din alte activități

 • - venituri din sume

8.712.562

8.476.400

10.332.520

121,90%

118,59%

bugetare,      din

14.591.240

16.111.041

16.776.493

104,13%

114,98%

care:

subvenții pentru activități transport urban

14.591.240

16.111.041

16.776.493

104,13%

114,98%

B.

Venituri financiare:

155.004

78.500

37.245

venituri din

cm

1.918

7.479

dobânzi

1

- venituri diferențe curs

154.503

76.582

29.766

II.

Cheltuieli totale, din care:

52.051.671

52.515.876

53.507.339

101,89%

102,80%

A.

Cheltuieli       din

exploatare, din care:

51.306.944

51.841.229

52.816.949

101,88%

102,94%

cheltuieli materiale

7.147.737

6.937.989

7.992.318

115,20%

97,07%

cheltuieli cu personalul

cheltuieli cu amortizările

24.453.928

25.119.855

25.296.564

100,70%

103,45%

12.470.528

12.087.283

11.410.792

94,40%

91,50%

- alte cheltuieli de exploatare

7.234.751

7.696.102

8.117.275

105,47%

112,20%

B.

Cheltuieli financiare

744.727

674.647

690.390

III.

Profit/Pierdere

Bruta

53.071

15.100

241.085

Impozit pe profit

23.654

9.052

73.812

Profit/Pierdere Neta

29.417

...... ..

6.048

167.993

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2018 societatea a realizat venituri totale de 53.749.144 din care venituri din exploatare de 53.711.899 lei, diferența fiind veniturile financiare.

în veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția facturata către Primăria Municipiului Oradea, comuna Borș si comuna Sanmartin în valoare de 16.776.493 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 53.507.339 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 52.816.949 lei, diferența fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferențe de curs valutar, dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.

Deoarece veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile totale la finele anului 2018 s-a înregistrat un profit brut de 241.805 lei.

Sintetic veniturile, cheltuielile și rezultatul final al societății se prezintă, astfel:

2017

2018

2018/2017

Venituri din exploatare

52.452.476

53.711.899

102%

Cheltuieli din exploatare

51.841.229

52.816.949

102%

Profit din exploatare

611.247

894.950

146%

Venituri financiare

78.500

37.245

47%

Cheltuieli financiare

674.647

690.390

102%

Pierdere financiară

-596.147

-653.145

110%

Venituri totale

52.530.976

53.749.144

102%

Cheltuieli totale

52.515.876

53.507.339

102%

Rezultat brut

15.100

241.805

Cheltuielile realizate în anii 2017 /2016 comparativ cu cele din anul 2018 sunt (lei):

Nr. crt.

Elemente de cheltuieli

Realizat

2016

Realizat

2017

Realizat

2018

Pondere in total cheltuieli

1.

Materiale și piese de schimb

1.880.976

1.671.679

1.979.298

3,70%

2.

Mărfuri

26.465

36.704

63.702

0,12%

3.

Anvelope

194.643

157.719

130.691

0,24%

4.

Combustibil

5.181.484

5.249.780

5.944.521

11,11%

5.

Energie electrică

2.506.931

2.494.683

2.198.913

4,11%

6.

Energie termică

459.181

748.791

700.994

1,31%

7.

Apă canal+gaze nat.

56.876

53.480

173.342

0,32%

8.

Amortizare

12.470.528

12.087.283

11.410.793

21,33%

9.

Reparații curente

269.276

291.531

318.168

0,59%

10.

Alte cheltuieli materiale

2.400.330

2.569.079

4.402.014

8,23%

11.

Total cheltuieli (rdl-10)

25.466.690

25.356.729

27.322.436

51,06%

12.

Salarii            si

indemnizații

19.679.526

20.151.912

24.195.129

45,22%

13

Ch asigurări prot. Sociala

4.774.402

4.967.944

1.101.435

2,06%

16.

Total cheltuieli cu munca vie (rd 12-15)

24.453.928

25.119.856

25.296.564

47,28%

17.

