Hotărârea nr. 373/2019

pentru avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio

Analizând Raportul de specialitate nr. 170022 din 07.05.2019, întocmit de Compartimentul Transport Public Local din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio;

Luând în considerare adresa nr. 169343 din 07.05.2019 prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio solicită avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea;

În conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale modificată prin Legea 328/2018;

 • -   Legii nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin (2) lit.c), lit. d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a), pct. 14, art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se avizează lista stațiilor de autobuz, anexa 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

 • -   Poliția Locală Oradea

 • -   Direcția Economică

 • -  SC Oradea Transport Local SA

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

  Oradea, 14 mai 2019 Nr. 373


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 373 din 14.05.2019

Anexa 3 la Caietul de sarcini

LISTA STAȚIILOR DE AUTOBUZ CURSE REGULATE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL ORADEA

Nr. crt.

Denumirea stației

Amplasamentul stației

Liniile deservite

DOTĂRI

Observa ții

Alveolă

Chioșc bilete

Nr. copertine

Spații publicitare

Nr. băncuțe/ nr. locuri așezate

Nr. coșuri gunoi

Nr. indicatoare ctatip

Nr. plăcuțe indicatoare ___odifinnolQ___

Nr. programe de circulație

Nr. panouri cu afișaj plpntrnnin

Automat de bilete

Alte dotări (oglinzi, etc.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Complex Seleușului

Seleușului

10

1

da

2/8

1

1

1

1

1

2.

Seleușului nr. 16

Seleușului

10

1

1

1

1

3.

Mareșal Averescu

Calea Mareșal Alex. Averescu

10

da

1

1

1

1

16

1

1

32

4.

Emanuil Gojdu

Piața

1 Decembrie

10

1

1

1

1

1

12

1

1

1

20

1

1

1

23

1

1

1

28

1

1

1

5.

Turnul Primăriei

Tudor Vladimirescu

10

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

20

1

1

1

23

1

1

1

28

1

da

1/4

1

1

1

1

1

6.

Wiliam Shakespeare

Tudor Vladimirescu

10

da

1

1

1

1

14

1

1

7.

Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu

10

da

1

1

1

1

14

1

1

8.

Lăpușului

Lăpușului

10

1

1

1

1

9.

Barcăului

Barcăului

10

da

1

1

1

1

10.

Hațegului

Hațegului

10

1

1

1

1

11.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

1

12.

Episcop I. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

1

13.

Măgheranului nr. 8

Măgheranului

10

1

1

1

1

14.

Henrik Ibsen nr. 88

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

15.

Henrik Ibsen nr. 40

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

16.

Henrik Ibsen nr. 2

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

17.

Henrik Ibsen nr. 57

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

18.

Henrik Ibsen nr. 35

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

19.

Densușiuanu

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

20.

Episcop I. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

1

21.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

1

22.

Piața Devei

Piața Devei

10

1

da

1

1

1

1

23.

Greierului

Greierului

10

da

1

1

1

1

24.

Barcăului

Barcăului

10

1

1

1

1

25.

Lăpușului

Lăpușului

10

1

1

1

1

26.

Kaufland loșia

Șt. Octavian losif

10

1

1

1

1

27.

Centru Istoric 1

Iuliu Maniu

10

1

1

1

1

20

1

1

28

28.

Centru Istoric 2

Iuliu Maniu

10

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

29.

Biserica cu Lună

Traian Moșoiu

10

14

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

30.

Piața 1 Decembrie/ Bloc Turn

Piața 1 Decembrie

10

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

31.

Muntele Găina

Muntele Găina

10

1

1

1

1

12

1

1

20

1

1

32.

Gara Centrală

Piața București

11

da

1

da

2/8

1

1

1

1

18

1

1

17

22

1

1

33.

Șirul Canonicilor

Șirul Canonicilor

11

1

1

1

1

18

1

1

34.

