Hotărârea nr. 367/2019

privind aprobarea asocierii dintre societatea Termoficare Oradea SA și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției \\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea asocierii dintre societatea Termoficare Oradea SA și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției "Unitatea de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1"

Analizând Raportul de specialitate nr. 160.568 din 24.04.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus aprobarea asocierii dintre societatea Termoficare Oradea SA și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției "Unitatea de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1"

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 6027/24.04.2019 înregistrată la Primăria

Municipiului Oradea cu nr. 160.595 din 24.04.2019,

Văzând prevederile art. 44 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu corespondent normativ în art. 57 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2) lit. „d”, lit. „e”, alin. (6), lit. a), pct. 14, alin. (7) lit. „a”, și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă asocierea dintre societatea Termoficare Oradea SA și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției "Unitatea de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1", prin incheierea acordului de asociere prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredințează societatea Termoficare Oradea SA și Primăria

Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Prefectului judetului Bihor;

 • •   Direcția Economică;

 • •   Direcția Tehnică;

 • •   Direcția Juridică;

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • •   societatea Termoficare Oradea SA;

 • •  ADITERMOREGIO.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 aprilie 2019 Nr. 367


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”

ACORD DE ASOCIERE in vederea realizării investiției

„Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 exixtent”

Preambul

Trendul privind investițiile realizate in sistemul centralizat de termoficare in ultimii ani trebuie sa continue si in viitor. Printre investițiile importante necesare in SACET se regăsește realizarea unei unități de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1 existent.

Grupul energetic nr.l din centrala veche a fost pus în funcțiune în 1966 și este compus din Cazan de abur energetic 165 t/h (CI), Turbina cu abur 25 MW (TAI) și Instalații auxiliare (secția chimică, statii și circuite electrice, circuite apa - abur etc.).

Aceste echipamente prezintă o uzură fizică și morală avansată care nu mai prezintă siguranță în exploatare, cazanul având peste 270 000 ore de funcționare iar turbina peste 310 000 ore de funcționare. în plus, funcționarea cu acest grup pentru acoperirea curbei de consum în sezonul de încălzire 2016 - 2017, în paralel cu sursa nouă, a condus la scăderea randamentului global al centralei cu peste 5%.

Pentru menținerea în funcțiune a acestui grup energetic este necesar un volum marea de lucrări rezultat atât din conformarea la cerințele de mediu, siguranță în funcționare (necesitatea expertizarii conform PT ISCIR), dar și din experiența funcționării în sezoanele de încălzire anterioare:

 • •   Modernizarea cazanului de abur (CI) în vederea reducerii emisiilor de NOx sub 100 mg/Nmc, Cazanul funcționează pe combustibil gaze naturale, are 6 arzătoare de gaz tip ERC Germania, montate in anul 2007. Aceste arzătoare respectau la data respectivă valorile limită de emisii respectiv NOx maxim 200 mg/Nmc. Investiția în modernizarea acestui cazan este necesară în vederea reducerii emisiilor de NOx sub 100 mg/Nmc în scopul respectării valorilor limită de emisii reglementate prin, Legea 278/2013privind emisiile industriale.

Această lucrare, conform DALI realizat, presupune;

 • > înlocuirea celor 6 arzătoare existente cu arzătoare noi, la care emisiile de NOx sunt sub 100 mg/Nmc;

 • > Realizarea măsurii debitului de aer de combustie pe cele două canale de aer a cazanului (stănga + dreapta)

 • > Realizarea de 6 rampe de gaz la fiecare arzător

 • > Introducerea sistemului OF A (Overfire Air System), de injecție aer superior

 • > Traseu nou de gaze arse recirculate prin prelevarea acestora inainte de preîncălzitor de aer rotativ- PAR și montarea unui ventilator nou cu convertizor

 • > Realizarea măsurătorilor de 02, CO, NOx la finele focarului

 • > Realizarea controlului arderii la fiecare arzător

 • > Realizarea măsurării debitului de aer și gaz la fiecare arzător

 • > Montarea de convertizoare de frecvență 6 kV, la ventilatoare de aer și gaze arse

 • > Stație operator în camera de comandă cu componente hardware (unitate centrala cu două monitoare) și componente software.

 • •   Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (veche);

 • •   Modernizarea pompelor de circulație termoficare etapa 1;

 • •   Modernizarea circuitelor de reglaj automat, protecții și comandă aferente CI și TAI.

