Hotărârea nr. 384/2019

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018

Analizând raportul de specialitate nr. 172791 din data de 09.05.2019, întocmit de Direcția Economică- Serviciu Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, Având în vedere:

 • •   Actul Constitutiv al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA,

 • •   HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit ca toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,

 • •   OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,

 • •   Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,

 • •   Ordinului nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

 • •   OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) lit. a) si ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2018 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2018 conform anexei nr.2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2018 conform raportului anual asupra activității de administrare din anexa nr.3.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economica și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -    Primarul Municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului judetului Bihor

 • -    Directia Economica

 • -    reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

 • -   societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

  Oradea, 14 mai 2019 Nr. 384


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 4 voturi “abtinere”

RAPORT DE ACTIVITATE

al SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA Societate administrator a parcurilor industriale -lanuarie-decembrie 2018

 • I. Preambul - situația existentă

La finalul anului 2018, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA deține trei titluri de parc industrial, pentru cele trei amplasamente situate pe Calea Borșului (130,02 ha) - Parcul Industrial Oradea I, pe strada Ogorului (83,5 ha) - Parcul Industrial Oradea II, respectiv pe strada Uzinelor- Parcul Industrial Oradea III (17 ha).

Pentru toate amplasamentele au fost finalizate ți aprobate Planurile Urbanistice Zonale, precum ți proiectele tehnice pentru dotarea cu utilități publice, inclusiv racordarea la rețelele orașului ți rețeaua interioară de drumuri.

Tot în anul 2018 au fost organizate șase sesiuni de licitație pentru terenurile din parcurile industriale și au avut loc șase proceduri de negociere directă cu o companie străină din Franța, două companii străine din Turcia ți trei companii românești, ocupându-se trei parcele de teren in parcul industrial EBP I, patru parcele de teren in parcul industrial EBP II și două parcele de teren in parcul industrial EBP III, ocupându-se in total o suprafață de 22,9 ha. Valoarea totală a investițiilor atrase în parcurile industriale pe anul 2018 este de 99.300.000 euro, urmând a creste numărul total de locuri de muncă din parcurile industriale la 7.500 până în anul 2020.

Investiția mare atrasă prin negociere directă în anul 2018 în parcurile industriale din Oradea are o valoare totală de 50 milioane de euro, aceasta urmând a genera un număr de 200 de locuri de muncă. Investiția va fi realizată de SOGEFI SUSPENSIONS EAȘTERN EUROPE pe o suprafață de 94.332 metri pătrați de teren în Parcul Industrial Oradea I de pe strada Borșului.

în ceea ce privește infrastructura de utilități publice existentă pe amplasamente, la finele anului 2018, situația este următoarea:

 • >  în parcul Industrial Oradea I infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 100% în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene;

 • >  în parcul Industrial Oradea II infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 90% pe suprafața inițială de 24 ha; iar pe suprafața extinsă au fost finalizate lucrările la rețeaua de apăr canalizare menajeră și apă de incendiu pentru parcelă, rețea electrică și rețea de gaz (60%).

 • >  în parcul Industrial Oradea III au fost finalizate lucrările la infrastructura de utilități după cum urmează: rețea de canalizare și hidranți și rețea electrică. Estimăm că lucrările la infrastructura rutieră vor fi finalizate până la finalul semestrului I din 2019.

Gradul de ocupare al parcelelor de către investitori este următorul:

 • >  Parcul Industrial Oradea I - 99%;

 • >  Parcul Industrial Oradea II - 45%;

 • >  Parcul Industrial Oradea III - 52%.

 • II. Programul de investiții, dotări si surse de finanțare aprobat pentru anul 2018 prevede "Cheltuieli pentru investiții" în cuantum de 2.060 mii lei la finele anului 2018.

  CUI RO 247340551 J05.'2814/12112003


E contact@adlo.ro

T +4(0)0359.389 389

F +4(0)0259.408.863

ZDLQ

W* epen appertunitlai

Obiectivele de investiții finalizate sunt în sumă de 1.381,20 mii lei din care cele mai importante sunt:

Proiectarea si execuția lucrărilor la rețeaua de JT PARC III;

Lucrări de realizare spor de putere PTAB Eurobusiness Centura PARC II;

Montarea unui PTAB in EBP II;

Achiziția de aparatură de măsură și verificare;

Monitorizare video ți realizare canalizație curenți slabi;

Achiziția de un Transformator 630 kVA EBP I;

Studiu de fezabilitate ți proiect Relocare canal colector în Parcul Industrial II Oradea;

Lucrări de modernizare ți retehnologizare a infrastructurii existente;

Proiect tehnic de amenajare spații locative.

 • III. Principalii indicatori economico - financiari ai ADLO pentru anul 2018:

Indicatorii economico-financiari pentru anul 2018 se prezintă astfel:

(mii lei)

Indicatori economico-financiari

Aprobat anul 2018

Realizat anul 2018

Venituri totale, din care:

21.039

21.043

Taxa de administrare

2.905

2.910

Redevența

1.132

1.132

Venituri din revânzarea energiei electrice

16.882

16.903

Alte venituri din exploatare

120

98

Cheltuieli totale, din care:

19.322

19.195

Utilități (energie electrică si apa)

15.239

15.396

Cheltuieli cu salarii, bonusuri

596

592

Indemnizații mandat/CA

236

236

Servicii executate de terți

1.610

1.381

Alte cheltuieli de exploatare

1.641

1.590

Profit brut: ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.717

1.848

în anul 2018 au fost semnate în total 10 contracte cu 10 companii după cum urmează:

Nr.

Crt

Denumirea companiei

Suprafața de teren (mp)

Valoarea investiției în euro

Parcul Industrial Oradea

1.