Ștefan Cel Mare

Ștefan Cel Mare

11

da

1

1

1

1

18

1

1

32

35.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11

1

%

1

1

1

1

18

1

1

32

36.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11

1

da

2/8

1

1

1

1

1

18

1

1

21R

1

1

22

1

1

37.

Direcția Sanitar-Veterinară

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

38.

Matei Corvin nr. 15

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

39.

Matei Corvin nr. 81

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

40.

Matei Corvin nr. 149

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

41.

Matei Corvin nr. 195

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

42.

Str. Suișului

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

43.

Mănăstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

1

44.

Biserica Ortodoxă

Matei Corvin

11

1

1

1

1

45.

Gara Episcopia

Str. Vămii

11

1

da

1

1

1

1

46.

Biserica Ortodoxă

Matei Corvin

11

1

1/2

1

1

1

1

47.

Mănăstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

1

48.

Str. Suișului

Matei Corvin

11

1

da

2/8

1

1

1

1

49.

Matei Corvin nr. 168

Matei Corvin

11

da

1

da

1/4

1

1

1

1

22

1

1

50.

Matei Corvin nr. 120

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

51.

Matei Corvin nr. 98

Matei Corvin

11

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

52.

Matei Corvin nr. 24

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

53.

Direcția Sanitar-Veterinară

Matei Corvin

11

da

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

54.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

18

1

1

21N

1

1

22

1

1

55.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11

1

1

1

1

18

1

1

22

1

1

56.

Kaufland Nufărul

Nufărului

12

da

1

1

1

1

57.

Morii nr. 5

Morii

12

1

da

2/8

1

1

1

1

58.

Str. Bumbacului

Bumbacului

12

1

da

2/8

1

1

1

1

31

59.

Piața Nucetului

Piața Nucetului

12

da

1

1

1

1

60.

Seleușului nr. 82/84

Seleușului

12

1

1

1

1

61.

Războieni

zboieni

12

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

17

1

1

62.

Muntele Găina

Muntele Găina

12

1

1

1

1

17

1

1

63.

Piața Cetății

Dimitrie Cantemir

12

da

1

1

1

1

17

1

1

20

1

1

23

1

1

25

1

1

64.

Piața Unirii/ Episcopia Greco-Catolică

Piața Unirii

12

da

1

1

1

1

14

1

1

65.

Colegiul Economic

Calea Matei Basarab

12

da

1

1

1

1

23

66.

Horea

Horea

12

da

1

da

1/4

1

1

1

1

23

67.

Piața 22 Decembrie

Piața 22 Decembrie

12

da

1

da

1/4

1

1

1

1

23

1

1

25

1

1

31

68.

Gheorghe Costaforu

Ghe. Costaforu

12

1

da

2/8

1

1

1

1

69.

Războieni

Războieni

12

1

1

1

1

20

1

1

70.

Seleușului nr. 113

Seleușului

12

1

1

1

1

20

1

1

71.

Piața Nucetului

Piața Nucetului

12

da

1

1

1

1

20

1

1

72.

Str. Bumbacului

Bumbacului

12

1

1

1

1

20

1

1

73.

Morii nr. 4

Morii

12

1

1/2

1

1

1

1

20

1

1

31

74.

Ghe. Doja nr. 228

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

75.

Ghe. Doja nr. 221

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

76.

Ghe. Doja nr. 190

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

77.

Str. Șanțului

Gheorghe Doja

13

da

1

1

1

1

78.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

79.

Louis Pasteur nr. 88

Louis Pasteur

13

da

1

1

1

1

80.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

81.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

1

da

2/8

1

1

1

1

82.

Policlinica

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

83.

Piața Emanuil Gojdu

Piața Emanuil Gojdu

13

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

84.

Piața Cetății

Mihail Kogălniceanu

13

da

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

85.

Sinagoga Ortodoxă

Mihai Viteazul

13

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

86.

Centrul Civic/CEC

Piața Emanuil Gojdu

13

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

87.

Policlinica

Louis Pasteur

13

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

88.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

89.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

da

1

1

1

1

90.

