Hotărârea nr. 381/2019

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilorla societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii la data de 31.12.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilorla societatea Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale Societății la data de 31.12.2018

Analizând raportul de specialitate nr. 173.250/09.05.2019 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune si Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Domeniului Public SA, pentru aprobarea Situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018.

Având în vedere:

 • •   Adresa societății Administrația Domeniului Public SA nr. 5248/07.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 169.855/07.05.2019, prin care propun spre aprobare Situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2018;

 • •   Actul constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA;

 • •   HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit ca toate Hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de Hotărâri de Consiliului Local;

 • •   OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

 • •   Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001;

 • •   ORDIN Nr. 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.a), alin.(3) lit.c) și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Domeniului Public SA să aprobe Situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2018 conform anexei nr. 1, Repartizarea profitului pe anul 2018 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2018 conform raportului de activitate din anexa nr. 3.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administratia Domeniului Public SA și societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Prefectului judetului Bihor;

 • •   Directia Economică;

 • •   reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administratia Domeniului Public SA;

 • •   societatea Administrația Domeniului Public SA.

  Oradea, 14 mai 2019 Nr. 381


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”

J S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PuGLIC S.A. ORADEA

î Nr. INTRARE 0    _ .......

[ ZIîk Xu«aJ?O^SMÎ-

S.C.Administrația Domeniului Public S.A.

Oradea

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN DECURSUL ANULUI 2018

CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea Comercială Administrația Domeniului Public S.A. are ca unic acționar unitatea administrativ-teritorială Municipiul Oradea, reprezentată prin Consiliul Local al municipiului.

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor și este formată din membrii Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație format din 7 membri.

Conducerea curentă a societății este asigurată de către directorul general, dl. Liviu ANDRICA.

Capitalul social al societății este în valoare de 980.000 lei, fiind împărțit în 196 de acțiuni, cu o valoare nominală de 5.000 lei/acțiune.

Activitatea societății

Obiectul de activitate al societății constă în:

 • - Intermedierea activității de comerț al produselor agroalimentare, nealimentare, de uz gospodăresc, diverse produse deținute de societăți comerciale, producători agricoli și mici meșteșugari precum și comercializarea produselor vechi sau parțial uzate, mijloace auto, produse agricole în sectoare separate.

 • - Administrarea activităților de domeniu public preluate de la Primăria Municipiului

Oradea.

Adresa: Oradea, str. Gheorghe Dima, nr.5, telefon: 0259/479148 , fax: 0259/440438.

Codul unic de înregistrare: 7997507

Punctele de lucru în care se desfășoară activități prin care se exploatează domeniul public al municipiului Oradea sunt:

 • 1. Aquapark Oradea

 • 2. Ștrand loșia Nord

 • 3. Grădina Zoologică

 • 4. Cimitir Municipal “Rulikowski”

 • 5. Magazin Pompe Funebre

 • 6. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

Punctele de lucru în care se desfășoară activități prin care se exploatează domeniul privat al municipiului Oradea sunt:

 • 1. Centrul de Afaceri “Rogerius”

 • 2. Piața Agroalimentară “Cetate”

 • 3. Piața Agroalimentară “Decebal”

 • 4. Piața Agroalimentară “loșia Nord”

 • 5. Piața Agroalimentară “Nufărul”

 • 6. Piața 100

Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Indicatorul

Suma (lei)

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)

CIFRA DE AFACERI(1+2)

38.061.540

100,00%

Venituri din concesionări, închirieri mese și spații comerciale

13.824.881

36%

Venituri din prestări de servicii

2.070.365

6%

Venituri din taxe de acces

14.539,122

38%

Producția vanduta (1)

30.434.368

80%

Venituri din vanzarea mf (2)

7.627.172

20%

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare - 38 %, o înregistrează veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir), urmate de veniturile veniturile din concesionări de terenuri, închirieri mese și spații comerciale - 36%.

în perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 245 salariați, din care angajați TESA 25 de persoane.

în societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 3.797 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

în cursul anului 2018, conducerea executivă a societății a fost asigurată de dl. Andrica Liviu, în calitate de director general, de către dna. Mocan Ioana în calitate de director economic.

