Hotărârea nr. 35/2019

pentru aprobarea unor măsuri privind consumul de combustibil aferent autoturismelor care deservesc activitatea Primăriei Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri privind consumul de combustibil aferent autoturismelor care deservesc activitatea Primăriei Municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.26902 din 29.01.2019 întocmit de către Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente și Direcția Economică, prin care s-a propus aprobarea unor măsuri privind consumul de combustibil aferent autoturismelor care deservesc activitatea Primăriei Municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile:

  • -    art. 24. Alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale care au impus o serie de măsuri referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare.

  • -    art. 63 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.a) și f), art. 121 alin. (3) și ale art. 45, alin. (2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri privind consumul de combustibil aferent autoturismelor care deservesc activitatea Primăriei Municipiului Oradea astfel:

  • 1.  Consumul de combustibil aferent deplasărilor efectuate de angajații Primariei Oradea în afara și în interiorul localității, în scopul implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă sunt cheltuieli legale conform prevederilor art. 24, alin. (3), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

  • 2.  Acceptarea donației din partea societății Vandana în sumă de 60.000 lei pentru susținerea activității Primăriei Municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

  • -   Primarului Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -   Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019 Nr. 35

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 9 voturi “abținere”