Hotărârea nr. 38/2019

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Direcția de Asistență Socială Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Direcția de Asistență Socială Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23733 din 28.01.2019 prin care Direcția de Asistență Socială Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea stabilirea normativelor proprii de cheltuieli;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. (2) lit. b), d) alin. (4) lit.a) alin. (6) lit. a) pct. 2și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă numărul de autovehiculele din parcul auto propriu al DAS Oradea, în număr de 6, din care 1 fiind incadrat ca si autoutilitară, deservind activitatea de transport materiale pentru aprovizionare, 1 autoturism pentru transportul persoanelor cu dizabilitati, celelalte 4 deservind activitatea de transport a instituției.

Art. 2 Se aprobă consumul lunar de combustibil pentru autovehiculele din parcul auto propriu al DAS Oradea dupa cum urmează:

  • - Se aprobă consumul lunar de combustibil pentru autoturismele din parcul auto propriu al DAS Oradea în limită maximă de 150 litri /lună /autoturism pentru cursele interne (zona administrativă teritorială a municipiului).

  • - Se aprobă consumul lunar de combustibil pentru autoturismele din parcul auto propriu al DAS Oradea care efectuează transportul persoanelor cu dizabilități din municipiul Oradea prin Programul ACCES-OR în limită maximă de 300 litri /lună /autoturism pentru cursele interne (zona administrativă teritorială a municipiului).

  • - Nu se consideră depășire la consumul de carburanți normat pe autoturism și pe cel aferent transportului persoanelor cu dizabilități, consumul, care la nivelul anului se încadrează în limita consumului de combustibil normat și aprobat.

  • - Pentru deplasări în afara unității administrative-teritoriale (delegații în țară și străinătate) se propune aprobarea unui consum de carburant în funcție de necesarul de kilometri parcurși. Justificarea se va face prin documentul de transport - foaia de parcurs și a altor documente aferente.

  • - Pentru organizarea și desfășurarea proceselor electorale și a referendumurilor, consumul de carburant se suplimentează cu 25% pentru acele autoturisme care se vor stabili că vor participa la aceste acțiuni, pentru o perioadă de 2 luni de zile înaintea datei la care au loc alegerile sau referendumul.

Art. 3 Se aprobă normativul propriu de cheltuieli privind acțiunile de protocol pentru DAS Oradea:

Normative de cheltuieli

Unitatea de măsură

Limita maximă

I. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri

A.Limite valorice pentru mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) oferite de Directorul executiv al DAS Oradea:

Lei/persoană

90

B. Limite valorice pentru cocteiluri sau recepții care pot fi oferite de DAS Oradea

lei/persoană

25

C. Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul conferințelor sau al ședințelor oferite de DAS Oradea

lei/persoană

20

II. Invitarea în

ară a a unor delegații pe cheltuiala DAS Oradea

A. Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații DAS Oradea

Lei/persoană

105

B. Alte cheltuieli

I.Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul conferințelor sau al ședințelor

Lei/persoană/zi

20

2.Cadouri în limita sumei de

lei/ delegație

400

3. Materiale informative și de lucru:

lei/ persoană;

50

4.Materiale promoționale:

lei/ persoană;

50

5.Servicii de interpretariat:

lei interpret /oră.

30

6.Organizare vizite turistice

lei/persoană

50

III. Cheltuieli pentru însoțitori

Însoțitorii delegațiilor străini care se deplasaeză în altă localitate beneficiază de masă și cazare -cheltuieli de masă pentru șoferi.

lei/persoană/zi

50

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează DAS Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - DAS Oradea

  • - se publică în M. Of. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian loan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR lonel Vila


Nr. 38

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 5 voturi “împotriva”