Hotărârea nr. 378/2019

privind aprobarea modificării tarifelor practicate de Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către societatea Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate de societate către terți

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării tarifelor practicate de Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către societatea Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate de

societate către terți

Analizând Raportul de specialitate nr. 169.198 din 07.05.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea tarifelor pentru emiterea avizelor de coexistență, racordare, contorizare, inventariere suprafețe radiante, asistență tehnică, deconectare/repunere în funcțiune, tarifelor de proiectare în vederea executării lucrărilor de termoficare efectuate de către persoane fizice, instituții și agenți economici și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către societatea Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate către terți.

Ținând cont de prevederile art. 43, alin (8) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, potrivit cărora „pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către operatori/operatorii regionali”,

Luând în considerare HCL nr. 578/25.07.2017 prin care s-a aprobat practicarea de către societatea Termoficare Oradea SA a unor tarife pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 6057 din 24.04.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 161165 din 24.04.2019, precum și prevederile:

Luând în considerare prevederile art. 31 din legea 98/2016 privind achizițiile publice

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a pct. 14) și ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea tarifelor practicate de către societatea Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă elementele care vor fi luate in calcul la intocmirea de către societatea Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate către terți, prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 3 Orice prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredințează societatea Termoficare Oradea SA si Primăria Municipiului Oradea.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului judetului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Juridică

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Societatea Termoficare Oradea SA

 • •  ADITERMOREGIO

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 mai 2019 Nr. 378

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 4 voturi „abținere”

Anexa 2

Elementele care vor fi luate in calcul la întocmirea de către Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate către terți

A. MATERIALE

Materialele utilizate vor fi procurate de Termoficare Oradea SA in urma derulării de proceduri de achiziții publice conform legii 99/2016.

B. MANOPERA

Tarife orare defalcate pe meserii

Nr. crt.

FUNCȚIA

[Lei/oră|

1

Conducător auto

19,06

2

Electrician întreținere reparații PT

21.51

3

Inginer

26.8

4

Instalator încălzire centrală PT

22.43

5

Izolator

21.43

6

Lăcătuș reparații PT

26.3

7

Maistru

31.57

8

Muncitor necalificat

18.21

9

Sudor

23.97

10

Tâmplar

20.09

11

Tinichigiu

21.3

12

Zidar rosar

22.86

13

Zugrav______________________

2L3J

C. UTILAJE Șl TRANSPORT

Tarife orare de utilizare a mijloacelor de transport și utilajelor

Nr. cil.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif în lei/oră fără TVA

1

Autobasculante 16 t

^8.82

2

Autobasculante 2.6 t

37.82

3

Autocamion cu macara

67.23

4

Automacara

84.03

5

Automobile mixte

50.42

6

Buldoexcavatoare cu picon

100.84

7

Excavator       _________

100.84

 • D. Cheltuieli cu organizarea de șantier 3%

 • E. Cheltuieli indirecte 14%

 • F. Profit 5%

Director General ing. Necula Stane! Ionel

Director Financial

Ec. HașNadia-Ramona

Șef Biroul Juridic cjr. Adrian Ciursaș


__

TERMOFICARE ORADEA SA

Oradea, Calea Borșului nr. 23, Județul Bihor, 410605


CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013


rfîlMDFiCARE 0RADCVȘ<A i


Tel: 0359-40951170359-499512 Fax; 0259-467762 Website : www.termRiQr^tAiHI'A


| 2 *       23.5

’ fo^^'T’ătre.


...C'PîUL ORADEA

PRIMAR


Primăria Municipiului O nKfba INTRARE Direcția EconomicăWWW

In conformitate cu/O7. 43 (8) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercom unitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre.

Prin HCL nr. 578/25.07.2017 s-a aprobat practicarea de către societatea termoficare Oradea SA a unor tarife pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Având în vedere majorarea costurilor cu salariile față de iulie 2017, precum și experiența acumulată în ultimii ani legat de prestarea serviciilor conexe serviciului de alimentare cu energie termică in sistem centralizat, raportare la piață înaintăm următoarea propunere de modificare a tarifelor:

Lei, inclusiv TVA

A. TARIFE AVIZE

Nr. crt.

Denumire tarif

Valoare aprobata in 2017

Propunere 2019

1

Tarif aviz de coexistență

248,00

295,00

2

Tarif aviz de racordare

218,00

295,00

3

Tarif asistentă tehnică

-

155,00

Tarif asistență tehnică componentă fixă

27,00

.1

3a

Tarif asistență tehnică componentă mobilă 1 h

26,00

3b

Tarif asistență tehnică componentă mobilă 2 h

53,00

-

3c

Tarif asistență tehnică componentă mobilă 3 h

79,00

-

3d

Tarif asistență tehnică componentă mobilă 4 h

106,00

-

4

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă fixă

38,00

88,00

4a

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă variabilă, pentru imobile cu 1 cameră

7,00

17,00

4b

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă variabilă, pentru imobile cu 2 (două) camere

10,00

26,00

4c

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă variabilă, pentru imobile cu 3 (trei) camere

14,00

36,00

4d

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă variabilă, pentru imobile cu 4 (patru) camere

18,00

44,00

4e

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă variabilă, pentru imobile cu mai mult de 5 (cinci) camere

29,00

71,00

Tarifele pentru asistență tehnică au fost comasate într-unul singur, făcându-se o medie de 2 (două) ore la componenta variabilă și introducându-se în componenta fixă.