CNRWIRE EXIM SRL

54,905

26,000,000

1

2.

VEL PITAR SA

10,008

6,200,000

1

CUI RO 247340551J05/2814/12112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea RO84BTR L00501202P80178*x

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

E contact@adlo.ro

T +4(0)0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

3.

SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE

SRL

94,332

50,000,000

1

TOTAL PARC 1

159,245

82.200.000

4.

SAPIENT SRL

16,837

6,000,000

II

5.

QUADROFORM SRL

20,561

6,000,000

11

6.

GHP INTELLIGENT SYSTEM SRL

3,168

310,000

II

7.

CRIUS SRL

3,380

1,550,000

II

8.

ELTRONIS SRL

16,615

2,200,000

II

TOTAL PARC II

60,561

16.060.000

9.

TRANSILVANIA ADVISORS SRL

3,798

280,000

III

10.

P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL

6,216

750,000

III

TOTAL PARC III

10,014

1.030.000

1

Numărul rezidențilorîn cele trei parcuri industriale la sfârșitul anului 2018:

 • 1. Parcul I - 48 rezidenți

Valoarea totală a investițiilor asumate: 268.496.886 euro

Numărul locurilor de muncă asumate: 6.200

Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2018:5.500

Din cei 48 rezidenți ai parcului, 44 au activitate în parc la sfârșitul anului 2018

 • 2. Parcul II - 27 rezidenți

Valoarea totală a investițiilor asumate: 48.675.700 milioane euro

Numărul locurilor de muncă asumate: 1300

Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2018:550

Din cei 27 rezidenți ai parcului, 18 au deja activitate în parc la sfârșitul anului 2018

 • 3. Parcul III -12 rezidenți

Valoarea totală a investițiilor asumate: 10.664.250 milioane euro

Numărul locurilor de muncă asumate: 236

E contact@adlo.ro


CUI RO 247340551J05/2814/12112008

Din cei 12 rezidenți ai parcului, 1 are deja activitate în parc la sfârșitul anului 2018

 • IV. Venituri directe încasate de Municipiul Oradea de la rezidenții parcurilor industriale:

Total venituri în cuantum de 5.107.068 lei astfel:

Venituri din vânzarea terenurilor:             342.628 lei

Venituri din taxa de autorizație de construcție: 538.769 lei

Venituri din cota defalcată din IVG:            4.225.671 lei

 • V. Demersurile privind distribuția de energie electrică.

în iunie 2016 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a obținut licența de distribuție a energiei electrice în Parcul Industrial nr. I, iar prin Decizia ANRE nr. 2043/20.12.2016 au fost aprobate tarifele de distribuție aplicabile în acest parc începând cu data de 01-01 2017 în noiembrie 2018, prin Decizia ANRE 1734/01.11.2018, a obținut extinderea Licenței de distribuție și pe Parcul Industrial II.

Venitul obținut în anul 2018 din distribuția energiei electrice este în sumă de 1.596.133 lei, care este rezultatul unui consum de 51.715,85 MWh numai în Parcul Industrial nr. I. în Parcul Industrial II consumul de energie electrică s-a ridicat la 428,45 MWh.

 • VI. Serviciile oferite de Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA rezidenților parcurilor industriale:

S Asistență în selectarea locației pentru realizarea investiției - informații referitoare la: indicatorii statistici regionali/locali, mediul de afaceri local, sistemul de învățământ, sistemul de transport public, infrastructura de utilități și costurile utilităților, costurile realizării investiției, facilitarea de întâlniri cu instituții/agenții publice)

J Asistență în realizarea investiției ~ informații referitoare la racordarea la rețelele de utilități publice, reglementări de urbanism aplicabile în zonă, asistență în relația cu structuri ale instituțiilor publice cu atribuții în avizarea investițiilor

J Asistență după finalizarea investiției, pe durata desfășurării activității - facilitarea relației cu companiile publice furnizoare de utilități-pentru semnarea contractelor de racordare dar și pentru intervenții în caz de avarii și pentru comunicarea întreruperilor anunțate la furnizarea de utilități, asistență în relația cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor și instituțiile de învățământ

J Servicii de administrare a spațiilor comune - amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi, deszăpezirea drumurilor, achitarea costurilor cu energia electrică la sistemul de iluminat public și la stația e pompare a parcului industrial

J Alimentarea cu energie electrică — elaborarea studiilor de soluție pentru racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a parcului industrial, emiterea avizelor tehnice de racordare, semnarea contractelor de racordare, monitorizarea și contorizarea consumurilor, refacturarea energiei electrice consumate.

CUI RO 247340551JO5/2814/12112008


E contact~adlo.ro

T +4(0) 0359.889 389

F +4(0)0259.408.863

 • VII. Vizite ale companiilor străine ți întâlniri cu ambasade/camere de comerț

în anul 2018 ADLO a intrat în contact cu 10 companii străine din țări precum Turcia, Franța și Germania, Austria, America și Japonia care activează în domeniile automotive, producție electrocasnice, producție din PVC, producție cabluri de cupru, logistică automatizată, etc.

Companiile care au fost interesate de oportunitățile de investiții în parcurile industriale din Oradea sunt:

Nr. Crt.

Denumirea companiei

Țara de origine

Domeniu de activitate

1.

Er Bakir

Turcia

Producție cabluri de cupru

2.

Sogefi

Franța

Producție arcuri suspensie auto

3.

Quadroform

Germania/Turcia

Geamuri si ferestre din pvc

4.

Lidl Romania

Germania

Depozitare/Logistica automatizata

5.

Bosch

Germania

Producție electrocasnice

6.

Iwis

Germania

Producție automotive

7.

Hana

America

Dispozitive electronice medicale

8.

