Hotărârea nr. 372/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii ener

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației tehnico-economice - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuințelor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 176025 din 13.05.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, care este finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuințelor.

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36, alin. (2) lit. „b”, lit. „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. (3) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici si documentatia tehnico-economica - faza Proiect Tehnic de Execuție a investiției ce urmează a se realiza prin proiectul „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea” astfel:

Valoarea totală a investiției: 37.130.715,73 RON inclusiv TVA

Valoare C+M:         ' 28,828,048.78 RON inclusiv TVA

Durata de realizare a investiției: 18 luni

Finanțarea investiției: fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuințelor, accesate prin mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiar din surse proprii/alte surse și prin mecanismul cererilor de plată.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • •   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  • •   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

    Oradea, 14 mai 2019 Nr. 372


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”