Hotărârea nr. 370/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr.6, municipiul Oradea”- scenariul 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

“Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr.6, municipiul Oradea”- scenariul 1

Analizând Raportul de specialitate nr. 158428/23.04.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr.6, municipiul Oradea”- scenariul 1,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), d) alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr.6, municipiul Oradea”- scenariul 1 CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI Ordonatorul principal de credite......

......................................Primarul municipiului Oradea

Municipiul Oradea prin SC Termoficare Oradea SA 229.776,72 lei (inclusiv TVA) 184.408,29 lei (inclusiv TVA)


Beneficiar:...................................

Valoarea totală a investiției

din care C+M

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul i

229.776,72 lei /184.408,29 lei (inclusiv TVA)


Capacități:

300 m

150 m


Conductă preizolată OL DN 65/140

Fibră optică

Durata de realizare a investiției:

Durata de realizare a investiției - 3 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construcții - 2 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Termoficare Oradea SA, aprobat potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Termoficare Oradea SA Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •      Instituția Prefectului județului Bihor;

  • •     Primarul municipiului Oradea;

  • •     Direcția Tehnică;

  • •     Direcția Economică;

  • •     Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • •    SC Termoficare Oradea SA.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


Oradea, 24 aprilie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 370

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”