CAP.III SITUAȚIA PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

Pentru realizarea obiectului de activitate la 31 decembrie 2018, S.C. Administrația

Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

 • - active imobilizate: 8.738.158 lei

 • - active circulante: 28.195.459 lei

Activele imobilizate se compun din:

-imobilizări necorporale: 197.656 lei

-imobilizări corporale: 8.430.241 lei

-imobilizări financiare:       110.261

Activele circulante se compun din:

-stocuri:              375.705

-creanțe:          8.849.464

-disponibilități:   18.970.290

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991, și a Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Situația creanțelor societății la 31.12.2018 se prezintă astfel:

CREANȚE

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen d

e lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1=2 + 3

2

3

Total, din care:

9.131.814

8.846.336

285.478

clienti interni

5.883.366

5.597.888

285.478

subvenție de incasat

2.119.330

2.119.330

alte creanțe in legătură cu bugetul statului

44.609

44.609

debitori diverși

1.084.509

1.084.509

Altele

0

Situația datoriilor societății la 31.12.201

8 este următoarea:

DATORII *)

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

1 = 2 + 3 + 4

2

3

4

Total, din care:

11.171.810

11.171.810

0

0

furnizori

655.130

655.130

0

0

furnizori imobilizări

1.422.356

1.422.356

0

0

efecte de plata pentru imobilizări

7.607.864

7.607.864

0

contribuții asigurări sociale

350.761

350.761

0

0

contribuții șomaj

0

0

0

impozit profit

63.271

63.271

0

0

TVA de plata

173.035

173.035

impozit salarii

65.474

65.474

0

0

salarii

300.737

300.737

0

0

personal-alte sume datorate

154.942

154.942

0

0

alte impozite si taxe

167.324

167.324

0

0

creditori diverși

210.916

210.916

0

0

CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico - financiari la 31 decembrie 2018 s-au realizat după cum urmează:                                                     ____________

Nr.crt.

Denumire indicatori

UM

Realizat an 2017

Buget an 2018

Realizat an 2018

% față de

Realizat 2017

Buget 2018

1

Venituri totale, d.c.:

mii lei

32.710

40.856

45.280

138%

111%

2

exploatare

mii lei

32.320

39.721

44.120

137%

111%

3

financiare

mii lei

390

1135

1160

297%

102%

4

excepționale

mii lei

-

-

-

-

-

5

Cheltuieli     totale,

d.c.:

mii lei

24.933

36.897

32.443

130%

88%

6

exploatare

mii lei

24.927

36.877

32.433

130%

88%

7

financiare

mii lei

6

20

10

167%

50%

8

excepționale

mii lei

-

-

-

-

-

9

Profit brut

mii lei

7.777

3.959

12.837

165%

324%

10

Impozit pe profit

mii lei

930

1700

1312

141%

77%

11

Profit net

mii lei

6.847

2.259

11.525

168%

510%

12

Număr mediu de personal

nr.

233

275

245

105%

89%

13

Cifra de afaceri

mii lei

30.766

33.733

38.062

124%

113%

14

Productivitatea muncii

mii lei

132,04

122,67

155,36

118%

127%

în perioada analizată, evoluția indicatorilor de rentabilitate se prezintă astfel:

Nr. crt.

Specificație

U.M.

Realizat an 2017

Realizat an 2018

% Realizare față de 2018

1

Rata profitului brut

%

24

28

117%

2

Rata rentabilității

%

23

26

113%

3

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare

%

37

34

92%

4

Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale

lei

762

716

94%

5

Plăți restante buget

mii lei

0

0

-

6

Plăți restante furnizori

mii lei

0

0

-

7

Creanțe restante

mii lei

309

285

92%

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 111% față de buget și 138% față de realizările anului 2017.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 88% față de buget și 130% față de cele efectuate în cursul anului 2017.

Profitul net s-a realizat în proporție de 510% față de prevederile bugetare și 168% față de realizările nete ale anului 2017.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 113% față de buget și 124% față de realizările anului 2017.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 127% față de buget și 118% față de realizările anului 2017.

Rata profitului a crescut cu 17% în anul 2018 față de anul 2017.

Rata rentabilității a crescut cu 13% în anul 2018 față de anul 2017.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a scăzut cu 8% în anul 2018, față de anul 2017.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au scăzut cu 6% în anul 2018, față de anul 2017.

Creanțele restante au scăzut cu 8% în anul 2018 față de anul 2017.