 • •   Expertiza tehnică a cazanului nr .1, conform PT-ISCIR. Cazanul nr.l având peste 270,000 ore de funcționare iar sistemul sub presiune a cazanului nr. 1 fiind peste 80% cel original (din 1964), se poate estima că în urma expertizei să rezulte necesitatea înlocuirii unor părții a sistemului sub presiune (colectoare, suprafețe de schimb de căldură);

 • •   Reparația capitală a turbinei cu abur. La cele peste 310.000 ore de funcționare, respectiv a numărului mare de cicluri încălzire/răcire (pomiri/opriri) trebuie efectuată, pe lângă lucrările specifice unei reparații capitale, analize metalografice verificarea stării tehnice a metalului la stator, rotor VIR etc.

 • •   Reabilitarea sistemului de reglaj hidraulic al turbinei de abur, uzat fizic și moral, care nu mai prezintă siguranța în exploatare și a cărui nefuncționare poate conduce la avarierea totală a turbinei;

 • •   Lucrări de separare a clădirilor aferente blocului nr. 1 din clădirea principală. Clădirea principală în care găsesc instalațiile aferente blocului nrl. trebuie menținută iama peste temperatura de îngheț. în prezent această clădire se poate compara cu o clădire cu trei pereți, prevenirea înghețului facânduse cu o mare risipă de energie.

 • •   Lucrări de separarea instalațiilor aferente blocului 1 de celelalte blocuri este dificila deoarece centrala a fost proiectată cu interconexiuni pe circuitele termice și electrice, respectiv la data actuală utilizăm degazoare pentru apa de adaos din circuitul de termoficare amplasate în zona grupurilor 3-4;

 • •   Reabilitarea/modemizarea instalației electrice, echipamente de comutare electrice, generator, transformatoare aferente grupului necesită (sunt cele originale din anii 1960 - 1970).

 • •   înlocuirea armaturilor pe circuitele de apa și abur;

 • •   Refacerea izolațiilor termice la conducte și canale aer - gaze de ardere.

O evaluarea completa a volumului fizic, efortului financiar și timpului de realizare aferente lucrărilor de reabilitare/modemizare necesare, enumerate mai sus și fără a se limita la acestea, se va putea face doar după expertizele/studii tehnice de specialitate ale și cu privire la aceste echipamente și instalații. Realizarea acestor expertize/studii/lucrări implică, în unele cazuri, inclusiv demontarea echipamentelor/instalațiilor în cauză (ex. pentru stabilirea uzurii paletelor la turbina și soluțiile de remediere, analize metalografice metal turbina, expertiza cazan etc) ceea ce poate conduce la timpi de indisponibilitate foarte mari (de ordinul lunilor) punând astfel sursa în imposibilitatea acoperirii necesaralui de consum în sezonul de încălzire.

Aceste lucrări necesită un efort financiar deosebit, fără a avea garanția unei siguranțe în funcționare și a unei eficiențe energetice și a blocului nr.l la nivelul tehnologiilor actuale.

Toate aceste considerente au dus la concluzia logică și apoi la decizia de a se înlocui grupul energetic 1, existent, cu un set de echipamente noi, performante.

Conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu corespondent normativ în art. 57 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale „două sau mai multe autorități/entități contractante pot conveni să efectueze în comun anumite achiziții specifice”.

Finanțarea investițiilor in sistemele de utilități publice se realizează cu respectarea art. 44 din Legea 51/2006. Conform art. 25 alin (5) bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora.

In conformitate cu Articolul 18 (1) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică lucrările de investiții în domeniul energiei termice pot fi finanțate din: a) fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii.

Prin contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică in sistem centralizat nr. 196/06.08.2013 a fost stabilite obligații in sarcina delegatului de a realiza investiții în SACET, investiții care pot fi finanțate din diverse surse.

Prin HCL nr. 979 din 25 octombrie 2018, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent”, sursa de finanțare - Fondul I.I.D., iar prin articolul 2 al acesteia Termoficare Oradea este mandatată să ducă la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, respectiv implementarea investiției.

Municipiul Oradea, in baza contractului de finanțare semnat cu UE pe POS-Mediu prin care s-a realizat investiția "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice" si a OUG 198/2005, a constituit fondul IID, fond care este alimentat de către operatorul SACET, societatea Termoficare Oradea SA cu sumele reprezentând dividendele datorate municipiului ca si acționar si redevența datorată municipiului in baza contractului de delegare a serviciului public. în prezent, având in vedere sumele virate de Termoficare Oradea, soldul contului de disponibil Fond IID este de 42.577.237,33 lei.