Louis Pasteur nr. 165

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

91.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

92.

Ghe. Doja nr. 115

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

93.

Ghe. Doja nr. 125

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

94.

Ghe. Doja nr. 221

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

95.

Cimitirul Rulikowski

Universității

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

96.

Universitate

Universității

14

da

1

da

%

1

1

1

1

1

97.

Oficiul de Cadastru

Calea Armatei

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

98.

Muzeul Țării Crișurilor

Calea Armatei Române

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

99.

Parc

Piața 1 Dec.

14

1

1

1

1

100.

Sala Antonio Alexe

Calea Alexandru Cazaban

14

da

1

1

1

1

19

1

1

21N

1

1

101.

Piața loșia

Calea Alexandru Cazaban

14

1

da

2/8

1

1

1

1

19

1

1

21N

1

1

102.

Pod Rutier

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21N

1

1

103.

Biserica Baptistă Rogerius-Sosire

Podului

14

da

1

1

1

1

21N

1

1

104.

Biserica Baptistă Rogerius-Plecare

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

105.

Pod Rutier

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

106.

Piața loșia

Calea Alexandru

14

1

da

2/8

1

1

1

1

1

Cazaban

21R

1

1

107.

Sala Antonio Alexe

Calea Alexandru Cazaban

14

da

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

108.

Tudor Vladimirescu

T. Vladimirescu

14

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

109.

Wiliam Shakespeare

T. Vladimirescu

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

110.

Muzeul Țării Crișurilor

Calea Armatei Române

14

da

1

1

1

1

111.

Oficiul de Cadastru

Calea Armatei

14

da

1

1

1

1

112.

Universitate

Universității

14

da

da

1

1

1

1

113.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

15

1

1

1

1

114.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

15

1

1

1

1

115.

Str. Făcliei nr. 12

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

116.

Mănăstirea Sfintei Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

117.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

118.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

119.

Stația de pompare nr. 1

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

120.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

121.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

122.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

123.

Podgoria nr. 13

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

124.

Podgoria nr. 19

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

125.

Podgoria nr. 13

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

126.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

127.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

128.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

129.

Stația de pompare nr. 1

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

130.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

131.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

132.

Mănăstirea Sfintei Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

133.

Str. Făcliei nr. 12           Str. Făcliei

15

1

1

1

1

134.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

15

da

1

1

1

1

135.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

15

1

1

1

1

136.

Maternitate

Calea Clujului

16

1

1

1

1

17

1

1

137.

Piața Tineretului

Calea Clujului

16

1

%

1

1

1

1

17

1

1

138.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

da

1

1

1

1

139.

Gutenberg

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

140.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

141.

Clujului nr. 192

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

142.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

143.

Clujului nr. 207

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

144.

Aiudului

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

145.

Ogorului

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

146.

Clujului nr. 217

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

147.

George Bacaloglu

George Bacaloglu

16

da

1

1

1

1

148.

Cartierul Tineretului

George Bacaloglu

16

1

1

1

1

149.

George Bacaloglu

George Bacaloglu

16

1

1

1

1

150.

Clujului nr. 248

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

151.

Clujului nr. 218

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

152.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

153.

Clujului nr. 198

Calea Clujului

16

da

1

1/2

1

1

1

1

154.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

155.

Gutenberg

Calea Clujului

16

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

156.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

da

1

da

2/8

1

1

1

1

157.

Gara de Est

Râzboieni

17

da

1

1

1

1

158.

Autogara Războieni

Râzboieni

17

da

1

1

1

1

159.

Magazinul Crișul

Republicii

17

da

1

da

1

1

1

1

1

32

160.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

161.

Spartacus

B-dul Dacia

17

1

1

1

1

21R

1

1

22

1

1

26

1

1

27

1

1

162.

Sfântul Apostol Andrei

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

21R

1

1

22

1

1

26

1

1

27

1

1

163.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

26

1

1

27

1

1

164.

Pod CFR

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

26

1

1

27

1

1

165.

