Hotărârea nr. 358/2019

pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:„Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentației tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 154002/18.04.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente investiției „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”, în conformitate forma bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019, și în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

ART. 1. Se aprobă Cererea de finanțare si cheltuielile aferente în conformitate forma bugetului rezultat conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019, și în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul: „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, cod apel: Cod nr. POR/173/3/1, titlu apel: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”,

în cuantum de 3.826.564,53 lei (inclusiv TVA) din care:

 • -      cheltuieli eligibile                          3.782.930,18 lei inclusiv TVA

 • -      cheltuieli neeligibile                           43.634,35 lei inclusiv TVA

ART. 3. Se aproba documentatia tehnico-economica aferenta componentelor si indicatorii tehnico-economici centralizati la nivelul cererii de finanțare aferenți proiectului precum si Anexa 1 privind descrierea succinta a proiectului: „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA

(în lei si euro la cursul 4, 5048 lei/€ din ianuarie 2017)

3.802.621,73 lei / 844.126,65 euro

din care:

- construcții montaj (C+M)

3.355.674,25 lei / 744.910,82 euro

ART. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea si a Asociatiei/iilor de proprietari în cuantum de 1.556.806,42 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”, defalcata astfel:

Contribuția MUNICIPIULUI ORADEA:        634.211,42 lei inclusiv TVA

Contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI: 922.595,00 lei inclusiv TVA:

 • A. Cheltuieli eligibile în cuantum de 919.291,00 lei inclusiv TVA reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

 • B. Cheltuieli neeligibile in cuantum de 3.304,00 lei inclusiv TVA, reprezentand 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

 • C. Cheltuieli neeligibile in cuantum de 0,00 lei inclusiv TVA, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E in functie de destinatia apartamentului si a tipului de proprietar ART.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 77/2018 si 351/12.04.2018

pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Brancoveanu 5A, P63,Q1/II, C4 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”

ART. 6. Se asigura sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, care se vor asigura din Bugetul local al Municipiului Oradea.

ART. 7. Se asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 8. Se imputerniceste d-nul Bolojan Ilie Gavril să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Oradea.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

ART. 10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Direcția Tehnică - Primăria Municipiului Oradea

 • -   Directia economica

 • -    Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 aprilie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 358

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

ANEXA la HCL nr. 358/24.04.2019

 • I. DATE GENERALE

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții

Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuințe - Brancoveanu 5A, P63, Q1/II, C4 in vederea Creșterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

 • 2. Amplasamentul:

Bloc - str. C. Brancoveanu, nr. 5A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc Q1/II - str. Sovata, nr. 48, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 • 3. Beneficiarul investiției:

Asociația de proprietari ”Delta”

Asociația de proprietari ”Cazaban Onesti”

Asociația de proprietari ”Sovata Q1/II”

Asociația de proprietari ”Sovata101”

 • 4. Titularul investitiei:

Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul documentatiei:

S.C. PROIECT BIHOR S.A., Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 23

 • II. SITUATIA EXISTENTA

Investitia se refera la patru clădiri - blocuri de locuințe - condominiu

 • 1. Bloc - str. C. Brancoveanu, nr. 5A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1969.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

 • - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinația: - locuințe la nivelele supraterane (10 apartamente)

 • - subsol tehnic

Condiții de amplasament:

 • - zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g și Tc = 0,7 sec

 • - zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

 • - zona eoliană: qref = 0,5 kPa

 • - clasa de importanță III (y1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan și elevație, modul de alcătuire al construcției

Construcția are în plan o formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 11,40x19,00. Pe zona celor trei balcoane construcția are prevăzute retrageri de la perimetrul exterior. Astfel, în fațada principală sunt prevăzute două retrageri cu dimensiunile în plan de 0,65x4,40 m, iar la capătul din stânga este prevăzută o retragere cu dimensiunile în plan de 0,70x9,85 m.

Înălțimea unui nivel este de 2,75 m din care înălțimea liberă este de circa 2,55 m.

Construcția are prevăzut un acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă.

