Hotărârea nr. 364/2019

privind respingerea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 24 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 25 aprilie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind respingerea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 24 aprilie 2019 (prima convocare) și în data de 25 aprilie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare

Analizând Raportul de specialitate nr. 160.304 din 24.04.2019, întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus:

  • - aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 24 aprilie 2019 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 25 aprilie 2018 (a doua convocare), ora 12.00,

  • - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru”în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 24 aprilie 2019 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 25 aprilie 2019 (a doua convocare), ora 12.00,

Având în vedere adresa nr. 22 din 22.04.2019 înaintată de către societatea Termoficare Oradea SA,

Luând în considerare Legea 31/1990 a societăților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (2), lit „a”, alin. (3) lit ”c”, art. 45 alin (1), din Legea 215/2001 administrației publice locale,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se resping punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 24 aprilie 2019 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 25 aprilie 2019 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Juridică

  • •   societatea Termoficare Oradea SA

  • •   reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 aprilie 2019 Nr. 364


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” , 4 voturi „împotrivă”, 3 voturi „abținere”