Profitul net în sumă de 11.525.339,97 lei s-a repartizat în conformitate

cu Ordonanța nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

11.525.339,97

rezerva legala

0,00

acoperirea pierderii contabile

0,00

dividende

5.762.670,00

alte rezerve din profit

5.762.669,97

profit nerepartizat

0,00

PROFIT NEREPARTIZAT :

0,00

PIERDERE:

0,00

Investițiile totale realizate la 31 decembrie 2018, sunt în valoare totală de 14.402.106,56 lei, din care:

 • - 12.410.279,74 lei-lucrări de construcții-montaj,

 • -  1.991.826,82 lei-alte cheltuieli de investiții (proiecte tehnice, taxe și avize, dotări, etc.).

Situația investițiilor realizate la 31.12.2018

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv de investiții

Realizat la 31.12.2018

Stadiu obiectiv

C+M

Alte cheltuieli

Total

I

Din surse proprii:

1

Chioșcuri PVC cu rolete aluminiu 28 buc.

95.193,84

95.193,84

finalizat

2

Amenajare Centru de Antreprenoriat Cetate

60.916,10

60.916,10

In curs

3

Mașina verificat și numărat bancnote 2buc

14.730,00

14.730,00

finalizat

4

Televizoare ultra HD buc.3

18.151,23

18.151,23

finalizat

5

Robot piscină Dolphin Wave buc.2

85.531,58

85.531,58

finalizat

6

închidere laterală sector flori Centru de Afaceri Rogerius

56.149,48

56.149,48

finalizat

7

Stație mobilă curățare

2.999,00

2.999,00

finalizat

8

Dezumidificator aer TTK 650

4.578,99

4.578,99

finalizat

9

Coș de gunoi fast-food aquapark Nymphaea buc.4

10.628,20

10.628,20

finalizat

10

Electrostivuitor

49.820,00

49.820,00

finalizat

11

Amenajare Cimitir Municipal -închidere latura vestică

61.222,84

647,11

61.869,95

finalizat

12

Mașină colectat gunoi cu compactor Cimitir Municipal

49.872,48

49.872,48

finalizat

13

Nacelă cu braț telescopic Cimitir Municipal

106.538,30

106.538,30

finalizat

14

Țarc pentru păsări (volieră) Grădina Zoologică

10.000,00

10.000,00

finalizat

15

Pompă submersibilă ape uzate Aquapark Nymphaea

3.200,00

3.200,00

finalizat

16

Turnichet acces Grădina Zoologică

6.000,00

6.000,00

finalizat

17

Chioșc din lemn -Filigorie Grădina Zoologică buc.4

14.000,00

14.000,00

finalizat

18

Spațiu comercial Piața Cetate

74.722,35

74.722,35

finalizat

19

Toaletă ecologică Aquapark Nymphaea buc.2

5.800,00

5.800,00

finalizat

20

Buldoexcavator Fermec

79.247,20

79.247,20

finalizat

21

Bariera automată Giotto 60S

15.681,46

15.681,46

finalizat

22

Sistem iluminat local Grădina Zoologică

90.159,82

90.159,82

finalizat

23

Pardoseală chioșcuri comerciale Piața 100

89.964,00

89.964,00

finalizat

24

Tâmplărie PVC spații comerciale Piața 100

132.300,00

132.300,00

finalizat

25

Reamenajare zonă spații comerciale

164.998,11

164.998,11

finalizat

26

Turnichet Aquapark Nymphaea

23.934,86

23.934,86

finalizat

27

Autoturism VW POLO buc.3

59.235,71

59.235,71

finalizat

28

Motoferăstrău

3.780,00

3.780,00

finalizat

29

Amenajare platformă, drum și porți acces, pereți antifoc Piața 100

131.614,38

131.614,38

finalizat

30

Container metalic 30.1 mc buc.2

31.000,00

31.000,00

finalizat

31

Container metalic 21.8 mc

13.800,00

13.800,00

finalizat

32

Mașină deplasare tip golf electrică buc.2

87.639,96

87.639,96

finalizat

33

Mașină mortuară

72.922,97

72.922,97

finalizat

34

Cabină modulară Piața 100 buc.3

23.700,00

23.700,00

finalizat

35

Pompă irigații

6.159,00

6.159,00

finalizat

36

Amenajare țarc animale Grădina Zoologică

38.506,00

38.506,00

finalizat

I

Total din surse proprii:

61.222,84

1.734.122,14

1.795.344,98

I. Din subvenții

1

Amenajare Piața Obor

8.228.332,45

98.097,78

8.326.430,23

finalizat

2

Parking subteran str.