Din punct de vedere funcțional, construcția are prevăzute la toate nivelele următoarele spații:

Un apartament cu 4 camere, dependințe (hol, bucătărie, cămară, debara, baie) și 2 balcoane și un apartament cu 3 camere.

La parter sunt prevăzute un apartament cu 3 camere, respectiv un apartament cu 4 camere. Apartamentele de la parter nu sunt prevăzute cu balcoane.

Balcoanele sunt de tip semilogie, fiind ieșite de la fața peretelui exterior doar pe o lățime de 55 cm. Parapeții balcoanelor sunt realizați din b.a. monolit.

Structura de rezistență

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din pereți portanți realizați din zidărie de blocuri ceramice tip GVP având grosimea de 25 cm la interior și respectiv 30 cm la exterior. Pereții portanți sunt confinați parțial, cu sâmburi din b.a. dispuse în general în câmpul pereților și nu la colțuri și intersecții, nefiind respectate prevederile normativelor CR6-2013 sau P2-85 (aceste normative fiind ulterioare datei la care s-a proiectat construcția).

La interior s-au prevăzut pereți portanți doar pe direcție transversală, dispuși pe zona centrală (aferentă casei scării).

Pentru susținerea planșeelor pe direcția longitudinală s-a prevăzut o grindă mediană longitudinală care reazămă pe pereții portanți transversali și respectiv pe doi stâlpi din b.a. dispuși pe zona centrală a celor două tronsoane situate între casa scării și capetele construcției.

Raportat la prevederile normativului pentru pereți portanți în vigoare (CR6-2013) structura de rezistență se încadrează la structuri cu pereți rari (tip celular), având distanța maximă admisă între pereții portanți de 9,00 m și aria maximă a panoului de perete cuprins între doi pereți transversali de 75 mp.

Planșeele sunt realizate din b.a. monolit.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereților portanți ai suprastructurii, elevații din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevații s-au prevăzut fundații continue realizate din bloc de beton simplu și centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 • 2. Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de execuție : Construcția a fost finalizata in anul 1979.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

 • - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinația: - locuințe la nivelele supraterane (3 ap. cu 4 cam. și 8 ap. cu 2 cam.)

 • - subsol tehnic

Condiții de amplasament:

 • - zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g și Tc = 0,7 sec

 • - zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

 • - zona eoliană: qref = 0,5 kPa

 • - clasa de importanță III (y1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan și elevație, modul de alcătuire al construcției

Construcția are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 11,20x15,50 m. Blocul P63 are structura de rezistență realizată împreună cu blocul PC62, peretele structural situat între cele două blocuri fiind perete comun.

Înălțimea unui nivel este de 2,70 m din care înălțimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcțional construcția are prevăzute la nivelul etajelor 1, 2 și 3 câte un apartament cu 2 camere (cameră și dormitor) și dependinte (hol, bucătărie, baie, grup sanitar și cămară), respectiv câte un ap. cu 4 camere și dependințe. Apartamentele situate în partea dreaptă (spre capăt) au prevăzute două balcoane. Apartamentele situate în partea stângă (spre zona de rost) au prevăzute un balcon. La parter sunt prevazute 2 ap. Cu 2 camere. La etajul 4 sunt prevăzute 3 ap. cu 2 camere, unul din cele 3 fiind rezultat din alipirea unei camere la uscatoria existenta transformata in aparatament.

Construcția are prevăzut un acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiș cu învelitoare din țiglă cu scurgerea în trei ape, in baza autorizației de construire nr.1239/23.08.2000.

Structura de rezistență

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din pereți portanți realizați din panouri mari prefabricate. Pereții interiori sunt realizați din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereții exteriori sunt realizați din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planșeele sunt realizate deasemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereților portanți ai suprastructurii, elevații din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevații s-au prevăzut fundații continue realizate din bloc de beton simplu și centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 • 3. Bloc Q1/II - str. Sovata, nr. 48, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de execuție : Construcția a fost finalizata in anul 1977.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

 • - 1 nivel subteran (subsol tehnic )

Destinația: - locuințe la nivelele supraterane (17 ap. cu 2 cam, 3 ap. cu 3 cam si 1 ap. cu o camera.)