Kaufland Calea Borșului

Calea Borșului

17

da

1

1

1

1

166.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

19

1

1

26

1

1

27

1

1

167.

Sfântul Apostol Andrei

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

1

21N

1

1

26

1

1

27

1

1

168.

Dacia-Decebal

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

21N

1

1

26

1

1

27

1

1

169.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

da

1

%

1

1

1

1

170.

Liceul de Arte

Parcul Petofi Sandor

17

1

1

1

1

171.

Poliția Rutieră

Calea Clujului

17

2

da

4/16

1

1

1

1

172.

Seleușului nr. 11

Seleușului

17

1

1

1

1

173.

Grădinarilor

Seleușului

17

1

1

1

1

174.

Autogara Războieni

Războieni

17

1

1

1

1

175.

Johann Strauss

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

176.

Grădinița nr. 14

Ion Bogdan

18

1

1

1

1

177.

Bihorului nr. 68

Bihorului

18

1

1

1

1

178.

Biserica Penticostală

Bihorului

18

1

1

1

1

179.

Depoul CFR

Bihorului

18

1

1

1

1

180.

Bihorului

Bihorului

18

1

1

1

1

181.

Izvorului nr. 23

Izvorului

18

1

1

1

1

182.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

Izvorului

18

1

1

1

1

183.

Izvorului nr. 52

Izvorului

18

1

1

1

1

184.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

Izvorului

18

1

1

1

1

185.

Izvorului nr. 6A

Izvorului

18

1

1

1

1

186.

Bihorului

Bihorului

18

1

1

1

1

187.

Depoul CFR

Bihorului

18

1

1

1

1

188.

Biserica Penticostală

Bihorului

18

1

1

1

1

189.

Ion Bogdan

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

190.

Grădinița nr. 14

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

191.

ABA Crișuri

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

192.

ERA Shopping Park

Calea Aradului

19

1

1

1

1

23

1

1

193.

Podul Peța

Calea Aradului

19

da

1

1

1

1

23

1

1

194.

Calea Aradului

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21R

1

1

21N

1

1

28

1

1

31

195.

Oneștilor

Oneștilor

19

1

1

1

1

196.

Corneliu Coposu

Corneliu Coposu

19

1

1

1

1

197.

Parc Olosig

Eroul Necunoscut

19

1

1

1

1

198.

Piața Decebal

B-dul Decebal

19

1

da

2/8

1

1

1

1

21N

1

1

199.

Calea Aradului nr.9

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21N

1

1

28

1

1

31

200.

Nicolae Bolcaș

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21R

1

1

21N

1

1

28

1

1

201.

Auchan

Ogorului

20

1

1

1

1

1

21R

1

1

21N

1

1

202.

Lotus

Nufărului

20

1

da

2/8

1

1

1

1

31

203.

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir

20

da

1

1

1

1

25

1

1

31

204.

Andrei Șaguna

B-dul Decebal

21R

1

1

1

1

205.

Dumbravei

B-dul Decebal

21R

1

1

1

1

206.

Piața Rogerius

Transilvaniei

21R

1

1

1

1

22

1

1

1

1

32

207.

Piața Magnoliei

Transilvaniei

21N

1

1

1

1

32

208.

Real II

Str. Suișului

22

1

1

1

1

209.

Padișului

Vlădeasa

23

da

1

1

1

1

210.

Vlădeasa nr. 6

Vlădeasa

23

1

1

1

1

211.

Școala Dimitrie Cantemir

Sextil Pușcariu

23

1

1

1

1

25

1

1

31

212.

Vlădeasa nr. 1

Vlădeasa

23

1

1

1

1

213.

Padișului

Vlădeasa

23

da

1

1

1

1

214.

Adeplast

Uzinelor

14

1

1

1

1

215.

Premagro

Uzinelor

14

1

1

1

1

216.

Macon

Uzinelor

14

1

1

1

1

217.

Premagro

Uzinelor

14

1

1

1

1

218.