4f

Tarif inventariere suprafață radiantă, componentă variabilă, pentru imobile cu mai mult de 10 (zece) camere

-

140,00

5

Tarif aviz contorizare

109,00

245,00

B. TARIF DECONECTARE/REPUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Nr. crt.

Denumire tarif

Valoare aprobata in 2017

Propunere 2019

6

Tarif deconectare/repunere în funcțiune, componentă fixă

93,00

220,00

6a

Componenta variabilă este rezultatul devizului de lucrare obținut în urma situației de lucrări aferente fiecărui caz în parte: (sigilare robinețL blindate prin sudură, blindate cu dop metalic, demontare buclă măsură, blindate la flanșă robineti, prin lucrări ce necesită săpătură în vederea blindării).

Conform situațiilor de lucrări întocmite

Conform situațiilor de lucrări întocmite

La tari pentru

ui de deconectare/repunere în funcțiune se va adăuga contravaloarea volumului de apă necesar reumplerea instalației termice, cât și contravaloarea energiei din apa de adaos.

C. TARIF SERVICII DE PROIEC

fARE

Nr. crt.

Denumire tarif

Valoare aprobata in 2017

Propunere 2019

7

Tarif elaborare documentație pentru obținerea avizului de coexistență în v proiecte

35,00

_2

8

Tarif elaborare , depunere și ridicare documentație pentru obținerea avizului de coexistență în v proiecte

70,00

-

9

Tarif elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de transport

842,00

1.981,00

10

Tarif elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de transport prin extinderea rețelei

1.735,00

3.435,00

11

Tarif elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de distribuție

695,00

1.634,00

12

Tarif elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de distribuție (curte, subsol)

565,00

-

13

Tarif elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de distribuție prin extinderea rețelei

1.835,00

3.700,00

De asemenea, in vederea eficientizării activității societății, optimizării proceselor, utilizării eficiente a forței de muncă si datorită expertizei de care dispune, Societatea Termoficare Oradea S.A. poate presta pentru terți următoarele tipuri de lucrări:

racordare la rețeaua de termoficare;

intervenții reparații la rețelele de termoficare;

 • -   Întreținere și exploatare module de încălzire centrală;

 • -   intervenții și reparații la instalațiile de încălzire ale utilizatorilor;

lucrări de construcții-reparații.

2 ,1arif elaborare proiect la rețeaua termică de distribuție (curte, subsol)", a fost comasat cu „Tarif elaborare proiect dc racordare la rețeaua termică de distribuție". în urma solicitărilor avizatorului de a obține Autorizație de Construire chiar și în curți și subsoluri, în cazul în care există mai mulți proprietari.

„Tarif elaborare documentație pentru Aviz de coexistență'amplasament pentru proiect de racord la rețeaua termică de transport/distribuție către agenți economici sau persoane fizice" și ..Tarif elaborare, depunere și ridicare Aviz de coexistență/amplasament pentru proiect de racord la rețeaua termică de transport/distribuție către agenți economici sau persoane fizice" au fost incluse în cele 4 tipuri de proiecte rămase, datorită faptului că în cvasitotalitatea cazurilor beneficiarii nu au dorit să se ocupe dc depunerea și ridicarea documentațiilor. Elaborarea documentațiilor fiind tot în sarcina Proiectantului, se aplica doar o cotă din aceste tarife, fapt care a generat complicații.

Elementele care vor fi luate in calcul la întocmirea de către Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate către terți

A. MATERIALE

Materialele utilizate vor fi procurate de Termoficare Oradea SA in urma derulării de proceduri de achiziții publice conform legii 99/2016.

B. MANOPERA

Tarife orare defalcate pe meserii

Nr. crt.

FUNCȚIA

(Lei/oră]

1

Conducător auto

19.06

2

Electrician întreținere reparații PT

21.51

3

Inginer

26.8

4

Instalator încălzire centrală PT

22.43

5

Izolator

21.43

6

Lăcătuș reparații PT

26.3

7

Maistru

31.57

8

Muncitor necalificat

18.21

9

Sudor

23.97

10

Tâmplar

20.09

11

Tinichigiu

21.3

12

Zidar roșar

22.86

13

Zugrav

21.3

C. UTILAJE Șl TRANSPORT

Tarife orare de utilizare a mijloacelor de transport și utilajelor

Nr. crt.