 • - subsol tehnic

Condiții de amplasament:

 • - zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g și Tc = 0,7 sec

 • - zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

 • - zona eoliană: qref = 0,5 kPa

 • - clasa de importanță III (y1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan și elevație, modul de alcătuire al construcției

Construcția are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10,00 26,70 m.

Înălțimea unui nivel este de 2,70 m din care înălțimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcțional construcția are prevăzute 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi și dormitor), dependințe (bucătărie, baie, hol, debara I, debara II și sas) și balcon. Ulterior la unul din apartamente s-a anexat uscătoria existentă la fiecare nivel prin realizarea unui perete despărțitor pe holul adiacent casei scării. La etajul 4 sunt prevazute 4 ap. cu 2 camere, iar uscatoria a fost transformata ulterior in apartament cu o camera.

La nivelul parterului sunt prevăzute apartamente identice cu cele de la nivelele superioare cu deosebirea ca acestea nu au prevazute balcoane.

Construcția are prevăzut un acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiș cu învelitoare din țiglă cu scurgerea în două ape. Acoperișul tip șarpantă a fost realizat în baza unui proiect, având autorizație de construire nr.1213/13.06.2006.

Structura de rezistență

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din pereți portanți realizați din panouri mari prefabricate. Pereții interiori sunt realizați din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereții exteriori sunt realizați din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planșeele sunt realizate deasemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereților portanți ai suprastructurii, elevații din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevații s-au prevăzut fundații continue realizate din bloc de beton simplu și centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 • 4. Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de execuție : Construcția a fost finalizata in anul 1971.

Nr. de nivele: - 11 nivele supraterane (P+10E)

 • - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

 • - 1 ultim nivel tehnic

Destinația: - locuințe la nivelele supraterane (66 apartamente)

 • - subsol si ultimul nivel tehnic

Condiții de amplasament:

 • - zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g și Tc = 0,7 sec

 • - zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

 • - zona eoliană: qref = 0,5 kPa

 • - clasa de importanță III (y1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan și elevație, modul de alcătuire al construcției

Construcția este alcătuită din două corpuri independente din punct de vedere structural, legată funcțional între ele cu un corp de legătură.

Corpul de bază care include și nucleul de circulație pe verticală (casa scării și lifturile) este alcătuit din două aripi identice dispuse simetric față de nucleul central.

Cele două aripi ale corpului de bază se pot înscrie în plan într-un dreptunghi cu dimensiunile în plan de 16,05*9,50 m. Față de acest perimetru prezintă două retrageri cu dimensiunile în plan de 1,80*1,80 m dispuse la colțurile adiacente nucleului central și respectiv două retrageri cu dimensiunile în plan de 2,60*4,20 m dispuse la colțurile exterioare.

Nucleul central dispus între cele două aripi laterale are în plan dimensiunile principale de 8,80*6,00 m.

Corpul auxiliar, distanțat față de nucleul central cu 3,40 m are dispoziția în plan asemănătoare cu cele două aripi laterale ale corpului de bază, cu excepția faptului că acesta are lățimea mai mare cu 3,10 m față de lățimea aripilor laterale (9,50 m). Astfel acesta se poate înscrie într-un dreptunghi cu dimensiunile de 16,05*12,60 m. Față de acest perimetru construcția prezintă două retrageri dispuse la colțurile dinspre nucleul central identice cu cele ale aripilor secundare (1,80*1,80 m) și respectiv două retrageri cu dimensiunile în plan de 5,60*4,20 m dispuse la colțurile exterioare.

Corpul de legătură, situat între nucleul central și corpul auxiliar asigură legătura acestuia din urmă cu nodul de circulație pe verticală situat în nucleul central. Acesta are dimensiunile în plan de 3,05*3,30 m.

Din punct de vedere funcțional, construcția are prevăzute următoarele spații:

 • - aripile laterale ale corpului de bază au prevăzute câte două apartamente cu două camere, dependințe (bucătărie, cămară, vestibul, baie, antreu) și balcon dispus pe colț în zona cu retragere

 • - aripa auxiliară are prevăzute două apartamente cu trei camere, dependințe (bucătărie, baie, sas, cămară, antreu și vestibul) și balcon

 • - nucleul central este alcătuit din casa scării propriu-zisă, hol de circulație și două puțuri de lift.