în baza prevederilor art. 5 lit d din OUG 198/22.12.2005 operatorul/unitatea administrativ -teritorială care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale.

Bugetul necesar pentru implementarea investiției va fi constituit din sumele acumulate in Fondul IID constituit in baza OUG 198/2005 si alte fonduri, conform legii.

Având în vedere cele prezentate anterior, necesitatea realizării investiției “Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1” precum și următoarele:

complexitatea proiectului

gradul mare de încărcare cu sarcini a personalului angajat in cadrul Primăriei Municipiului Oradea cu atribuții legate de organizarea procedurilor de achiziții publice

existența in cadrul societății Termoficare Oradea SA de personal calificat in urmărirea implementării investiției

 • I. PĂRȚILE

Art.l. Municipiul ORADEA cu sediul în Piața Unirii, nr. 1, reprezentată de dl. Ilie Bolojan în calitate de primar,

Termoficare ORADEA S.A. cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr.23, reprezentată de dl. Necula Stânei în calitate de director general,

convin incheierea prezentului acord de asociere:

 • II. OBIECT ȘI DURATĂ

Art.2. Acordul are ca obiect implementarea investiției referitoare la realizarea unei Unități de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1 existent sens în care se vor derula proceduri de achiziție publică cu privire la:

Servicii de elaborare proiect tehnic de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea unității de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1 existent;

Lucrări de execuție pentru realizarea unității de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1 existent;

Servicii de asistență tehnică, supervizare, inclusiv dirigenție de șantier și servicii pentru asigurarea Securității si Sănătății în Muncă

Graficul estimat de implementare a investiției este prezentat mai jos

Nr.

Documentul

Număr exemplare

Limba

Data predării

PROIECTARE

A

Proiectul tehnic, Documentație pentru obținerea autorizației executării lucrărilor de construire, Detalii de execuție construcții, Detalii de execuție instalații termomecanice, Detalii de execuție instalații electrice, Detalii de execuție instalații de automatizare

2 hârtie

1 digitală

Română

DI+5 luni

EXECL

IȚIE LUCRĂR

I

B

Graficul de execuție detaliat, Fabricare, livrare si montare CHP (Ucog) motor, Fabricare, livrare si montare CAF (uri), SP, SE,echipamente auxiliare, Programul de inspecție și testare pentru CHP (Ucog) motor, Programul de inspecție și testare pentru CAF (uri), SP, SE, echipamente auxiliare

2 hârtie

1 digitală

Română

DI+12 luni

MANUALE , DOCUMENTE INSTRUIRE, DOCUMENTE AS-BUILT

C

Manuale de Operare, Manuale de mentenanță, Manuale întreținere, Relevee lucrări executate, Planuri de instruire, Documentații as-built și cărți tehnice

4 hârtie

4 digitale

Română

DI+12 luni

Notă: DI reprezintă data începerii contractului, respectiv data emiterii Ordinului de începere a activității de proiectare.

Art.3. Acordul intră în vigoare la data semnării de către părți și încetează odată cu realizarea și preluarea obiectivului de investiții, respectiv la data procesului verbal de admitere a recepției la terminarea lucrărilor și a stingerii oricărei obligații generate de prezentul acord de asociere.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 5                                  9

Art. 4. MUNICIPIUL ORADEA

 • a) Participă prin reprezentanții săi la recepția proiectului tehnic de execuție și a lucrărilor de

execuție a “Unității de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1 existent”;

 • b) Semnează contractele de achiziții publice care au ca obiect realizarea proiectului tehnic,

asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și realizarea lucrărilor de execuție a “Unității de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1 existent”;

 • c) Plătește contravaloarea serviciilor de proiectare, a serviciilor de asistență tehnică din partea

proiectantului și contravaloarea execuției lucrărilor de realizare a unității de producție cogenerare de înaltă eficiență precum și ulterior alte cheltuieli specifice, asociate acestui obiectiv de investiție, după caz, suplimentar față de cele estimate inițial și în funcție de soluția tehnică finală (ex. taxe avize, studii etc.), din fondul IID sau alte surse legal constituite;

 • d) Acordă suport logistic societății Termoficare Oradea în vederea întocmirii fișelor de achiziții

date pentru derularea procedurilor de achiziții publice;

 • e) la finalizarea execuției lucrărilor de către contractantul selectat de către Termoficare Oradea,

Municipiul Oradea va prelua proprietatea investiției, care va fi integrată domeniului public al UAT.