BMTS Technology

Austria

Producție automotive

9.

Mennekes

Germania

Producție instalații electrice

10.

Toyo Seat

Japonia

Producție automotive

 • VIII. Activități de promovare

în anul 2018 echipa Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA:

 • 1.  a organizat evenimentul anual destinat mediului de afaceri local „Gala Antreprenor pentru Oradea -24iaunarie2018";

 • 2.  a participat la conferința "Cities of Tomorrow" la București;

 • 3.  a participat la Bursa locurilor de muncă - România ne cheamă ACASĂ, organizată de Asociația Românilor din Italia la Roma;

 • 4.  a organizat un campionat de fotbal în 9 iunie 2018 între companiile din Oradea numit CUPA COMPANIILOR la care au participat 8 companii din parcurile industriale;

 • 5.  a participat la lansarea platformei online de investiții ți innovare - INNO organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest la Cluj;

 • 6.  a organizat impreună cu Asociația Parteneriat Pentru Educație, o campanie de informare ți promovare a învățământului profesional in sistem dual pe județul Bihor;

 • 7.  a organizat de Ziua Diasporei - 16 august 2018, in cadrul proiectului RE-patriot conferința "Oradea te așteaptă!", respectiva organizat un Concert pentru românii din diaspora;

 • 8.  a participat la campania de ecologizare "Let's do it Roman ia!";

 • 9.  a organizat impreună cu Quartz Matrix o conferință dedicată digitalizării invățământului "ACCED -Copilul de azi, creatorul de mâine".

 • IX. Alte activități:

1. Incubator de afaceri - „Cresc Oradea Mare"

Primăria Municipiului Oradea împreună cu ADLO a depus un proiect pentru construirea unui Incubator care să devină un CENTRU AL CREATIVITĂȚII Șl INOVAȚIEI pentru antreprenorii creativi. Locul în care creația acestor antreprenori să fie pusă sub lumina reflectoarelor prin organizarea de acțiuni (traininguri,

E contact@adlo.ro

T +4(0)0359889389

F +4(0)0259.408.863


CUI RO 247340551J05/2814/12112008 BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178XX

410100 Oradea, Bihor str. Primăriei nr. 3, parter

conferințe, zile dedicate/sub-domenii, târguri, etc) care să atragă din ce în ce mai mulți membrii ți followeri (bloggeri, presă locală ți internațională, creativi internaționali, schimburi de experiență, etc).

 • 2.  Demersuri pentru construirea de locuințe

în cursul anului 2018 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a început demersurile pentru construirea de spații de cazare cu destinația de locuințe de serviciu pentru angajați! companiilor rezidente în parcul industrial Oradea, ca suport în lupta pe care mediul privat o duce pentru atragerea ți retenția forței de muncă.

 • 3. Construcția de Hale de Producție EBP I

Prin indicatorii asumați in contractul de mandat si indicatorii de performanta ADLO si-a asumat construcția unor hale de producție destinate investitorilor care doresc sa inchirieze, in acest sens am inceput eleborarea unei teme de proiecție ce urmeaza a fi scoasa la licitație prin proiectare si execuție, in doua faze : o hala de producție de 5.000 mp, cu extindere pe inca 5.000 mp, finanțarea se face prin parteneriat cu executantul.

 • 4. Demarare înființare Parc Industrial Eurobusines IV - strada Corneliu Baba

Prin Hotararea de Consiliu nr 641/2018 se atribuie in administrarea ADLO o suprafața de 6.5 ha din locația deținuta pana la acea data de Nutrientul SA, spre a obține titlul de parc industrial, cu posibilitatea de extindere ulterioara la aproximativ 20 ha, si spre a face toate demersurile necesare in vederea înființării Eurobusiness Parc IV.


ADLO a avut un rol major în reînființarea țcolii profesionale ți a Campusului tehnic, coordonând proiectul ți fiind liantul între mediul de afaceri, Primăria Oradea, Inspectoratul Școlar Județean ți unitățile de învățământ.

E contactlsadlo.ro


CUI RO 24734055IJ05/2B14/12 112008

t.


Elevii înscriși in sistemul învățământului dual primesc o bursă de 200 lei/lună de la Ministerul Educației ți 200 lei/lună de la companiile la care fac practică, Primăria Municipiului Oradea suportând cheltuielile cu cazarea și masa acestora.


Prin Mașter Planul General de Transport, România îți propune realizarea de terminale intermodale pentru asigurarea unui transfer rutier/feroviar conținând realizarea de active fixe, constând in: drumuri interne, căi ferate, clădiri, platforme betonate, utilități, împrejmuiri ți alte construcții civile destinate activității de transfer intermodal, program finanțat prin POIM, axa prioritară 2. SoIicitanții eligibili pe această măsură sunt orațele Bacău, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, cu un buget alocat pe acest tip de proiecte de 20 mii euro/proiect.

Principalul rezultat obținut ca urmare a investițiilor în infrastructura terminalelor intermodale, constă în creșterea atractivității transportului intermodal, transpus printr-un:

 • •  Volum majorat de mărfuri containerizate manipulat în unități intermodale;

 • •  eficientizarea transportului de marfă și îmbunătățirea impactului transportului asupra mediului și a siguranței traficului;

 • •  decongestionarea transportului rutier reducându-se numărul accidentelor rutiere, nivelul noxelor emise de autovehicule ți a pragului de zgomot în oraț;

 • •  dezvoltarea socio-economică a zonei atât prin veniturile la bugetul local cât ți prin crearea de noi locuri de muncă.