Alte cheltuieli

1.279.377

1.379.554

194.122

0,36%

18.

Cheltuieli financiare

744.726

674.647

690.390

1,29%

19.

Cheltuieli provizioane

0

0

44.205

0,08%

Venit din provizioane

-40.378

Venit debitori diverși

0,00%

Total cheltuieli

52.051.671

52.515.876

53.507.339

100,00%

Kilometrii efectuați tramvaie autobuze

1.823.827

3.025.145

1.899.319

3.996.026

1.681.267

3.866.935

Situațiile privind veniturile si cheltuielile includ si cursele efectuate in Zona Metropolitana pe rutele Borș si Sinmartin, curse incepute la 1 ianuarie 2014. Pentru echilibrarea situației financiare pe cele doua comune s-au luat masuri de modificare a frecventelor, dar economiile generate nu au dus la reducerea pierderilor.

Situația Venituri - Cheltuieli pentru UAT Sanmartin aferenta anului 2017-2018

2017

2018

Luna

Cheltuieli

Venituri

Profit / Pierdere

Cheltuieli

Venituri

Profit / Pierdere

1

2

3=2-1

4

5

6=5-4

Ianuarie

149.880

103.276

149.880

149.929

101.595

-48.334

Februarie

136.020

104.342

136.020

140.466

93.115

-47.351

Martie

129.290

118.956

129.290

167.334

99.047

-68.287

Aprilie

131.237

102.941

131.237

153.151

104.171

-48.980

Mai

148.037

128.927

148.037

164.001

113.460

-50.541

Iunie

150.888

121.497

150.888

166.813

106.002

-60.811

Iulie

132.683

126.813

132.683

152.837

118.894

-33.943

August

142.790

118.232

142.790

158.181

129.894

-28.287

Septembrie

133.877

124.808

133.877

169.294

121.947

-47.347

Octombrie

132.270

116.449

132.270

175.126

113.590

-61.536

Noiembrie

139.191

108.004

139.191

183.858

102.145

-81.713

Decembrie

157.703

85.514

157.703

189.119

140.517

-48.602

TOTAL

1.683.866

1.359.759

1.683.866

1.970.109

1.344.377

-625.732

Situația Venituri - Cheltuieli pentru UAT Borș aferenta anului 2017-2018

2017

2018

Luna

Cheltuieli

Venituri

Profit / Pierdere

Cheltuieli

Venituri

Profit/ Pierdere

1

2

3=2-1

4

5

6=5-4

Ianuarie

34.565

22.395

-12.170

34.990

21.959

-13.031

Februarie

32.030

21.688

-10.342

39.170

21.421

-17.749

Martie

36.001

23.989

-12.012

48.226

22.132

-26.094

Aprilie

31.199

18.760

-12.439

41.296

21.362

-19.934

Mai

31.761

23.292

-8.469

45.300

22.827

-22.473

Iunie

31.620

18.033

-13.587

44.441

17.715

-26.726

Iulie

29.196

16.662

-12.534

33.750

15.466

-18.285

August

24.689

17.303

-7.386

40.991

15.346

-25.645

Septembrie

32.930

23.145

-9.785

45.898

23.616

-22.282

Octombrie

39.316

22.477

-16.839

50.800

24.531

-26.270

Noiembrie

37.068

23.583

-13.485

51.954

27.559

-24.395

Decembrie

42.436

17.975

-24.461

51.203

32.697

-18.506

TOTAL

402.811

249.302

-153.509

528.019

266.629

-261.390

Diferența intre venituri si costurile înregistrate va fi acoperita de UAT-urile membre ADI prin subvenții conform Contractului de delegare al serviciului public de transport prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Transregio nr 198 / 22.06.2015

 • 5. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în 2018

Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în anul 2018

De la bugetul local:

1.Sistem acces barieră Autogata Șefan Cel Mare în valoare de 73,38 mii lei.