Str. Daliei 1

Hack Halasi Gyula

25

da

1

1

1

1

219.

Cartierul nou 1

Hack Halasi Gyula

25

da

1

1

1

1

220.

Nojoridului nr. 110

Nojoridului

25

1

1

1

1

221.

Nojoridului nr. 184

Nojoridului

25

1

1

1

1

222.

Str. Rapsodiei

Nojoridului

25

1

1

1

1

223.

Apateului nr. 4

Apateului

25

1

1

1

1

224.

Nojoridului nr. 19C

Nojoridului

25

1

1

1

1

225.

Str. Rapsodiei

Nojoridului

25

1

1

1

1

226.

Nojoridului nr. 2

Nojoridului

25

1

1

1

1

227.

Nojoridului nr. 110

Nojoridului

25

1

1

1

1

228.

Cartierul nou 2

Hack Halasi

25

1

1

1

1

229.

Str. Daliei 2

Hack Halasi

25

1

1

1

1

230.

Electrocentrale Oradea

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

231.

Eurobusiness Parc 1

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

32

232.

Eurobusiness Parc 2

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

32

233.

Eurobusiness Parc 3

Eugeniu Carada

26

1

1

1

1

234.

Eurobusiness Parc 4

Petre Carp

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

32

235.

Eurobusiness Parc 5

Petre Carp

26

1

1

1

1

27

1

1

31

32

236.

Eurobusiness Parc 6-sosire

Ion Mihalache

26

1

1

1

1

237.

Eurobusiness Parc 6-plecare

Ion Mihalache

26

1

1

1

1

238.

Eurobusiness Parc 5

Petre Carp

26

1

1

1

1

27

1

1

239.

Eurobusiness Parc 3

Eugeniu Carada

26

1

1

1

1

27

1

1

240.

Eurobusiness Parc 2

Calea Borșului

26

1

da

1/4

1

1

1

1

27

1

1

241.

Eurobusiness Parc 1

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

242.

Calea Borșului nr. 22

Calea Borșului

26

1

1

1

1

27

1

1

243.

Eurobusiness Parc 7

Nicolae Filipescu

27

da

1

1

1

1

31

32

244.

Eurobusiness Parc 8

Ghe. Mărdărescu

27

da

1

1

1

1

31

32

245.

Eurobusiness Parc 9

Petre Carp

27

da

1

1

1

1

31

32

246.

Eurobusiness Parc 10

Petre Carp

27

1

1

1

1

31

32

247.

Eurobusiness Parc 11 sosire

Nicolae Filipescu

27

1

1

1

1

31

32

248.

Eurobusiness Parc 11 plecare

Nicolae Filipescu

27

1

1

1

1

31

32

249.

Eurobusiness Parc 10

Petre Carp

27

1

1

1

1

250.

Eurobusiness Parc 9

Petre Carp

27

1

1

1

1

251.

Eurobusiness Parc 8

Ghe. Mărdărescu

27

1

1

1

1

252.

Eurobusiness Parc 7

Nicolae Filipescu

27

da

1

1

1

1

253

Aeroportul Oradea

Calea Aradului

28

1

1

1

1

1

254

Leroy Merlin

Ogorului

30

da

1

1

1

1

255

Calea Borșului nr. 32 C - dus

Calea Borșului nr. 32C

26

da

1

1

1

1

27

31

32

256

Calea Borșului nr. 32 C - întors

Calea Borșului nr. 32C

26

da

1

1

1

1

27

31

32

257

Dedeman

Calea Aradului

19

da

1

1

1

1

23

258

Autogara

Bd. Decebal

23

da

1

1

1

1

31

259

Piața 100

Ogorului

C 100

da

1

1

1

1

260

Izlazului

Izlazului

C 100

da

1

1

1

1

261

Ogorului nr. 3

Ogorului

16

da

1

1

1

1

262

Fabrica de Confecții

Calea Clujului nr. 207

16

da

1

1

1

1

263

Pod Peța

Calea Aradului

20

da

1

1

1

1

21R

21N