Hotărârea nr. 366/2019

privind respingerea preluării de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind respingerea preluării de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m3/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA

Analizând Raportul de specialitate nr. 160.611 din 24.04.2019, întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus preluarea de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru prestarea serviciilor de proiectare, respectiv elaborarea documentației de proiectare - PAC, POE și PT, și executarea, finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m3/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA

Ținând cont de prevederile Legea 31/1990 privind societățile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin. (2 ), lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (1), din Legea 215/2001 administrației publice locale, republicată

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se respinge preluarea de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru prestarea serviciilor de proiectare, respectiv elaborarea documentației de proiectare - PAC, POE și PT, și executarea, finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m3/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA, prin încheierea unui Act Adițional la contract conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea dl. Ilie Bolojan, Primar al Municipiului Oradea, societatea Termoficare Oradea SA.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   societatea Termoficare Oradea SA

 • •   societatea Energomontaj SA, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 aprilie 2019 Nr. 366


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și 7 voturi „abținere”

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de lucrări nr. 10661/09.08.2018

Încheiat azi data de/04/2019:

Preambul:

 • >  Prin HCL nr. 453/17.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate reactualizat pentru obiectivul de investiții Asigurarea unui degazor termic având capacitatea de 200m3/h pentru degazarea apei de adaos termoficare.

 • >  Finanțarea proiectului a fost prevăzută din bugetul local al Municipiului Oradea sau din alte surse legale constituite, conform programului de investiții al Termoficare Oradea S.A., aprobat potrivit legii.

 • >  În data de 09.08.2018 a fost semnat contractul de lucrări nr. 10661 între Termoficare Oradea S.A., în calitate de achizitor, și Energomontaj S.A., în calitate de executant.

 • >  Ca urmare a contractului de împrumut încheiat de către Municipiul Oradea cu Banca Europeană de Investiții și a oportunității finanțării investiției din creditul contractat,

Părțile contractului:

 • 1. TERMOFICARE ORADEA SA, cu sediul în Oradea, str. Calea Borșului, nr. 23, județul Bihor, CUI 31952982, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/1095/02.07.2013, reprezentată legal prin Director General - ing. Necula Stănel - Ionel și Director Financiar - ec. Haș Nadia, în calitate de Achizitor,

și

 • 2. ENERGOMONTAJ S.A., cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 103-105, Sector 1, cod poștal 010561, telefon: 021/3189303, fax 021/3189330, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/136/1991, CUI RO 1555468, reprezentată prin ing. Ștefănescu Horia, prin Sucursala ENERGOMONTAJ Timișoara, cu sediul în loc. Timișoara, Calea Șagului, nr. 201, jud. Timiș, cod poștal 300517, telefon 0256/217141, fax 0256/217108, cont nr. RO82BRDE360SV07245943600, deschis la BRD - Sucursala Timișoara, cont nr. RO57TREZ6215069XXX015774, deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin ing. Popa Ioan, Director Sucursală, în calitate de Furnizor,

au stabilit de comun acord următoarele modificări și completări la contract:

Art. 1. Municipiul Oradea devine parte a contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 în calitate de beneficiar (proprietar) al investiției care face obiectul contractului și preia obligațiile de plată aferente contractului pentru prestarea serviciilor de proiectare, respectiv elaborarea documentației de proiectare - PAC, POE și PT, și executarea, finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m3/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare.

Art. 2. Toate prevederile contractului referitoare la modalități și termene de plată, inclusiv cele care privesc sancțiunile pentru neplată, sunt aplicabile Municipiului Oradea.

Art. 3. Termoficare Oradea S.A. este liberată de toate obligațiile de plată izvorâte din contract.

Art. 4. În cazul desființării prezentului act adițional, toate obligațiile de plată renasc în patrimoniul Termoficare Oradea S.A.

Toate celelalte clauze prevăzute în contractul de lucrări nr. 10661/09.08.2018 care nu contravin prevederilor prezentului act adițional rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul mai sus amintit și a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și unul pentru Municipiul Oradea.

TERMOFICARE ORADEA S.A.,

Director General, ing. Necula Stănel - Ionel

Director Financiar,

ec. Haș Nadia


MUNICIPIUL ORADEA, Primar Bolojan Ilie


Director Executiv, Florea Eduard


ENERGOMONTAJ TM, Director Sucursală ing. Popa Ioan


Șef Birou Juridic, cjr. Ciursaș Adrian