Denumire mijloc de transport, utilaj

Tarif în lei/oră fără TVA

1

Autobasculante 16 t

58.82

2

Autobasculante 2.6 t

37.82

3

Autocamion cu macara

67.23

4

Automacara

84.03

5

Automobile mixte

50.42

6

Buldoexcavatoare cu picon__________________________

100.84

7

Excavator

100.84

 • D. Cheltuieli cu organizarea de șantier 3%

 • E. Cheltuieli indirecte 14%

 • F. Profit 5%

  Director General


Director Financiar

ing. Necula Stânei Ionel


Ec. Haș Nadi;


ona


Totodată, in măsura in care se identifică nevoia si ținând cont de dinamica derulării de către Municipiul Oradea/structurilor subordonate a investițiilor, in baza art. 31 din legea 98/2016, Municipiul Oradea poate contracta direct aceste tipuri de lucrări prin semnarea unui contract de achiziție publică cu Societatea Termoficare Oradea SA.

Având în vedere cele prezentate anterior, propunem aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la întocmirea de către Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate către terți (anexa 1).

Director General


Director Financiar

ing. Necula StăneJ Ionel


Ec. Haș Nadîa^Rățnona


-------------------------------------------------------------------lui. UIU1US1V 1 V,

-________________________ A, TARIFE AVIZE                            “

Nr. crt.

Denumire tarif

I. Valoare aprobata in 2017

Propunere

2019

1

Tarif aviz de coexistență______

248.00

295.00

2

Tarif aviz de racordare

218.00

295.00

3

Tarif asistență tehnică

-

155.00

Tarif asistență tehnică componentă fixă

27,00

i

3a

Tarif asistență tehnică componentă mobilă 1 h

26.00

-

3b

Tarif asistență tehnică componentă mobilă 2 h

53,00

3c

Tarif asistență tehnică componentă mobilă 3 h

79.00

-

3d

Tarif asistență tehnică componentă mobilă 4 h

106.00

-

4

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă fixă

38.00

88.00

4a

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă variabilă, pentru imobile cu 1 cameră

7,00

17.00

4b

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă variabilă, pentru imobile cu 2 (două) camere

10,00

26,00

4c

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă variabilă, pentru imobile cu 3 (trei) camere

14,00

36,00

4d

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă variabilă, pentru imobile cu 4 (patru) camere

18.00

44,00

4e

Tarif inventariere suprafață radiantă componentă variabilă, pentru imobile cu mai mult de 5 (cinci) camere

29.00

71,00

4f

Tarif inventariere suprafață radiantă, componentă variabilă, pentru imobile cu mai mult de 10 (zece) camere

-

140,00

5

Tarif aviz contorizare

109.00

245.00

B. TARIF DECONECTARE/REPUNERE IN FUNCȚIUNE

Nr. crt.

Denumire tarif

2. Valoare aprobata in 2017

Propunere

2019

6

Tarif deconectare/repunere în funcțiune, componentă fixă

93,00

220.00

6a

Componenta variabilă este rezultatul devizului de lucrare obținut în urma situației de lucrări aferente fiecărui caz în parte: (sigilare robineți, blindare prin sudură, blindare cu dop metalic, demontare buclă măsură, blindare la flanșă robineți, prin lucrări ce necesită săpătură în vederea blindării).

Conform situațiilor de lucrări întocmite

Conform situațiilor de lucrări întocmite

La tariful de deconectare/repunere în funcțiune se va adăuga contravaloarea volumului de apa necesar pentru reumplerea instalației termice, cât și contravaloarea energiei din apa de adaos.________

C. TARIF SERVICII DE PRO1EC

TARE

Nr. crt.

Denumire tarif

3. Valoare aprobata in 2017

Propunere 2019

7

Tarif elaborare documentație pentru obținerea avizului de

35.00

 • 1 Tarifele pentru asistență tehnică au fost comasate într-unul singur, făcându-se o medie de 2 (două) ore la componenta variabila și

introducându-se în componenta fixă.                                                                                         ,   .

 • 2  Tarif elaborare proiect la rețeaua termică de distribuție (curte, subsol)", a fost comasat cu „larii elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de distribuție”, în urma solicitărilor avizatorului de a obține Autorizație de Construire chiar și în curți și subsoluri, in cazul in care există mai mulți proprietari.

coexistență în v proiecte

8

Tarif elaborare , depunere și ridicare documentație pentru obținerea avizului de coexistentă în v proiecte

70,00

-

9

Tarif elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de transport

842,00

1.981.00

10

Tarif elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de transport prin extinderea rețelei

1.735,00

3.435.00

11

Tarif elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de distribuție

695,00

1.634,00

12

Tarif elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de distribuție (curte, subsol)

565.00

-

13

Tarif elaborare proiect de racordare la rețeaua termică de distribuție prin extinderea rețelei

1.835.00

3.700.00

Director General ing. Necula Stânei Ionel

Director Financiar Ec. Haș Nadia-Ramona

Șef Biroul Juridic cjr. Adrian Ciursaș

..Tarif elaborare                      Aviz