 • 2.Modernizare punct de redresare Cicero în valoare de 27,39 mii lei.

Din surse proprii :

1 .Modernizare linie de tramvai P-ța Cetății Nufărul în valoare de 5,00 mii lei.

 • 2. Achiziție tramvaie second-hand 20 buc. în valoare de 2.922,31 mii lei.

 • 3. Achiziție autobuze second-hand 10 buc în valoare de 845,76 mii lei.

4.Sistem monitorizare video/dispecerizare tramvaie și autobuze în valoare de 10,60 mii lei

 • 5. Leasing autoturisme achiziționate prin programul RABLA 2017 în valoare de 28,69. mii lei

 • 6. Proiectare și execuție adăpost P-ța Unirii în valoare de 5,28 mii lei.

 • 7. Echipamente IT în valoare de 39,07 mii lei.

 • 8. Utilaje și dotării independente în valoare de 115,64 mii lei.

 • 9. Achiziție autoturisme prin programul RABLA 2018 în valoare de 34,45 mii lei.

 • 10. Autobuz turistic Cabrio în valoare de 302,76 mii lei

 • 6. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

Nu s-au intocmit acte juridice descrise in OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice art. 52 (1) “Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, in cadrul primei adunari generale a acționarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflecta datele si informațiile esențiale si semnificative in legătură cu acele tranzacții.”

Pentru anul 2018 indicatorii de performanta au fost îndepliniți in procent de 100%, descrierea lor si valorile realizate sunt detaliate in anexa.

 • 7.Protectia mediului și conservarea lui

La SC OTL SA este certificată TUV privind implementarea Sistemului de Management Integrat de calitate si de mediu.(ISO 9001 si 14001)

S-au incheiat auditurile interne la toate locurile de muncă, finalizate prin rapoarte de audit intern, care au stabilit neconformitatile si măsurile luate în vederea înlăturării lor.

Pe parcursul anului 2018 s-a acordat în continuare o atenție sporită protecției mediului înconjurător.

S-au depus eforturi pentru gestionarea tuturor problemelor de protecție a factorilor de mediu: aer, apă sol, precum și pentru reducerea poluării fizice și pentru protejarea resurselor, astfel:

 • - periodic, toate autovehiculele SC OTL SA sunt inspectate tehnic în cadrul stației ITP proprii, sub supraveghere Registrului Auto Român.Starea tehnică a autovehiculelor este atent monitorizată și restabilită în cadrul proceselor tehnice de întreținere și reparații preventive, care au loc în cadrul bazelor de întreținere și reparații proprii, cât și la reprezentanțele producătorilor de autovehicule de la care au fost achiziționate acestea, MAN, Volvo, Mercedes, Fiat, Iveko, etc., pe baza de contracte de service încheiate;

 • - apele uzate rezultate de la spălătoriile de autovehicele sunt preepurate în decantoarele și separatoarele stațiilor de spălare proprii, apele uzate se încadrează în parametrii tehnici admiși;

 • - pentru protecția solului sunt luate măsuri de prevenire a poluării și de intervenție pentru neutralizare și decontaminare la toate locurile de muncă cu risc specific;

 • -  sunt monitorizate nivelurile de zgomot produse în timpul funcționării autovehiculelor pe trasee, precum și la locurile de muncă, luându-se în permanență măsuri pentru menținerea acestor parametri în cadrul limitelor admise;

 • - în ultimii ani au fost achiziționate mijloace de transport dotate cu motoare cu ardere internă cu aprindere prin compresie, respectând normele europene de poluara Euro 4 și Euro 5.

 • - în cadrul transportului în comun din municipiul Oradea, ponderea transportului cu tramvaie ocupă cca. 70%, rezultând de aici eliminarea poluării aerului de către aceste mijloace de transport, protejarea resurselor și reducerea nivelului de zgomot;

 • - deșeurile rezultate din activitățile desfășurate în cadrul OTL SA sunt gestionate conform prevederilor legale, fiind încheiate contracte cu operatori economici autorizați pentru valorificarea sau eliminarea lor;

 • -  în permanență, se efectuează de către personal specializat propriu monitorizarea nivelului de zgomot, pe traseele mijloacelor de transport în comun, luându-se măsuri pentru menținerea acestuia în limitele admise.