 • 7.  Dezvoltarea Școlii Internaționale în Oradea

în cursul anului 2017 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea împreuna cu Municipiul Oradea ți Fundația Lumina a înființat International School of Oradea (ISO), care ți-a deschis porțile oficial în septembrie 2017. Școala internațională Oradea este licențiată pe sistemul educațional din Regatul Unit al Marii Britanii ți Irlandei de Nord utilizând curricula corespunzătoare sistemului educațional din Regatul Unit (Cambrige), fiind un factor motivator pentru expații care se stabilesc cu familia în Oradea.

 • 8.  Grădiniță - EBP I

In fiecare parc industrial ADLO deține o parcelă destinată a fi un centru de servicii. In acest sens în urma solicitărilor în primul parc industrial dezvoltat la Oradea, Primăria Municipiului Oradea a depus un proiect in vederea constuirii unei grădinițe din fonduri nerambursabile.

E contact@adlo.ro


CUI RO 247340551J05/2814/12112008

Consiliul de Administrație al SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA:


Domnul: Florin Mal


Domnul: Ciprian Bara


Domnul: Flavius Marian CalapodCUI RO 24734055|J05/2814/12 112008 BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea RO04BTRLOO5O12O2P8O170XX 4101000radea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter


E contact@adlo.ro

T +4(0)0359 889389

F +4(0)0259.408.863


ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2Q18

Ier


Denumirea elementului de Imobilizare

Valoare bruta

Ajustări de valoare (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului finandar

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exerdtiului finandar

Sold la începutul exerdtiului finandar

Ajustări înregistrate in cursul exerdtiului finandar

Reduceri sau reluări

Sold la Sfârșitul exerdtiului finandar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

5

6

7

8 = 5+6-7

Imobilizări necorporale

848,679

105,376

864

953,191

378,668

222,031

864

599,835

Terenuri

15,773,474

17,250

0

15,790,724

68,004

47,267

115,271

Construcții

189,125

20,000

0

209,125

69,062

49,115

0

118,177

Instalații tehnice si mașini

1,327,289

972,499

0

2,299,788

428,362

310,109

2,955

735,516

Alte instalații, utilaje si mobilier

232,943

40,525

7,083

266,385

32,549

3,868

4,000

32,417

Avansuri și imobilizări in curs

261,781

0

0

261,781

0

0

0

0

Imobilizări financiare

9,169

17

0

9,186

0

0

0

0

TOTAL

18,642,460

1,155,667

7,947

19,790,180

976,645

632,390

7,819

1,601,216

Director General silaghlauna

întocmit, Kovâcs Laszlo


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018

lei

Denumirea provizionului *)

Sold la începutul exercițiului

Transferuri **)

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

în cont

din cont

0

1

2

3

4 = 1+2-3

Provizioane pentru client! neincasati

45,147

0

0

45,147

Prov.pt.deprecierea creantelor-debitori diverși (particip salariat! la profit)

31,300

0

31,300

0


întocmit, Kovâcs LâszloREPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2018

lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

1,582,755.37

rezerva legala

92,428.00

alte rezerve/facilitati fiscale BS

836,890.08

alte rezerve/facilitati fiscale BL

653,437.29

PROFIT DE REPARTIZAT

0.00

dividende BL

0.00

PROFIT NEREPARTIZAT:

0.00

participare salariat! la profit

0.00


întocmit, Kovâcs LâszloANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

LA 31.12.2018


întocmit, Kovăcs Lăszlo


iei -

Indicatorul

Exercițiul precedent

Exercițiul curent

1. Cifra de afaceri neta

16.146.470

21.070.630

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

14.166.554

18.380.724

3. Cheltuielile activitatii de baza

14.166.554

18.380.724

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

-

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

1.979.916

2.689.906

7. Cheltuielile de desfacere

-

-

8. Cheltuieli generale de administrație

457.240

900.447

9. Alte venituri de exploatare

651

56.216

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

1.523.327

1.845.675

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2018

- lei •

Creanțe

Sold la 31.12.2018 | (col. 2 + 3)

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste I an

Clienti

1.524.994

1.524.994

Clienti incerti sau în litigiu

77.877

77.877

Avansuri acodate furnizorilor

868.005

868.005

TVA de recuperat

263.985

263.985

Inemnizații de concedii medicale suportat de FNUASS

1.974

1.974

Provizioane constituite

-45.147

-45.147

Total, din care:

2.691.688

2.658.958

32.730

- lei -

Datorii

Sold la 31.12.2018 (col. 2 + 3+4)

Termen de exigibilitate

Sub 1 an       1 - 5 ani

Peste 5 ani

Furnizori

35.971

35.971

Clienti - creditori

420

420

Personal - salarii

17.550

17.550

Datorii la bugetul asig.sociaie, bugetul de stat si bugetul local

40.116

40.116

Creditori diverși

105.099

105.099

Total, din care:_________

199.156

199.156


întocmit,

Kovâcs Lâszlo


Nota 6


PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE


în cadrul organizării contabilității Ia SC AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA s-a ținut cont de faptul câ situațiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a situației financiare și performanței persoanei juridice pentru exercițiul financiar 2017. Situațiile financiare anuale respectă prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată, și Reglementările Contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, ordin care transpune parțial prevederile directivei 20I3/34/UE.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale se efectuează în conformitate cu principiile contabilității ținîndu-se cont în principal de principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor, principiul independenței exercițiului, principiul intangibilității și a principiului necompensării.

în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1191 și OMFP nr.1802/2014, pentru evaluarea elementelor din bilanț s-au stabilit următoarele reguli:

(.Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

 • 2. Exercițiul fiananciar a început la 01.01.2018 și s-a terminat la 31.12.2018.

 • 3. La data intrării în unitate, bunurile s-au evaluat și s-au înregistrat la valoarea de intrare acesta fiind prețul de achiziție , taxe recuperabile, cheltuieli de transport aprovizionare. Reducerile comerciale nu fac parte din costul de achiziție.

Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau fată de cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data plății acestora.

 • 4. Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor unității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, asociați, debitori,creditori diverși.

Creanțele și datoriile s-au înregistrat ia valoarea lor nominală. Operațiunile în valută au fost înregistrate în momentul recunoașterii inițiale în moneda de raportare, aplicîndu-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare și moneda străină folosită la data efectuării tranzacției.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale si orice alte drepturi in natură și în bani potrivit reglementărilor în vigoare.

Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale cuprinde obligațiile pentru asigurări sociale și la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj.

în cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprinde impozitul pe salar si impozitul pe profit.

Impozitul pe venituri de natura salariilor, ce se înregistreazăîn contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului unității.

 • 5. CheltuieliIe efectuate în perioada curentă dar care privesc exerciții viitoare sunt înregistrate distinct în contabilitate la cheltuieli în avans.

â.Contabiiitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării disponibilităților în conturi la bănci, casierie și a altor valori de trezorerie.

Conturile curente ia bănci se dezvoltă analitic pe fiecare bancă.


Dobânzile '      ‘ • • • -      ■ - te exercițiului financiar în curs se înregistrează la cheltuieli

financiare,Director General /£'


Silaghi Adina


întocmit, Kovâcs LâszloPARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA este o societate comercială pe acțiuni subordonată Consiliului Local al municipiului Oradea.

Capitalul social al societății este 16.019.328 lei.

Registrul acționarilor societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA

Nr.crt.

Acționar

Valoarea nominală a unei acțiuni

(iei)

Instrumente financiare (acțiuni nominative) deținute la data de referință 31.12.2017

Număr

Procent («)

Valoare totală

Subscrisă (Lei)

Vărsată (Lei)

1

MUNICIPIUL ORADEA -

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

3.209

4987

99,90

16.003.283

16.003.283

2

SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

3,209

5

0,10

16.04S

16.045

TOTAL GENERAL

4992

100

16.019.328

16.019.328

în ACTUL CONSTITUTIV:

4992

100

16.019.328

16.019.328

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare:

108.334.162 lei


Director General Sîlaghi Alina


întocmit, Kovăcs LăszloInformații privind salariații si directori

Activitatea curentă a agenției în anul 2018 a fost condusă de un director general numit în persoana d-nei Silaghi Alina.

Societatea este condusă de un Consiliu de Administrație numit de Consiliul Local al Municipiului Oradea, format din 5 persoane.

Adunarea Generală a Acționarilor este format din 2 persoane, câte un reprezentant ai Consiliului Local al Municipiului Oradea și al Administrației Domeniului Public SA.

La 31.12.2018 AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA are 6 persoane angajate cu contract de muncă și o persoană cu contract de mandat.

Numărul mediu aferent exercițiului financiar 2018 este de 7 persoane.

Total cheltuieli cu salariile în exercițiul financiar 2018 au fost în sumă totală de 827.860 lei, din care:

 • • fond salarii personal: 574.688 lei,

 • • fond sume contract mandat director si Consiliul de Administrație: 235.932 lei

 • • cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 17.240 lei.


  întocmit, Kovăcs Lăszlo


PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI DE LICHIDITATE

 • 1) Indicat, lichidit. curente = Active curente/Datorii curente= 16,22

 • 2) Indicat, lichidit. imediate = (Active curente - Stocuri)/Datorii curente = 16,22

INDICATORI DE GESTIUNE

 • 1) Viteza de rot. a debitelor-clienti = Sold mediu clienti/CA x 365= 42 zile

 • 2) Viteza de rot. a activelor imob. = CA/Active imob.= 1,16 ori

 • 3) Viteza de rot. a activelor totale = CA/Total active = 0,99 ori

INDICATORI DE PROFITABILITATE

1) Marja profitului brut= profit brut /cifra de afaceri * 100 = 8,77 %

INDICATORI DE RISC

 • 1) Gradul de Îndatorare: Capital imprumutat/capital propriu* 100= 0

 • 2) Gradul de acoperire a dobânzilor:

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitul pe profit / cheltuieli cu dobanda = 0

ALTE INFORMAȚII

Prezentarea societății

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA este o companie publică al cărei acționar majoritar este Primăria Oradea. Principalele noastre activități sunt administrarea parcurilor industriale din oraș și atragerea de investitori.

De asemenea, asigurăm legătura între investitorii privați și instituțiile de învățământ și sprijinim investitorii străini și locali în relația cu instituțiile publice.

Istoric companie

 • •     Octombrie 2008 - S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.R.L. este constituită având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin Hotărârea Consiliului Local Oradea 984/30.10.08 privind înființarea societății comerciale care urmează să administreze Parcurile Industriale Oradea

 • •      Octombrie 2008 - trecerea terenului cu suprafața de 121,29 ha, situat în Oradea, str. Calea Borșului din domeniul public în domeniul privat ai Municipiului Oradea, și darea în administrare către S.C. Eurobussines Parc Oradea S.R.L. pe o perioada de 49 de ani, cu destinația de Parc Industrial: Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 985/30.10.2008

 • •      în decembrie 2008 a fost obținut titlul de parc industrial pentru amplasamentul de pe Calea Borșului cu suprafața de 121 de hectare

 • •      în iunie 2012 în Oradea a fost înființat al doilea parc industrial pe o suprafață de 23,8 hectare, teren localizat pe strada Ogorului. în 2 decembrie 2015 Parcul Industrial II s-a extins cu 59,6 hectare prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 1942, având o suprafață totală de peste 83 de hectare

 • •      în mai 2015 a fost înființat al treilea parc industrial în Oradea pe strada Uzinelor prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice numărul 892.