Independenței etapa I

3.061.502,04

105.811,90

3.167.313,94

finalizat

3

Parking subteran str Independentei etll

1.059.222,41

53.795,00

1.113.017,41

In curs

II

Total subvenții

12.349.056,9

257.704,68

12.606.761,58

Total general:

12.410.279,74

1.991.826,82

14.402.106,56

CAP.V INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2018 s-au realizat după cum urmează: vezi anexa

CAP.VI MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

Ulterior întocmirii situațiilor financiare nu s-au petrecut evenimente importante care să determine schimbarea strategiei de dezvoltare a societății în viitor.

Expunerea societății la riscul de piață, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar este nesemnificativ, obiectivele și politicile în materie de gestiune a riscului financiar fiind prudente.

Societatea nu are sucursale sau filiale.

Controlul intern are ca principale obiective: asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societății, buna funcționare a activității interne, fiabilitatea informațiilor financiare, utilizarea eficientă a resurselor, prevenirea și controlul riscurilor de a nu se îndeplini criteriile și obiectivele de performanță fixate.

Controlul intern contabil și financiar al societății se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale pentru a răspunde obiectivelor definite și vizează: asigurarea conformității informațiilor contabile și financiare cu regulile aplicabile acestora, aplicarea instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații, protejarea activelor, prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile și financiare, fiabilitatea informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate.

Patrimoniul societății a fost inventariat la 31.12.2018 și diferențele constatate au fost înregistrate în evidența contabilă și s-a completat registrul inventar.

în ceea ce privește obligațiile la bugetul de stat acestea au fost înregistrate și virate în termenele prevăzute de lege, iar soldul din balanța de verificare reprezintă obligațiile aferente lunii decembrie 2018.

La stabilirea impozitului pe profit s-a ținut cont de cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal conform normelor în vigoare.

în ceea ce privește obligațiile față de bugetul asigurărilor sociale, acestea s-au vărsat în termenele de plată conform legislației în vigoare.

La 31.12.2018 societatea nu înregistrează datorii restante față de furnizori, creditori, buget și fonduri sociale.

Consiliul de Administrație Pre


NEGRI RINS.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr.W dinO^f-W_________


Către,


r------—___

ROMÂNIA

municipiul oradea

PRIMAR

NR. INTRĂRII


Primăria MunicipiiȚuilfâ.

Direcția Economică


TUNServ. Evidentă Patrimoniu Delegări de Gestiune


Alăturat prezentei vă transmitem situațiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul auditorilor, raportul comitetului de nominalizare și remunerare, precum si propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2018, in vederea aprobării lor de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.DIRECTOR ECONOMIC


na MOCANDECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art, 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitatea: S.C. Administrația Domeniului Public S.A.

Județul: 05--Bihor

Adresa: localitatea Oradea, Str.Gheorge Dima, nr.5

Număr din registrul comerțului: J05/1/1995

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6832—Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Cod de identificare fiscala: 7997507

Directorul general al societății, Andrica Liviu, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Declarația scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilității, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale. Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

Bifați numai dacă este cazul:

| ] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

„A 1.0.0 09.04.2019 Tip situație financiară : BL

An r Semestru Anul 2018

|__| Sucursala

I 1 GIE - grupuri de interes economic

] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control            980.000

SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA


Entitatea


Județ

Sector

Bihor

ORADEA

Strada

Nr.             Bloc      Scara Ap.          Telefon

GH.DIMA

5                                     0259479148

Cod unic de înregistrare


Număr din registrul comerțului


J05/01/1995

Forma de proprietate


12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea Imobilelor pe bază de comision sau contract


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract


Situații financiare anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)Raportări anuale


Entități mijlocii, mari si entități de interes public______________________


|C Entități mici

| C Microentități


Entități de interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

□ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

"pZ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state I—I aparținând Spațiului Economic European


Situațiile Financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/pierdereADMINISTRATOR

întocmit


Numele si prenumele

|andrica livuT


SemnăturaSEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Formular VALIDAT

Numele si prenumele

MOCAN IOANA


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura________/

Nr.de înregistrare in org?

nismul profesional

29148/A


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(•DA C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

c DA (î NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [X]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audlt

SC AUDITE CONTPRESTSRL


Nr.de înregistrare in Registrul CAFR 431/2003


CIF/CUI


BILANȚ

la data de 31.12.2018

Cod 10

Waț     F10-pag-'

- lei -

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.lOZ 03.01.19

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

283.205

197.656

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

283.205

197.656

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812- 2911 - 2912)

08

08

5.762.404

5.785.161

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

850.782

1.375.799

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

42.207

95.347

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

2.939.256

1.173.934

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7,Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

9.594.649

8.430.241

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

110.261

110.261

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 4- 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(Ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

110.261

110.261

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

9.988.115

8.738.158

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

189.868

200.124

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

103.548

175.581

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

293.416

375.705

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

31

31

352.047

5.601.015

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+-436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

10.212.814

3.248.449

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate in cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35+35a)

37

36

10.564.861

8.849.464

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

41

40

18.821.642

18.970.290

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

29.679.919

28.195.459

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ

LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681-169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

885.598

2.077.485

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

15.506.545

7.607.864

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

1.510.332

1.486.461

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

17.902.475

11.171.810

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

11.017.548

16.036.675

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

21.005.663

24.774.833

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

4.612.867

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*»* + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

4.612.867

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 + 1513 + 1514+1518)

68

67

400.000

680.000

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

400.000

680.000

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

759.896

986.974

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

759.896

986.974

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (Ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

759.896

986.974

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

980.000

980.000

FIO- pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

980.000

980.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

100.054

100.054

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

195.275

195.275

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

7.870.859

11.631.744

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

8.066.134

11.827.019

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLD D(ct. 117)

97

96

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

6.846.608

11.525.340

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

337.580

CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

15.992.796

24.094.833

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

15.992.796

24.094.833

Suma de control FIO:     482413854 / 1488917675

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Formular VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura______/

Nr.de înregistrare^n

organismul profesional:

29148/A


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                       . |ei.

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

30.766.402

38.061.540

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

25.634.903

30.434.367

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

5.131.499

7.627.173

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

SoldD

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

42.823

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

12

375

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

1.553.710

6.015.644

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

32.320.487

44.120.007

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

1.901.871

2.184.341

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

728.897

708.870

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

3.482.193

3.999.085

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

1.938.610

2.572.188

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

9.263.573

10.969.093

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

7.617.911

10.602.649

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

1.645.662

366.444

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

643.270

768.013

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

643.270

768.013

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

70.265

32.173

F20 - pag. 2

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

70.265

32.173

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

6.762.837

10.916.424

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

3.784.660

2.814.220

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

1.518.540

1.580.939

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

1.459.637

6.521.265

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

135.384

282.939

-Cheltuieli (ct.6812)

40

679.410

715.724

-Venituri (ct.7812)

41

544.026

432.785

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

24.926.900

32.433.126

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

7.393.587

11.686.881

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

45

180.477

854.973

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766")

47

9.370

173.647

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

199.645

131.707

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

389.492

1.160.327

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666K)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

5.733

10.286

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

5.733

10.286

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

383.759

1.150.041

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

32.709.979

45.280.334

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

24.932.633

32.443.412

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

7.777.346

12.836.922

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

889.461

1.262.285

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

49.297

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

41.277

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

6.846.608

11.525.340

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20 : 578567413/1488917615

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


29148/A


DATE INFORMATIVE               F3°'pag 1

Cod30                    la data de 31.12.2018

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

11.525.340

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

233

245

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

252

239

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

470.109

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

____________________________ F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

827.640

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli decapitai

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

110.261

___F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

110.261

- acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

110.261

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care;

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

940.271

5.883.366

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu neafiliați! nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

631.457

5.597.888

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

308.814

285.478

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

540.728

2.163.939

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale |(ct.431+437+4382)

70

62

45.268

29.219

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

490.395

10.936

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

2.119.330

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

611

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

4.454

4.454

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) ________________________

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

1.089.057

1.084.509

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

1.087.671

1.082.526

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

1.386

1.983

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 f- 507 + din ct.5O8), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86 )

92

84

60.295

105.648

-în lei (ct. 5311)

93

85

60.295

105.648

- în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

15.608.771

9.273.767

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

15.606.263

9.255.119

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

- în valută (ct. 5124), din care:

98

90

2.508

1 8.648

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

3.142.071

9.552.625

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

3.142.071

9.552.625

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99+102+ 103 + 106+108+ 110+ 111 + 116+119 + 122 + 128)

