Hotărârea nr. 369/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord termic si punct termic la imobilul situat pe strada Uzinelor nr. 4” – VARIANTA 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Racord termic si punct termic la imobilul situat pe strada Uzinelor nr. 4” - VARIANTA 1

Analizând Raportul de specialitate nr.158424/23.04.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Racord termic si punct termic la imobilul situat pe strada Uzinelor nr. 4” - VARIANTA 1

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), d) alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

“Racord termic si punct termic la imobilul situat pe strada Uzinelor nr. 4” - VARIANTA 1

Ordonatorul principal de credite............................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:........................................................................SC Termoficare Oradea SA

Valoarea totală a investiției:

- din care C+M:

Esalonarea investitii (INV/C+M)

Anul I

CAPACITĂȚI

Lungime conducta OL Dn 32/110 preizolata

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


232.046,79 lei (inclusiv TVA)

78.777,99 lei (inclusiv TVA)

232.046,79/78.777,99 lei (inclusiv TVA)

= 60 m


Durata de realizare a investiției - 3 luni, din care durata de execuție a lucrărilor de construcții - 2 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Termoficare Oradea Sa, aprobat potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Termoficare Oradea SA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului județului Bihor;

  • ■   Primarul municipiului Oradea;

  • ■   Direcția Tehnică;

  • ■   Direcția Economică;

  • ■   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • ■  SC Termoficare Oradea SA.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 24 aprilie 2019

Nr. 369

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”