 • •      în ianuarie 2016 societatea administrator Eurobusiness Parc Oradea SA și-a schimbat denumirea în S.C. AGENȚIA DE DEZOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • •      în iunie 2016 Parcul Industrial I din Oradea, situat pe Calea Borșului, s-a extins cu 8,7 hectare prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 902 astfel câ suprafața totală a parcului este de 130 de hectare

Structura administrativă

Sistemul decizional în Parcul Industrial funcționează după cum urmează:

 • • Administrarea și conducerea societății se bazează pe principiul conducerii colective și se realizează în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății.

 • • Hotărârile sunt luate de organisme colective: Adunarea generală a acționarilor (AGA) și Consiliul de administrație (CA), iar ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri cade în sarcina conducerii executive.

 • • Conducerea și administrarea firmei este asigurată de:

 • - Adunarea generală a acționarilor (AGA) constituie organul suprem de conducere și este alcătuit dintr-un număr de 2 membri ai Consiliului Local pentru a reprezenta Municipiul Oradea în calitate de unic asociat.

 • - Consiliul de administrație (CA) asigură conducerea și administrarea societății

 • - Directorul general este responsabil cu luarea deciziilor legate de activitatea curenta a societății.

Obiectul principal de activitate conform actului constitutiv al societății este: Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - activitatea de administrare a parcurilor industriale. COD CAEN 6832.

Cifra de afaceri netă

Prezentarea cifrei de afaceri pe piețe de desfacere:

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

Piața internă

16.146.470

21.070.630

Piața externa

0

0

Total

16.146.470

21.070.630

Prezentarea cifrei de afaceri pe segmente de activitate:

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

Taxă de administrare facturată

2.673.383

2.909.910

Venituri din redevență

868.552

1.131.997

Furnizare și distribuție energie electrică

12.604.535

16.985.704

Alte venituri

0

43.019

Total

16.146.470

21.070.630

Producția vândută

Exerci|iul financiar încheiat la 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

Vânzări de produse finite

Venituri din vanzarea semi-fabricatelor

Venituri din prestări de servicii

2.673.383

2.909.910

Venituri din redevente, locații de gestiune si chirii

868.552

1.131.997

Venituri din activitati diverse

12.604.535

17.028.723

Venituri din vanzarea produselor reziduale

Total

16.146.470

21.070.630

Venituri din subvenții de exploatare

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017

Exercifiul financiar încheiat la 31.12.2018

0

0

Alte venituri din exploatare

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

Penalități calculate și facturate

-30.989

23.445

Vânzare active

21.095

0

Alte venituri

10.545

32.771

Total

651

56.216

Cheltuieli materiale

Exerci|iul financiar încheiat la 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

Cheltuieli privind combustibilul

11.716

15.183

Cheltuieli cu alte materiale consumabile

22.009

35.337

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

15.421

15.300

Cheltuieli privind materialele nestocate

5.324

102

Cheltuieli privind energia si apa

11.401.136

15.478.396

Total

11.455.606

15.544.318

Cheltuieli privind prestațiile externe

Exerci|iul financiar încheiat la 31.12.2017

Exerci|iul financiar încheiat la 31.12.2018

Cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

7.526

4.420

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

518

2.190

Cheltuieli cu primele de asigurare

10.116

44.755

Cheltuieli cu pregătirea personalului

10.324

1.210

Cheltuilei privind comisioanele si onorariile

32.278

12.198

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

97.861

61.471

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

18.678

16.998

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferuri

16.933

13.141

Cheltuieli poștale si taxe de teleconumicatii

23.196

30.972

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

5.283

3.102

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

1.027.503

1.169.138

Total

1.250.216

1.359.595

Alte cheltuieli


întocmit, Kovâcs Lâszlo


Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

Despăgubiri, amenzi si penalitati

5.961

446

Cheltuieli cu sponsorizări

20.000

24.568

Cheltuieli privind activele cedate

27.434

578

Cotizații și contribuții

403.845

874.855

Total

457.240

900.447

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII La data de 31.12.2018


întocmit,

Kovăcs LâszloElement al capitalului propriu

Sold la

1 lan.

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 dec.

Total din care

Prin transf

Total din care

Prin transf

0

1

2

3

4

5

6

Capital subcris

16.019.328

16.019.328

Prime de capital

Rezerve legale

212.155

92.428

304.583

Rezerve statutare sau contractuale

Rezerva generala pt riscul de credit

Rezerve din reevaluare

Rezerve pt. acțiuni proprii

Rezerve din conversie

Alte rezerve

2.529.208

1.490.327

4.019.535

Fonduri

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat

768.614

215.775

107.888

876.501

Pierdere neacoperită

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Rezultatul exercițiului financiar Sold creditor- profit

1.290.395

21.161.055

20.868.695

1.582.755

Sold debitor- pierdere

Repartizarea profitului

1.074.620

1.582.755

1.074.620

1.582.755

Total capital

19.745.080

21.376,830

19.901.963

21.219.94$

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2018

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

B

C

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:

încasări de la clienți

17.962.554

24.741.664

Plăți către furnizori și angajați

16.327.781

22.511.182

Dobânzi plătite

Impozit pe profit plătit

161.711

336.854

încasări din asigurarea împotriva cutremurelor

Trezorerie netă din activități de exploatare

1.473.062

1.893.628

Fluxuri de trezorerie din activități de investiție

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

588.205

1.355.176

încasări din vanzarea de imobilizări corporale

Dobânzi încasate

Dividende încasate

Trezorerie netă din activ, de investiție

-588.205

-1.355.176

Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Dividende plătite

Trezorerie netă din activități de finanțare

Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie

150.097

-346.405

Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar

734.760

884.857

Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar

884.857

538.452


Director General Silaghi Alina


întocmit,

Kovâcs LâszloBifați numai dacâ este cazul;

| Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

] Sucursala

□ GIE - grupuri de interes economic

□ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1003 Ai.o.o /04.02.2019 Tip situație financiară: BS


