Hotărârea nr. 354/2019

privind aprobarea modificarii plansei 06 –“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”aferenta PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, in zona parcelei identificate cu nr.cad.151766,Oradea, din UTR Lc_A in UTR Et

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea modificării planșei 06 -“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referința” aferenta PUG aprobat cu HCL nr.501/2016,

in zona parcelei identificate cu nr.cad.151766,Oradea, din UTR Lc A in UTR Et

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.149311/16.04.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea, ca urmare a unei erori materiale, a planșei -“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”, in zona parcelei identificate cu nr.cad.151766 -Oradea, din UTR Lc_A - Ansambluri de locuințe colective realizate înainte de anul 1990, in UTR Et - zona de activitati economice cu caracter tertiar, ca urmare a unei erori materiale recunoscute de elaboratorul PUG-ului prin adresa inregistrata cu nr. 120852/27.03.2019,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată si actualizata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea, ca urmare a unei erori materiale, a plansei -“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta” aferenta PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, in zona parcelei identificate cu nr.cad.151766 -Oradea, din UTR Lc_A - Ansambluri de locuințe colective realizate înainte de anul 1990, in UTR Et - zona de activitati economice cu caracter tertiar, grupate in ansambluri semnificative, dispunand de cladiri dedicate

Art.2. Toate celelalte prevederi cuprinse in plansa PUG 06 - Reglementari urbanistice, aprobata prin HCL 501/28.07.2016, raman neschimbate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitect sef prin Compartimentul Urbanism si Avize

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •    Institutia Arhitect sef. Compartimentul Urbanism si Avize,

  • •    Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •    Directia Patrimoniu Imobiliar

  • •    Directia Juridica

  • •   Directia Tehnica

  • •    O.C.P.I. Bihor

  • •    Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 17 aprilie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 354                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”