 • - în cadrul Laboratorului de Mecatronică, din cadrul SC Oradea Transport Local S.A. se execută lucrări de restabilire a parametrilor tehnici ai bandajelor de la roțile de tramvai în limitele admise, pentru eliminarea vibrațiilor și zgomotelor;

 • - SC Oradea Transport Local SA deține utilaje de intervenție specializate în vederea înlăturării operative a factorilor perturbatori și restabilirea circulației mijloacelor de transport în comun, deservite de personal calificat, organizat în ture permanente.

8.Obiective si perspective 2019

Pentru anul 2019 ne propunem:

 • >  creșterea calitatii transportului public prin respectarea mai buna a graficelor si optimizarea traseelor;

 • >  reproiectarea liniilor de tramvai pentru operarea pe noua bucla losia- Cantemir coroborat cu dezvoltarea /modificare traseelor de autobuze si a liniilor de tramvai pentru acoperirea zonelor de dezvoltare urbana accelerata si parcurilor industriale

 • >  implementarea proiectelor POR Mobilitate pentru extinderea liniei de tramvai și achiziția de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;

 • >  implementarea programului transfrontalier RO-HU fonduri nerambursabile 1,9 mii euro pentru achiziția a 7 buc autobuze Euro 6, modernizare sistem AVL / r-tiketing si achiziția de afisaje in statii;

 • >  imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregătirea personalului;

 • >  imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichidități;

 • >  dezvoltarea parcului de autobuze prin achiziționarea de autobuze hibride si electrice prin Proiecte POR Mobilitate accesate cu fonduri europene(elaborare caiet de sarcini);

 • >  modernizarea stațiilor de redresare si a stafiei de spalare autobuze

 • >  modernizarea peroanelor stațiilor de tramvai prin prelungirea la min.38m


  Consiliul de administrație

  • 1.

  • 2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.


POPA Lidia - Președinte FAUR Nicoleta - Membru POPESCU Nicolae - Membru MICLAUS Dan Sorin - Membru URDEA Florian -Membru MUSCA Dimitrie - Membru POP Dumitru Gabriel - Membru

Oradea Transport Loca! S.A.

OTL                                            www.otl.ro

Anexa Indicatori de performanta pentru perioada 2018 - 2020

Nr.crt.

Indicator

Formula de calcul

UM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pondere

1

Indicatori financiari (30 %)

30

1.1

îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banei / leasing

Plata tuturor obligațiilor în termenul legal

0 lei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

Olei restanțe

10

1.2

Creșterea Cifrei de afaceri

Cifra de afaceri an"n" /an "n-1"

42.304

41.505

42.745

42.000

II +0,5%"

"+0,5%"

"+0,5%"

10

1.3

Productivitatea muncii

Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subvenționați

mii lei /salariat/an

72,81

70,47

74,08

74,20

75,00

75,50

76,00

10

2

Indicatori tehnico-operationali (25%)

25

2.1

Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului

Tramvaie ( nivel acceptat)

%

5

5

5

5

5

5

5

3

Autobuze ( nivel acceptat)

%

5

5

5

5

5

5

5

3

2,2

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (Z lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ (Z lungimea totala a traseelor x 365), din vina exclusiva a operatorului.