103

95

22.427.502

11.154.564

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)

104

96

- în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +

1625 ) (rd.100+101)

107

99

- în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 + dinct. 1682)

110

102

_____________________________________________________                                 F30 - pag. 5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

21.005.010

9.685.350

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

397.571

455.679

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

764.420

802.619

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

276.900

329.703

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436

+441+4423+4428+444+446)

122

113

474.737

459.559

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

12.783

13.357

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

260.501

210.916

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

5.947

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

254.554

210.916

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

___ F30 - pag.6

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ”**)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

980.000

980.000

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

980.000

980.000

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

223

IX. informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

70.146

95.840

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 +152)

152

141

980.000

X

980.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

980.000

100,00

980.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

980.000

100,00

980.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

__ F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

3.423.304

5.762.670

- către instituții publice centrale;

165

154

-către instituții publice locale;

166

155

3.423.304

5.762.670

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, ■societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

1.760.381

3.423.304

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

1.760.381

3.423.304

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

1.760.381

3.423.304

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

Suma de control F30 : 225136736/1488917675

F30 - pag.8

ADMINISTRATOR,                          ÎNTOCMIT,

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                      . |ej.

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

349.573

24.335

2.726

X

371.182

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

349.573

24.335

2.726

X

371.182

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

6.420.585

1.244.361

1.020.963

6.643.983

Instalații tehnice si mașini

08

2.676.811

796.184

186.392

3.286.603

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

759.173

78.498

645.313

192.358

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

imobilizări corporale in curs de execuție

13

2.939.256

14.402.107

16.167.429

1.173.934

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

12.795.825

16.521.150

18.020.097

11.296.878

III.Imobilizări financiare

17

110.261

X

110.261

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

13.255.659

16.545.485

18.022.823

11.778.321

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

66.368

109.884

2.726

173.526

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

66.368

109.884

2.726

173.526

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

658.180

390.655

190.013

858.822

Instalații tehnice si mașini

25

1.826.031

252.924

168.151

1.910.804

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

716.965

14.548

634.502

97.011

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

3.201.176

658.127

992.666

2.866.637

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

3.267.544

768.011

995.392

3.040.163

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3


- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

•o»

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III .Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 202799672/1488917675

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMITFormular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura_______.

Nr.de înregistrare in

prganismul profesional:

29148/A


Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectați mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


OK

1011 SC(+)F10L.R81

1

(ultimul rând sau nr.cr.

'■X >.....

rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1

- I

I Salt I

NOTA 1


ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

IO<


WA


lei

Denumirea elementului de imobilizare

Valoare bruta

Ajustări de valoare (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la începutul exercițiului financiar

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

5

6

7

8 = 5+6-7

Alte imobilizări necorporale

349,573

24,335

2,726

371,182

66,368

109,884

2,726

173,526

Construcții

6,420,585

1,244,361

1,020,963

6,643,983

658,180

390,655

190,013

858,822

Instalații tehnice si mașini

2,676,811

796,184

186,392

3,286,603

1,826,031

252,924

168,151

1,910,804

Alte instalații, utilaje si mobilier

759,173

78,498

645,313

192,358

716,965

14,548

634,502

97,011

Avansuri si imobilizări corporale in curs

2,939,256

14,402,107

16,167,429

1,173,934

0

0

Imobilizări financiare

110,261

110,261

0

0

TOTAL

13,255,659

1$,545,485

18,022,823

11,778,321

3,267,544

768,011

995,392

3,040,163

DIRECTOR/^ENERAL

ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC


S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr.           dinREPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net aferent anului 2018, în sumă de 11.525.339,97 lei, se va repartiza conform O.G. nr. 64/2001 actualizată astfel:

- lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat

11.525.339,97

Dividende

5.762.670,00

Alte repartizări-rezerve

5.762.669,97

Fondul de participare a salariaților la profit se va constitui în sumă de 680.000 lei.


DIRECTOR ECONOMIC

can Ioana


NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2018

lei

DESTI

NAȚIA            I____________SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

11,525,339.97

rezerva legala

0.00

acoperirea pierderii contabile

0.00

dividende

5,762,670.00

alte rezerve din profit

5,762,669.97

profit nerepartizat

0.00

PROFIT NEREPARTIZAT :

0.00

PIERDERE:

0.00