Construcția are prevăzut un acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare bituminoasă.

Parapeții balcoanelor sunt realizați din plăci de b.a. prefabricat în grosime de 6-8 cm, aceștia fiind finisați identic cu finisajul exterior al pereților (tencuială stropită).

Finisajul exterior al construcției este realizat parțial din tencuială stropită cu terasit (circa 30%) și respectiv din placaj ceramic imitație de ceramică (circa 70%).

Structura de rezistență

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din diafragme de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm, realizate în cofraje glisante.

Diafragmele sunt dispuse întreg conturul exterior al fiecărei aripi precum și între camere (inclusiv între cameră și bucătărie).

Din punct de vedere al Normativului P85-96, structura de rezistență se încadrează la „structuri cu diafragme dese” cu pereți cuplați.

Diafragmele exterioare sunt căptușite cu termoizolație realizată din zidărie de blocuri b.c.a. în grosime de 20 cm.

Planșeele sunt realizate integral din b.a. monolit. Acestea au fost realizate ulterior după glisarea diafragmelor, fiind asigurată rezemarea punctuală a acestora pe diafragmele de b.a.

La nivelul subsolului tehnic sunt continuate diafragmele existente la nivelul suprastructurii.

Construcția are prevăzută o fundație de tip radier general din b.a.

Între cele două corpuri ale construcției (corpul de bază și corpul auxiliar) este prevăzut în zona corpului de legătură un rost de tasare-dilatare și cu rol antiseismic.

Pentru cerința "A" - Rezistența mecanica si stabilitate

Expertiza tehnica elaborata de catre exp. ing. Haiduc Ioan (documentatie intocmita conform HGR nr.644/1990, HG nr.10/1995,Normativ P100/2006-Cod de proiectare seismica, P100-3/2008-Cod de evaluare seismica a constructiilor existente, CR6/2013, 0rdinul MLPAT 71/1996, constructiile analizate sunt amplasate in Municipiul Oradea avand caracteristicile dinamice ale terenului ag =0,15g, Tc=0,7 sec, cladirile fiind clasate in urmatoarele clase de importanta:

Bloc- str. C. Brancoveanu, nr. 5A - Clasa III de importanta

Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3 - Clasa III de importanta

Bloc Q1/II - str. Sovata, nr. 48 - Clasa III de importanta

Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56 - Clasa III de importanta

care se inscriu in categoria de importanta C conform HGR 766/1997 anexa 4 si a Ordinului 31/N/1995.

În urma verificărilor efectuate la blocurile Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3, Bloc Q1/II - str. Sovata, nr. 48, Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56 si bloc , str. C. Brancoveanu, nr. 5A situate în Oradea, se constată că, construcțiile au asigurata rezistența mecanică și stabilitatea necesară conform cu normele tehnice în vigoare.

Construcțiile au asigurată cerința minimă de performanță pentru preluarea acțiunilor seismice, putând fi încadrate la clasa de risc seismic III (CRsIII), nefiind necesare lucrări de intervenție la elementele structurale în vederea majorării siguranței construcției la acțiuni seismice.

Pentru cerința “B” - Siguranță în exploatare

Nu exista elemente sau factori care pot periclita siguranța, protecția sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerințele normativului N.P. 068-02 și sunt realizate protecția utilizatorilor la condițiile de performanță stabilite în normativul mai sus menționat.

Pentru cerința “C” - Securitate la incendiu

Nu există elemente sau factori care pot periclita siguranța, protecția sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerințele normativului P 118-99 cu completările ulterioare și sunt realizate protecția utilizatorilor la condițiile de performanță stabilite în normativul mai sus menționat.

Pentru cerința “D” - Igiena, sănătatea și mediul

Clădirile respecta cerințele de calitate susceptibilă care să nu compromită sănătatea și igiena ocupanților, utilizatorilor, fiind asigurate condițiile de igienă prin asigurarea cantității și calității aerului, luminii și eliminarea degajărilor de noxe și climat radioactiv-electromagnetic.

Pentru cerința “E” - Economie de energie și izolare termică

Rezistența termică corectată este sub valorile minime necesare pentru toate elementele component ale anvelopei, pierderile și consumurile mari de energie termică mari, consumuri de energie termică pentru apă caldă crescute datorită distribuției deficitare în subsol și neverificarea metrologică a repartitoarelor de costuri (apometre).

Confortul termic interior scăzut datorită condițiilor deficitare de eficiență economic fiind necesar anveloparea elementelor exterioare (punți exterior opaci, planșeul peste subsol, planșeul terasă, modernizarea suprafețelor vitrate).

Pentru cerința “F” - Protecția împotriva zgomotului

În decursul timpului s-au efectuat intervenții la tâmplării, fiind schimbate în proporție de circa 60% și s-au realizat închideri de balcoane cu material performante, PVC sau lemn stratificat, cu geamuri trase cu inserții de argon sau vid, material care au redus substanțial sursa de poluare fonică provenită din exterior.

Restul de tâmplării rămasă fiind degradată, neetanșă, ceea ce va duce la lucrări de intervenție pentru a limita propagarea zgomotului exterior.

 • - Valoarea de inventar a construcției

Nu există date concrete referitoare la valoarea de inventar actual a imobilului.

 • - Actul doveditor al forței majore, după caz: Nu este cazul.

 • III. SOLUȚIA PROIECTATA:

Realizarea soluției de termoizolare a unui element de construcție care face parte din anvelopa unei clădiri se face respectând metodele de analiză și de calcul stabilite în "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente și al instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047" și prelevată din SC 007-02 "Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergetice a anvelopei clădirilor existente".

Alegerea soluțiilor de reabilitare și modernizare termică și energetică a clădirii blocurilor de locuințe, la nivelul anvelopei acestora, se face de comun acord și în colaborare cu proprietarii clădirilor, având în vedere alcătuirea și starea elementelor de construcție existente, determinate în faza de realizare a expertizei energetice, conform NP 048 "Normativ pentru expertizarea termică și energetică a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora" cu ocazia întocmirii expertizei termice, precum și în funcție de criteriile prioritare specifice fiecărei situații în parte.

 • A. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile de locuințe

 • B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare

A. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte:

 • 1.  Soluții pentru termoizolare pereți exteriori (include termoizolare soclu, spaleti si fasiile orizontale)

 • - Izolarea termică a pereților exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu 70,038 [W/mK], de 15 cm grosime ( sistem complet), clasa de reactie la foc B - S2 d0;

 • - Izolarea termică a pereților exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, având 70,029 [W/mK], clasa de reactie la foc B - S2 d0;

 • - Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacție la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime;

 • - Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue va fi realizat cu plăci minerale termoizolante de 15 cm grosime, clasa de reactie la foc A1 sau A2 - S1.d0

 • - In dreptul rosturilor de dilatare, izolatia termica si finisajele fatadelor, vor fi intrerupte cu chituri elastice corespunzatoare, pentru evitarea aparitiei ulterioare a fisurilor.

 • - Totodata se vor izola termic planseele in consola (intrados balcoane) cu polistiren expandat ignifugat 15cm cu l0,038 [W/mK] (sistem complet).

 • 2. Soluții pentru înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, inclusiv a tâmplăriei

aferente

 • - Înlocuirea tâmplăriei exterioare și închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC cu minim 5 camere, cu geam termopan cu două foi de sticlă (una normală iar cealaltă cu depunere de strat emisiv LOW-E, cu rezistența termică corectată de minim 0,77 mpK/W.

 • - Tâmplăria PVC va fi prevăzută cu grile pentru aerisirea controlată a spațiilor și evitarea apariției condensului pe elementele componente ale anvelopei și va fi prevăzută cu glaf exterior de culoare albă sau altă culoare, compatibilă cu finisajele exterioare. Feroneria va fi oscilobatantă cu închideri multipunct.

 • 3. Soluții pentru termohidroizolare terasă / termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul șarpantei

 • - Izolarea termica a planseului sub pod, se va rializa cu vata minerala rigida (bazaltica) in grosime de 20 cm., clasa de reactie la foc A1, (10cm +10cm) format din doua straturi tesute , protejat cu un strat de șapă armată de 5 cm. in scopul reducerii efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua masuri de "imbracare" cu un strat termoizolant a parapetilor pe care reazema cosoroabele.

 • - Izolarea termica a planseului terasă, se va realiza cu cu vată minerală bazaltică 20 cm, clasa de reacție la foc A1 (10cm +10cm) format din doua straturi țesute, protejate cu un strat de sapă de 5 cm si o hidroizolație corespunzătoare pe bază de bitum sau altă soluție omologată în CE și la noi în țară.

 • 4. Soluții pentru termoizolare planșeu peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

 • - Izolarea planșeului peste subsol pe intrados cu plăci de vată minerală bazaltică (MW) cu X0,04 [W/mK], cu o grosime de 8cm, rezistența la compresiune a placilor la o deformație de 10% -CS (10/Y) min 30 kPa, protejat cu un strat de glet și zugraveală cu var.

 • 5. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

 • 6. Lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzirea aferentă părților comune ale blocului de locuințe

 • - Inlocuirea instalatiei de distributie incalzire si acm in subsol, intre punctul de racord si planseul peste subsol;

 • - Montarea la baza coloanelor de incalzire a robinetelor de reglare a presiunii diferentiale;

 • - Montarea robinetilor cu cap termostat la fiecare corp de incalzire;

 • - Termoizolarea sistemului de distributie a energiei termice pentru incalzirea spatiilor din subsolul blocului;

 • - Termoizolarea sistemului de distributie a apei calde menajere;

B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare actualizata]:

Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

 • - îndepărtarea tencuielilor degradate de pe fațade și refacerea acestora înainte de aplicarea termosistemului.

 • - se vor efectua reparatii la parapetul balcoanelor.

Construirea/repararea acoperisului tip sarpanta/terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta/terasa:

 • - consta in lucrări de demontare si remontare a burlanelor de scurgere a apelor meteorice dupa realizarea termosistemului.

Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

 • - lucrari de demontare a instalatiilor de telecomunicatii, electrice si a aparatelor de climatizare montate aparent pe fatada precum si montarea acestora dupa realizarea termosistemului. Pozarea instalatiilor se va face in jgheaburi din material plastic pentru montaj exterior.

Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:

- repararea si refacerea tencuielior si finisarea zonei de interventie (spaletii tamplariilor propuse) atat la spatiile individuale cat si la cele comune (casa scarii)

Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe:

 • - refacerea trotuarelor de protectie cu umplerea santurilor cu pietris, efectuate in urma izolarii soclului sub nivelul trotuatului cu 50 cm si ulterior dalarea zonelor respective cu dale din beton.

Se vor realiza lucrari de reparatii pe zonele rosturilor dintre panouri care prezinta degradari

Se va trata corespunzator rostul de tasare dintre tronsoane

IV. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • 1. Bloc - str. C. Brancoveanu, nr. 5A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

  Indicator

  Bloc

  SC

  213,48 mp

  SCD

  1060,40 mp

  SU

  769,20 mp

  Valoarea investiției (lei cu tva)

  477.659,40

  Valoarea investiției raportat la suprafața construita desfasurata (lei cu tva/mp)

  450,45

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANTARE

  Lei cu tva

  I

  Valoarea totala a cererii de finantare, din care :

  477,659.40

  a.

  Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

  3,620.91

  b.

  Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

  474,038.49

  III

  Contributia proprie, din care :

  193,236.30

  a.

  Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

  189,615.40

  b.

  Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

  3,620.91

  III

  ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

  284,423.09

  Indicator de realizare (de output) aferent cladirii...

  Valoare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

  62,04

  25,34

  Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

  0

  10

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

  Valoare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului

  Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

  24,13 x10-6

  9,78x10-6

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

  Consumul anual de energie primara (kWh/an)

  264.799,72

  111.293,24

  Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an) total, din care:

  283,72

  78,88

  *din surse regenerabile (geotermal)

  -

  -

  Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

  364,82

  147,90

  *din surse regenerabile (geotermal)

  -

  -

  C034

  Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

  36,70

  toC02

  Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

  153.506,48

  kWh/an

  Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

  204,84

  kWh/m2/an

  Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

  216,92

  kWh/m2/an

Indicatori valorici

 • •  Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

Total: 471,67370 mii lei = 104,70469 mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 323,99781mii lei = 71,92280mii euro

 • •  Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

323,99781mii lei /769,20mp = 0,42121mii lei/m2 (a.u.)

71,92280mii euro /769,20mp = 0,09350mii euro/ m2 (a.u.)

Indicatori fizici

1.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:

3 luni

2.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):

5 ani

3.

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

78,88kwh/m2,an

4.

Economia anuală de energie

166854,86kwh/an

în tone echivalent petrol =

14,37 tep

5.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent

=36,70 to. CO2/an

6.

Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetic

10 apartamente

Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Indicator

Bloc P63

SC

174,89 mp

SCD

958,49 mp

SU

735,64 mp

Valoarea investiției (lei cu tva)

381.846,75

Valoarea investiției raportat la suprafața construita desfasurata (lei cu tva/mp)

398,38

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care :

381.846,75

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

17.235,95

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

364.610,80

III

Contribuția proprie, din care :

163.080,27

a.

Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

145.844,32

b.

Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

17.235,95

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

218.766,48

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

46,48

20,02

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

11

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului

Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

17,90x10-6

7,55x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

206.385,13

95.716,62

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an)

193,87

30,27

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

282,94

119,42

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

26,46

toC02

Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

110.668,51

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

163,60

kWh/m2/an

Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

163,52

kWh/m2/an

Indicatori valorici

 • Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

Total: 375,86105 mii lei = 83,43568 mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 329,94652mii lei = 73,24332mii euro

 • Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

329,94652mii lei / 735.64 mp = 0,44852 mii lei/m2 (a.u.)

73,24332mii euro / 735.64 mp = 0,09956mii euro/ m2 (a.u.)

Indicatori fizici

1.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:

3 luni

2.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):

5 ani

3.

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

30,27 kwh/m2,an

4.

Economia anuală de energie

120291,85 kwh/an

în tone echivalent petrol =

10,34 tep

5.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent

=26,46 to. CO2/an

6.

Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetic

11 apartamente

Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Indicator

BlocQl/II

SC

277,42 mp

SCD

1450,70 mp

SU

1097,29 mp

Valoarea investiției (lei cu tva)

568.116,23

Valoarea investiției raportat la suprafața construita desfasurata (lei cu tva/mp)

391,62

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care :

568.116,23

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

4.948,39

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

563.167,84

III

Contribuția proprie, din care :

230.215,53

a.

Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

225.267,14

b.

Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

4.948,39

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

337.900,70

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

95,95

35,26

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

21

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului

Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

37,10x10-6

13,38x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

419.134,71

165.364,89

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an)

294,46

44,64

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

393,18

141,80

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

60,69

toC02

Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

253.769,82

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

249,82

kWh/m2/an

Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

251,38

kWh/m2/an

Indicatori valorici

 • Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

Total: 562,13053mii lei = 124,78479mii euro din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 494,62630mii lei = 84,83091mii euro

 • Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

494,62630mii lei / 1097.29mp = 0,45077mii lei/m2 (a.u.)

109,79983mii euro / 1097.29mp = 0,10006mii euro/ m2 (a.u.)

Indicatori fizici

 • 1. Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:                                       3 luni

 • 2. Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                                       5 ani

 • 3. Consumul anual specific de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic                                  44,64 kwh/m2, an

 • 4. Economia anuală de energie                                      275836,76 kwh/an

în tone echivalent petrol =                                                       23,72 tep

 • 5. Reducerea anuală a emisiilor de gaze

cu efect de seră echivalent                                          = 60,69 to. CO2/an

 • 6. Numărul de apartamente reabilitate

pt. creșterea eficienței energetic                                         21 apartamente

Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1:   562,13053mii lei = 124,78479mii euro / 494,62630mii lei = 109,79983 mii euro

4. Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Indicator

Bloc C4

SC

540,73 mp

SCD

6013.93 mp

SU

4398.55 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

2.398.942,16

Valoarea investitiei raportat la suprafata construita desfasurata (lei cu tva/mp)

398,90

NR. CRT.

SURSE DE FINANTARE

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare, din care :

2.398.942,16

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

17,829.10

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

2,381,113.05

III

Contribuția proprie, din care :

970,274.32

a.

Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

952,445.22

b.

Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

17,829.10

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1,428,667.83

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

320,61

137,17

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

66

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul implementarii proiectului

Valoare la finalul implementarii proiectului

Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

123,83x10-6

52,13x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

1.407.009,93

639.883,46

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an)

234,76

48,38

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

327,37

137,80

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

183,44

toC02

Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

767.126,47

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

186,38

kWh/m2/an

Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

189,57

kWh/m2/an

Indicatori valorici

 • Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

Total: 2.392,95646 mii lei = 531,20149mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 2.114,57227 mii lei = 469,40425 mii euro

 • •  Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

2.114,57227 mii lei /4398.55mp = 0,48074 mii lei/m2 (a.u.)

469,40425 mii euro /4398.55mp = 0,10672 mii euro/ m2 (a.u.)

Indicatori fizici

1.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:

3 luni

2.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):

5 ani

3.

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

48,38kwh/m2,an

4.

Economia anuală de energie

833833,12kwh/an

în tone echivalent petrol =

71,70 tep

5.

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent

=183,44to. CO2/an

6.

Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetic

66 apartamente

Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

V. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CUMULAȚI PE ÎNTREAGA APLICAȚIE

 • - Bloc - str. C. Brancoveanu, nr. 5A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 • - Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3, Mun. Oradea, Jud. Bihor -Bloc Ql/II-str. Sovata, nr. 48, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 • - Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56, Mun. Oradea, Jud. Bihor

  Indicator

  Bloc       B

  Iloc P63

  Bloc Q1/II

  Bloc C4

  Total

  SC

  213,48      1

  74,89

  277,42

  540,73

  1.206,52 mp

  SCD

  1060,40     9

  58,49

  1450,70

  6013.93

  9.483,52 mp

  SU

  769,20      7

  35,64

  1097,29

  4398.55

  7.000,68 mp

  Valoarea investiției (lei cu tva)

  477.659,40

  381.846,75

  568.116,23

  2.398.942,16

  3.008.791,28

  Valoarea investiției raportat la suprafata construita desfasurata (lei cu tva/mp)

  450,45

  398,38

  391,62

  398,90

  317,26

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANTARE

  Lei cu tva

  I

  Valoarea totala a cererii de finantare, din care :

  3.826.564,53

  a.

  Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

  43.634,35

  b.

  Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

  3.782.930,18

  III

  Contributia proprie, din care :

  1.556.806,42

  a.

  Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

  1.513.172.07

  b.

  Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

  43.634,35

  III

  ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

  2.269.758,11

  Indicator de realizare (de output) aferent cladirii...

  Valoare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

  525,08

  217,79

  Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

  0

  108

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

  Valoare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului

  Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

  202,97x10-6

  82,85x10-6

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

  Consumul anual de energie primara (kWh/an)

  2.297.329,49

  1.012.258,21

  Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an) total, din care:

  245,20

  49,24

  Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

  337,13

  137,61

  *din surse regenerabile (geotermal)

  -

  -

  C034

  Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

  307,29

  toC02

  Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

  1.285.071,28

  kWh/an

  Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

  195,96

  kWh/m2/an

  Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

  199,52

  kWh/m2/an

Indicatori valorici

 • •  Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

Total: 3.802,62173mii lei = 844,12665mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 3.355,67425mii lei = 744,91082mii euro

 • •   Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

3.355,67425 mii lei / 7.000,68 mp = 0,47934 mii lei/m2 (a.u.)

744,91082mii euro /7.000,68 mp = 0,10641 mii euro/ m2 (a.u.)

Intocmit,

S.C. Proiect Bihor S.A.