Tramvaie ( nivel acceptat)

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Autobuze ( nivel acceptat)

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

3

2,3

Respectarea Planului de Servicii (Z parc planificat -

Tramvaie ( nivel acceptat)

%

5

5

5

5

5

5

5

3,5

£ parc utilizat) / (£ parc planificat) x 100)

Autobuze ( nivel acceptat)

%

2,4

Menținerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractate

Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuați

I / km

2,5

Menținerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractate

Consumul de motorina pentru tractare / km efectuați

kwh/km

3

Indicatori privind calitatea serviciilor orientați catre serv publice (25%)

3.1

Plângeri de la pasageri (Plângeri fundamentate, Plângeri rezolvate,Plângeri nerezolvate)

Nr. Plângeri fundamentate înregistrate (nivel acceptat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate cu răspuns in termen legal (nivel acceptat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate fara răspuns in termen legal (nivel acceptat)

nr

3,2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 2,1 si 2,2

Tramvaie ( nivel acceptat)

nr.

Autobuze ( nivel acceptat)

nr.

3,3

Plan de masuri

4

Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (20%)

4,1

Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare

respectare termene din OUG nr 109 / 2011

4,2

Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind execuția mandatului catre Consiliul de Administrație, conform

respectare termene din OUG nr 109/ 2011

5

5

5

5

5

5

5

3,5

0,38

0,35

0,32

0,33

0,33

0,33

0,33

3

3,83

4,09

4,02

4,04

4,04

4,04

4,04

3

25

90

165

152

200

190

180

170

2

90

165

152

200

190

180

170

2

0

0

0

0

0

0

0

2

5000

5000

5000

5000

4800

4700

4500

2

3000

3000

3000

3000

2900

2800

2700

2

100%

100%

100%

100%

15

20

100%

100%

100%

5

100%

100%

100%

5

legislației, inclusiv privind performanta societății si perspectivele sale strategice.

4,3

Ducerea la indeplinire ahotararilor CA

100%

100%

100%

10

100

Plan de Masuri

Nr.crt.

Indicator

2017

2018

Pondere

2019

Pondere

2020

Pondere

2021

Pondere

1

înființarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare

Instruirea unei serii de 3 vatmani

5%

Instruirea unei serii de 3 vatmani

5%

Instruirea unei serii de 3 vatmani

7,5%

Instruirea unei serii

de 3

vatmani

7,5%

2

Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică

Încheiere acord pentru 5 burse

5%

încheiere acord pentru 5 burse

5%

încheiere acord pentru 5 burse

7,5%

încheiere acord pentru 10 burse

7,5%

3

Implementarea unui SMS Center

Transmiterea prin SMS a atenționărilor privind expirarea abonamentului

5%

|

4

Plata abonamentului de călătorie prin e-banking sau/si bancomat (ATM) sau/si sistem similar

5%

Implementat si funcțional

Total

15%

15%

15%

15%

Anexa Realizarea Indicatorilor de performanta in anul 2018

WOTL

Nr.crt.

Indicator

Formula de calcul

UM

2018

Pondere

Realizare

Observații

31,12,2018

1

Indicatori financiari (20 %)

20

20,0

1.1

îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banei / leasing

Plata tuturor obligațiilor în termenul legal

Olei restanțe

5

0 lei restanțe

La data de 31,12,2018 nu se înregistrează obligații restante către bugetele publice.

5,0

1.2

Creșterea Cifrei de afaceri

Cifra de afaceri an"n"

/an "n-1"

" +0,5%"

5

3,9%

2017-43.967.648 lei /

2018-45.660.879 lei

5,0

1,3

Productivitatea muncii

Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subvenționați

mii lei /salariat/an

75,00

10

91,13

2017 -43.967/549 salariați // 2018 -45.660 / 501 salariați = 91,13 mii lei / sal

10,0

2

Indicatori tehnico-operationali (10%)

10

10,0

2.1

Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului

Tramvaie ( nivel acceptat

%

5

1

0,28

Din 122,405 curse planificate, nu au fost efectate 342

1,0

Autobuze ( nivel acceptat)

%

5

1

0,02

Din 249,252 curse planificate, nu au fost efectate 47

1.0

2,2

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (Z (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365),

Tramvaie ( nivel acceptat )

%

0,5

1

0

In anul 2018 nu au fost trasee anulate

1,0

Autobuze ( nivel acceptat)

%

0,2

1

0

In anul 2018 nu au fost trasee anulate

1,0

din vina exclusiva a operatorului.