Art.5. TERMOFICARE ORADEA

 • a) întocmește caietul de sarcini pentru procedurile de achiziție publică privind:

contractarea serviciilor de elaborare a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului tehnic de execuție, precum și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și a lucrărilor de execuție pentru realizarea unității de producție energie termică și cogenerare;

contractarea serviciilor de asistență tehnică și supervizare, incluzând dirigenția de șantier pentru toate domeniile privind investiția, precum și a serviciilor pentru asigurarea Securității si Sănătății în Muncă;

 • b) întocmirea fișelor de echiziții date în vederea derulării procedurilor de achiziție publică;

 • c) derulează in numele asocierii in calitate de autoritate contractantă conform Legii 98/2016,

procedurile de achiziție publică privind

 • 1.  contractarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și a lucrărilor de execuție pentru realizarea unității de producție cogenerare,

 • 2.  contractarea serviciilor de asistență tehnică și supervizare, incluzând dirigenția de șantier pentru toate domeniile privind investiția, precum și a serviciilor pentru asigurarea Securității si Sănătății în Muncă;

 • 3.  contractarea serviciilor de consultanță în vederea desfășurării procedurii achiziție publică a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și a lucrărilor de execuție pentru realizarea unității de producție cogenerare,

 • d) răspunde de respectarea procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale în

vigoare;

 • e) să poată achiziționa, conform legii servicii de consultanță în vederea desfășurării procedurii

achiziție publică a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și a lucrărilor de execuție pentru realizarea unității de producție cogenerare;

 • f) răspunde de implementarea proiectului Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență

pentru înlocuirea blocului 1 existent

 • g) la finalizarea execuției lucrărilor de către executantul selectat și integrarea bunului rezultat in

domeniul public al Municipiului Oradea, va prelua administrarea și exploatarea unității de producție cogenerare de înaltă eficiență, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii nr. 196/01/06.08.2013.

Art. 6. Este interzisă cesiunea acordului de asociere sau a unor părți din acesta.

 • IV. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.7. Părțile își asumă întreaga răspundere privind realizarea acordului de asociere, corespunzător cu obligațiile care revin fiecărei părți.

Art.8. Părțile își asumă responsabilitatea în fața terților, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate în limita derulării prezentului acord.

Art. 9. Partea care renunță în tot sau în parte la realizarea obiectivului de investiție este obligată la acoperirea prejudiciilor produse celorlalte părți.

 • V. FORȚA MAJORĂ

Art.10. Forța majoră, așa cum este definite prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen.

Art.ll. Partea nu este îndreptățită la plată dacă este împiedicată, din cauze de forță majoră, să-și îndeplinească obligațiile asumate. Forța majoră trebuie anunțată în scris în termen de 5 zile de la data apariției ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 5 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parțială a obiectivului prezentului acord are drept rezultat plata parțială a sumelor datorate de către partea căreia îi revin aceste plăți.

 • VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.12. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului.

Art. 13. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

VIL ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 14. Acordul de asociere încetează:

 • a)  Prin finalizarea obiectivului de investiții. Obiectivul de investiții se consideră finalizat numai după recepția finală a lucrărilor de execuție și predarea unității de producție cogenerare de înaltă eficiență în proprietatea Municipiului Oradea și administrarea/exploatarea Termoficare Oradea;

 • b) Prin reziliere de drept invocată de una din părți în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă a obligațiilor asumate de cealaltă parte;

 • c) Prin denunțarea unilaterală de către una din părți în cazul apariției unor circumastanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. Partea care denunță acordul trebuie să notifice în scris celelalte părți acest aspect;

 • d) Prin acordul scris al părților.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.15. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris.

Art.16. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art.17. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.18. Lucrările de intervenție și de reparații ulterioare la obiectivul de investiție vor fi suportate de Municipiul Oradea, în limita neconformităților apărute.

Art.19. Prezentul acord se va completa ulterior printr-un act adițional in care se vor detalia mecanismul de derulare din punct de vedere financiar a investiției precum și modalitatea de integrare a acesteia la finalizare în domeniul public al UAT-ului finanțator, respectiv Municipiul Oradea.

Prezentul acord a fost încheiat azi...............  în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • 1. Municipiul Oradea

Reprezentant legal: BOLOJAN ILIE - primar

Semnătură:

Ștampilă:

 • 2. Termoficare Oradea S.A.

Reprezentant legal: NECULA STĂNEL- IONEL - director general

Semnătură:

Ștampilă: