Hotărârea nr. 363/2019

privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității,

altele decât terenuri și clădiri

Analizând Raportul de specialitate nr. 158861din 15.04.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

  • -   aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri

  • -   trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea, în cazul în care acest lucru se impune, a bunurilor care vor face obiectul procedurii de transmitere cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri prevăzute la punctul precedent

  • -   aplicarea procedurii de transmitere cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri și în cazul bunurilor ce vor fi achiziționate în viitor pentru instituții publice de către Municipiul Oradea.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata și de valorificare a bunurilor aparținînd instituțiilor publice

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, lit „d”, alin. (5) lit. „b”, alin.(6) lit.a) și art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se respinge transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri.

Art.2. Se respinge trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea, în cazul în care acest lucru se impune, a bunurilor care vor face obiectul procedurii de transmitere cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri prevăzute la articolul precedent.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea, Direcția Economică, Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente și Instituțiile Publice beneficiare.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Economică;

  • •   Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente;

  • •   Instituțiile beneficiare, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 aprilie 2019 Nr. 363


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” și 4 voturi „abținere”