2,3

Respectarea Planului de Servicii (£ parc planificat -£ parc utilizat) / (£ parc planificat) x 100)

Tramvaie ( nivel acceptat

%

Autobuze ( nivel acceptat)

%

2,4

Menținerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare

Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuați

kwh / km

2,5

Menținerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare

Consumul de motorina pentru tractare / km efectuați

l/km

3

Indicatori privind calitatea serviciilor orientați către serv publice (20%)

3.1

Plângeri de la pasageri

(Plângeri fundamentate,

Plângeri rezolvate .Plângeri nerezolvate)

Nr. Plângeri fundamentate înregistrate (nivel acceptat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate nerezolvate in termen

nr

)

5

1

0

In anul 2018 s-a respectat 100% planul de servicii

1,0

5

1

0

In anul 2018 s-a respectat 100% planul de servicii

1,0

4,04

2

3,51

2018 -5.906.872 Kwh /

1.681.267 km

2,0

0,33

2

0,33

2018 - 1.289.852 1 /

3.866.935 km

2,0

20

20,0

190

1

97

La toate sesizările înregistrate s-a răspuns

1,0

190

1

97

La toate sesizările înregistrate s-a răspuns in termen

1.0

0

1

0

1,0

legal (nivel acceptat)

3,2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 2,2 si 2,3

Tramvaie ( nivel acceptat

nr.

5700

1

0

1,0

Autobuze ( nivel acceptat)

nr.

3100

1

0

1,0

3,3

Plan de masuri

15

15

15,0

4

Indicatori privind implementarea guvernanței corporative (50%)

Raportări trimestriale si Raport de activitate

50

50,0

4,1

Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare

respectare termene din OUG nr 109/ 2011

100%

10

Da

10,0

4,2

Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind execuția mandatului către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanta societății si perspectivele sale strategice.

respectare termene din OUG nr 109/ 2011

100%

20

Da

20,0

4,3

Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA

100%

20

Da

20,0

Total

100

100,0

WOTL

Realizare PLAN DE MASURI 31,12,2018

Nr.crt.

Indicator

2018

Pondere

Observații

Punctaj 31,12,2018

1

înființarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare

Instruirea unei serii de 3 vatmani

5

S-a realizat instruirea unei serii de 3 vatmani printr-un contract încheiat cu Compania de Transport Public Arad

5 puncte

2

Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică

încheiere acord pentru 5 burse

5

S-au încheiat acorduri pentru 7 burse

5 puncte

3

Implementarea unui SMS Center

Transmiterea prin SMS a atenționărilor privind expirarea abonamentului

5

Implementat si funcțional

5 puncte

Total

15

11,5

NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI 2018

lei

DESTINAȚIA

SUMA

Profit net de repartizat

167|993

- rezerva legală

3

176

- dividende 50%

82

408

-rezultat reportat

82

409F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                          . |ei.

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

43.967.648

45.603.789

Producția vândută (ct.7O1+702+703+704+705+706+708)

02

27.748.062

28.434.881

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

134.889

436.998

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

26.344

44.583

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

16.111.041

16.776.493

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

8.428

57.089

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

8.476.400

8.051.021

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

8.089.885

7.526.936

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09+ 10 + 11 + 12 + 13)

16

52.452.476

53.711.899

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

6.937.989

7.992.318

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

145.072

125.895

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

3.296.956

3.073.249

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

36.705

63.703

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

2.399

2.964

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

25.119.856

25.296.564

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

20.151.912

24.195.129

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

4.967.944

1.101.435

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

12.087.283

11.410.792

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

12.087.283

11.410.792

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

194.122

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

194.122

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

4.219.766

4.659.443

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

3.683.095

3.768.745

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

502.904

773.521

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

33.767

117.177

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul qeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

3.827

- Cheltuieli (ct.6812)

40

44.205

-Venituri (ct.7812)

