Hotărârea nr. 368/2019

pentru respingerea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru respingerea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune

Analizând Raportul de specialitate nr. 160449 din 24.04.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea darea în administrare și în exploatare a unor bunuri, aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, respectiv: transpalet cu cântar KPZ 71-1, autoutilitară rulată cu lift hidraulic IVECO DAILY și motostivuitor marca MANITOU MT932.

Având în vedere adresa nr. 217 din 22.04.2019, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 158789 din 23.04.2019, Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune a solicitat ca bunurile mai sus-menționate să-i fie date în folosință, asumându-și toate cheltuielile de exploatare și de întreținere a acestora (motorină, service, schimb cauciucuri, etc).

Ținând seama de prevederea din art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, conform căreia Consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. c) alin. (5) lit. b) si ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se respinge darea în folosință gratuită și în exploatare către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, a unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, constând în mașini și utilaje conform identificării din Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •     Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •     Primarul Municipiului Oradea;

  • •     PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • •    PMO - Direcția Economică;

  • •    Asociația pentru Promovarea T urismului din Oradea și Regiune

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Oradea, 24 aprilie 2019

Nr. 368

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 3 voturi “împotriva” si 4 voturi “abtinere”