(•An C Semestru Anul 2018


Suma dc control           16019 328


Entitatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA


Județ                                               Sector

Localitate

Bihor

ORADEA

Strada

Nr.             Bloc      Scara Ap.          Telefon

Primăriei

3                                     0359889389


Număr din registrul comerțului

J05/2814/2008

Cod unic de înregistrare

2

4

7

3

4

0

5

5

Forma de proprietate

12—Societăți cu capital integral de stat


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea Imobilelor pe bază de comision sau contract

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


TZ Entități mijlocii, mari si entități de interes public____________________

|(T Entități mici                -----

Microentități


Entități de interes public


r Raportări anuale


î. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991


□ 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii


3. subunitățile deschise in România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri-total

Capital subscris

Profit/ pierdere

SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

C DA

(• NU

Entitatea a optat voluntar pentru audltarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


ACCOUNT CAPITAL SRL

Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare In Registrul CAFR__CIF/CUI

960/2010

2_

3

7

2

0

0

2

7


FIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10                           la data de 31.12.2018                              -lei-

Denumirea elementului

NrrcL OMFP nr.10/ 03.01 19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

01

470.011

353.356

11. IMOBILIZĂRI C0RP0RALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231 +235+4093-281-291-2931 -2935)

02

02

17.186.635

17.826.422

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)

03

03

9.169

9.186

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02 + 03)

04

04

17.665.815

18.188.964

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391 - 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

os

05

0

0

II.CREANȚE ij (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+436"+437*'+4382 +441 "+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447* *+4482+451 "+453" +456"*+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 -496+5187)

06

06a

(301)

1.369.827

2.691.688

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

07

06b (302)

TOTAL (rd. 06a+06b)

08

06

1369.827

2.691.688

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)

10

08

884.857

538.452

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

2.254.684

3.230.140

C. CHELTUIELI 1N AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

12

10

0

0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)

13

11

0

0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

14

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE lNTR-0 PERIOADĂ DE PĂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431"*+436"*+437**'+43B1+441***+4423 +4428***+444’"+446"'+ 447"*+4481+451 *"+453*** +455+456**’+457 +4581 +462+4661 +473* **+509+5186+519)

15

13

144.119

199.156

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATOR1I CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

2.110.565

3.030.984

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

17

ÎS

19.776.380

21.219.948

G. DATORlhSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281 +431 ***+436* **+437* "+4381 +441 '**+4423 +4428***+444***+446***+ 447"*+4481+451 ***+453*"* +455+456*’*+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

0

0

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

31.300

0

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

21

19

Sume de reluat intr-o perioadă de până la un an (din ct. 47S*)

22

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)

23

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

24

22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

25

23

FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

26

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)

27

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478’)

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478")

29

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

30

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

16.019.328

16.019.328

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

16.019.328

16.019.328

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

IV. REZERVE (ct.106)

39

37

2.741.363

4.324.119

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)           SOLD C (ct. 117)

43

41

768.614

876.501

SOLD D(ct. 117)

44

42

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

45

43

1.290.395

1.582.755

SOLD D(ct. 121)

46

44

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

1.074.620

1.582.755

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48

46

19.745.080

21.219.948

Patrimoniul public (ct. 1016)

49

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)2,>

50

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

19.745.080

21.219.948

Suma de control F10:   297.5.63.178 /.7915892.06

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**j Solduri debitoare ale conturilor respective.

***} Solduri creditoare ale conturilor respective.

JJ Sumele înscrise la acest rând ți preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum ;l alte creanțe (mobilizate, scadente Intr-o perioadă mal mică de 12 luni.

S Se va completa de câtre entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice țl al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea țl actualizarea inventarului centralizat a bunurilor Imobile proprietate privată a statului țl a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările țl completările ulterioare

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Calitatea

13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                    - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

16.146.470

21.070.630

Producția vândută (ct.7O1+702+703+704+705+706+708)

02

16.146.470

21.058.052

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

0

12.578

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

SoldD

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

651

56.216

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10+11+12+13)

16

16.147.121

21.126.846

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

33.725

50.520

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

20.745

15.402

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

11.401.136

15.478.396

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

0

12.578

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

893.165

827.860

a) Salarii și Indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

691.175

810.620

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

201.990

17.240

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

554.460

632.390

a.1) Cheltuieli (ct-6811+6813+6817)

26

554.460

632.390

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30}

28

5.044

0

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

5.044

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1.734.035

2.295.325

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

1.250.216

1.359.595

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

26.579

35.283

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

457.240

900.447

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666+)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

-18.516

-31.300

-Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

-Venituri (ct.7812)

41

18.516

31.300

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

14.623.794

19.281.171

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

1.523.327

1.845.675

-Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766**}

47

1.565

2,245

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

269

664

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

1334

2.909

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

856

19

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

856

19

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52-59)

60

978

2.890

- Pierdere (rd. 59-52)

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

16.148.955

21.129.755

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

14.624.650

19.281.190

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

1.524.305

1.848.565

-Pierdere (rd.63-62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

233.910

265.810

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

1.290.395

1.582.755

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20: 267881455/791589206

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii', analitic .Colaboratori persoane fizice*.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura ____________________

Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE               F3° ’pag 1

r                          la data de 31.12.2018

Cod 30                                                                                   - lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nrj*d. OMFP nr.lOf 03. Dl. 19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

i

1.582.755

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

* contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (JOI)

impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariat!

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariat!