41

40.378

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

51.841.228

52.816.949

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

611.248

894.950

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.761 1 +7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

1.918

7.479

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

76.582

29.766

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

78.500

37.245

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

- Cheltuieli (ct.686)

54

v. u

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

473’j042

599.632 «

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

1

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

201.606

90.758

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

674.648

690.390

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

-Profit (rd.52-59)

60

0

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

596.148

653.145

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

52.530.976

53.749.144

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

52.515.876

53.507.339

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

15.100

241.805

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

9.052

73.812

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

6.048

167.993

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20 : 828592553/4428409893

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,


Bifați numai dacă este cazul:

Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

|__| Sucursala

] GIE - grupuri de interes economic

] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


20.03.2019 Tip situație financiară : BL


Anul


2018


Suma de control


19.098 000


Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Județ

Bihor


Sector


Localitate

ORADEA


Strada

ATELIERELOR


Bloc


Scara


Telefon


0758034961


Număr din registrul comerțului


J05/1/1991


Cod unic de inregistrare


Forma de proprietate


12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale


r Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


[ C Entități mici

i! Microentități

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European


Entități de 7 interes     L_

public


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30- DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori


Capitaluri - total


19.316.214


Capital subscris


Profit/ pierdere


19.098.000


167.993


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele |POP VIOREL MIRCEA


Numele si prenumele

NICA ROMEO


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura


L*_ . ț-ncal-Șr


întocmit


Semnătura________________f

Nr.de inregistrare in organismul profesional

25156                               z.,.


fhof /

eoEmi’Uan |

virfL---A/


Rnmon-      Dîgitally signed by

noi IICU       Romeo-Emilian Nica

EmilianNica^XZo'

Semnătura electronica


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor finanila'rt5

rSnuaîe?

(?

DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

r

DA

(• NU


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |X]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

C.l.l. AGACHE ANGELA AURORA


Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

2777


CIF/CUI


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2018

Cod 10                                                                                -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2018

31.1;

2.2018

A

B

1

î

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

115.739

34.430

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

115.739

34.430

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 21 1 + 212 -281 1 -2812 -2911 -2912)

08

08

18.403.480

1 7.684.492

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

63.981.075

57.637.035

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

56.103

55.539

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

188.056

261.460

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

82.628.714

75.638.526

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

82.744.453

75.672.956

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO-

pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.200.003

1.200.615

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

70.484

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

8.544

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.208.547

1.271.099

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

31

31

2.082.594

1.778.989

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** -495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

659.968

1.854.519

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

2.742.562

3.633.508

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508-595 -596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 +542)

41

40

2.297.587

2.086.583

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

6.248.696

6.991.190

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

7.615.789

7.590.368

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

7.615.789

7.590.368

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ

LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

2.106.936

2.084.771

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO-

pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

2.559.270

2.754.314

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

4.666.206

4.839.085

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

1.263.405

1.883.381

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

91.623.647

85.146.705

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

58

57

19.139.514

15.483.958

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+ 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

98.680

120.791

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

19.238.194

15.604.749

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 + 1513 + 1514+1518)

68

67

75.707

79.534

-F TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

75.707

79.534

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

57.707.279

50.146.208

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

57.707.279

50.146.208

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

329.563

268.724

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

319.085

268.724

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

10.478

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

’' ■

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

58.036.842

50.414.932

J. CAPITAL Șl REZERVE

• * .«

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

14.908.000

19.098.000

FIO-

pag- 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

14.908.000

1

^.098.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.378.711

1.006.288 i

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

349.552

352.728

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

75.106

75.106

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

424.658

427.834

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

2.124.673

1.380.725

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

98

97

6.048

167.993

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

755

3.176

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

14.591.989

1

9.316.214

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

14.591.989

9.316.214

Suma de control FIO:     1278881198/44284098g3

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizat», scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

  finanțelor nd întocmirea


 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrulu publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor priv i și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare


  ÎNTOCMIT,