Hotărârea nr. 376/2019

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Grigorescu din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Grigorescu din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 175239 din 10.05.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentației aferente, a lucrării de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Grigorescu în lungime totală de 25 m,

În conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,

În baza art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobat prin HCL nr. 137/2018,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând seama de prevederile art. 36, alin (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. e), alin. 6 lit. a) pct. 11 și pct. 14 și art. 45, alin. (2) lit. a), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează conform documentației aferente, lucrarea de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Grigorescu în lungime de 25 m.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Distrigaz Vest Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •     Instituția Prefectului județului Bihor

  • •    Primarul municipiului Oradea

  • •    Direcția Tehnică

  • •    S.C. Distrigaz Vest Oradea S.A.

  • •     Se publică în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 mai 2019 Nr. 376

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”