20

19

8

7

Numărul efectiv de salariat! existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

6

7

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *J

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

77.877

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

77.877

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

15.184

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-dinfonduri publice

42

40

-dinfonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a (303!

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304;

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093), din care:

51

. 47 .

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

9.169

9.186

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, Interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, in sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

6.100

6.100

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

6.100

6.100

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidentl,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a fJ07)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

3.069

3.086

- creanțe imobilizate în lei sl exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

3.069

3.086

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.4091 +4092 + 411+413 + 418), din care:

64

57

1.406.123

2.470.876

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu nea filiații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afilia ți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu aflliațîi nerezidenți (din ct.4091 + din ct. 4092 + dinct.411 + din ct.413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)

67

59

77.877

77.877

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

8.851

265.959

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

1.974

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.43 6+441 +4424+4428+444+446)

71

63

8.851

263.985

- subvenții de lncasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale • taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72la74)

79

71

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in partîcipatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *•**)

85

77

Investiții pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.5O8), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

87

79

- părți sociale emise de rezident!

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

• obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

780

3.377

-în lei (ct. 5311)

93

85

195

2.703

- în valută (ct. 5314)

94

86

585

674

Conturi curente la bănci în lei și in valută (rd.88+90)

95

87

884.077

535.075

- în lei (ct. 5121), din care:

96

88

883.480

393.596

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

- în valută (ct. 5124), din care:

98

90

597

141.479

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume in curs de decontare șl acreditive in valută (din ct.5125 + 5414)

102

94

Datorii (rd.96 +99 +102 +103 +106 + 108+110+111 + 116+119+122 + 128)

103

95

144.119

199.156

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)

104

96

- în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+ 1624 + 1625) (rd.100+101)

107

99

- în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Aite împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

111

103

- in lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

- în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

7.215

36.391

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliațl nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, in sume brute în relație cu a filiații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

115

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

0

17.550

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

96.964

40.116

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

19.334

32.321

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statulul(ct.436 +441 +4423+4428+444+446)

122

113

77.630

7.795

- fonduri speciale - taxe si varsamlnte asimilate (ct.447)

123

114

- alte datorii In legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 7) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor/asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților persjuridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478+509) (rd.123 Ia 127)

132

122

39.940

105.099

-decontări privind Interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii In legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661 +dln ct.472+din ct.473)

134

124

39.940

105.099

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru Imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *”*)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

16.019.328

16.019.328

-acțiuni cotatei

142

131

-acțiuni necotate 5)

143

132

16.019.328

16.019.328

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.2O5)

146

135

363.880

380.256

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate In administrare

148

137

99.048.496

108.334.162

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) zj, (rd. 142 + 145 + 149 + 150+ 151 +152)

152

141

16.019.328

X

16.019.328

X

- deținut de Instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

16.019.328

100,00

16.019328

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

16.019.328

100,00

16.019.328

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital Integrai de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățlle administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

0

107.887

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

0

107.887

- către Instituții publice centrale

170

159

- către Instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații Indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiElor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statui/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (ia valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

Suma de control F30: 234436698 /928327i80

F30 - pag.8ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

KOVACS LASZLO


Calitatea


13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII


SemnăturăNr.de înregistrare In organismul profesional:*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator} - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează In muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează in muncă pe perioadă nedeterminată șomeri in vârsta de peste 45 ani, șomeri intrețlnătorl unici de familie sau șomeri care in termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*’) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică șl Inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică șl dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European șl a Consiliului privind producția șl dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul științei și al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria U nr. 299/27.10.2012.

*“) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere In aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul științei și al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

"”) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate șl supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclaslficate In sectorul administrației publice șl instituțiile fără scop lucrativ Tn serviciul gospodăriilor populației.

•••••) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate* se vor avea In vedere prevederile art. 7 pct. 26 fit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

••••••) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin In cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatațlel sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) șl din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum șl orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare in temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) In sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor șl Impozitelor aferente.

 • 1) Se vor Include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea ludului de apă in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451}'.

 • 3) In categoria 'Alte datorii in legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului șl a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 -163 in col. 2 șl col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut in totalul capitalului social vărsat inscris la rd. 152.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea șl completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum șl modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate lard. 164.


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                 - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

S

1 .Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

864

864

X

0

Alte imobilizări

02

847.815

105.376

X

953.191

Avansuri acordate pentru Imobilizări necorporaie

03

X

Active necorporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

848.679

105.376

864

X

953.191

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

15.773.474

17.250

X

15.790.724

Construcții

07

189.125

20.000

209.125

Instalații tehnice si mașini

08

1.327.289

972.499

2.299.788

Alte instalații, utilaje sl mobilier

09

232.943

40.525

7.083

7.083

266.385

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

261.781

261.781

investiții Imobiliare In curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

17.784.612

1.050.274

7.083

7.083

18.827.803

lll.lmobilizari financiare

17

9.169

17

X

9.186

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

18.642.460

1.155.667

7.947

7.083

19.790.180

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

864

864

0

Alte imobilizări

20

377.804

222.031

599.835

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

378.668

222.031

864

599.835

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

68.004

47.267

115.271

Construcții

24

69.062

49.115

118.177

InstalatII tehnice si mașini

25

428.362

310.109

2.955

735.516

Alte instalații .utilaje sl mobilier

26

32.549

3.868

4.000

32.417

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

597.977

410.359

6.955

1.001.381

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

976.645

632.390

7.819

1.601.216

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dezvoltare

32

Alte Imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții Imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții Imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40: 128445849/7 9i 589206

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectat! mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) I

Conturi entitati mici1011 SC(+)F10S.R31

1

(ultimul rând sau nrxr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1