Hotărârea nr. 37/2019

pentru aprobarea alocării sumei de 2 000 lei în vederea organizării unui seminar cu caracter social având ca temă “Educațía unui copil începe odată cu educația MAMEI. Comunicare în cadrul familiei”, eveniment organizat de către Direcția de Asistență Socială Oradea, care va avea loc în data de 05.02.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea alocării sumei de 2 000 lei în vederea organizării unui seminar cu caracter social având ca temă “Educația unui copil începe odată cu educația MAMEI. Comunicare în cadrul familiei”, eveniment organizat de către Direcția de Asistență Socială Oradea, care va avea loc în data de 05.02.2019

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14490 din 18.01.2019 pentru aprobarea alocării sumei de 2 000 lei în vederea organizării unui seminar cu caracter social având ca tema “Educația unui copil începe odată cu educația MAMEI. Comunicare în cadrul familiei”, eveniment organizat de către Direcția de Asistență Socială Oradea, care va avea loc în data de 05.02.2019

Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie.

Orice implicare în activitățile de integrare a copilului cu handicap și a familiei acestuia subliniază un rol important în creșterea calității vieții și poate dezvolta o serie de abilități: solidaritate, toleranță, formarea unor deprinderi.

În determinarea interesului superior al copilului se are în vedere capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creștera și îngrijirea copilului cu dizabilități de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia respectiv, menținerea relațiilor personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament.

Cu respectarea prevederilor:

  • >    Legii nr. 292/2011 asistenței sociale, actualizată;

  • >    H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, actualizată;

  • >    Legii nr.272/2004 actualizată, republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

  • >    Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 2 și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art 1 Se aprobă alocarea din bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Oradea, sumei de 2000 lei, în vederea organizării unui seminar cu caracter social având ca temă “Educația unui copil începe odată cu educația MAMEI. Comunicare în cadrul familiei”, eveniment organizat de către Direcția de Asistență Socială Oradea, care va avea loc în data de 05.02.2019, în sala ’’ Florica Ungur’’, Piața Regele Ferdinand nr.4.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea .

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Primarul municipiului Oradea,

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor,

  • -    Direcția de Asistență Socială Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 37

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”